Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κατάσχεση καταθέσεων στα χέρια της Τράπεζας ως τρίτης (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Αριθμός 733/2011)

[...] Η κατάσχεση στα χέρια της Τράπεζας ως τρίτης έχει ρυθμιστεί ειδικότερα με τα άρθρα 87-94 του νδ της 17-7/13-8-1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε με το άρθρο 52 αρ. 3 ΕισΝΚΠολΔ. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι γενικές ρυθμίσεις των άρθρων 982 επ. που ισχύουν άμεσα, όπου υπάρχουν κενά, σύμφωνα με τα άρθρα 42 § 3 και 53 § του πιο πάνω νδ. Οταν υποβάλλεται καταφατική δήλωση, η Τράπεζα αποκτά δυνάμει του άρθρου 87 § 1 του πιο πάνω νδ το δικαίωμα, είτε να παρακαταθέσει τα κατασχεθέντα, απαλλασσόμενη ούτω πάσης ευθύνης και έναντι του κατασχόντος και έναντι του δικαιούχου, είτε να ζητήσει από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών την άρση της κατασχέσεως με ή και χωρίς εγγύηση. Αν πρόκειται για την ....... της ....... ΑΕ, η κατάθεση μπορεί να γίνει στην ίδια ή σε ειδικό λογαριασμό όψεως. Η ανάληψη από τον κατασχόντα του ποσού, που κατασχέθηκε, γίνεται κατά το άρθρο 88 του νδ με άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών. Οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του πιο πάνω νδ έχουν διατηρηθεί σε ισχύ και δεν καταργήθηκαν με την εισαγωγή του ΚΠολΔ, που είναι νεώτερο νομοθέτημα, γιατί οι γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ δεν μπορούν να καταργήσουν τις ειδικές του νδ. Οπου αυτό έχει συμβεί, ορίζεται ρητά στον ΚΠολΔ ή στον ΕισΝΚΠολΔ. Η διάταξη του άρθρου 88 δεν προσκρούει στο Σύνταγμα, εφόσον δεν εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση υπέρ της καθ' ης Τράπεζας και δεν θεσπίζει ανεπίτρεπτο εμπόδιο εκτέλεσης τελεσίδικης απόφασης. Περαιτέρω στο άρθρο 3 § 2 ΕισΝΚΠολΔ ορίζεται, ότι «2. Στις περιπτώσεις που διατάξεις του ΑΚ ή άλλου νόμου παραπέμπουν στην αρμοδιότητα και στην επ' αναφορά διαδικασία γενικά του προέδρου πρωτοδικών ..... από την εισαγωγή του ΚΠολΔ είναι αρμόδιο το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ ΚΠολΔ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά». Η αιτούσα με την υπό κρίση αίτησή της εκθέτει, ότι με την υπ' αριθ. 12609/2006 οριστική απόφαση του 25ου ΤρΔΠΑ και ήδη τελεσίδικη μετά την έκδοση της υπ' αριθ. 1872/2008 απόφασης του 50U ΔΕΑ, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθ. 3353/2008 απόφαση του ιδίου, το ανωτέρω 5° καθ' ου Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώθηκε σε αποζημίωση εκ του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ της αιτούσας ποσού € 284.481,81, το οποίο αναγνωρίσθηκε ότι της οφείλεται νομιμοτόκως από 10.06.2002 μέχρι την εξόφληση. Λόγω της μη εξόφλησης της αιτούσας από την άνω αιτία, εξεδόθη κατόπιν σχετικής αίτησής της η υπ' αριθ. 20514/2009 δ/γή πληρωμής του Δικαστή του ΜΠρΑΘ, δυνάμει της οποίας διατάσσεται το 5° καθ' ου να της καταβάλει το άνω ποσό νομιμοτόκως κατά τα άνω πλέον € 4.836,00 για δικαστική δαπάνη. Η άνω δ/γή πληρωμής περιελήφθη τον εκτελεστήριο τύπο με την έκδοση του υπ' αριθ. 20419/2009 α' απογράφου, αντίγραφο του οποίου με κάτωθι τούτου καταχωρισμένη την από 20.05.2010 επιταγή προς πληρωμή και εκουσία συμμόρφωση επιδόθηκε από την αιτούσα στο 5° καθ' ου, ως αποδεικνύεται από τις υπ' αριθ. 6625Γ και 6624Γ/25.5.2010 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτρη Καρακωστή. Κατά της ως άνω εναρκτήριας πράξης εκτέλεσης το 5° καθ' ου άσκησε ενώπιον του ΜΠρΑΘ την υπ' αριθ. κατ. 6411/28.05.2010 ανακοπή του (αρθρ. 933 ΚΠολΔ), η οποία συζητείται ενώπιον του ΜΠρΑΘ κατά την τακτική διαδικασία την 19.03.2013 (αριθ. πιν. Γ4-13), και συναφώς την υπ' αριθ. 8323/28.05.2010 αίτηση αναστολής του (αρθρ. 938 ΚΠολΔ), η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 21.07.2010 και επ' αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθ. 7373/22.09.2010 απόφαση του ΜΠρΑΘ (ασφ), η οποία απέρριψε όλους τους λόγους της αναστολής-ανακοπής επί της ουσίας πιθανολογώντας ότι δεν Θα ευδοκιμήσουν. Αντίγραφο της άνω απόφασης επιδόθηκε στο 5° καθ' ου Ελληνικό Δημόσιο την 27.09.2010, ως αποδεικνύεται από τις υπ' αριθ. 7086γ/27.09.2010 και 7086γ/27.09.2010 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτρη Καρακωστή, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο άμα στην άμεση συμμόρφωση του προς το διατακτικό της άνω δ/γής πληρωμής και της από 20.05.2010 επιταγής προς πληρωμή, άλλως θα συνεχίζονταν η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των επιτασσόμενων προς πληρωμή χρηματικών ποσών. Στην συνέχεια η αιτούσα, επειδή το 5° καθ' ου δεν της κατέβαλε τα κατά τα άνω οφειλόμενα ποσά, δυνάμει του από 04.10.2010 Κατασχετηρίου της επέβαλε εις χείρας της 1ης, 2ης και 3ης των καθ' ων Τραπεζών αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τους ως τρίτων επί των απαιτήσεων του 5ου καθ' ου κατ' αυτών από οποιαδήποτε αιτία ληξιπρόθεσμη, μελλοντική κ.λπ. ποσού ανερχόμενου σε € 554.100,85 συνολικά, αναλυόμενου σε : (α) επιδικασθέν κεφάλαιο € 284.481,81, (β) νομίμους τόκους υπερημερίας από 11.06.2002 μέχρι 30.09.2010 € 246.098,01, (γ) επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη € 4.836,00, (δ) έξοδα απογράφου € 18.597,60, δύο αντιγράφων € 1,00, σύνταξη από 20.05.2010 επιταγής € 16,43 και επίδοση αυτής € 70,00 €, άπαντα δε τα άνω κονδύλια, πλην του κονδυλίου των τόκων, νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως. Το άνω κατασχετήριο επιδόθηκε νόμιμα προς τις 1η, 2η και 3η των καθ' ων Τράπεζες και προς το 5ο καθ' ου Ελληνικό Δημόσιο, ως αποδεικνύεται από τις υπ' αριθ. 7117γ/06.10.2010, 7109γ/05.10.2010, 7114γ/05.10.2010 και 7126γ/07.10.2010 εκθέσεις επίδοσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή αντίστοιχα. Οι ενλόγω Τράπεζες προέβησαν κατ' άρθρο 985 ΚΠολΔ στις εμπρόθεσμες υπ' αριθ. 29696/14.10.2010, 29587/13.10.2010 και 29377/13.10.2010 Δηλώσεις Τρίτου αντίστοιχα ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, οι οποίες είναι θετικές και αναφέρουν επί λέξει : (α) η 1η καθ' ης Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, ότι «.... το υπόλοιπο του λογαριασμού του καθ' ου η κατάσχεση Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην εν λόγω Τράπεζα καλύπτει το ποσό της κατασχεθείσης απαίτησης και το οποίο δεσμεύθηκε και μετά την προσκόμιση στην Τράπεζα υπό της άνω κατασχούσης των απαιτουμένων από το Νόμο δικαιολογητικών, θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ' άρθρο 87 του νδ 17-7/13-8-1923, από το οποίο θα αποδοθεί, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 88 του άνω διατάγματος», (β) η 2η καθ' ης ............ΑΕ, ότι «.... το καθ' ου η κατάσχεση διαθέτει απαιτήσεις σε βάρος της Τράπεζας, .... οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις καταθέσεων που έχουν καταρτισθεί μεταξύ του καθ' ου η κατάσχεση και της Τράπεζας. Στα πλαίσια των ανωτέρω συμβάσεων τηρείται στο κατάστημα Κεντρικό -040- λογαριασμός καταθέσεων με υπόλοιπο και δεσμευθέν € 1.056,21, ενώ μελλοντικά δεσμεύτηκαν € 553.044,64», και (γ) η 3η καθ' ης .............. ΑΕ, ότι «.... στο Κατάστημα Κεντρικό με κωδικό αριθμό (101) υφίσταται απαίτηση από έναν λογαριασμό καταθέσεων, με δικαιούχο το καθ' ου η κατάσχεση, ποσού ΕΥΡΩ 554.100,85, η οποία απαίτηση και δεσμεύθηκε.... το ως άνω κατασχεθέν ποσό θα κατατεθεί, μετά την προσκόμιση στην Τράπεζα από την ως άνω κατασχούσα (δηλ. την εταιρία μας) των απαιτουμένων από το Νόμο δικαιολογητικών, στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, κατ' άρθρο 87 του νδ 17-7/13-9-1923, από το οποίο θα αποδοθεί, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ανωτέρω διατάγματος». Απασες οι άνω Τράπεζες δήλωσαν επίσης ότι κατά του Ελληνικού Δημοσίου δεν έχουν επιβληθεί εις χείρας τους έτερες κατασχέσεις για ετέρες οφειλές του. Κατά της άνω πράξης εκτέλεσης το 5° καθ' ου άσκησε ενώπιον του ΜΠρΑθ κατά της αιτούσας, του άνω από 04.10.2010 Κατασχετηρίου της και πάντων των αναφερόμενων σ' αυτό Τραπεζών την από 12.10.2010 και υπ' αριθ. κατ. γενικού 178738/2010 και δικογράφου 11766/13.10.2010 ανακοπή του (αρθρ. 933 ΚΠολΔ), η οποία συζητείται ενώπιον του ΜΠρΑΘ κατά την τακτική διαδικασία την 26.11.2013 (αριθ. πιν. Γ5-7), και συναφώς την υπ' αριθ. κατ. γενικού 178831/2010 και δικογράφου 16974/14.10.2010 αίτηση αναστολής του (αρθρ. 938 ΚΠολΔ). Με την προμνησθείσα αίτηση αναστολής και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν το Ελληνικό Δημόσιο εζήτησε -μεταξύ των άλλων και- την χορήγηση Προσωρινής Διαταγής, με την οποία να απαγορεύεται στις άνω Τράπεζες να προβούν στην δέσμευση του κατασχεθέντος ποσού, άλλως να διαταχθεί η αποδέσμευση του και σε κάθε περίπτωση να μην καταβάλλουν στην αιτούσα μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ως άνω αίτησης του (αναστολής). Η ενλόγω Προσωρινή Διαταγή συζητήθηκε ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών την 24.11.2010 και ώρα 10:15 και απορρίφθηκε χωρίς όρους, ενώ συγχρόνως ορίσθηκε δικάσιμος για την αίτηση της αναστολής η 10.05.2011. Κατόπιν των ανωτέρω : (α) η 1α καθ' ης Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ παρακατέθεσε το ποσό των € 554.100,85 στο 4° καθ' ου Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εξεδόθη για την αιτία αυτή το υπ' αριθ. 636901/22.12.2010 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, το οποίο ευρίσκεται στα χέρια της, (β) η 2η καθ' ης ............ ΑΕ δέσμευσε εις χείρας της το ποσό των € 553.044,64 σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό της σύμφωνα με το άρθρο 87 § 2 νδ 17-7/13-8- 1923, και (γ) η 3η καθ' ης ....... Τράπεζα ΑΕ παρακατέθεσε το ποσό των € 554.087,20 στο 4° καθ' ου Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εξεδόθη για την αιτία αυτή το υπ΄ αριθ. 636174/06.12.2010 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, το οποίο ευρίσκεται στα χέρια της. Στις προαναφερθείσες συστάσεις παρακαταθήκης η 1η και 3η καθ' ης ενέγραψαν τον όρο να αποδοθεί στην αιτούσα το παρακατατεθειμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό μόνο κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την παρούσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ η 3η καθ' ης αρνείται να καταβάλει το στα χέρια της ποσό παρά μόνο κατόπιν απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου. Με βάση το άνω ιστορικό η αιτούσα ζητεί της χορηγηθεί η κατά τα άρθρα 87 επ νδ 17-7/13-8-1923 άδεια να αναλάβει : (α) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το παρακατατεθειμένο από την 1η καθ' ης Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ δυνάμει του υπ' αριθ. 636901/22.12.2010 γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης χρηματικό ποσό των € 554.100,85, (β) από την 2Π καθ' ης ............ ΑΕ το κατασχεθέν, δεσμευθέν και τηρούμενο σε ειδικό λογαριασμό ή λογαριασμό όψεως αυτής χρηματικό ποσό των € 553.044,64, και (γ) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το παρακατατεθειμένο από την 3η καθ' ης .....Τράπεζα ΑΕ δυνάμει του υπ΄ αριθ. 636174/06.12.2010 γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης χρηματικό ποσό · των € 554.100,85, επίσης δε να υποχρεωθεί η 1η καθ' ης να της παραδώσει το πρωτότυπο (σώμα) του υπ' αριθ. 636901/22.12.2010 γραμμάτιου σύστασης παρακαταθήκης, η 3η καθ' ης να της παραδώσει το πρωτότυπο (σώμα) του υπ' αριθ. 636174/06.12.2010 γραμμάτιου σύστασης παρακαταθήκης και η 2η καθ' ης να της αποδώσει το κατασχεθέν, δεσμευθέν και τηρούμενο σε ειδικό λογαριασμό ή λογαριασμό όψεως της άνω ποσό, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να της αποδώσει τα άνω παρακατατεθειμένο σ' αυτό ποσά. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, στηρίζεται στις πιο πάνω αναφερόμενες νομικές διατάξεις. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί κατ' ουσίαν, ερήμην των 1ης, 2ης, 3ης και 4ου καθ' ων, οι οποίοι κλητεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα να παραστούν κατά την άνω δικάσιμο για την συζήτηση της υπόθεσης, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. 7426γ/28.12.2010, 7423γ/28.12.2010, 7425γ/28.12.2010 και 7426γ/28.12.2010 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτ/κείο Αθηνών Δημήτρη Καρακωστή. Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στην κατ' ουσία έρευνα της υποόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες. Από την εκτίμηση των εγγράφων που η αιτούσα προσκομίζει πιθανολογούνται τα ακόλουθα. Η αιτούσα με βάση το από 04.10.2010 Κατασχετήριο της, το οποίο επιδόθηκε νόμιμα κατά τα άνω τόσον προς τις 1η, 2η και 3η των καθ' ων Τράπεζες όσον και προς το 5° καθ' ου Ελληνικό Δημόσιο (ορ. υπ' αριθ. 7117γ/06.10.2010, 7109γ/05.10.2010, 7114γ/05.10.2010 και 7126γ/07.10.2010 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτρη Καρακωστή αντίστοιχα), κατέσχεσε αναγκαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 982 επ. του ΚΠολΔ και το άρθρο 24 του Ν 2915/2001 στα χέρια των καθ' ων Τραπεζών, ως τρίτων, την τραπεζική κατάθεση των χρημάτων του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο είναι οφειλέτης της. Οι καθ' ων Τράπεζες με δηλώσεις τους στον Ειρηνοδίκη Αθηνών, και ειδικότερα η 1η καθ' ης Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ την 14.10.2010 (αριθ. δήλωσης 29696/2010), η 2η καθ' ης .............. ΑΕ την 13.10.2010 (αριθ. δήλωσης 29587) και η 3η καθ' ης ........ ΑΕ την 13.10.2010 (αριθ. δήλωσης 29377), βεβαίωσαν σύμφωνα με το άρθρο 985 ΚΠολΔ ότι έχουν στα χέρια τους το ποσό των € 554.100,85 και ότι άλλη κατάσχεση για το ποσό αυτό από άλλον δεν έχει επιβληθεί. Κατά της άνω πράξης εκτέλεσης το 5° καθ' ου άσκησε ενώπιον του ΜΠρΑΘ κατά της αιτούσας, του άνω από 04.10.2010 Κατασχετηρίου της και πάντων των αναφερόμενων σ' αυτό Τραπεζών την από 12.10.2010 και υπ' αριθ. κατ. γενικού 178738/2010 και δικογράφου 11766/13.10.2010 ανακοπή του (αρθρ. 933 ΚΠολΔ), η οποία συζητείται ενώπιον του ΜΠρΑΘ κατά την τακτική διαδικασία την 26.11.2013 (αριθ. πιν. Γ5-7), και συναφώς την υπ' αριθ. κατ. γενικού 178831/2010 και δικογράφου 16974/14.10.2010 αίτηση αναστολής του (αρθρ. 938 ΚΠολΔ). Με την προμνησθείσα αίτηση αναστολής και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν το Ελληνικό Δημόσιο εζήτησε -μεταξύ των άλλων και- την χορήγηση Προσωρινής Διαταγής, με την οποία να απαγορεύεται στις άνω Τράπεζες να προβούν στην δέσμευση του κατασχεθέντος ποσού, άλλως να διαταχθεί η αποδέσμευσή του και σε κάθε περίπτωση να μην καταβάλλουν στην αιτούσα μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ως άνω αίτησης του (αναστολής). Η ενλόγω Προσωρινή Διαταγή συζητήθηκε ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών την 24.11.2010 και ώρα 10:15 και απορρίφθηκε, ενώ συγχρόνως ορίσθηκε δικάσιμος για την αίτηση της αναστολής η 10.05.2011. Κατόπιν των ανωτέρω, δηλ. της απόρριψης της προμνησθείσας Προσωρινής Διαταγής, του παρόντος Δικαστηρίου δεσμευόμενου από το προσωρινό δεδικασμένο που παράγει η ενλόγω απόρριψη, καθώς και του γεγονότος ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι δεν έχει ούτε εκκρεμεί μέχρι και σήμερα έτερη προσωρινή διαταγή, έπεται ότι η αρξαμένη δυνάμει του άνω Κατασχετηρίου της αιτούσας αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να συνεχισθεί κανονικά, και επομένως πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη η υπό κρίση αίτηση. Τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, κατόπιν σχετικού αιτήματός της (άρθρο 191 § 2 ΚΠολΔ), όπως περιορίσθηκε με το υποβληθέν υπόμνημά της, βαρύνουν τον ηττηθέν 5° καθ' ου (άρθρο 176 ΚΠολΔ), μειωμένα όμως κατ' άρθρο 22 παρ.1 του Ν 3693/5.. και Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και Δικαιοσύνης 134423/8.12/1992/20.11.99 κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες. Δέχεται την αίτηση. Παρέχει την άδεια στην αιτούσα να προβεί σε ανάληψη : (α) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το παρακατατεθειμένο από την Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ δυνάμει του υπ' αριθ. 636901/22.12.2010 γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης χρηματικό ποσό των € 554.100,85, (β) από την ..................... ΑΕ το κατασχεθέν, δεσμευθέν και τηρούμενο σε ειδικό λογαριασμό ή λογαριασμό όψεως αυτής χρηματικό ποσό των € 553.044,64, και (γ) από τo Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το παρακατατεθειμένο σ' αυτό από την .......ΑΕ δυνάμει του υπ' αριθ. 636174/06.12.2010 γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης χρηματικό ποσό των €554.100,85. Υποχρεώνει προς τούτο την Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ να παραδώσει στην αιτούσα το πρωτότυπο (σώμα) του υπ' αριθ. 636901/22.12.2010 γραμμάτιου σύστασης παρακαταθήκης, την .......... ΑΕ να παραδώσει το πρωτότυπο (σώμα) του υπ' αριθ. 636174/06.12.2010 γραμμάτιου σύστασης παρακαταθήκης και την ..................... ΑΕ να της αποδώσει το κατασχεθέν, δεσμευθέν και τηρούμενο σε ειδικό λογαριασμό ή λογαριασμό όψεως της άνω ποσό, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να της αποδώσει τα άνω παρακατατεθειμένα σ' αυτό ποσά με την προσκόμιση των άνω γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης. Επιβάλλει σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, την οποία καθορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

ΠΗΓΗ: NOMOS

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.