Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση δικαστικής συμπαράστασης από τον ίδιο τον πάσχοντα (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Αριθμός απόφασης: 5413/2009)

Περίληψη: Αίτηση να τεθεί η ίδια η αιτούσα υπό πλήρη δικαστική συμπαράσταση. Η αιτούσα πάσχει από άνοια, αλλά δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι η ως άνω κατάστασή της, στερεί από αυτήν πλήρως την ικανότητα να επιμεληθεί των υποθέσεών της, δεδομένου ότι την αίτηση υποβάλλει η ίδια, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να έχει την ικανότητα να προβαίνει σε συγκεκριμένες δικαιοπραξίες. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η εξέτασή της από ιατρό πραγματογνώμονα. Αναβολή έκδοσης της οριστικής απόφασης. Διατάσσεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Διατάξεις: άρθρα 1634, 1666 [παρ. 1], 1667, 1672, 1674, 1682 ΑΚ, 802, 804 [παρ. 2] ΚΠολΔ

[...] Η αιτούσα ζητεί με την υπό κρίση αίτησή της α) να τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση η ίδια, β) να διορισθεί το εποπτικό συμβούλιο της δικαστικής συμπαράστασης και γ) να διορισθεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης της ο Κ.Γ. του Ε., μέχρι την τελεσιδικία της αποφάσεως που θα εκδοθεί. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739, 740 παρ. 1 και 801 παρ. 1 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία, κατ’ άρθρο 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την 8026Ε'/2008 έκθεση επιδόσεως του αρμοδίου δικαστικού επιμελητή Σ. Ρ.). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1634, 1666 παρ. 1, 1667, 1672, 1674, 1682 ΑΚ και 802, 804 παρ. 2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ερήμην αιτούσας. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754 ΚΠολΔ). Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως και των εγγράφων που προσκομίζονται, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα πάσχει από άνοια, αλλά δεν προκύπτει, με βεβαιότητα, ότι η ως άνω κατάστασή της, στερεί από αυτήν πλήρως την ικανότητα να επιμεληθεί των υποθέσεών της, δεδομένου ότι την αίτηση υποβάλλει η ίδια, γεγονός που σημαίνει ότι, ενδεχομένως να έχει την ικανότητα να προβαίνει σε συγκεκριμένες δικαιοπραξίες. Ενόψει δε του γεγονότος, ότι η διακρίβωση για το πότε, σε συγκεκριμένη περίπτωση, αποκλείεται ή περιορίζεται ο ελεύθερος προσδιορισμός της βούλησης, με λογικούς υπολογισμούς είναι έργο για το οποίο απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις της επιστήμης, το Δικαστήριο κρίνει απαραίτητη την εξέταση της καθ’ ής από ιατρό πραγματογνώμονα, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν πράγματι πάσχει από ασθένεια τέτοια που της προκαλεί ψυχική ή διανοητική διαταραχή και κυρίως ότι δεν της επιτρέπει να επιμελείται μόνη για τις υποθέσεις της. Πρέπει επομένως, να αναβληθεί η έκδοση της οριστικής αποφάσεως και να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατά οριζόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αναβάλλει την έκδοση οριστικής αποφάσεως Διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης Διορίζει πραγματογνώμονα τον ιατρό Κ.Σ. οποίος περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο τελευταίος θα δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη επίδοση της απόφασης στον ίδιο. Στη συνέχεια αφού λάβει γνώση των αναγκαίων στοιχείων από το φάκελο της δικογραφίας και εξετάσει την αιτούσα, πρέπει να συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις να γνωμοδοτήσει: α) αν η υπό δικαστική συμπαράσταση πάσχει από νόσο που της προκαλεί ψυχική ή διανοητική διαταραχή (προσδιορίζοντας τη μορφή και το βαθμό της ασθένειάς της) και β) σε καταφατική περίπτωση, αν λόγω της διαταραχής αυτής, αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνη για τις υποθέσεις της, καθώς και αv αυτή η κατάσταση είναι μόνιμη ή όχι. Η έκθεση της πραγματογνωμοσύνης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα όρκισης του πραγματογνώμονα. [...]

ΠΗΓΗ: NBonline.gr

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.