Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπαγωγή εγγυητή για εμπορικά χρέη στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη). Αρκεί η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού για την αναστολή του πλειστηριασμού της κατοικίας (Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου - Αριθμός απόφασης 2411/2011)

Περίληψη: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή εγγυητή στις ρυθμίσεις του νόμου, για εμπορικά χρέη Ομόρρυθμης Εταιρίας. Έναρξη διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά την επιβολή κατασχέσεως και επίσπευσης πλειστηριασμού από την πιστώτρια Τράπεζα. Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου του οφειλέτη, το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, παρά το γεγονός ότι έχει ποσοστό συγκυριότητας επί αυτού. Καθίσταται καταχρηστική η συμπεριφορά της Τράπεζας [ 281 Α.Κ. ] να συνεχίσει την επίσπευση του πλειστηριασμού κατά του οφειλέτη, ενώ αυτός υπάγεται στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 και καταβάλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με αυτήν, αλλά και με τις υπόλοιπες πιστώτριες Τράπεζες, διαδικασία η οποία είναι απαραίτητη για την υποβολή της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου για την ρύθμιση των οφειλών του.

[...] Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθής σε βάρος του, δυνάμει της με αρ 348/10-5-2011 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και της με αρ 357/1-9-2011 Α`επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου Ιωάννας Κλάδου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ. Η αίτηση που ασκήθηκε εμπροθέσμως, αρμοδίως φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933 παρ1 και 938 ΚΠολΔ.Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 που αφορά "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι "1. Φυσικά πρόσωπα που - δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο,-σε; μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο,διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά". Ακολούθως στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ιδίου νόμου, γίνεται αναφορά στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, το αρμόδιο δικαστήριο και ακολούθως την κατάθεση των εγγράφων στη γραμματεία του δικαστηρίου και ιδίως της αίτησης, για την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον αυτού. Εξάλλου η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς προγραμματισμοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώλεια εργασίας κ.α.), αποτέλεσαν παράγοντες που, δρώντας υπό την απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης, συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση νοικοκυριών που, αδυνατώντας εν συνεχεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους, υπέστησαν και υφίστανται, τις αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές συνέπειες της, προκειμένου δε να αντιμετωπιστεί το πραγματικό, ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμμένο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόττο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό, εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, οδήγησαν στη θέσπιση των διατάξεων αυτών του νόμου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει (βλ. Αιτιολογική Εκθεση). Περαιτέρω κατά τη διάταξη του αρθρ. 9 του ιδίου νόμου, ορίζεται η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και προστασία κύριας κατοικίας ειδικότερα "1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 § του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό...Η προστασία του ακινήτου σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ`αυτών». Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντος, .......................... , που εξετάστηκε στο ακροατήριο (η καθής δεν εξέτασε μάρτυρα) και τα έγγραφα που προσκομίζονται, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Με επίσπευση της καθής και προς ικανοποίηση απαιτήσεων της αφενός μεν ποσού(κατά κεφάλαιο) 91.393,57 ευρώ από σύμβαση δανείου την οποία εγγυήθηκε ο αιτών και αφετέρου ποσού (κατά κεφάλαιο) 102.450,07 ευρώ από σύμβαση- πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό την οποία εγγυήθηκε ο αιτών, για τις οποίες πέτυχε την έκδοση των αρ 2828/9034/2851/2010 και 2829/2010/9035/2852/2010 διαταγών πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου αντίστοιχα, κατασχέθηκαν με την με αρ 348/10-5-2011 έκθεση κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Ιωάννας Κλάδου, τρία ακίνητα του αιτούντος και συγκεκριμένα το 1/3 εξ αδιαιρέτου τριών όμορων οικοπέδων 1 στρέμματος,250τμ και 200 τμ αντίστοιχα, που βρίσκονται στον οικισμό ..... .......... Ηρακλείου στην θέση Μέσα Σόχωρα ή Μεγάλη Κορωναίικη και περιγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση κατασχέσεως και τα οποία στην πράξη αποτελούν ένα ενιαίο ακίνητο 1.838,54 τμ ,συγκυριότητος κατά 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος, του αιτούντος και των συνοφειλετών του .... , όπου έχει κτιστεί ισόγεια κατοικία προκάτ 82,93τμ με υπόγεια αποθήκη 63,80τμ. Ο πλειστηριασμός του όλου ανωτέρω ακινήτου με εκτιμηθείσα αξία 180.000 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς 120.000 ευρώ, αρχικά ορίσθηκε για την 27-7-2011 αλλά λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών δεν διενεργήθηκε και με την με αρ357/1-9-2011 Α`επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας ,ορίσθηκε ημέρα πλειστηριασμού η 28-9-2011.Κατά της ανωτέρω αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του, ο αιτών άσκησε παραδεκτά και εμπρόθεσμα (αρθ 934παρ1 εδβ`ΚΠολΔ) ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, την με αρ καταθ 5996/2011 ανακοπή, η οποία επιδόθηκε στην καθής στις 20-9-2011 (βλ με αρ 5150Β/20-9-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ηλία Μπανιά).Με την ανακοπή του ο αιτών ισχυρίζεται ότι υπάγεται στην ρύθμιση του Ν. 3869/2010,περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και το ανωτέρω ακίνητο που πρόκειται να πλειστηριασθεί αποτελεί την κυρία και μόνιμη κατοικία του ίδιου και της οικογένειας του, ώστε καταχρηστικώς επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του.Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος στηριζόμενος στις προαναφερθείσες διατάξεις και στις διατάξεις του αρθ 281 ΑΚ και θα γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος.Ειδικότερα πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα όπως αξιώνει το άρθρο 1 του ν 3869/2010,αφού είναι εργαζόμενος ως ειδικευόμενος ιατρός γενικής ιατρικής στο ........................ Ηρακλείου. Επί πλέον το χρέος αυτό, όπως προκύπτει από τις διαταγές πληρωμής που αναφέρονται ανωτέρω, δεν ανελήφθη κατά τον τελευταίο χρόνο, καθώς η σύμβαση δανείου καταγγέλθηκε στις 16-11-2009 και πρώτη φορά ο αιτών οχλήθηκε προς καταβολή του χρέους του την 20-11-2009, ενώ ο λογαριασμός από την σύμβαση πίστωσης έκλεισε την 13-11- 2009.Βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και πέραν των προαναφερθέντων διαταγών πληρωμής έχουν εκδοθεί σε βάρος του οι με αρ 1488/5756/1496/2009, 477/1128/418/2010 και 241/1553/250/2007 διαταγές πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, ποσού 86.258,18 ευρώ,21.646,19 ευρώ και 13.244,44 ευρώ αντίστοιχα,με αίτηση της .......................... Τράπεζας, της εταιρείας ειδικού σκοπού ......... , διαχειρίστριας τιτλοποιημένης απαίτησης της Τράπεζας ....... και της ......... Τράπεζα αντίστοιχα, δεν πιθανολογήθηκε όμως ότι δολίως περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής..Εξάλλου στο κατασχεθέν ακίνητο έχει ανεγερθεί η προαναφερθείσα ισόγεια οικία που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του, δηλαδή της συζύγου του και των δύο ανήλικων τέκνων του. Περαιτέρω κατά την ως άνω αναφερόμενη διάταξη της παρ. 2 του αρθρ. 9 του Ν. 3869/2010, η κύρια αυτή κατοικία του αιτούντος δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό, το οποίο αφορολόγητο όριο ανέρχεται, με βάση της διάταξη της παρ. 2 του αρθρ. 21 του Ν. 3842/2010, για έγγαμο, όπως εν προκειμένω ο αιτών με δύο τέκνα σε 250.000 ευρώ, προσαυξανόμενο αυτό κατά 25.000 ευρώ για κάθε τέκνο του,δηλαδή σε 300.000 ευρώ, από την ίδια δε την εκτίμηση της δικαστικής επιμελήτριας στην περίληψη κατασχετήριας έκθεσης, προκύπτει ότι η αξία του όλου ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ, και κατά συνέπεια η αξία του ακινήτου του αιτούντος όχι μόνο δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο του θέτει ο νόμος, αλλά υπολείπεται κατά πολύ αυτού, χωρίς να υπολογίζεται και η προσαύξηση του 50% που κατά την ίδια διάταξη προσμετράται. Ηδη ο αιτών καταβάλλει προσπάθεια για να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός με τους δανειστές του,που, όπως και η αποτυχία αυτής, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο,αποτελεί προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου.Εχει δε σταλεί τόσο στην καθής όσο και στην ...... Τράπεζα και την Τράπεζα ............... , αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό και στην ........ Τράπεζα αίτηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών, εκ των οποίων η καθής απάντησε ότι απορρίπτει την πρόταση συμβιβασμού. Συνεπώς, ενόψει του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του αιτούντος στις διατάξεις του ν. 3869/2010,καθίσταται καταχρηστική η συμπεριφορά της καθής, κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία επισπεύδοντας πλειστηριασμό για την 28-9-2011.Κατ`ακολουθίαν,επειδή θα ευδοκιμήσει η ανακοπή του αιτούντος και περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης,πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ`ουσίαν βάσιμη και να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθής (αρθ 178 παρ3 του Κώδικα Δικηγόρων). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει κατ` αντιμωλίαν των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος με την με αρ. 348/10-5-2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και την με αρ 357/1-9- 2011 Α`επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου Ιωάννας Κλάδου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της με αρ κατ 5996/2011 ανακοπής και υπό τον όρο να συζητηθεί αυτή κατά την αρχικά Ορισθείσα δικάσιμο. Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθής το ύψος των οποίων ορίζει σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

πηγή: NOMOS

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.