Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως σχεδιαστή - Μη καταβολή από την εναγόμενη εταιρία ποσών για εργασία που της παρείχε, για δεδουλευμένες αποδοχές, αποζημίωση μη ληθφείσας αδείας, επίδομα αδείας, επίδομα Χριστουγέννων και επίδομα Πάσχα (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 295/2014)

Περίληψη: Εργατικές διαφορές. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Δεδουλευμένες αποδοχές κ.λπ.. Αποχώρηση από την εργασία. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως σχεδιαστή. Μη καταβολή από την εναγόμενη εταιρία ποσών για εργασία που της παρείχε, για δεδουλευμένες αποδοχές, αποζημίωση μη ληθφείσας αδείας, επίδομα αδείας, επίδομα Χριστουγέννων και επίδομα Πάσχα. Δεν αποδείχθηκε η καταγγελία από τον εργοδότη της σύμβασης εργασίας, αλλά αντιθέτως η αποχώρηση του ενάγοντος από την εργασία. Επομένως απορρίπτεται το αιτούμενο ποσό ως αποζημίωση προερχόμενη από την καταγγελία της σύμβασης.

[...] Από τις με αριθμούς 721/722/723/724/725/726/727Γ/12-7-2011, εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, …., τις οποίες ο ενάγων νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στους εναγόμενους για να παραστούν στην συζήτηση της υπόθεσης, η οποία είχε οριστεί να δικαστεί την σημερινή δικάσιμο. Οι εναγόμενοι όμως δεν εμφανίστηκαν στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και επομένως το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 672 ΚΠολΔ). Ο ενάγων, ζητά με την υπό κρίση αγωγή του, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν εις ολόκληρο, με προσωρινά εκτελεστή απόφαση, το συνολικό ποσό των 16.774,33 ευρώ, από την επίδοση της αγωγής, προερχόμενο από απαιτήσεις του κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2010 έως την 14-1-2011 (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών και αδείας), έναντι της πρώτης εναγόμενης ομόρρυθμα μέλη της οποίας είναι οι λοιποί εναγόμενοι, από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που συνήφθη την4-2-2008 με την ειδικότητα του σχεδιαστή, επικουρικά δε κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά του έξοδα.

Η αγωγή, με το περιεχόμενο αυτό, αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την ειδική διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση των εργατικών διαφορών (άρθρα 16 αρ. 2 και 663 – 676 ΚΠολΔ). Δεν είναι νόμιμη και πρέπει να απορριφθεί η επικουρική βάση στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 904επ.ΑΚ καθώς, ο ενάγων δεν επικαλείται περιστατικά πρόσθετα ή διαφορετικά από εκείνα στα οποία στηρίζεται η κύρια βάση της αγωγής του αλλά στηρίζει την επικουρική βάση στα ίδια πραγματικά περιστατικά με αυτά που στηρίζει την κύρια, εξ έγκυρης σύμβασης εργασίας (ΑΠ 456/2010, ΑΠ 493/2010, ΕφΑΘ 4863/2012, δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Είναι δε νόμιμη κατά την κύρια βάση της, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 340, 346, 361, 648, 653 ΑΚ, ν. 539/45, ν. 3302/2004, ν. 1082/80, ΥΑ 19040/81, 907, 908, 176 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το αντικείμενο της, δεν απαιτείται η καταβολή του δικαστικού ενσήμου, καθώς το ύψος αυτού υπολείπεται το ποσό της αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου (άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. Ια ΚΠολΔ). Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που ο ενάγων προσκομίζει και επικαλείται, είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια και την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης (βλ. ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων προσελήφθη την 4-2-2008, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και την ειδικότητα του σχεδιαστή, από την εταιρία με την επωνυμία «… ... ΣΙΑ ΟΕ», νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας ήταν ο τρίτος εναγόμενος. Το έτος 2007, οι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και έβδομη των εναγόμενων, συνέστησαν την πρώτη εναγόμενη, ομόρρυθμη εταιρία, με αντικείμενο την παραγωγή επιπλώσεων και εξοπλισμό καταστημάτων, το καταστατικό της οποίας δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 14480/2007, ομόρρυθμα μέλη της οποίας ορίστηκαν, οι δεύτερος έως και έβδομος των εναγόμενων. Το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε δύο φορές, τα έτη 2009 και 2011, χωρίς όμως να αλλάξει η ιδιότητα των εναγόμενων, ως ομόρρυθμων εταίρων ούτε και η έδρα της πρώτης εναγόμενης στην οποία και κοινοποιήθηκε η υπό κρίση αγωγή.

Από την 17-2-2009, ο ενάγων μεταφέρθηκε, από την αρχική του εργοδότρια, στην πρώτη εναγόμενη, στην οποία συνέχισε να εργάζεται ως σχεδιαστής, με πενθήμερη, οκτάωρη καθημερινή εργασία και μισθό 1.150 ευρώ καθαρά. Προσέφερε δε, σε εκτέλεση της ως άνω σύμβασης εργασίας του, μέχρι την 14-1-2011, τις υπηρεσίες του στην πρώτη εναγόμενη προσηκόντως, πλην όμως αυτή, δεν του έχει καταβάλει τα κάτωθι ποσά για την εργασία που της παρείχε: 1) Για δεδουλευμένες αποδοχές: Δεν του έχει καταβληθεί ο μηνιαίος μισθός του από 1-5-2010 έως 14-1-2011, 1.150 ευρώ χ 8,5 μήνες = 9.775 ευρώ. 2) Για αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας 2011: 1.150 ευρώ. 3) Για επίδομα αδείας έτους 2011, 575 ευρώ. 4) Για επίδομα Χριστουγέννων 2010, 1.150 ευρώ. 5) Επίδομα Πάσχα 2011, 575 ευρώ. Συνολικά δε για τις ανωτέρω αιτίες, οφείλεται στον ενάγοντα το ποσό των 13.225 ευρώ. Τα ως άνω δε ποσά οφείλουν οι δεύτερος έως και έβδομος των εναγόμενων, εις ολόκληρο με την πρώτη εναγόμενη, λόγω της ιδιότητας τους ως ομόρρυθμων εταίρων αυτής (άρθρα 249παρ.1, 258 του ν. 4072/2012). Ακολούθως, ο ενάγων επικαλείται ότι την 14-1-2011, οι εναγόμενοι κατήγγειλαν την σύμβαση εργασίας του, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης και την τήρηση του εγγράφου τύπου. Από την κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης όμως στο ακροατήριο, δεν αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι κατήγγειλαν την σύμβαση εργασίας του αλλά αντίθετα, ρητώς κατέθεσε ότι ο ενάγων αποχώρησε από την εργασία του. Επιπλέον, τα ως άνω προκύπτουν και από το δελτίο εργατικής διαφοράς που συντάχθηκε στην επιθεώρηση εργασίας κατόπιν προσφυγής του ενάγοντα, στο οποίο ουδέν περί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του δήλωσε.

Επομένως το αιτούμενο ποσό ως αποζημίωση προερχόμενη από την καταγγελία της σύμβασης του πρέπει α απορριφθεί. Κατόπιν των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρο, να καταβάλουν στον ενάγοντα, το συνολικό ποσό των 13.225 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Η παρούσα πρέπει να κηρυχθεί εν προσωρινά εκτελεστή, για μέρος του ποσού, σύμφωνα με το διατακτικό, καθότι συντρέχουν εξαιρετικοί γι αυτό λόγοι (908, 910παρ.4. ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να οριστεί παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τους εναγόμενους και να καταδικαστούν αυτοί εις ολόκληρο, στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα, ανάλογα με την ήττα τους (176, 178παρ.1 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην των εναγόμενων. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατό ογδόντα (180) ευρώ για έκαστο των εναγόμενων. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Υποχρεώνει τους εναγόμενους, να καταβάλουν στον ενάγοντα εις ολόκληρο, το συνολικό ποσό, των δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (13.225), με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, για το ποσό των πέντε χτλιάδων ευρώ (5.000). Καταδικάζει τους εναγόμενους, εις ολόκληρο, στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.