Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκούσια δικαιοδοσία - Κληρονομητήριο - Αποποίηση κληρονομίας (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 744/2009)

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Κληρονομητήριο. Αποποίηση κληρονομίας. Τα τέκνα που δεν αποποιήθηκαν την κληρονομία εντός τεσσάρων μηνών από την επαγωγή της, κληρονομούν, εφόσον δεν υπάρχει διαθήκη ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι.

[...] Οι αιτoύντες με την υπό κρίση αίτησή τους ζητούν να τους χορηγηθεί κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί το κληρονομικό τους δικαίωμα και τη μερίδα που τους αναλογεί από την κληρονομιά του Γ. Δ., κατοίκου εν ζωή Καλυθιών Ρόδου, ο οποίος απεβίωσε στην Ρόδο, την 17η.9.2008, χωρίς να αφήσει διαθήκη, δεδομένου ότι η σύζυγός του και μητέρα των αιτoύντων, Χ., χήρα Γ. Δ. αποποιήθηκε την κληρονομιά του, κατά το ποσοστό που της ανολογούσε, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου. Η αίτηση αυτή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740, 810 και 819 Κ.Πολ.Δ.), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1710, 1813, 1820, 1847, 1848, 1856, 1956 και 1960 ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 819 επ. Κ.Πολ.Δ. και ουνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν.

Από την εκτίμηση των δημοσίων εγγράφων που νομίμως προσκομίζουν οι αιτoύντες προαποδεικτικώς και συγκεκριμένα από: α) την υπ` αριθμ. πρωτ. 2204/2008 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου Καλλιθέας, β) το υπ` αριθμ. πρωτ. 13358/4337/2008 πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου Καλλιθέας, γ) τα υπ. αριθμ. πρωτ. 5240, 5241, 5242/2009 πιστοποιητικά του Γραμματέα του Πρωτοδικείου τούτου, δ) το υπ` αριθμ. 53091/2009 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών και ε) την υπ` αριθμ. 180/2008 έκθεση αποποίησης κληρονομίας του Γραμματέα του Πρωτοδικείου τούτου, απεδείχθησαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Ο Γ. Δ., κάτοικος εν ζωή Καλυθιών Ρόδου, απεβίωσε την 17η.9.2008 στην Ρόδο. Εως την προηγούμενη της συζητήσεως ημέρα δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη του, ούτε και υπάρχει εκκρεμής δίκη με διαδίκους τους αιτούντες αφορώσα την κληρονομιαία περιουσία του. Αφησε δε, μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του τους αιτούντες - τέκνα του, δεδομένου ότι η εξ αδιαθέτου κληρονόμος - σύζυγός του και μητέρα των αιτούντων Χ., χήρα Γ. Δ. αποποιήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως την κληρονομιά του και ως εκ τούτου θεωρείται ότι η επαγωγή δεν έγινε (άρθρο 1856 ΑΚ). Οι αιτούντες ωστόσο, δεν αποποιήθηκαν την εν λόγω κληρονομιά εντός του τετραμήνου από την επαγωγή της και ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι την απεδέχθησαν (άρθρο 1847 ΑΚ). Εν όψει των ανωτέρω, οι οιτούντες καλούνται στην κληρονομιά του κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος. Τον κληρονομούν δε στο σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας (κινητής και ακίνητης). Κατόπιν αυτών, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή κατ` ουσίον και να χορηγηθεί το σιτούμενο κοινό κληρονομητήριο, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρoύσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου να χορηγήσει στους αιτούντες κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί ότι μόνοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του Γ. Δ., κατοίκου εν ζωή Καλυθιών Ρόδου, αποβιώσαντος την 17η.9.2008, στην Ρόδο, είναι οι εξής: 1) ........ 3 ......., κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος, σε ολόκληρη την κινητή και ακίνητη κληρονομιαία περιουσία του.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.