Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ληξιαρχικές πράξεις - Μη επιτρεπτή η ανάκληση της ονοματοδοσίας του τέκνου - Επιτρεπτή η συμπλήρωση της ονοματοδοσίας τέκνου με την προσθήκη και έτερου κυρίου ονόματος (Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, αριθμός απόφασης 438/2009)

Περίληψη: Ληξιαρχικές πράξεις. Μη επιτρεπτή η ανάκληση της δήλωσης των γονέων ως προς την ονοματοδοσία του τέκνου τους. Επιτρεπτή η συμπλήρωση δήλωσης ονοματοδοσίας τέκνου με την προσθήκη και έτερου κυρίου ονόματος. Πραγματικά περιστατικά. Δεν προκαλείται αμφισβήτηση σε σχέση με την ταυτότητα του προσώπου και δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη. Πολιτική Δικονομία. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας.

[...] Από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 344/1976 "Περί ληξιαρχικών πράξεων", όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 15 του Ν. 438/1984, που ορίζει ότι η γενομένη σύμφωνα με τα ανωτέρω δήλωση ονοματοδοσίας δεν ανακαλείται, σαφώς προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται μόνο η ανάκληση της δήλωσης των γονέων ή του γονέα ως προς την ονοματοδοσία των τέκνων τους ή τέκνου του, όχι όμως και η για οποιοδήποτε θεμιτό και μη αντιβαίνοντα σε κανόνα δημόσιας τάξης λόγο συμπλήρωση αυτής με την προσθήκη και ετέρου ονόματος σε αυτό που έχει αρχικά δηλωθεί και δεν προκαλείται κάποια αμφισβήτηση ως προς τα πρόσωπα αυτά (βλ. ΕφΑθ 3718/2008 ΕλλΔνη 2009, 249, ΕφΑθ 1905/2003 ΕλλΔνη 2004, 247).

Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες, ως ασκούντες από κοινού τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους Σ.Α. και επικαλούμενοι άμεσο έννομο συμφέρον, ζητούν να συμπληρωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης της ανωτέρω ανήλικης, που συντάχθηκε από τον αρμόδιο Ληξίαρχο του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, ως προς το κύριο όνομα της με την προσθήκη και του ονόματος "..." ως δεύτερο κύριο όνομα μετά το όνομα "..." που αναγράφεται στην ως άνω ληξιαρχική πράξη. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπο φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 22, 739, 740 παρ. 1 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 782 παρ. 1, 3 ΚΠολΔ και 9, 13 παρ. 1, 14, 15, 22, 25 του Ν. 344/1976 "Περί ληξιαρχικών πράξεων" όπως ισχύει και επομένως, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ` ουσίαν εφόσον για το παραδεκτό της συζήτησης της τηρήθηκε και η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία αφού αντίγραφο αυτής (αίτησης) επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς (βλ. τις υπ` αριθμούς 146δ`/ 27-11-2009 και 147δ`/27-11-2009 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κιλκίς Κ.Μ. που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες). Σημειώνεται ότι το δικαστήριο τούτο είναι κατά τόπο αρμόδιο να δικάσει την προκείμενη υπόθεση παρά το ότι ζητείται η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης που συντάχθηκε από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (και ως εκ τούτου κατά τόπο αρμόδιο θα έπρεπε να είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 782 παρ. 1 ΚΠολΔ) επειδή στην περιφέρεια αυτού του δικαστηρίου βρίσκεται ο τόπος κατοικίας των αιτούντων και γίνεται δεκτό ότι η ρύθμιση της τοπικής αρμοδιότητας στη διάταξη του άρθρου 782 παρ. 1 ΚΠολΔ δεν έχει δεσμευτικό αλλά καθοδηγητικό χαρακτήρα με συνέπεια να μην αποκλείεται η υποβολή της αίτησης και στο δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος εφόσον λόγω των τοπικών συνθηκών του είναι σε θέση να παράσχει ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη έννομη προστασία στον αιτούντα στα πλαίσια και της ελαστικότητας που διακρίνει τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. ΜΠρΒερ 63/2007 αδημ., ΜΠρΒερ 180/2006 αδημ., ΜΠρΒερ 64/96 Αρμ. 51, 397, ΜΠρΘεσ 1323/87 Αρμ. 42, 467, Β. Βαθρακοκοίλη: "Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση", ερμηνεία άρθρου 782, τόμ. Δ`, σελ. 504).

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης του πρώτου των αιτούντων που εξετάστηκε νομότυπα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου και από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Οι αιτούντες τυγχάνουν σύζυγοι και κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, τη Σ.Α., που γεννήθηκε στις 8-2-1992, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και σήμερα κατοικεί μόνιμα στην Α. Ν. Κιλκίς. Για το γεγονός της γέννησης της ανωτέρω ανήλικης θυγατέρας των αιτούντων συντάχθηκε η υπ` αριθμό .../1992 ληξιαρχική πράξη γέννησης που καταχωρίστηκε στον τόμο Ε66 του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών. Στην προαναφερθείσα ληξιαρχική πράξη γέννησης αναγράφηκε ως κύριο όνομα της ανωτέρω ανήλικης το όνομα "...", το οποίο αποτελεί το όνομα που έλαβε κατά τη βάπτισή της που πραγματοποιήθηκε στις 12-7-1992, στο Κιλκίς. Ωστόσο, επειδή οι αιτούντες διέμεναν κατά το παρελθόν στη Σουηδία, δήλωσαν, κατά τις διατάξεις της σουηδικής νομοθεσίας, ως δεύτερο κύριο όνομα της ανήλικης θυγατέρας τους και το όνομα "..." με αποτέλεσμα η εν λόγω ανήλικη να εμφανίζεται στις συναλλαγές της με τις διοικητικές αρχές του σουηδικού κράτους με δύο κύρια ονόματα ("...-...") ενώ στις αντίστοιχες συναλλαγές της με το ελληνικό κράτος να εμφανίζεται μόνον με ένα όνομα ("..."). Η ανωτέρω, όμως, ασάφεια περί του κυρίου ονόματος της ανήλικης είναι πιθανό να δημιουργήσει στην τελευταία προβλήματα στις συναλλαγές της με τις αρχές του σουηδικού ή του ελληνικού κράτους επειδή μπορεί να προκληθεί σύγχυση αναφορικά με την ταυτότητά της και ως εκ τούτου είναι προφανές το έννομο συμφέρον των αιτούντων για τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας ληξιαρχικής πράξης γέννησης κατά το παραπάνω στοιχείο της.

Επομένως, ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στη νομική σκέψη και με δεδομένο ότι μεταξύ των σκοπών σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης περιλαμβάνεται και ο ακριβής προσδιορισμός της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προσθήκη και δεύτερου κύριου ονόματος σε αυτό που αρχικά δηλώθηκε δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη εφόσον δεν προκαλείται αμφισβήτηση σε σχέση με την ταυτότητα του προσώπου, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ` ουσίαν βάσιμη και να διαταχθεί η συμπλήρωση της υπ` αριθμό .../1992 ληξιαρχικής πράξης γέννησης που καταχωρίστηκε στον τόμο Ε66 του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών με την προσθήκη στο κύριο όνομα της ανήλικης θυγατέρας των αιτούντων και του ονόματος "..." εκτός του ονόματος "..." με το οποίο αναγράφεται αυτή στην ανωτέρω ληξιαρχική πράξη γέννησης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ, την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συμπλήρωση της υπ` αριθμό .../1992 ληξιαρχικής πράξης γέννησης της ανήλικης θυγατέρας των αιτούντων Σ.Α., που καταχωρίστηκε στον τόμο Ε66 του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, με την προσθήκη στο ανωτέρω κύριο όνομα της ως άνω ανήλικης και του ονόματος "...".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.