Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κύρωση της Σύμβασης για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου, το οποίο αφορά κάθε πολίτη που επιθυμεί να τελέσει γάμο στην αλλοδαπή (Νόμος 4230/2014, ΦΕΚ Α 18 28.1.2014)

Τα Κράτη που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση, μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης, επιθυμούντα να θεσπίσουν κοινές διατάξεις σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου προς τους υπηκόους τους ενόψει της τέλεσης γάμου στην αλλοδαπή, έχοντας υπόψη τη Σύσταση σχετικά με το δικαίωμα γάμου που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης στις 8 Σεπτεμβρίου 1976 στη Βιέννη, συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. Έκαστο συμβαλλόμενο Κράτος δεσμεύεται να εκδίδει πιστοποιητικό ικανότητας γάμου σύμφωνα με το πρότυπο που προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση, κατόπιν αιτήματος ενός υπηκόου του ενόψει της τέλεσης του γάμου του στην αλλοδαπή και εφόσον ο εν λόγω υπήκοος πληροί έναντι της νομοθεσίας του Κράτους που εκδίδει το πιστοποιητικό τις προϋποθέσεις σύναψης του εν λόγω γάμου.

Άρθρο 2. Για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης εξομοιώνονται με τους υπηκόους ενός συμβαλλόμενου Κράτους οι πρόσφυγες και οι απάτριδες των οποίων η προσωπική κατάσταση διέπεται από το δίκαιο του εν λόγω Κράτους.

Άρθρο 3. Όλες οι εγγραφές επί του πιστοποιητικού γίνονται με λατινικούς τυπογραφικούς χαρακτήρες. Δύνανται επιπλέον να αναγραφούν με χαρακτήρες της γλώσσας της αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Άρθρο 4. 1. Οι ημερομηνίες αναγράφονται με αραβικά ψηφία υποδεικνύοντας διαδοχικά, με τα σύμβολα Jo, Mo και An, την ημέρα, τον μήνα και το έτος. Η ημέρα και ο μήνας αναγράφονται με δύο ψηφία, το έτος με τέσσερα ψηφία. Οι εννέα πρώτες ημέρες του μήνα και οι εννέα πρώτοι μήνες του έτους αναγράφονται με ψηφία από 01 έως 09. 2. Οποιοδήποτε τοπωνύμιο αναφέρεται στο πιστοποιητικό ακολουθείται από το όνομα του Κράτος στο οποίο βρίσκεται ο σχετικός τόπος, εφόσον το εν λόγω Κράτος διαφέρει από εκείνο της αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό. 3. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα σύμβολα: - για το άρρεν φύλο, το γράμμα Μ, για το θήλυ φύλο, το γράμμα F. - για την αναγραφή της υπηκοότητας, τα γράμματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της χώρας ταξινόμησης των οχημάτων. - για την ιδιότητα του πρόσφυγα, τα γράμματα REF. - για την ιδιότητα του απάτριδος, τα γράμματα ΑΡΑ. 4. Σε περίπτωση λύσης προγενέστερου γάμου, αναγράφονται στο τετραγωνίδιο 12 του πιστοποιητικού το επώνυμο και τα ονόματα του τελευταίου συζύγου καθώς και η ημερομηνία, ο τόπος και η αιτία της λύσης. Για την αναγραφή της αιτίας της λύσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα σύμβολα: σε περίπτωση θανάτου, το γράμμα D - σε περίπτωση διαζυγίου, τα γράμματα DIV - σε περίπτωση ακύρωσης, το γράμμα Α σε περίπτωση απουσίας, τα γράμματα ABS.

Άρθρο 5. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει ένα τετραγωνίδιο ή μέρος ενός τετραγωνιδίου, το εν λόγω τετραγωνίδιο ή μέρος αυτού διαγράφεται.

Άρθρο 6. 1. Στην εμπρόσθια όψη κάθε πιστοποιητικού, οι μνείες που παραμένουν αμετάβλητες, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 σύμβολα αναφορικά με τις ημερομηνίες, αναγράφονται τουλάχιστον σε δύο γλώσσες, εκ των οποίων η επίσημη γλώσσα ή μία εκ των επίσημων γλωσσών του Κράτους όπου εκδίδεται το πιστοποιητικό και η γαλλική γλώσσα. 2. Η σημασία των συμβόλων πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον στην επίσημη γλώσσα ή σε μία εκ των επίσημων γλωσσών εκάστου εκ των Κρατών τα οποία, κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, είναι μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης, καθώς και στην αγγλική γλώσσα. 3. Στην οπίσθια όψη κάθε πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφονται: μία αναφορά στη Σύμβαση, στις γλώσσες που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου, - η μετάφραση των μνειών που δεν μεταβάλλονται, στις γλώσσες που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που οι εν λόγω γλώσσες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην εμπρόσθια όψη, - μία περίληψη των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της Σύμβασης, τουλάχιστον στην επίσημη γλώσσα ή σε μία εκ των επίσημων γλωσσών της αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό. 4. Όλες οι μεταφράσεις πρέπει να εγκρίνονται από το Γραφείο της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης.

Άρθρο 7. Τα πιστοποιητικά φέρουν ημερομηνία καθώς και την υπογραφή και σφραγίδα της αρχής που τα εξέδωσε. Η ισχύς τους περιορίζεται σε διάρκεια έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους.

Άρθρο 8. 1. Κατά την υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση, τα συμβαλλόμενα Κράτη θα υποδείξουν τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση των πιστοποιητικών. 2. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση θα κοινοποιείται στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Άρθρο 9. Οποιαδήποτε τροποποίηση του πιστοποιητικού από ένα Κράτος πρέπει να εγκρίνεται από τη Διεθνή Επιτροπή Προσωπικής Κατάστασης.

Άρθρο 10. Τα πιστοποιητικά απαλλάσσονται από την υποχρέωση επικύρωσης ή από οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη διατύπωση επί του εδάφους εκάστου εκ των Κρατών τα οποία δεσμεύονται από την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 11. Η παρούσα Σύμβαση θα κυρωθεί, γίνει αποδεκτή ή εγκριθεί και τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Άρθρο 12. 1. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του τρίτου μηνός που ακολουθεί εκείνον της κατάθεσης του τρίτου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2. Έναντι του υπογράφοντος Κράτους που θα την κυρώσει, κάνει αποδεκτή, εγκρίνει, προσχωρήσει μετά την θέση της σε ισχύ, η Σύμβαση θα ισχύσει από την πρώτη ημέρα του τρίτου μηνός που ακολουθεί εκείνον της κατάθεσης από το εν λόγω Κράτος του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

Άρθρο 13. Οποιοδήποτε Κράτος θα μπορεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση. Το έγγραφο προσχώρησης θα κατατεθεί στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Άρθρο 14. Καμία επιφύλαξη στην παρούσα Σύμβαση δεν γίνεται αποδεκτή.

Άρθρο 15. 1. Οποιοδήποτε Κράτος, κατά τον χρόνο της υπογραφής, της κύρωσης, της αποδοχής, της έγκρισης ή της προσχώρησης ή σε οποιονδήποτε άλλο χρόνο στην συνέχεια, θα μπορεί να δηλώσει ότι η παρούσα Σύμβαση θα επεκταθεί στο σύνολο των εδαφών με τα οποία διατηρεί σχέσεις σε διεθνές επίπεδο ή σε ένα ή περισσότερα από αυτά. 2. Η δήλωση αυτή θα κοινοποιηθεί στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και η επέκταση θα ισχύσει από τον χρόνο έναρξης ισχύος της Σύμβασης για το εν λόγω Κράτος ή, μεταγενέστερα, από την πρώτη ημέρα του τρίτου μηνός που ακολουθεί εκείνον της λήψης της κοινοποίησης. 3. Οποιαδήποτε δήλωση επέκτασης θα μπορεί να ανακληθεί με κοινοποίηση απευθυνόμενη προς το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και η Σύμβαση θα παύσει να έχει εφαρμογή στο υποδειχθέν έδαφος από την πρώτη ημέρα του τρίτου μηνός που ακολουθεί εκείνον της λήψης της εν λόγω κοινοποίησης.

Άρθρο 16. 1. Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ για απεριόριστη διάρκεια. 2. Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο στην παρούσα Σύμβαση Κράτος θα έχει εν τούτοις την ευχέρεια να την καταγγείλει κατά πάντα χρόνο μετά την πάροδο μιας προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης έναντι του. Η καταγγελία θα κοινοποιηθεί στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και θα ισχύσει από την πρώτη ημέρα του έκτου μηνός που ακολουθεί εκείνον της λήψης της κοινοποίησης αυτής. Η Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ μεταξύ των υπολοίπων Κρατών.

Άρθρο 17. 1. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θα κοινοποιήσει στα Κράτη-μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης και σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος που έχει προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση: (α) την κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, (β) οποιαδήποτε ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, (γ) οποιαδήποτε δήλωση σχετική με την εδαφική επέκταση της Σύμβασης ή την ανάκληση της, μαζί με την ημερομηνία από την οποία θα ισχύσει, (δ) οποιαδήποτε καταγγελία της Σύμβασης, μαζί με την ημερομηνία από την οποία θα ισχύσει. (ε) οποιαδήποτε δήλωση πραγματοποιηθείσα δυνάμει του άρθρου 8. 2. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θα ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης σχετικά με οποιαδήποτε κοινοποίηση που γίνεται κατ'εφαρμογή της παραγράφου 1. 3. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, ένα επικυρωμένο αντίγραφο της θα διαβιβαστεί από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για καταχώρηση και δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.