Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υιοθεσία ανηλίκου, γεννημένου εκτός γάμου και υπό επιτροπεία - Οι αιτούντες θετοί γονείς έχουν παραλάβει το υιοθετούμενο τέκνο, το περιβάλλουν με στοργή και κρίνονται κατάλληλοι για την υιοθεσία του (Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 5279/2009)

Περίληψη: Υιοθεσία ανηλίκου, γεννημένου εκτός γάμου και υπό επιτροπεία. Εκούσια δικαιοδοσία. Παύση της γονικής μέριμνας λόγω θανάτου της φυσικής μητέρας του υιοθετούμενου τέκνου. Οι αιτούντες θετοί γονείς έχουν παραλάβει το υιοθετούμενο τέκνο, το περιβάλλουν με στοργή και κρίνονται κατάλληλοι για την υιοθεσία του. Συναίνεση του δημοτικού βρεφοκομείου ως επιτρόπου του ανηλίκου.

[...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28 παρ.1 εδ. α`, 52 παρ.4 και 55 του ν.2721/1999, συνάγεται, ότι από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ήτοι την 3.6.1999, επιτρέπεται η υιοθεσία ανηλίκων, με την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι η διαφορά ηλικίας μεταξύ αυτού και του υποψηφίου γονέα του, δεν υπερβαίνει τα πενήντα έτη, καταργούμενης εφεξής της διάταξης του άρθρου 1544 ΑΚ, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2447/1996, που προέβλεπε ότι η διαφορά ηλικίας υιοθετούντος και υιοθετούμενου ανηλίκου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα πέντε έτη. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2521/1997 στο άρθρο 1545 του ΑΚ προστίθεται δεύτερη παράγραφος, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση υιοθεσίας από δύο συζύγους, οι προϋποθέσεις οι οποίες τάσσονται από τα άρθρα 1543 και 1544, αρκεί να συντρέχουν στο πρόσωπο μόνο του ενός. Εξάλλου, δεν θεωρείται άγνωστος, ο πατέρας του τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, ώστε να απαιτείται δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης του, κατ` άρθρο 1552 παρ.1 εδ. α` ΑΚ, αφού, εάν δεν έχει γίνει εκούσια ή ακούσια αναγνώριση, δεν υπάρχει κατά νόμο πατέρας και δίδεται μόνο η συναίνεση της μητέρας (Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη « Οικογενειακό Δίκαιο», τόμος II, σελ. 287. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1550 του ΑΚ, αν ο ανήλικος δεν έχει γονείς, συναινεί ενώπιον του δικαστηρίου ο επίτροπος, ύστερα από άδεια του εποπτικού συμβουλίου. Στην υπό κρίση αίτηση τους, οι αιτούντες εκθέτουν ότι η .............. του ........................, γέννησε στη Θεσσαλονίκη στις ....2.2004, ένα άρρεν τέκνο, τον ........... από τις εκτός γάμου σχέσεις της με άγνωστο άνδρα. Ότι η ως άνω φυσική μητέρα απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη και δη στο ........... Νοσοκομείο στις 21.4.2008, ύστερα από μακρά νοσηλεία της εκεί. Ότι δυνάμει της με αριθμό 23098/8.7.2008 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το ως άνω ανήλικο, υπό υιοθεσία τέκνο, τέθηκε υπό καθεστώς επιτροπείας, διοριζομένου ως επιτρόπου του, του ιδρύματος «Δημοτικό Βρεφοκομείο - Ο Άγιος Στυλιανός». Με αυτό το περιεχόμενο οι αιτούντες ζητούν να κηρυχθεί θετό τέκνο τους, ο ..........., εκτός γάμου γεννημένου, ανήλικο, άρρεν, φυσικό τέκνο της ....... ......... του ......, ηλικίας πέντε ετών περίπου, το οποίο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις .....2004.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ.1 περ.α`, 748 παρ.2 και 800 παρ. 1 του ΚΠολΔ , όπως τα άρθρα 740 και 800 του ΚΠολΔ έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 39 και 43 του Ν. 2447/1996), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ( βλ. τη με αριθμό 7105/7.11.2008 επικαλούμενη και νομίμως προσκομιζόμενη έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ..........) και προσκομίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1557 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2447/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ.1 και 3 του ιδίου νόμου, οι από 24.1.2007 και 29.6.2007 σχετικές εκθέσεις κοινωνικής έρευνας των κοινωνικών λειτουργών ............... και ................ σε συνεργασία με τη ψυχολόγο ....... αντίστοιχα, οι οποίες αφορούν τόσο τους υποψήφιους θετούς γονείς, όσο και την αποβιώσασα πλέον φυσική μητέρα. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη, εκτός της προαναφερόμενης διάταξης, και στις διατάξεις των άρθρων 1542, 1543, 1544, 1549, 1550, 1551 και 1558 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 2447/1996, και όπως στη συνέχεια το άρθρο 1544 ΑΚ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 2721/1999. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω η αγωγή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και την επισυναπτόμενη σε αυτά έκθεση συναίνεσης, αποδεικνύεται ότι για την προκειμένη υιοθεσία συναίνεσαν αυτοπροσώπως ενώπιον του ορισθέντος μέλους αυτού του Δικαστηρίου, τόσο οι αιτούντες - υποψήφιοι θετοί γονείς, ο καθένας για τον εαυτό του και τον άλλον αντίστοιχα, όσο και η νόμιμη εκπρόσωπος του επιτρόπου του ως άνω ανηλίκου «Δημοτικό Βρεφοκομείο - Ο Άγιος Στυλιανός», δοθέντος οτι πρόκειται για υιοθεσία ανηλίκου γεννημένου εκτός γάμου, του οποίου η φυσική μητέρα έχει αποβιώσει και τελεί υπό καθεστώς επιτροπείας, η οποία (συναίνεση) δόθηκε μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από τη γέννηση του. Περαιτέρω, από την εκτίμηση της κατάθεσης των νομίμως εξετασθέντων μαρτύρων των αιτούντων, που περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, τα έγγραφα που προσκόμισαν νόμιμα με επίκληση οι αιτούντες και ιδίως από την από 24.1.2007 σχετική έκθεση κοινωνικής έρευνας της κοινωνικής λειτουργού .........., αποδεικνύονται τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες είναι Έλληνες, ηλικίας σαράντα εννέα (49) ετών περίπου η πρώτη και πενήντα τεσσάρων (54) ετών περίπου ο δεύτερος, υπερβαίνουν επομένως το τριακοστό έτος της ηλικίας τους αλλά όχι και το εξηκοστό. Είναι σύζυγοι από το έτος 1988, δεν έχουν αποκτήσει γνήσια τέκνα, ούτε έχουν υιοθετήσει άλλα. Είναι ικανοί προς δικαιοπραξία, ψυχοσωματικά υγιείς, όπως προκύπτει από τις ιατρικές εξετάσεις και δεν έχουν υποπέσει σε ποινικά αδικήματα. Η οικονομική τους κατάσταση είναι καλή, καθώς διαθέτουν ιδιόκτητο διαμέρισμα, δύο Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα καθώς και ακίνητη περιουσία), ενώ τα ετήσια εισοδήματα τους ανέρχονται περίπου σε 37.000 ευρώ περίπου. Οι μεταξύ τους σχέσεις είναι αρμονικές. Είναι τίμιοι, ηθικοί, αξιοπρεπείς και αγαπούν το υπό υιοθεσία ανήλικο τέκνο. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ............ του ........, γέννησε στη Θεσσαλονίκη στις .....2004, ένα άρρεν τέκνο, τον ..........., από τις εκτός γάμου σχέσεις της με άγνωστο άνδρα (τη με αριθμό ..../3/........2004 ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ληξίαρχου Θεσσαλονίκης). Η ως άνω φυσική μητέρα του υιοθετούμενου τέκνου, μετά από μακρά νοσηλεία της στο.......... Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τελικά απεβίωσε στις 21.4.2008 (βλ. τη με αριθμό 232/322.4.2008 ληξιαρχική πράξη θανάτο της Ληξίαρχου Θεσσαλονίκης). Ήδη, όμως, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, ενόψει των σοβαρών προβλημάτων υγείας και ψυχολογικών προβλημάτων, που αντιμετώπιζε η ως άνω φυσική μητέρα του ανηλίκου, είχε αφαιρέσει προσωρινά απ` αυτήν το σύνολο της επιμέλειας του υιοθετούμενου ανηλίκου και την είχε αναθέσει στο ιδρύμα Θεσσαλονίκης «Δημοτικό Βρεφοκομείο - Ο Άγιος Στυλιανός», δυνάμει της με αριθμό 95/2007 διάταξης του, με αποτέλεσμα το υιοθετούμενο ανήλικο να έχει τεθεί υπό την προστασία του ανωτέρω ιδρύματος από το έτος 2007. Μετά το θάνατο της φυσικής μητέρας του υιοθετούμενου και την παύση της γονικής μέριμνας του λόγω του ως άνω θανάτου της μητέρας του .........................., το ως άνω υιοθετούμενο τέκνο, τέθηκε υπό καθεστώς επιτροπείας, διοριζομένου αφενός ως επιτρόπου του, του ιδρύματος «Δημοτικό Βρεφοκομείο - Ο Άγιος Στυλιανός» και αφετέρου ορίστηκε ότι το έργο του εποπτικού συμβουλίου της επιτροπείας θα ασκούνται από τον Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης δυνάμει της με αριθμό 23098/8.7.2008 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με τη με αριθμό 16/2008 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Δυνάμει της με αριθμό 160/18.6.2008 απόφασης του Δ.Σ. του ως άνω δημοτικού βρεφοκομείου κρίθηκε ότι από τον οικείο κατάλογο υποψήφιων θετών γονέων που αυτό τηρεί, οι αιτούντες είναι κατάλληλοι προκειμένου να υιοθετήσουν το ως άνω ανήλικο και δυνάμει του από 27.6.2008 ιδιωτικού συμφωνητικού ανατέθηκε σ` αυτούς προσωρινά η επίβλεψη του υιοθετούμενου ανηλίκου. Συνακόλουθα, ενόψει της συζήτησης της υπό κρίση υιοθεσίας, το Δ.Σ. του ιδρύματος «Δημοτικό Βρεφοκομείο - Ο Άγιος Στυλιανός», υπό την ιδιότητα του ως επιτρόπου του υιοθετούμενου ανηλίκου .......... της ........, συναίνεσε στην υιοθεσία αυτού από τους αιτούντες, δίνοντας για το σκοπό αυτό την εντολή και πληρεξουσιότητα προς το μέλος του Δ.Σ. ........, όπως αυτή εμφανιστεί και παράσχει την απαιτούμενη συναίνεση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου στις 19.11.2008, έχοντας την άδεια του εποπτικού συμβουλίου και δη τη με αριθμό 16/2008 απόφαση της Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης Βασιλικής Δαουλτζή. Το ως άνω υιοθετούμενο ανήλικο ......... της ....., το οποίο γεννήθηκε, εκτός γάμου, στις 18.2.2004 στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει υιοθετηθεί από άλλον και έχει διαφορά ηλικίας από τους δύο αιτούντες μεγαλύτερη των δεκαοκτώ (18) ετών και μικρότερη των πενήντα (50) ετών από την πρώτη αιτούσα. Οι αιτούντες θετοί γονείς έχουν παραλάβει το υιοθετούμενο από τον Ιούνιο του 2008, οι οποίοι έκτοτε το περιβάλλουν με στοργή, αγάπη και φροντίδα.

Επιπλέον, η πρόταση της κοινωνικής λειτουργού είναι να πραγματοποιηθεί η υιοθεσία του .......... από τους αιτούντες, ως συμφέρουσα το ανήλικο (βλ. και τη με αριθμ. πρωτ. 1541/17.7.2008 βεβαίωση του Δ.Σ. του δημτικού βρεφοκομείου. Οι αιτούντες, είναι ώριμοι ώστε να εκτιμήσουν τις αντικειμενικές δυσκολίες ανατροφής ενός παιδιού και συνειδητά να προσφέρουν φροντίδα, κοινωνική, επιστημονική μόρφωση και κυρίως περιβάλλον αγάπης και στοργής. Ενόψει των ανωτέρω το Δικαστήριο κρίνει ότι η υιοθεσία είναι προς το συμφέρον του υιοθετουμένου και θα αποβεί προς όφελος του. Συνεπώς συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να κηρυχθεί το ανωτέρω άρρεν ανήλικο τέκνο, θετό τέκνο των αιτούντων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των αιτούντων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΚΗΡΥΣΣΕΙ θετό τέκνο των αιτούντων τον ..............., ανήλικο, άρρεν, εκτός γάμου γεννημένου, φυσικό τέκνο της ................του .............., το οποίο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 18.2.2004.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.