Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εθνικό κτηματολόγιο - Κτηματολογικές εγγραφές - Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 4308/2009)

Περίληψη: Εκουσία δικαιοδοσία. Κτηματολογικές εγγραφές. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος. Τι διορθώνεται. Αρμοδιότητα δικαστηρίου. Αντιρρήσεις κατά της αρνήσεως της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου να προβεί στην διόρθωση λόγω πρόδηλου σφάλματος. Προϋποθέσεις παραδεκτού. Κύρια παρέμβαση Προϊσταμένης. Συνεκδίκαση. Μη νόμιμα η προϊσταμένη έκρινε ως μη νόμιμη την εγγραφή της ανοικτής θέσης στάθμευσης στο προκήπιο ως παρακολουθήματος του διαμερίσματος για το λόγο ότι δεν είχε μεταγραφεί ξεχωριστά ως παρακολούθημα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου. Ορια ελέγχου προϊσταμενου κτηματολογικού γραφείου. Το παρακολούθημα δεν απαιτεί ξεχωριστή μεταγραφή. Μη νόμιμα έκρινε μη καταχωριστέα την εγγραπτέα πράξη επειδή εκ παραδρομής αναγραφόταν λάθος τόμος και αριθμός μεταγραφής εφόσον προσκομιζόταν το σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής. Δέχεται και διορθώνει εκ προδήλου σφάλματος τον αριθμό του ορόφου. Απορρίπτει την κύρια παρέμβαση λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος. Εννοια έννομου συμφέροντος.

[...] Ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου εκκρεμούν οι με αριθμ. καταθέσεως 32.104/ 25-07-2008, αντιρρήσεις κατά της αρνήσεως της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς να καταχωρήσει εγγραπτέα πράξη και η με αριθμ. καταθ, 45.338/10-11-200S κύρια παρέμβαση της τελευταίας. Τα ανωτέρω δικόγραφα πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, λόγω της προδήλου μεταξύ τους συνάφειας, καθ` όσον αφορούν το ίδιο ακίνητο, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και από τη συνεκδίκασή τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, επέρχεται μείωση των εξόδων και αποφεύγεται η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων (άρθρα 31, 246 και 741 του ΚΠολΔ),

1. Κατά το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν.2664/1998 "εκείνος που καταχωρήθηκε στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή, τη διόρθωση του καταχωρηθέντος εμβαδού του ακινήτου ή άλλων στοιχείων της πρώτης εγγραφής, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20α. Με την αίτηση αυτή δεν επιτρέπεται να τίθενται υπό αμφισβήτηση τα όρια όμορων ακινήτων ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ` αυτών. Ο Κτηματολογικός Δικαστής δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 791 του ΚΠολΔ". Η εν λόγω διάταξη ερμηνεύθηκε από τη νομολογία του παρόντος δικαστηρίου διασταλτικά, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα πλην του εμβαδού, εσφαλμένα καταχωρηθέντα στοιχεία των πρώτων εγγραφών, όπως το είδος της ιδιοκτησίας (οριζόντια ή κάθετη κλπ),το είδος του εμπράγματου δικαιώματος, τη διεύθυνση ή τον όροφο που κείται το ακίνητο, τον τίτλο κτήσης, τα ποσοστά συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου κλπ, (βλ. Μον.Πρ.Θεσ 31335/2005, 324/2006, 2910/2006, 5106/2006, 5091/2006, 7591/2006, 8591/2006, 858Β/2006, 12218/2006, 21811/2006). Την εν λόγω αίτηση, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, νομιμοποιείται να εγείρει αυτός που έχει καταχωρηθεί στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος. Μόνος περιορισμός που τίθεται στη διόρθωση των εσφαλμένων καταχωρήσεων των πρώτων εγγραφών με την εν λόγω διαδικασία είναι να μην αμφισβητούνται κατά ρητή διάταξη του ως άνω άρθρου "τα όρια όμορων ακινήτων ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ` αυτών" αφ` ης στιγμής, όμως, η εν λόγω διάταξη ερμηνεύθηκε -όπως ειπώθηκε ανωτέρω - διασταλτικά για να συμπεριλάβει και άλλα στοιχεία πλην του εμβαδού, αναλόγως πρέπει να ερμηνευθεί και ο ως άνω περιορισμός, ώστε να συμπεριλάβει κάθε δικαίωμα τρίτου που ενδέχεται να επηρεασθεί από την αιτούμενη διόρθωση και να μην επιτρέπεται τοιαύτη (διόρθωση) εάν ο τρίτος δεν συμμετέχει στη δίκη.

Εξάλλου, κατ` άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3461/2006 και ισχύει από 2-8-2006, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου μπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να προβαίνει στη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, ιδίως σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στα κτηματολογικά φύλλα στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα με αποδεικτική ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ, καθώς επίσης στοιχείων σχετικών με το καταχωρηθέν δικαίωμα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο, εφόσον το σφάλμα στην καταχώριση προκύπτει κατά τρόπο αναμφισβήτητο από την καταχωρηθείσα πράξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα. Η αίτηση για τη διόρθωση πρέπει να καταχωρείται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου που αφορά Ειδικά στην περίπτωση των πρώτων εγγραφών, το πρόδηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο. Ενδεικτικά, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, στην έννοια του πρόδηλου σφάλματος, εμπίπτει -μεταξύ άλλων- η εγγραφή, της οποίας η ανακρίβεια προκύπτει από δημόσιο έγγραφο που καταχωρήθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, η οποία προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή και μετά από αυτήν, εφόσον στηρίζεται σε προηγούμενη πράξη καταχωρηθείσα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την εν λόγω ανάρτηση, υπό την προϋπόθεση ότι μέσω της διορθώσεως δεν αντικαθίσταται (εκτοπίζεται) δικαίωμα τρίτου, εκτός αν ο τρίτος συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση διορθώσεως, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, ήτοι των άρθρων 6 παρ. 6 και 18 παρ. 1 του Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/2006, συνάγεται ότι σε περίπτωση που η ανακριβής εγγραφή οφείλεται σε πρόδηλο σφάλμα -κατά την έννοια που εκτέθηκε ανωτέρω- ο αναγραφόμενος στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση απευθείας δια της δικαστικής οδού, δηλαδή με το άρθρο 8 παρ. 8, χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία ενώπιον του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου τούτο εξυπακούεται λόγω του ότι ο Κτηματολογικός Δικαστής, αφού νομιμοποιείται να διατάσσει τη διόρθωση και μη προδήλων σφαλμάτων που είναι το μείζον, δεν είναι δυνατό να αποκλείεται η αρμοδιότητά του για το έλασσον, που είναι τα πρόδηλα" εντούτοις η δικαστική οδός θα πρέπει να αποφεύγεται ως χρονοβόρα και οικονομικά ασύμφορη.

2. Από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του A....... του ν. 3741/1929 συνάγεται ότι η οριζόντια ιδιοκτησία είναι η ιδιαίτερη μορφή κυριότητας πάνω σε ακίνητο, η αποτελείται από δυο στοιχεία, δηλαδή την αποκλειστική κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα αυτού και την αναγκαστική συγκυριότητα, που αποκτάται αυτοδικαίως ως, κατ` ανάλογη μερίδα, επί του εδάφους και των μερών της οικοδομής που χρησιμεύουν στη κοινή κτήση των οροφοκτητών (ΟλΑΠ 7/1992 Ελλ. Δνη 33 751, ΑΠ 1305/2002 Ελλ. Δνη 44 484 εττ, ΑΠ 618/1999 Ελλ.Δνη 40 132, ΑΠ 448/1996 Ελλ, Δνη 37 600, ΑΠ 406/1996 Ελλ. Δνη 38 52). Στο άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι " αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία επί του εδάφους, των θεμελίων, των πρωτότοιχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος προς κοινή των ιδιοκτητών χρήση". Με τη συστατική όμως, της οροφοκτησίας πράξη ή, μετά από αυτή, με συμφωνία όλων των ιδιοκτητών, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή, μπορεί εγκύρως, κατά τα άρθρα 5 και 13 του ν. 3741/1929, να παραχωρηθεί η χρήση του ακάλυπτου χώρου της οικοδομής αποκλειστικά σε έναν ή ορισμένους ιδιοκτήτες ορόφου ή διαμερίσματος της οικοδομής στην οποία υπάρχει ο χώρος αυτός (Ολ, ΑΠ 5/1991, 23/2000 ΑΠ 1905/2007 Α Δημοσίευση Νόμος, ΑΠ 158/2005 Ελλ. Δνη 47 505, ΑΠ 945/2004 Α Δημοσίευση Νόμος), ως παρακολούθημα αυτής (ΑΠ 945/2004 Α Δημοσίευση Νόμος, Εφ.Λαρ. 412/2004 Δικογραφία 2004 356, ΕΑ 1426/1998 ΕπΔΠολ 1998 197 επ.}. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν απλώς "το χαρακτήρα δουλείας κατ` άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3741/1929, χωρίς όμως να είναι πραγματική δουλεία με την έννοια των άρθρων 1118 και 1119 του ΑΚ και επιβάλλονται από την ιδιαιτερότητα του θεσμού της οριζόντιας ιδιοκτησίας. (ΟλΑΠ 186/1996, ΑΠ 533/2006 Α Δημοσίευση Νόμος, ΑΠ 941/2000 ΕλλΔνη 42 150). Ο περιορισμός της χρήσης των λοιπών οροφοκτητών, δεσμεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των συμβληθέντων και αντιτάσσεται κατά των τρίτων (βλ.σχ. ΑΠ 1905/2007 Α Δημοσίευση Νόμος, ΑΠ 1305/2002 ΝοΒ 2003 1025) Κατά την ορθότερη δε άποψη, στην περίπτωση αυτή, αρκεί μία μεταγραφή αυτού στις μερίδες των συμβληθέντων, χωρίς ν` απαιτείται χωριστή και για την ως άνω συμφωνία μεταγραφή (επιχείρημ. από. ΑΠ 1226/2003 Ελλ, Δνη 46 471, ΕΘ 47/2007 Αρμεν. 2008 87, Εφ.Ιωα 409/2005 ΝοΒ 2006 1498 - αντίθετα ότι χρειάζεται δύο χωριστές μεταγραφές ΕφΛαρ. 19/2007 Α Δημοσίευση Νόμος). Τέλος σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950, η οποία προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 3220/2004, ως μεταβίβαση, επί της οποίας επιβάλλεται φόρος ανάλογα με την αξία της, λογίζεται και η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου οικοπέδου.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του ν, 2664/1998, ο διενεργούμενος στο Κτηματολογικό Γραφείο έλεγχος κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών είναι έλεγχος νομιμότητας. Κατ` αυτόν ελέγχεται ιδίως α) εάν το κτηματολογικό γραφείο είναι αρμόδιο κατά τόπο, β) αν το δικαίωμα στο οποίο αφορά η αίτηση και η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων των οποίων ο νόμος επιτάσσει την καταχώριση, γ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις για την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της, δ) εάν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση συνυποβάλλονται με την αίτηση, με πληρότητα και ακρίβεια, τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 δικαιολογητικά, ε) αν το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε εκποίηση ή του οποίου το δικαίωμα επιδιώκεται να επιβαρυνθεί ή να δεσμευτεί, αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο ως δικαιούχος, στ) αν ο εμφανιζόμενος κατά την υποβολή της αιτήσεως ως πληρεξούσιος, νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, νομιμοποιείται να προβεί στη ζητούμενη καταχώριση. Σύμφωνα δε με την εισηγητική έκθεση του ως άνω νόμου, με το άρθρο 16 εξειδικεύεται η κατά τα άρθρο 2 αρ. 2 αρχή του ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων και λοιπών αναγκαίων στοιχείων για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία. Η αρχή αυτή αποτελεί το προαπαιτούμενο για το κατά το άρθρο 13 τεκμήριο ορθότητας των κτηματολογικών εγγραφών. Γι` αυτό και ο έλεγχος της νομιμότητας, που εκτείνεται σε ότι αναγράφεται στην προπαρατεθείσα διάταξη, δεν είναι μόνο τυπικός. Είναι έλεγχος της "καταλληλότητας" της εγγραπτέας πράξης, με την έννοια του ελέγχου της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την επέλευση της επιδιωκόμενης με αυτήν μεταβολής. Εννοείται, όμως, ότι ο έλεγχος αυτός, που ενεργεί ο Προϊστάμενος του κτηματολογικού Γραφείου, οι εξουσίες του οποίου σαφώς είναι ευρύτερες και ουσιαστικότερες αυτών του Υποθηκοφύλακα, αφού αποτελεί όργανο με αρμοδιότητες οιονεί δικαστικές, περιορίζονται στις μεταγενέστερες εγγραφές και όχι στις αρχικές (βλ.σχ. Λάμπρος Κιτσαράς Οι πρώτες εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εκδόσεις Σάκκουλα 2001 σελ. 129, 130, με τις εκεί περαιτέρω παραπομπές, και Τάσος Αθανασόπουλος το Δίκαιο του Κτηματολογίου στη θεωρία και πράξη .). Εχει δε ήδη κριθεί από το παρόν Δικαστήριο ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ορθότητα του εκδοθέντος από τον Ο.Κ.ΧΕ. κτηματολογικού φύλλου (ΜΟΥ, Πρωτ. Θεσ. 14Β3/2006 Αρμεν. 2007 47)

Στην προκείμενη περίπτωση με την υπό κρίση με αριθμό καταθέσεως 32.104/2008 αίτησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη έννομο συμφέρον ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία, προβάλλει τις αντιρρήσεις της κατά της 26-09-2007 αρνητικής αποφάσεως της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς και ζητεί, παραιτούμενη από τις με αριθμ. 49.805/1-11-2007 και 49.807/1-11-2007 αιτήσεις της, να διαταχθεί η τελευταία να καταχωρήσει στο οικείο κτηματολογικό φύλλο το με αριθμό 20 188E/2007 συμβόλαιο γονικής παροχής και δωρεάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρυσούλας Μαλαχτάρη Τριανταφυλλίδου, επί του ακινήτου της (οριζόντια επί καθέτου ιδιοκτησία) με ΚΑΕΚ 19 094 05 06 015/1/4. Επίσης με την [δια αίτηση, εκθέτει, ότι από παραδρομή, καταχωρήθηκε εσφαλμένος ο όροφος της ως άνω οριζόντιας επί καθέτου ιδιοκτησίας, και ζητεί να διορθωθεί από το εσφαλμένο "1", στο ορθό "2 πάνω από το ημιυπόγειο". Επίσης, ζητεί να καταδικαστεί η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Η υπό κρίση αίτηση, στο δικόγραφο της οποίας παραδεκτά σωρεύονται αντιρρήσεις κατά της αρνήσεως της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς να καταχωρήσει εγγραπτέα πράξη και αίτηση διορθώσεως αρχικής εγγραφής (άρθρα 218 και 741 του ΚΠολΔ), αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 16 παρ. 5 Ν. 2664/1998 "Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει σήμερα), τηρήθηκε δε η απαιτούμενη προδικασία, για τις σωρευμένες αντιρρήσεις, με την εγγραφή της στο κτηματολόγιο φύλλο του ακινήτου, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο με επίκληση με αριθμ. πρωτ. 53/20/9946 και 53/20/9947/5-9-2008 πιστοποιητικά καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς {άρθρα 16 παρ. 5 εδ. γ` Ν. 2664/1998). Σημειωτέον ότι όπως το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 2664/1998 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 3481/2006 δεν προβλέπεται πλέον προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθούν οι αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηματολογικού, Δικαστή κατά της απορριπτικής πράξης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου. Η αίτηση είναι νόμιμη, εφόσον στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στις νομικές σκέψεις της παρούσας και σ` αυτές των άρθρων 11 παρ. 1 και 4 β, 12 παρ. 1η και 5, 13 παρ. 1, 14, 16 παρ, 1, 2 και 5, 6 παρ. 8 Ν. 2664/1998 και 791 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

5. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 79, 80, 747 και 752 Κ.Πολ.Δ,, συνάγεται ότι και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι δυνατή η άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης, εφόσον βέβαια συντρέχει η κατά το άρθρο 68 του ίδιου κώδικα διαδικαστική προϋπόθεση της ύπαρξης άμεσου εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του παρεμβαίνοντος. Ειδικότερα, ενώ στη δίκη της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος αναφέρεται στη θετική ή αρνητική διάγνωση του επίδικου δικαιώματος, στις περιπτώσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος συνίσταται στην παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης αναφορικά με το ζητούμενο ρυθμιστικό μέτρο. Στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον η παρέμβαση του τρίτου επιδιώκει την απόρριψη της αίτησης με την οποία ανοίχθηκε η δίκη ή τη ρύθμιση του επίδικου αντικειμένου, κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που ζητείται με την αίτηση, πρόκειται για κύρια παρέμβαση (ΑΠ 1076/2002 ΕΑλΔνη 43 1639, ΕφΔωδ 120/2004 Νόμος, ΕΠειρ. 116/2005 Αρμεν.2005 595,ΕφΑθ 82&7/2003 ΔΕΕ 2004.284, Εφθεσ. 915/1997 ΕΑΔνη 38. 1859, ΕφΘεσ. 2547/1996 ΕλλΔνη 39, 676, ΕφΠειρ. 1121/1995 ΕΑλΔνη 38, 1662), Υφίσταται έννομο συμφέρον προς παρέμβαση, το οποίο πρέπει να είναι ατομικό και άμεσο, όταν με αυτή μπορεί να προστατευθεί δικαίωμα του παρεμβαίνοντος ή να αποτραπεί η δημιουργία εις βάρος του νομικής υποχρεώσεως (βλ.σχ ΕφΠειρ. 116/2005 όπ). Πρέπει όμως αυτά είτε να απειλούνται από τη δεσμευτικότητα ή εκτελεστότητα της αποφάσεως που θα εκδοθεί, είτε να υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τις αντανακλαστικές ή τις παρεπόμενες συνέπειες της, όταν δηλαδή, χωρίς η απόφαση να αποτελεί και δεδικασμένο, συνιστά όρο δημιουργίας ευθύνης του παρεμβαίνοντος. Ετσι, για την άσκηση παρέμβασης, δεν αρκεί ότι σε δίκη, μεταξύ άλλων εκκρεμή, πρόκειται να λυθεί νομικό ζήτημα που θα ωφελήσει ή θα βλάψει τον παρεμβαίνοντα, αλλά απατείται η έκβαση της δίκης στην οποία παρεμβαίνει, να θίγει από την άποψη του πραγματικού και νομικού ζητήματος τα έννομα συμφέροντα του (ΟλΑΠ 9/2007, δημ, Νομός, 28/2007 ΔΕΕ 2007,947).

Θεμελιώνεται δηλαδή στη βλάβη κάποιου δικαιώματος ή την διακινδύνευση των συμφερόντων του παρεμβαίνοντος από τις έννομες συνέπειες της απόφασης που θα είναι δεσμευτικές γι` αυτόν. Περαιτέρω το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι κατ` αρχήν άξιο δικαστικής προστασίας (προστατεύσιμο),δηλαδή ο σκοπός που επιδιώκει να εμπίπτει στη ρυθμιστική δύναμη του εξ αντικειμένου δικαίου. Πρέπει επίσης να υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την προστασία, δηλαδή αντικειμενικά θα πρέπει να είναι πρόσφορη για την επέλευση της επιδιωκόμενης συγκεκριμένης συνέπειας, ώστε να προασπίζονται τα συμφέροντα του τρίτου που επιδιώκει την άρση της βλάβης του. Είναι δε έννομο το συμφέρον όταν με την άσκηση της παρέμβασης προστατεύονται τα συμφέροντα που αναγνωρίζονται από το νόμο και είναι άξια προστασίας και όχι όταν κατευθύνονται στην ικανοποίηση άλλων σκοπών που βρίσκονται έξω από τα πλαίσια της άσκησης της Ανυπαρξία προστατεύσιμου εννόμου συμφέροντος υπάρχει και στην περίπτωση που το δια της επιχειρούμενης διαδικαστικής πράξεως επιδιωκόμενο έννομο αποτέλεσμα δύναται να επέλθει και χωρίς αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας. Συστατικό στοιχείο του εννόμου συμφέροντος αποτελεί το διαδικαστικό συμφέρον και κατά συνέπεια, ότι δύναται να επιτευχθεί εξωδιαδικαστικώς και χωρίς προβολή αξιώσεως ενώπιον του δικαστηρίου επιχειρείται χωρίς διαδικαστικό συμφέρον και επομένως χωρίς έννομο συμφέρον. Επομένως τέτοιο έννομο συμφέρον προς άσκηση κύριας παρέμβασης με αίτημα να απορριφθούν οι κατ` άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2664/1998 αντιρρήσεις δεν υφίσταται για τον Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου" ο οποίος στα πλαίσια του διενεργούμενου από αυτόν ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών έχει αποφανθεί επί νομικού ζητήματος με πράξη απορρίψεως αιτήσεως και άρνηση του να εγγράψει στα κτηματολογικά βιβλία πράξη καταχωριζόμενη στα κτηματολογικά φύλλα, εξαιτίας της οποίας ασκούνται οι αντιρρήσεις, διότι το επιδιωκόμενο με την κύρια παρέμβαση έννομο αποτέλεσμα, δύναται να επέλθει και χωρίς την άσκηση της παρεμβάσεως. Τέλος, το έννομο συμφέρον ως όρος του παραδεκτού της παρέμβασης, λειτουργεί ως αυτοτελής διαδικαστική προϋπόθεση, διακρίνεται από τη νομιμοποίηση, η οποία αναφέρεται στο υποκείμενο της παρέμβασης και η ύπαρξη του εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (73 ΚΠολΔ). Η αυτεπάγγελτη έρευνα συνίσταται στην από το δικαστήριο διαπίστωση αν τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία προτάθηκαν θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (ΕφΑθ 3027/1987 ΕλλΔνη 29.1620).

Στην προκείμενη υπόθεση, η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς άσκησε τη με αριθμ. καταθ. 45.338/2008 κύρια παρέμβαση, με την οποία ζητεί να απορριφθούν οι ανωτέρω αντιρρήσεις. Ως έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρέμβασης επικαλείται την ως άνω ιδιότητα της εκ της οποίας δημιουργείται ευθέως υποχρέωση της από το νόμο (άρθρο 16 ν. 2664/1998) για ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών προς καταχώριση πράξης, δικαίωμα το οποίο ισχυρίζεται ότι αμφισβητεί η καθ` ης η κύρια παρέμβαση με την άσκηση των ένδικων αντιρρήσεων τους και ότι το νομικό ζήτημα, το οποίο ανέκυψε με την απορριπτική πράξη της και πρόκειται να επιλυθεί με την απόφαση που θα εκδοθεί επί των ένδικων αντιρρήσεων, θα έχει επιπτώσεις γι` αυτήν αφού σε περίπτωση αποδοχής των αντιρρήσεων θα δημιουργηθεί σε αυτή νομική υποχρέωση, θα τεθούν οι βάσεις για την πειθαρχική της δίωξη. Ομως, από αυτά που αορίστως επικαλείται η κυρίως παρεμβαίνουσα για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος της, ως προς τη δημιουργία νομικής της υποχρέωσης, πρόκληση οικονομικής της βλάβης και ενδεχόμενης πειθαρχικής της δίωξης από την έκδοση θετικής απόφασης επί των αντιρρήσεων της καθ` ης δεν προκύπτει έννομο συμφέρον της νια την άσκηση παρέμβασης. Και τούτο διότι δεν θίγεται κανένα έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας και δη το δικαίωμα αυτής ως Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς για διενέργεια του κατ` άρθρο 16 παρ. 1 ν. 2664/1998 ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών από την υποβολή εκ μέρους των θιγομένων από την απορριπτική πράξη της των προβλεπομένων από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 5 του νόμου αυτού αντιρρήσεων ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή ούτε μπορεί να επηρεασθεί νομικά κατά οποιονδήποτε δυσμενή τρόπο η θέση της ως Προϊσταμένης του εν λόγω Κτηματολογικού Γραφείου, αφού με την αυτή ως άνω ιδιότητα της εκφράζει τις απόψεις της επί των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν με την πράξη της περί απορρίψεως της αιτήσεως, εν προκειμένω δε τις εξέφρασε με την από 26-09-1007 πράξη της καθώς και την άρνηση της να καταχωρήσει το με αριθμό... 20.188/2007 συμβόλαιο γονικής παροχής και δωρεάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρυσούλας Μαλαχτάρη Τριανταφυλλίδου, επί του ακινήτου της (οριζόντια επί καθέτου ιδιοκτησία) με ΚΑΕΚ 19 094 05 06 015/1/4. Συνεπώς, το επιδιωκόμενο με την κρινόμενη κύρια παρέμβαση έννομο αποτέλεσμα, δηλαδή η απόρριψη των αντιρρήσεων της καθ` ης η παρέμβαση, μπορούσε να επέλθει και χωρίς την άσκηση της παρεμβάσεως, οπότε, εφόσον το ίδιο έννομο αποτέλεσμα θα επέρχετο εξωδιαδικαστικώς και χωρίς δηλαδή την προβολή αξιώσεως ενώπιον του δικαστηρίου εκ μέρους της παρεμβαίνουσας, χωρίς διαδικαστικό συμφέρον και χωρίς έννομο συμφέρον επιχειρήθηκε αυτό με την κύρια παρέμβαση, Πρέπει επομένως για τους ανωτέρω λόγους να απορριφθεί ως απαράδεκτη η κύρια παρέμβαση.

Απ` όλα τα έγγραφα που με νόμιμη επίκληση οι διάδικοι προσκομίζουν αποδεικνύονται τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά; Δυνάμει της υπ` αριθμ. 12.459/10-7-1992 πράξης διανομής πριν από την ανέγερση διαιρετών χώρων και σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 και κατ` άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και του ν.δ. 1024/1971 της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρυσούλας Μαλαχτάρη Τριανταφυλλίδου, άπαντες οι συγκύριοι ενός διακεκριμένου τμήματος, εκτάσεως 2,784,62 τμ, ενός ενιαίου οικοπέδου, εκτάσεως 3.620 τμ, που βρίσκεται στον συνοικισμό Περσίας, της ομώνυμης Κοινότητας, ήδη Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Θερμαϊκού, του ν. Θεσσαλονίκης, με αριθμό 2 στο 65 οικοδομικό τετράγωνο και επί της οδού ................ αριθμ. ... συνορευόμενο σε πλευρά μήκους 80,25 γρ.μ, με την οδό .................................., σε πλευρές μήκους 50,67 και 18,95 γρ.μ. με ακίνητο ιδιοκτησίας ....................., σε πλευρά μήκους 43,78 με ακίνητα αγνώστων ιδιοκτητών, και σε πλευρά μήκους 57,50 γρ.μ. με ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη, προέβησαν στη σύσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του ν. 3741/1929 περί οριζόντιας ιδιοκτησίας και κατ` άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και του ν.δ. 1024/1971 περί κάθετης συνιδιοκτησίας, πριν από κάθε ανέγερση των διαιρετών χώρων των συγκροτημάτων οικοδομών που περιήλθαν σ` αυτούς ως αντιπαροχή, από την ανάθεση στην εταιρία με την επωνυμία ".........................." της ανεγέρσεως στο προπεριγραφέν οικόπεδο τριών οικοδομών, σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στην υπ` αριθμ. 12.178/16-12-1991 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, και ο ........... του ................... από το συγκρότημα 1, έλαβε ένα διαιρετό και αυτοτελές διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πάνω από το ημιυπόγειο της οικοδομής, με πρόσοψη στην οδό .........., εμβαδού καθαρού 45,61 τμ και μικτού 52,85 τμ, με ποσοστό που αναλογεί και αντιστοιχεί στο οικόπεδο και στα υπόλοιπα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις της οικοδομής 21,92%0 εξ αδιαιρέτου, αποτελούμενο από δύο δωμάτια, καθιστικό κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και διάδρομο με αριθμό εσωτερικής αριθμήσεως 1. Με την ίδια πράξη ορίστηκε ότι στο παραπάνω διαμέρισμα ανήκει σαν συστατικό και παρακολούθημα αυτού μία θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου στο προκήπιο της οικοδομής, εμβαδού 10,56 τμ, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο στο υπ` αριθμ. 12.178/1991 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου σχεδιάγραμμα κατόψεως σχεδίου πάρκιν, με αριθμό 2.1 του συγκροτήματος 1 καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι του θα έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στην παραπάνω θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου. Η παραπάνω πράξη μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς, εις τόμο 123 και αριθμό 161 ως σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και ως διανομή προ πάσης ανεγέρσεως.

Eν συνεχεία, με το υπ` αριθμ 14.993/3-7-1995 συμβολαίου πωλήσεως της ίδιας συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς, εις τόμο 156 και αριθμό 262, ο αρχικός κύριος ........................... πώλησε και μεταβίβασε την κυριότητα του προπεριγραφόμενου διαμερίσματος και του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί της θέσης στάθμευσης στις, .........., χήρας ............., το γένος ......... και ............... και .............., χήρα ......... το γένος .............. και ............. εξ αδιαιρέτου και κατ` ισομοιρίαν, ήτοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εκάστη εξ αυτών. Στην ίδια σύμβαση έγινε μνεία ότι αυτή (σύμβαση) διέπεται και καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του υπ` αριθμ. 12.459/1992 συμβολαίου της ίδιας συμβολαιογράφου, τις οποίες οι αγοράστριες δήλωσαν ότι γνωρίζουν και έχουν υποχρέωση να κάνουν και μνεία στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους, παραιτούμενες συνάμα από το δικαίωμα χρήσεως των θέσεως στάθμευσης πλην, αυτής που αντιστοιχεί στην οριζόντια ιδιοκτησία τους. Κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης οι συγκυρίες προέβησαν σε δήλωση των δικαιωμάτων τους κατ` άρθρο 5 του ν. 2308/1995, και το εν λόγω διαμέρισμα καταχωρήθηκε ως οριζόντια επί καθέτου ιδιοκτησία με αριθμό ΚΑΕΚ 190 940 506 015/1/4. Στο ίδιο κτηματολογικό φύλλο στην ενότητα πρόσθετες πληροφορίες λοιποί χώροι καταχωρήθηκε ο ως άνω χώρος αποκλειστικής χρήσης που ανήκει στην αυτή διαιρημένη ιδιοκτησία, όπως περιγράφεται παραπάνω (βλ, σχ. με αριθμ. πρωτ. 21/773/21.01.2008 αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου θεωρημένο από την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς). Εν συνεχεία, με το υπ` αριθμ. 20.188/6-2-2007 συμβόλαιο γονικής παροχής και δωρεάς της ίδιας συμβολαιογράφου, οι ως άνω ........ χήρα ......... και .......... χήρα ........... μεταβίβασαν λόγω γονικής παροχής και δωρεάς αντίστοιχα το προπεριγραφέν διαμέρισμα μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως στην αιτούσα.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η αιτούσα, εκπροσωπούμενη δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, με τις με αρ. πρωτ. 15/11851/20=0- 2007 και 15/11851/20-9- 2007 αιτήσεις της ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς ζήτησε να καταχωρηθεί το με αριθμ. 20-188/6-2-2007 συμβόλαιο γονικής παροχής και δωρεάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρυσούλας Μαλαχτάρη Τριανταφυλλίδου, στο οικείο κτηματολογικό φύλλο συνυποβάλλοντας τα αναγκαία έγγραφα κατ` άρθρο 14 του Ν. 2664/1998 ήτοι αίτηση, περίληψη, επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου και φωτοτυπία αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος. Η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς αρνήθηκε τη ζητούμενη καταχώρηση, εκθέτοντας τους λόγους της επί του από 26-9-2007 πρόσθετου φύλλου που επισυνάφθηκε στην αίτηση και γνωστοποιήθηκε στην αιτούσα στις 24.10.2007, Συγκεκριμένα, αρνήθηκε με την ακόλουθη αιτιολογία ότι "... η προς καταχώριση πράξη αφορά γονική παροχή ποσοστού 50% εξ αδιαίρετου ενός διαμερίσματος του 2ου ορόφου πάνω από το ημιυπόγειο, εμβαδού 45,62 τμ, με ποσοστό 21,92%0 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο με ΚΑΕΚ 190 940 506 015/1/4. στο οποίο (σύμφωνα με το συμβόλαιο) ανήκει ως συστατικό και παρακολούθημά του μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στο προκήπιο της οικοδομής με αριθμό 2,1 και εμβαδόν 10,56 τμ. Ομως η ως άνω θέση στάθμευσης δεν μπορεί να αποτελέσει συστατικό και παρακολούθημα, καθώς βρίσκεται σε ανοικτό χώρο και δεν είναι περίκλειστη... Επίσης λεκτέα είναι τα εξής: Το ως άνω διαμέρισμα απέκτησαν οι .......... και ........... δυνάμει του υπ` αριθμόν 14,1999/95 συμβολαίου της συμβολαιογράφου θεσσαλονίκης Χρυσούλας Μαλαχτάρη Τριανταφυλλίδου που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς στον τόμο 156 και αριθμό 362. Η σύσταση του ως άνω διαμερίσματος έγινε από τον αρχικό δικαιούχο- οικοπεδούχο ........................ με το υπ` αριθμ. 12.459/92 συμβόλαιο σύστασης της ίδιας συμβολαιογράφου το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς στον τόμο ... και αριθμό .... Στην ως άνω σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναφέρονταν ότι στο ως άνω διαμέρισμα θα ανήκει σαν συστατικό και παρακολούθημα αυτής και μια θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στο προκήπιο της οικοδομής. Η ως άνω πράξη παρόλα που συντάχθηκε από της οικοδομής.

Η ως άνω πράξη παρόλο που συντάχθηκε από τους έχοντες κατά εκείνη τη χρονική στιγμή το 100% του ακινήτου και ενώ περιείχε κανονιστική συμφωνία χρήσεως του άρθρου 13 του Ν. 3741/1929, μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς σαν σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομή, δεν μεταγράφηκε όμως ποτέ σαν κανονιστική συμφωνία χρήσεως του άρθρου 13 του Ν 3741/29 κι αυτό γιατί ουδέποτε κάτι τέτοιο ζητήθηκε από τους αιτούντες την μεταγραφή ούτε με την αίτησή τους προς το Υποθηκοφυλακείο ούτε με την περίληψη της μεταγραπτέας πράξης, αφού τόσο σύμφωνα με το άρθρο 1194 ΑΚ η μεταγραφή γίνεται με την καταχώριση περίληψης κάθε ξεχωριστής μεταγραπτέας πράξης, η οποία περιέχει και τα κύρια γνωρίσματα της κάθε πράξης αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4201/61, όπως αντικατέστησε το άρθρο 14 του Ν.2224/52, για την ενέργεια κάθε μεταγραφής, στα έμμισθα ή άμισθα Υποθηκοφυλακεία, απαιτείται η υποβολή αιτήσεως για κάθε ξεχωριστή μεταγραπτέα δικαιοπραξία και την καταβολή παγίων δικαιωμάτων για κάθε μία εξ αυτών, ενώ η καταχώρηση από τον Υποθηκοφύλακα γίνεται μόνο κατόπιν εγγράφου αιτήσεως για κάθε πράξη ξεχωριστά. Η ως άνω συμφωνία λοιπόν σε ότι αφορά την αποκλειστική χρήση του ως άνω χώρου στάθμευσης έχει μόνο ενοχικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν μπορεί ως ενοχική να μεταγραφεί, εκτός των άλλων όμως ισχύει μόνο μεταξύ τωνσυμβαλλομένων στο υπ` αριθμ. 12.459/92 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, δηλαδή των οικοπεδούχων, και δεν μπορεί να δεσμεύσει τρίτους ή τους καθολικούς διαδόχους, άρα ούτε και τους αποκτώντες με το υπ αριθμόν 14 199/95 συμβόλαιο πώλησης της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Καίτη Καπετανάκη και ............., ούτε και την μετέπειτα με την εν λόγω καταχώριση πράξη δικαιοδόχο τους ................ Παρολ` αυτά πιθανόν από λαθεμένη δήλωση ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της κτηματογράφηοης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 2308/1995, οι δύο ως άνω θέσεις στάθμευσης αναφέρονται στο κτηματολογικό φύλλο του ακίνητου με ΚΆΕΚ 190 940 506 015/1/4 στο πεδίο λοιποί χώροι στο οποίο εμφανίζονται μόνο οι περίκλειστοι παρακολουθημστικοί χώροι της οικοδομής, ενώ ως άνω χώρος δεν έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα αλλά ούτε και η ως άνω συμφωνία για αποκλειστική χρήση έγινε νομότυπα, αφού δεν μεταγράφηκε ως τέτοια, με αποτέλεσμα να έχει μόνο ενοχικό χαρακτήρα και θα έπρεπε να μην εμφανίζεται καθόλου στις αρχικές εγγραφές.

Επομένως όταν καμία θέση στάθμευσης δεν έπρεπε να εμφανίζεται στις αρχικές εγγραφές, πως μπορεί να γίνεται διαχωρισμός σε υπάρχουσα και μη υπάρχουσα θέση στάθμευσης, όταν καμία στην ουσία δεν είναι υπάρχουσα. Αν επίσης ήθελε γίνει δεκτό ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 2664/1998 στο κτηματολογικό φύλλο καταχωρίζονται και πρόσθετες νομικές ή πάσης φύσεως πληροφορίες (πέραν δηλαδή των εγγραπτέων κατά το άρθρο 12 του ίδιου νόμου πράξεων, σύμφωνα και με την αρχή του ανοιχτού κτηματολογίου όπως αυτή διαγράφεται στο άρθρο 2 περ. 6 Ν. 2664/1998, και ως τέτοια ίσως θα μπορούσε να νοηθεί η συμφωνία για χρήση των χώρων στάθμευσης οικοδομής, η οποία όμως θα ισχύει μόνο μεταξύ των συμβαλλομένων στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη και όχι έναντι παντός, αφού δεν υποβλήθηκε σε χωριστή μεταγραφή και δεν υπήρχε συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών λεκτέα τα εξής. Το άρθρο 1 παρ. 2 για τις πρόσθετες νομικές πληροφορίες παραπέμπει στο άρθρο 11 παρ. 4 εδ. γ, σύμφωνα με το οποίο στα κτηματολογικά φύλλα μπορούν να καταχωρίζονται και οι σχετικές πρόσθετες πληροφορίες, αλλά κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κατ Δημοσίων Εργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου θα ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στο είδος των πρόσθετων πληροφοριών, στον τρόπο συλλογής και καταχώρισης τους στα κτηματολογικά φύλλα στον χρόνο έναρξης της καταχώρισης, στην ενημέρωση των σχετικών εγγραφών και σε κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Η σχετική απόφαση όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Εκτός των άλλων, στην προς καταχώριση πράξη το διαμέρισμα αναγράφεται ως διαμέρισμα 2ου ορόφου πάνω από το ημιυπόγειο, ενώ στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 190 940 506 015/1/4 αναφέρεται σαν διαμέρισμα του 1ου ορόφου, ενώ όπως προκύπτει και από όλο το κτηματολογικό φύλλο της συγκεκριμένης οικοδομής με ΚΑΕΚ 190 940 506 015/1/0, υπάρχει ισόγειος όροφος (που αντιστοιχεί στον ημιυπόγειο) 1ος, 2ος και 3ος όροφος, όπως αντίστοιχα και στο συμβόλαιο περιγράφεται (οικοδομή αποτελούμενη από ημιυπόγειο και 3 ορόφους). Επίσης, ο τίτλος κτήσεως του ακινήτου εμφανίζεται στην κτηματολογική βάση ως μεταγεγραμμένος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς στον τόμο ... και αριθμό ..., όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής. Επομένως, υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων στην προς καταχώριση πράξη και στην κτηματολογική βάση σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και ε. Για να γίνει όμως η καταχώριση της ως άνω πράξης θα πρέπει πρώτα να διορθωθεί η σχετική ανακριβής αρχική εγγραφή ώστε στο διαμέρισμα να εμφαίνεται ως διαμέρισμα του 2W ορόφου και όχι ορόφου και- εγγεγραμμένο στο ορθό τόμο και αριθμό, ενώ αναφέρεται ότι η ως άνω δύο διορθώσεις δεν ζητούνταν από την ........ με τη με αριθμ. πρωτ. 15/11850/20-9-2 007 διόρθωση προδήλου σφάλματος.

Για όλους αυτούς τους λόγους και εν όψει του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας που διενεργεί ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου προκειμένου να προβεί στην καταχώριση οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης βάσει του άρθρου 16 Ν. 2664/1998, δεν είναι δυνατόν να γίνει η εν λόγω καταχώρηση. Η άρνηση της Προϊσταμένης του Κλιματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς, κατά το σκέλος της που αφορά την ύπαρξη ή όχι του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως μίας θέσης στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής ως παρακολούθημα της οριζόντιας επί καθέτου ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 190 940 506 015/1/4, δεν είναι νόμιμη, αφενός μεν και προεχόντως, επειδή ο έλεγχος νομιμότητας που αυτή διενεργεί κατ` άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2664/1998 περιορίζεται στον έλεγχο των μεταγενέστερων εγγραφών, και αυτό μέσα στα πλαίσια που ο νόμος, ιδίως, ορίζει, αφετέρου δε, επειδή ερείδεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι για να έχει εμπράγματη ενέργεια η συμφωνία των οροφοκτητών για το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως τμήματος του ακάλυπτου χώρου της οικοδομής, όταν αυτή συστήνεται μαζί με την αρχική της οροφοκτησίας πράξη, πρέπει η τελευταία να μεταγραφεί δύο φορές. Επιπροσθέτως, η καταχώριση του σχετικού δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως ως παρακολούθημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας που αφορά, λαμβάνει χώρα στο κτηματολογικό φύλλο στο πεδίο με την ένδειξη "πρόσθετες πληροφορίες λοιποί χώροι" ανεξάρτητα εάν τούτο αφορά περίκλειστο ή όχι χώρο, αφού η σχετική διάκριση που επιχειρεί η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου δεν ερείδεται στο νόμο, δεδομένου ότι, ναι μεν δεν είναι νοητή η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, το ίδιο, όμως, δεν ισχύει και για το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως αυτού, όπως εκτενώς αναφέρεται στην υπό στοιχείο 2 νομική σκέψη, και ο χαρακτηρισμός δε αυτού ως "παρακολούθημα", δεν το καθιστά ξεχωριστό αυθύπαρκτο εμπράγματο δικαίωμα, αλλά αποδίδει, ορθώς, τον παρακολουθηματικό χαρακτήρα του σχετικού δικαιώματος χρήσεως, αφού μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο μαζί με την οριζόντια ιδιοκτησία και όχι ξεχωριστά. Επιπροσθέτως, το σχετικό δικαίωμα, ενόψει της έντονης οικιστικής ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων χωρίς τη δημιουργία ιδιωτικών ή ανοικτών θέσεων στάθμευσης, σαφώς αυξάνει την αγοραία αξία του ακινήτου, αλλά και την αντικειμενική αυτού, αφού όπως εκτίθεται στην υπό στοιχείο 2 νομική σκέψη της παρούσας, υπόκειται σε φορολογία μεταβίβασης.

Περαιτέρω όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο με αριθμ. πρωτ 14.199/9-11- 2007 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς ο τίτλος κτήσεως του ακινήτου ορθά εμφανίζεται στην κτηματολογική βάση ως μεταγεγραμμένος στα βιβλία μεταγραφών στον τόμο ... και αριθμό ..., οπότε η άρνηση της για το λόγο αυτό, αποδίδεται σε (συνήθη) παραδρομή που χώρισε, κατά τη σύνταξη του προσκομισθέντος στην Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου πιστοποιητικού μεταγραφής. Είναι δε αληθές ότι στην προς καταχώριση πράξη το διαμέρισμα αναγράφεται ως διαμέρισμα 2ου ορόφου πάνω από το ημιυπόγειο, ενώ στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 190 940 506 015/1/4 αναφέρεται σαν διαμέρισμα του 1ου ορόφου, πλην όμως, ουδεμία αμφιβολία για την ταυτότητα του εν λόγω ακινήτου καταλείπεται και, κατά το σκέλος αυτό, η άρνηση της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς να καταχωρήσει την προρρηθείσα πράξη στο οικείο κτηματολογικό φύλλο κρίνεται καταχρηστική, διότι η εσφαλμένη εγγραψή που ενήργησε ο ΟΚΧΕ, μπορεί να διορθωθεί με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος του άρθρου 18 του Ν. 2664/1998, δηλαδή είτε κατόπιν αιτήσεως όλων των συγκυρίων του γεωτεμαχίου, είτε αυτεπαγγέλτως. Εννοείται ότι η υπό κρίση περίπτωση εμπίπτει στην έννοια του προδήλου σφάλματος, καθότι προκλήθηκε από την παράλειψη των αρμοδίων οργάνων που διενήργησαν την κτηματογράφηση να ελέγξουν την ορθότητα των δηλώσεων ιδιοκτησίας, και αν η περιγραφή του ακινήτου συμπίπτει με τον τίτλο κτήσης που καταχωρήθηκε. Τέτοιου είδους παραλείψεις δεν μπορεί να προβάλλονται έναντι του πολίτη- δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος, διότι έτσι παρεμποδίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών, αντίθετα δε πρέπει ορθά να καθοδηγείται ώστε να προβαίνει στις σχετικές διορθώσεις, πριν αυτές αποτελέσουν τη βάση για την άρνηση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου να καταχωρήσει μία εγγραπτέα πράξη, Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί βραδύτητα και δυσχέρεια στις συναλλαγές, η οποία εν τέλει θα αποβεί σε βάρος των επιδιωκομένων με τη θέσπιση του Εθνικού Κτηματολογίου σκοπών.

Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει α) ν` απορριφθεί η με αριθμ. καταθ. 45,338/2008 κύρια παρέμβαση ως μη νόμιμη, β) να γίνει δεκτή η σωρευμένη κατ` άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2664/1998 αίτηση ως βάσιμη και κατ` ουσίαν και να διαταχθεί η διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου της οριζόντιας επί καθέτου ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 190 940 506 015/1/4, από το εσφαλμένο διαμέρισμα του "1ου ορόφου" στο ορθό διαμέρισμα του "2ου ορόφου πάνω από το ημιυπόγειο", και γ) να γίνει δεκτή η σωρευμένη κατ` άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 2664/1998 αίτηση ως βάσιμη και κατ` ουσίαν και να διαταχθεί η καταχώρηση στα οικεία κτηματολογικά φύλλα της αναφερομένης στο διατακτικό πράξεως, με χρόνο καταχώρισης κατ` άρθρο 15 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2664/1993 την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης για καταχώρηση, ήτοι την 20-9-2007. Τα έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν αφού, η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν δυσχερής (άρθρα 179 και 741 του ΚΠολΔ),

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την με αριθμ. καταθέσεως 32.104/ 25-07-2008, αίτηση και την με αριθμ. καταθ. 45,338/10-11-2008 κύρια παρέμβαση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αριθμ. καταθ. 45.338/10-11-2008 κύρια παρέμβαση.

ΔΕΧΕΤΑΙ τη με αριθμ. καταθ. 32,104/25-07-2008 αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου της οριζόντιας επί καθέτου ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 190 940 506 015/1/4, από το εσφαλμένο διαμέρισμα του "1ου ορόφου" στο ορθό διαμέρισμα του "2ου ορόφου πάνω από το ημιυπόγειο". ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς να καταχωρήσει στο κτηματολογικό φύλλο της οριζόντιας επί καθέτου ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 190 940 506 015/1/4,1. το υπ` αριθμ 20.188/6-2-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρυσούλας Μαλαχτάρη Τριανταφυλλίδου ως γονική παροχή με ημερομηνία καταχωρήσεως 20-09-2007. II. το υπ` αριθμ. 20.188/6-2-2007 συμβόλαιο και δωρεάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρυσούλας Μαλαχτάρη Τριανταφυλλίδου ως δωρεά με ημερομηνία καταχωρήσεως 20-09-2007. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.