Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Η απόρριψη προηγούμενης αίτησης ως αόριστης δεν εμποδίζει την άσκηση νέας πριν την πάροδο ενός έτους - Η κομμώτρια δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα (Ειρηνοδικείο Βαμου, αριθμός απόφασης 4/2013)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν.3869/2010. Κακή οικονομική κατάσταση και κρίσιμη κατάσταση της υγείας της αιτούσας συνταξιούχου του ΟΑΕΕ και του συζύγου της που έχει σχεδόν μηδενικό εισόδημα. Ορίζει μηδενικές καταβολές χωρίς ορισμό νέας δικασίμου για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσας, διότι με βάσει τα αποδειχθέντα, κρίνει ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί το εισόδημά της.

[...] ΕΠΕΙΔΗ, από τη με αριθμό 3232ΣΤ΄/05-07-2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, .........................., την οποία μετ’ επικλήσεως προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει ότι αντίγραφο της αίτησης της, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο της 15ης-04-2013, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση πιστώτρια της τράπεζα με την επωνυμία «....................» (122 παρ. 1, 123, 124, 126, 127 παρ. 1, 228, 229 ΚΠολΔ). Η τελευταία, όμως, δεν εμφανίστηκε στην παρούσα δικάσιμο, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (271 παρ. 1 και 2, 741, 754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΕΠΕΙΔΗ, με την κρινόμενη αίτηση της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ΄ ων πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από όλο το περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται.

ΕΠΕΙΔΗ, η κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτώς διευκρινίστηκε με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της αιτούσας στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα τηρούμενα πρακτικά αλλά και με τις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις της (άρθρα 224 και 741 ΚΠολΔ), εισάγεται νομίμως και αρμοδίως ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν.3869/2010), μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετέχουσων και παρισταμένων πιστωτριών τραπεζών, και την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου των εγγράφων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, ήτοι: α) της προβλεπομένης από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 βεβαίωσης περί αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 21-05-2012 βεβαίωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της αιτούσας), που κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και β) της υπεύθυνης δηλώσεως της αιτούσας με ημερομηνία 12-06- 2012 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων της ίδιας και του συζύγου της, κατάσταση των πιστωτριών τραπεζών της και των απαιτήσεως τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, προέκυψε ότι έχει εκδοθεί η με αριθμό 3/15-11-2011 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία απέρριψε την με αριθμό έκθεση κατάθεσης 6/15-04-2011 αίτηση της αιτούσας κατά των καθ΄ ων πιστωτριών τραπεζών, για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών, λόγω αοριστίας του δικογράφου της αίτησης. Όσον αφορά την υποβληθείσα από τις πιστώτριες ένσταση εκκρεμοδικίας, οι οποίες ισχυρίζονται ότι δεν έχει τελεσιδικήσει η με αριθμό 3/15-11-2011 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία απέρριψε οριστικά, λόγω αοριστίας, την με αριθμό 16/15-04-2011 αίτηση της αιτούσας, τούτη είναι απορριπτέα διότι, η εκκρεμοδικία περατώνεται με την έκδοση οριστικής αποφάσεως και αναβιώνει με την άσκηση τακτικών ενδίκων μέσων, εντός των ορίων του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης (ΑΠ 1048/2009 ΕΠολΔ 2010.439, ΑΠ 929/2006 ΝοΒ 2007.2129, ΑΠ 436/2003 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 457/2000 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 240/1998 Δ 1998.719, ΕφΔωδ 168/2004 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 5646/2002 Αρμ 2003.1807, ΕφΑΘ 8813/2000 ΕπισκΕΔ 2001.409, ΕφΑΘ 2232/1998 ΑρχΝ 1999.198, ΕφΑΘ 2041/1974 ΝοΒ 1974.527). Επομένως στο στάδιο μεταξύ της εκδόσεως οριστικής αποφάσεως και άσκησης ενδίκων μέσων, δεν προτείνεται παραδεκτά η ένσταση εκκρεμοδικίας (ΕφΛαρ 361/2001 Δικογρ 2001.450). Δεδομένου ότι η με αριθμό 3/15-11- 2011 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου είναι οριστική και δεν έχει ασκηθεί εναντίον της κάποιο ένδικο μέσο από κανένα διάδικο, δεν προτείνεται παραδεκτά η ένσταση εκκρεμοδικίας από τις καθ΄ ων, κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Πέρα των ανωτέρω, από την ερμηνεία του Ν.3869/2010 προκύπτει ότι μόνο η επί της ουσίας απόρριψης της αίτησης υποχρεώνει σε κατάθεση νέας αίτησης με την πάροδο ενός έτους (π.χ. ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας και επομένως πτωχευτικής ικανότητας, αδυναμία πληρωμής που οφείλεται σε δόλο, μη μόνιμη αδυναμία πληρωμής κ.λπ.). Αντιθέτως οι τυπικοί λόγοι απόρριψης της αίτησης (π.χ. αοριστία, μη επίδοση αίτησης σε πιστωτές κ.λπ.) δεν οδηγούν σε τήρηση της προθεσμίας αυτής και ο οφειλέτης μπορεί σε μία τέτοια περίπτωση οποτεδήποτε να καταθέσει τη νέα αίτηση πληρώντας τις τυπικές προϋποθέσεις (Αθανάσιος Κρητικός, ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδοση 2012, σελ. 183 παρ. 24, Ιάκωβος Βενιέρης και Θεόδωρος Κατσάς εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», έκδοση 2011, σελ. 255). Αβάσιμος κρίνεται και ο ισχυρισμός της τέταρτης των καθ΄ ων, ότι δεν επιδόθηκε σε αυτή μαζί με την κρινόμενη αίτηση κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων της αιτούσας, όπως και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, με πρόσκληση για υποβολή από τη πλευρά τους στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως των παρατηρήσεων τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης, καθ΄ όσον μετά τη τροποποίηση του άρθρου 5 Ν. 3869/2010 με τη διάταξη του άρθρου 85 στοιχείο Α΄ άρ. 3 του Ν. 3996/2011 δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, εφόσον αυτά περιλαμβάνοντα στην αίτηση. Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 και 9 του ιδίου νόμου, απορριπτομένης κατ’ ακολουθία της προβληθείσας από όλες τις παριστάμενες πιστώτριες τράπεζες ένστασης αοριστίας ως ουσία αβάσιμης. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των παρισταμένων πιστωτριών τραπεζών, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

ΕΠΕΙΔΗ, από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και της οποίας η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως (οι παριστάμενες πιστώτριες τράπεζες δεν εξέτασαν μάρτυρες), καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι διάδικοι μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (261 ΚΠολΔ) και απ΄ όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, κάτοικος Αποκορώνου Χανίων, γεννηθείσα το έτος 1945, είναι έγγαμη με τον ............ετών, και μητέρα ενός ενηλίκου τέκνου ηλικίας 26 ετών. Σε χρόνους προγενέστερους του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης (2000, 2003 και 2007), η αιτούσα υπέβαλλε αιτήσεις προς τις παριστάμενες πιστώτριες τράπεζες για τη χορήγηση δανείων και πιστωτικών καρτών, οι οποίες έκαναν δεκτές τις αιτήσεις της και της τα ενέκριναν, δεδομένου ότι αυτή πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση τους. Το Μάιο του 2011 η αιτούσα, που εργαζόταν ως κομμώτρια, υπέβαλλε αίτηση για συνταξιοδότηση και μη έχοντας οικονομικούς πόρους, δήλωσε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, έπαυσε να εκπληρώνει τις δανειακές της υποχρεώσεις και την 22-05-2012 κατέθεσε την υπό κρίση αίτηση, ζητώντας τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της. Περαιτέρω αποδεδείχθηκε ότι η αιτούσα υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία, ενώ της έχει γίνει σύσταση από τον Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για άμεση χειρουργική επέμβαση, καθώς πάσχει από διάφορα νεοπλάσματα (νεόπλασμα NOS, νεοπλασία NOS, όγκο NOS, νεοπλασία του παχέος εντέρου) και γενικά η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί διότι, εκτός των ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που προσκομίζει μετ΄ επικλήσεως η αιτούσα, το Δικαστήριο τούτο κατά την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας ενώπιον του, μετά λύπης, διαπίστωσε την σοβαρότητα της κατάστασης της. Τα χρέη της αιτούσας ανέρχονται συνολικά σε 104.531,05 ευρώ και ειδικότερα: 1) 5.207,33 ευρώ και 4.613,80 ευρώ στη πρώτη πιστώτρια από πιστωτικές κάρτες, 2) 21.618,31 ευρώ και 32.577,38 ευρώ στη δεύτερη πιστώτρια από στεγαστικά δάνεια και 10.451,75 ευρώ από πιστωτική κάρτα, 3) 7.796,84 ευρώ στη τρίτη πιστώτρια από καταναλωτικό δάνειο και 10.741,67 ευρώ από πιστωτική κάρτα και τέλος 4) 11.523,97 ευρώ στη τέταρτη πιστώτρια από καταναλωτικό δάνειο. Όλες οι παραπάνω οφειλές είναι σε οριστική καθυστέρηση και ως εκ τούτου ληξιπρόθεσμες. Η αιτούσα από τον Ιανουάριο του έτους 2013 λαμβάνει μηνιαίως σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε., η οποία ανέρχεται περίπου στο καθαρό ποσό των 515 ευρώ και αποτελεί το μοναδικό της εισόδημα, ενώ ο σύζυγος της που είναι αγρότης, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του (61 ετών), εργάζεται περιστασιακά, έχοντας σχεδόν μηδενικό εισόδημα. Τα μετ΄ επικλήσεως προσκομιζόμενα φορολογικά στοιχεία από την αιτούσα αποδεικνύουν την άθλια οικονομική κατάσταση της ιδίας και του συζύγου της, καθώς τα δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα ανήλθαν σε 3.883,91 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010, 3.883,91 ευρώ για το 2011 και 1.634,09 ευρώ για το 2012. Ο ισχυρισμός της δεύτερης των καθ΄ ων ότι η ένδικη αίτηση δεν υπάγεται στη ρύθμιση του νόμου διότι η αιτούσα είναι έμπορος, εφ΄ όσον είναι κομμώτρια δεν είναι βάσιμος, καθ ότι δεν αποδείχθηκε ότι η αιτούσα ασκούσε, κατά σύνηθες επάγγελμα, διαρκείς και ομοειδείς, εμπορικές πράξεις, αφού δεν υπήρχε στη δραστηριότητα της, διαμεσολάβηση και ριψοκίνδυνη ανάληψη οικονομικού ή επιχειρηματικού κινδύνου έναντι αμοιβής δηλ. κέρδους (ΑΠ 473/1997 ΕλλΔνη 1998.351, ΕφΛαρ 261/2006 ΕπισκΕΔ 2006.1122, ΕφΙωαν 294/2005 Αρμ 2005.260, Εφθεσ 811/1997 ΕλλΔνη 1998.162, ΕφΑΘ 10335/1981 Αρμ 1982.363, ΕφΑΘ 953/2001 ΔΕΕ 2001.594 - βλ. και ad hoc ΕιρΕρινέου 2/2012, ΝΟΜΟΣ). Αναπόδεικτη και απορριπτέα κρίνεται και η ένσταση της τέταρτης των καθ΄ ων, η οποία ισχυρίζεται ότι η αιτούσα καταχρηστικά ασκεί το δικαίωμα της, διότι έχει περιουσία την οποία δολίως αποκρύπτει και διότι έχει περιέλθει σε δόλια αδυναμία πληρωμής, καθώς δεν αποδείχθηκε ούτε ότι η αιτούσα έχει αποκρύψει κάποιο περιουσιακό της στοιχείο ούτε ότι έχει περιέλθει με δόλο σε αδυναμία πληρωμής, εξάλλου η τέταρτη των καθ΄ ων δεν προσκόμισε κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της αυτούς. Σε κάθε περίπτωση η τέταρτη πιστώτρια αλλά και οι υπόλοιπες, είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν κατά το χρόνο λήψης των δανείων, εκτός από την έρευνα των οικονομικών στοιχείων της αιτούσας, μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης αποδοχών και τις τυχόν δανειακές της υποχρεώσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και την εν γένει οικονομική συμπεριφορά της αιτούσας μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (ΕιρΑΘ 15/2011, αδημοσίευτη, Α. Κρητικός, ν. 3869/2010, έκδοση 2012, σελ. 57). Περαιτέρω αποδεδείχθηκε ότι η αιτούσα και ο σύζυγος της διαμένουν σε μια ισόγεια κατοικία επιφανείας 97 τ.μ. που διαθέτει και υπόγειο χώρο 58 τ.μ., η οποία έχει κτιστεί το έτος 1989 και βρίσκεται στη Πλάκα του Δήμου Αποκορώνου Χανίων και η οποία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο σύζυγο της αιτούσας, ενώ διαθέτουν, και ένα επιβατικό αυτοκίνητο που ανήκει 50% εξ΄ αδιαιρέτου στο καθένα τους, μάρκας BMW, 1.600 cc, έτους κυκλοφορίας 2000, αξίας περίπου 2.000 ευρώ. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το ποσοστό 50% εξ΄ αδιαιρέτου του ανωτέρω αυτοκινήτου που ανήκει στην αιτούσα, πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης λόγω του ότι χρησιμεύει για τις μετακινήσεις της αιτούσας και της είναι απαραίτητο λόγω της ιδιαίτερα κρίσιμης κατάστασης της υγείας της, αλλά και λόγω του ότι έχει μικρή αξία (2.000 €) και επομένως η προσφορά του προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον λόγω των πτωτικών τάσεων της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης. Επειδή, η δυσμενής οικονομική κατάσταση της αιτούσας προφανώς έχει μόνιμο χαρακτήρα και λαμβανομένου υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων που υπάρχουν στη κρινόμενη υπόθεση και συνίστανται: α) στην ιδιαίτερα κρίσιμη κατάστασης της υγείας της, όπως αναλυτικώς αναφέρεται ανωτέρω, β) το ανεπαρκές εισόδημα που αυτή διαθέτει για τη κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της (σύνταξη 515 € καθαρά), που προφανώς δεν εξυπηρετεί ούτε τις βιοτικές της ανάγκες, οι οποίες λόγω των προβλημάτων υγείας της είναι αυξημένες και ανέρχονται περίπου σε 1.000 ευρώ και γ) στην ηλικίας της (68 ετών), το Δικαστήριο θα πρέπει να ορίσει απευθείας μηνιαίες μηδενικές καταβολές προς όλες τις καθ΄ ων πιστώτριες τράπεζες, όπως αιτείται και η ίδια η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση της, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα επέλθει πλήρη εξαθλίωση της αιτούσας (ΕιρΘεσ 1752/2012 ΕλλΔνη 53.863, ΕιρΧαλκ 346/2011 αδημ., ΕιρΕπιδαύρου 2/2011 αδημ., ΕιρΚαλαμ 3/2011 αδημ.). Το Δικαστήριο δεν προβαίνει σε ορισμό νέας δικασίμου για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσας, διότι με βάσει τα ανωτέρω αποδειχθέντα, κρίνει ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί το εισόδημα της. Σε κάθε περίπτωση οι πιστωτές ή η αιτούσα δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 να προβούν στην τροποποίηση της παρούσας αποφάσεως, εφ΄ όσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων της τελευταίας (ΕιρΘεσ 1752/2012 ΕλλΔνη 53.863 με παρατηρήσεις Αθανάσιου Κρητικού, ο οποίος διατυπώνει την άποψη, με την οποία συντάσσεται το παρόν Δικαστήριο, ότι σε περίπτωση μηδενικών καταβολών λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, για τις οποίες δεν αναμένεται βελτίωση, οι από την αρχή οριζόμενες μηδενικές καταβολές θα έχουν ως διάρκεια την ανώτατη προβλεπόμενη στο νόμο, δηλ. τέσσερα έτη, ΕιρΧαλκ 346/2011 αδημ., Ιάκωβος Βενιέρης και Θεόδωρος Κατσάς εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», 2011, σελ. 252).

ΕΠΕΙΔΗ, κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, για του ανωτέρω λόγους και αιτίες. Παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους του διαδίκου που δικάσθηκε ερήμην, δεν ορίζεται, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπή δεν παρέχεται από το νόμο (άρθρο 14 του ν. 3869/2010). Τέλος, διάταξη περί δικαστικών εξόδων δεν θα περιληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της τρίτης των καθ΄ ων και αντιμωλία των λοιπών. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς όλες τις πιστώτριες.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.