Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση ακινήτου (πώληση/αγορά, γονική παροχή, δωρεά)

Δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση ακινήτου (πώληση/αγορά, γονική παροχή, δωρεά): 1. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου με πιστοποιητικό μεταγραφής. Αν ο τίτλος κτήσης είναι Γονική Παροχή - Δωρεά - Κληρονομία τότε α) αν τα συμβόλαια (ή ο θάνατος) είναι μετά τις 31-12-1994, πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του γονέα - δωρητή - αποβιώσαντος ότι δεν οφείλεται φόρος γονικής παροχής - δωρεάς ή κληρονομίας αντίστοιχα, ενώ β) αν είναι πριν την 31-12-1994, επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου ή βεβαίωση από τον συμβολαιογράφο που το συνέταξε για την ακριβή ημερομηνία του συμβολαίου, και, σε περίπτωση κληρονομίας, ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αν στον τίτλο κτήσης είχε παρακρατηθεί η επικαρπία και ο επικαρπωτής απεβίωσε προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του επικαρπωτή. 2. Άδεια Οικοδομής και Σχεδιαγράμματα Πολεοδομίας (τοπογραφικό και κατόψεις ορόφων). Αν το ακίνητο έχει κτιστεί μετά τις 14-3-1983 το αντίγραφο της άδειας οικοδομής πρέπει να είναι επικυρωμένο (ορισμένες φορές αν αυτή εκδόθηκε πριν από το έτος 1983 μπορεί να μη ζητηθεί). Αν μεταβιβάζεται λόγω πωλήσεως οικόπεδο ή αγροτεμάχιο (με ή χωρίς κτίσμα), πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν.651/77 και του Ν.1337/83. Σχεδιαγράμματα του πωλουμένου ακινήτου και αν πρόκειται για οικόπεδο τοπογραφικό του οικοπέδου με υπεύθυνη δήλωση από μηχανικό σύμφωνα με τον νόμο 651/1977 ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. 3. Βεβαίωση μηχανικού και Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ότι η κατασκευή και η χρήση του κτιρίου είναι σύμφωνες με την οικοδομική άδεια και ότι δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ούτε έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις. 4. Αν μεταβιβάζεται ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο μετά το 1983 απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο του ακινήτου ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και αν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής απαιτείται και βεβαίωση ότι έχουν εξοφληθεί οι εισφορές σε χρήμα. 5. Φωτοτυπία ταυτότητος (και οι δύο πλευρές). 6. Φορολογική ενημερότητα (από την Δ.Ο.Υ που κάνουμε την φορολογική μας δήλωση). Αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή οφειλές, την ενημερότητα μπορούμε να την πάρουμε και από το TAXIS. 7. Ασφαλιστική Ενημερότητα αν ο μεταβιβάζων είναι ή ήταν την τελευταία δεκαετία έμπορος ή μέλος εταιρείας ή αν κτίζει ή έκτιζε την τελευταία δεκαετία σπίτι. Η ενημερότητα αυτή εκδίδεται συγκεκριμένα για μεταβίβαση ακινήτου από το Τμήμα Οικοδομών του ΙΚΑ στο οποίο υπάγεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται, αφού προσκομισθεί υπηρεσιακό σημείωμα περί μη οφειλής από το ΙΚΑ στο οποίο υπάγεται ο μεταβιβάζων. Αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή οφειλές, την ενημερότητα μπορούμε να την πάρουμε και από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΙΚΑ). 8. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα του πωλουμένου ακινήτου την τελευταία διετία ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 81 του Π.Δ 2238/1994, προς την ίδια Δ.Ο.Υ ότι το ακίνητο δεν απέφερε εισοδήματα, θεωρημένη απ' αυτήν. Αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται απέφερε εισόδημα (ενοίκια ή γεωργικό εισόδημα) και το εισόδημα αυτό δηλώθηκε εκπρόθεσμα απαιτείται πιστοποιητικό από τη Δ.Ο.Υ του εισοδήματος του μεταβιβάζοντος ότι δηλώθηκε το εισόδημα αυτό έστω και εκπρόθεσμα. 9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997, για το αν δηλώθηκε το ακίνητο στο έντυπο Ε9, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή πιστοποιητικό της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997,εφόσον ο πωλητής έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. 10. Πιστοποιητικό Τ.Α.Π από τον δήμο όπου ευρίσκεται το ακίνητο για την έκδοση του οποίου χρειάζεται το συμβόλαιο του ακινήτου και μια απόδειξη της Δ.Ε.Η ή τοπογραφικό του οικοπέδου. 11. Βεβαίωση υποβολής δήλωσης του ακινήτου για τις υπό ένταξη στο Κτηματολόγιο περιοχές, ή Κτηματολογικό ή κτηματογραφικό απόσπασμα για τις περιοχές όπου το Κτηματολόγιο έχει κλείσει. 12. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας, δωρεάς, γονικής παροχής, αν ο τίτλος κτήσης είναι κληρονομία, δωρεά ή γονική παροχή, που έχει καταρτισθεί από 1η Ιανουαρίου 1985 και μετά. 13. Μόνο για αγοραπωλησίες: Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) για κτίσματα άνω των 50 τ.μ. 14. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι μισθωμένο. 15. Μόνο για γονικές παροχές και δωρεές: Πληρωμή Ταμείου Νομικών στην Εθνική Τράπεζα.

Για τον αποκτων (αγοραστής, τέκνο, δωρεοδόχος): 1. Απόφαση της επιτροπής του άρθρου 26 Ν. 1982/90 (απαιτείται μόνο για αγορά ακινήτου σε παραμεθόριο περιοχή). 2. Φωτοτυπία ταυτότητος (και οι δύο πλευρές) και δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.. 3. Εάν ο αγοραστής έχει δικαίωμα απαλλαγής από τον Φόρο Μεταβιβάσεως (Φ.Μ.Α) για αγορά 1ης κατοικίας ή οικοπέδου, για ανέγερση 1ης κατοικίας, απαιτούνται επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. Θεωρημένα αντίγραφα της φορολογικής δήλωσης (Ε1) των δύο τελευταίων οικονομικών ετών. Θεωρημένα αντίγραφα του εντύπου Ε9 των δύο τελευταίων οικονομικών ετών. Σύμφωνο συμβίωσης και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη αυτού (εφ' όσον έχει συναφθεί τέτοιο σύμφωνο).

Διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου: 1) Πριν την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, απαιτείται έλεγχος στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο από τον δικηγόρο του αγοραστή. 2) Στη συνέχεια, υποβάλλονται δηλώσεις φόρου μεταβίβασης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται το ακίνητο, όπου και ο αγοραστής θα πληρώσει φόρο μεταβίβασης ανάλογα με την αξία του ακινήτου και αφού συνυπολογιστούν οι νόμιμες φοροαπαλλαγές, αν πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας. 3) Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίας και προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται η υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης. 4) Η διαδικασία μεταβίβασης ολοκληρώνεται με τη μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και την παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών από τον αγοραστή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.