Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω έναρξης διαδικασίας εξώδικου συμβιβασμού του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά - νόμος Κατσέλη (Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών - Αριθμός απόφασης 3106/2011)

Περίληψη: Αναγκαστική εκτέλεση. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω έναρξης διαδικασίας εξώδικου συμβιβασμού του Ν 3869/2010. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα. Προϋποθέσεις προστασίας. Διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και προστασία της πρώτης κατοικίας. Κατάσχεση ακινήτου που αποτελεί την πρώτη και μοναδική κατοικία των οφειλετών - ανακοπτόντων. Κατάχρηση δικαιώματος. Αναστέλλει την εκτέλεση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.

[...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 938 §1 ΚΠολΔ, για τη χορήγηση της αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται συμπλεκτικούς η συνδρομή τριών αυτοτελών προϋποθέσεων, δηλαδή: α) η προηγούμενη ή σύγχρονη με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως άσκηση κατ` άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής, η οποία αποτελεί περίπτωση ανακοπής των άρθρων 583επ. ΚΠολΔ, δηλαδή ένδικο βοήθημα, το οποίο ασκείται κατά τις περί ασκήσεως της αγωγής διατάξεις και επομένως, ως άσκηση της νοείται, η κατάθεση και η επίδοση της στον αντίδικο, εντός των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ, με την οποία (επίδοση) και ολοκληρώνεται, β) η πιθανολογηση του παραδεκτού αυτής και της βασιμότητας ενός τουλάχιστον λόγου της και γ) η πιθανολογηση ότι η αναγκαστική εκτέλεση, που είναι ακόμη εκκρεμής, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα, η οποία σε περίπτωση ανατροπής στη συνέχεια της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Από τη διάταξη του άρθρου 938§4εδ.α` ΚΠολΔ προκύπτει ότι το ανώτατο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η χορηγηθείσα αναστολή εκτείνεται έως την δημοσίευση της επί της ανακοπής οριστικής απόφασης. Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου εκτείνεται έως το άνω χρονικό διάστημα και συνεπώς το δικαστήριο μπορεί να ορίσει μικρότερο χρονικό διάστημα αναστολής. Οι αιτούντες ζητούν να διαταχθεί η, για τους αναφερόμενους στην αίτηση τους λόγους, αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται από την καθ` ης σε βάρος τους για την ικανοποίηση της αναφερόμενης απαίτησης που διατηρεί η καθ` ης έναντι αυτών, με βάση την υπ` αριθμό 1.242/10-12-2009 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και την υπ` αριθμό 1.336/5-9-2011 πέμπτη επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης της ακίνητης περιουσίας των αιτούντων, οι οποίες συντάχθηκαν από τη δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αιγίου, ........... ............., του πλειστηριασμού της ακίνητης αυτής περιουσίας τους ήδη ορισθέντος για την 12-10- 2011, έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της εμπροθέσμως ασκηθείσας από τους ίδιους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ενσωματωμένης στην αίτηση) ανακοπής κατά της εκτέλεσης, με την οποία (ανακοπή) ζητείται η ακύρωση των άνω πράξεων εκτελέσεως, επικαλούμενοι την ευδοκίμηση των αναφερόμενων λόγων της ανακοπής, καθώς και ότι, διαφορετικά, θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση, που ασκήθηκε εμπροθέσμως (άρθρο 938§3 του ΚΠολΔ), αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 938§2 του ΚΠολΔ), ως του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η άνω ανακοπή, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 938§3, 686επ. ΚΠολΔ), και είναι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω σκέψη, νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933§1 και 938 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί-περαιτέρω κατ` ουσίαν. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και-β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά». Ακολούθως στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ίδιου νόμου, γίνεται αναφορά στη διαδικασία εξωδικαστικου συμβιβασμού, το αρμόδιο δικαστήριο και ακολούθως την κατάθεση των εγγράφων στη γραμματεία του δικαστηρίου και ιδίως της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον αυτού. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 9 του ιδίου Νόμου, ορίζεται η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και προστασίας της κύριας κατοικίας και ειδικότερα: « 2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. ..... Η μη τήρηση απο τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ` εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί vα χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Εξάλλου, κατ` άρθρο 19§1 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε, αρχικώς με το άρθρο με το άρθρο 36 του Ν. 3910/2011 και στη συνέχεια με το άρθρο 46 του Ν. 3986/2011 «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9». Δικαιοπολιτική επιλογή του Έλληνα νομοθέτη με τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Ν. 3869/2010 είναι η παροχή προστασίας στον καλόπιστο υπερχρεωμένο οφειλέτη με σκοπό την επανένταξη του στην οικονομική και κοινωνική ζωή, με την επανάκτηση της οικονομικής του ελευθερίας που συνεπάγεται η ρύθμιση και η απαλλαγή των χρεών του (βλ. την αιτιολογική έκθεση του νόμου). Ενόψει των ανωτέρω, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Κατά συνέπεια, καθίσταται πλέον σαφές ότι ο νόμος αυτός αφορά σε μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα και της προέλευσης του χρέους, με την έννοια ότι χρέη που προέρχονται από περιορισμένη σε έκταση επαγγελματική δραστηριότητα, που δεν προσδίδει στον οφειλέτη την εμπορική ιδιότητα, μπορούν ομοίως να υπαχθούν στη διαδικασία του ως άνω νόμου (ΜονΠρΑΘ 1795/2011, ΜονΠρΚαβ 745/2011, ΜονΠρΑΘ 8326/2010, ΜονΠρΑΘ 7794/2010 Τρ.Νομ.Πλ. Νόμος). Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίστηκαν από τους διαδίκους πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με εκτελεστούς τίτλους: α) την υπ` αριθμό 1.502/27-10-2009 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, β) την υπ` αριθμό 1.587/4-11-2009 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και γ) την υπ` αριθμό 1.588/4-11 -2009 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και για την ικανοποίηση απαιτήσεων της καθ` ης έναντι των αιτούντων, ποσού 59.476,73 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, 115.728,41 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων και 74.914,46 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, αντίστοιχα, με βάση τις σχετικές επιταγές προς πληρωμή που επιδόθηκαν στους αιτούντες κάτω από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο των άνω διαταγών πληρωμής, που προέρχονται οι απαιτήσεις από συμβάσεις δανείου που συνήφθησαν μεταξύ των διαδίκων, κατασχέθηκε, με επίσπευση της καθ` ης, με την υπ` αριθμό ...../10-12-2009 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, που συντάχθηκε από τη δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αιγίου, ................ , α) το με στοιχεία ΙΣ 1 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, εμβαδού 80,05τ.μ., μιας υπερυψωμένης οικοδομής, που έχει χτιστεί στο με στοιχείο 1 τμήμα ενός ενιαίου οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Παναγίτσα», εντός του Οικισμού Οβρυάς του πρώην Δήμου Μεσσάτιδος Αχαίας, στη διασταύρωση των οδών ....... και............................και β) η με στοιχεία ΥΠ 1 υπόγεια αποθήκη, εμβαδού 97,56τ.μ., της ίδιας ως άνω υπερυψωμένης οικοδομής, που βρίσκεται στη θέση «Παναγίτσα», εντός του Οικισμού Οβρυάς του πρώην Δήμου Μεσσάτιδος Αχαίας, στη διασταύρωση των οδών........και Παρόδου ............... Το προπεριγραφέντο ακίνητα, που περιήλθαν στους αιτούντες, κατά πλήρη κυριότητα, το με στοιχεία ΙΣ 1 διαμέρισμα, στον πρώτο αιτούντα και η με στοιχεία ΥΠ 1 αποθήκη, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στον καθένα από τους αιτούντες, δυνάμει: α) της υπ` αριθμό 1.100/5-4-2007 συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης κάθετης καί οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Πατρών Γαρυφαλλιάς Φλίγκου -Σαραβα, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, στον τόμο ......και με αριθμό ...... και β) του υπ` αριθμό....../5-4-2007 συμβολαίου γονικής παροχής της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, στον τόμο .....και με αριθμό ....., ήδη εκτίθενται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, που έχει οριστεί για την 12-10-2011, συνταχθείσας σχετικώς και της υπ` αριθμό 1.336/5-9-2011 πέμπτης επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της ίδιας πιο πάνω δικαστικής επιμελήτριας. Η αξία του ως άνω ισογείου διαμερίσματος και της υπόγειας αποθήκης εκτιμήθηκε, με την υπ` αριθμό 1938/2011 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, ότι ανέρχεται στο ποσό των 121.000 ευρώ το διαμέρισμα και στο ποσό των 48.000 ευρώ η υπόγεια αποθήκη, η δε τιμή πρώτης προσφοράς τους ορίστηκε στο ποσό των 100.000 ευρώ και στο ποσό των 35.000 ευρώ αντίστοιχα. Κατά των άνω πράξεων εκτέλεσης, δηλαδή της υπ: αριθμό 1.242/10-12-2009 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων και της υπ` αριθμό 1.336/5-9- 2011 πέμπτης επαναληπτικής περίληψης κατασχετήρια έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αιγίου, Εξακουστη ............., οι αιτούντες άσκησαν παραδεκτώς και εμπροθέσμως (άρθρα 934§1περ.β` ΚΠολΔ) ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την υπ` αριθμό έκθεσης κατάθεσης 3853/2011 ανακοπή που επιδόθηκε στην καθ` ης, στις 5-10-2011 (βλ. την υπ` αριθμό 13.589/5-10-2011 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πατρών ...............). Δικάσιμος για τη συζήτηση της ανακοπής ορίστηκε η 12-3-2013. Με την ανακοπή τους οι αιτούντες ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων, ότι υπάγονται στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δεδομένου ότι το ανωτέρω ισόγειο διαμέρισμα και το παρακολούθημα αυτού, δηλαδή η ευρισκόμενη στην ίδια οικοδομή υπόγεια αποθήκη, αποτελούν την κύρια κατοικία των αιτούντων, αλλά και το μοναδικό ακίνητο της δεύτερης αιτούσας και επομένως ακύρως και καταχρηστικώς επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος τους. Ο λόγος αυτός, είναι νόμιμος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, στηριζόμενος στις εκεί αναφερόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 281 ΑΚ. Πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτός και ως ουσιαστικά βάσιμος από το Δικαστήριο της ανακοπής. Ειδικότερα, πιθανολογείται, ότι οι αιτούντες είναι φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα, όπως αξιώνει το άρθρο 1 του Ν. 3869/2010. Εξάλλου, το χρέος τους προς την καθ` ης η αίτηση δεν ανελήφθη κατά τον τελευταίο χρόνο, αλλά τα έτη 2007 και 2008, κατά τα οποία συνήφθησαν μεταξύ των διαδίκων οι συμβάσεις στεγαστικών δανείων, ενώ δεν πιθανολογείται ότι οι αιτούντες δολίως περιήλθαν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του ληξιπρόθεσμου χρέους τους, στοιχείο άλλωστε που δεν επικαλείται και η καθ` ης η αίτηση. Τα ανωτέρω κατασχεθέντα ακίνητα, δηλαδή το ισόγειο διαμέρισμα και η ευρισκόμενη στην ίδια οικοδομή υπόγεια αποθήκη, αποτελούν την κύρια κατοικία των αιτούντων, αλλά και το μοναδικό ακίνητο (η αποθήκη) της δεύτερης αιτούσας. Περαιτέρω, κατά την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 9§2 του Ν. 3869/2010, η κατοικία αυτή των οφειλετών -αιτούντων δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, το οποίο αφορολόγητο όριο ανέρχεται, με βάση τη διάταξη του άρθρου 21§2 του Ν. 3842/2010, για έγγαμο, όπως εν προκειμένω ο πρώτος αιτών με δύο τέκνα, σε 250.000 ευρώ και για άγαμη, όπως εν προκειμένω η δεύτερη αιτούσα, σε 200.000 ευρώ. Εξάλλου, το επίδικο χρέος των αιτούντων δεν είναι χρέος που πηγάζει από αδικοπραξία που τελέστηκε με δόλο, ενόψει, του ότι η ένδικη αξίωση της καθ` ης προέρχεται από συμβάσεις δανείων. Οι δε αιτούντες, από τους οποίους ο πρώτος έχει μηνιαίο εισόδημα 490 ευρώ και η δεύτερη είναι άνεργη χωρίς εισοδήματα, έχουν ήδη περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Τούτο, καθόσον, πέραν των άνω από καιρού ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς την καθ` ης, καθυστερούν ακόμη και την πληρωμή του ρεύματος της κατοικίας τους, με συνέπεια να αποστείλει η Δ.Ε.Η. στον πρώτο των αιτούντων ειδοποίηση διακοπής του ρεύματος της ανωτέρω ισόγειας κατοικίας, λόγο.) ανεξόφλητων λογαριασμών, συνολικού ποσού 3.788 ευρώ. Ήδη οι αιτούντες καταβάλουν προσπάθεια να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός με τους δανειστές τους, που αποτελεί, όπως και η αποτυχία αυτού, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο, προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 3869/2010. Έχουν δε αποστείλει οι αιτούντες στους δανειστές τους, μεταξύ των οποίων και η καθ` ης, τις από 24-9-2011 αιτήσεις τους για εξώδικο συμβιβασμό, τις οποίες παρέλαβε η καθ` ης, στις 4-10-2011, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει απαντήσει στους αιτούντες. Επομένως, εφόσον πιθανολογείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των αιτούντων στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και δύνανται αυτοί να υποβάλουν και αίτηση εκκαθάρισης με εξαίρεση από την εκποίηση των επιδίκων ακινήτων τους που αποτελούν την κύρια κατοικία τους και το μοναδικό ακίνητο της δεύτερης αιτούσας, ακύρως επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από την καθ` ης η αίτηση σε βάρος των πιο πάνω ακινήτων των αιτούντων. Συνεπώς, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση, ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανασταλεί η επισπευδόμενη από την καθ` ης, σε βάρος των αιτούντων, αναγκαστική εκτέλεση, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από τους αιτούντες ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου υπ` αριθμό έκθεσης κατάθεσης 3853/2011 ανακοπής κατά της εκτέλεσης, χωρίς την παροχή εγγυήσεως και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής, κατά την άνω ορισθείσα δικάσιμο της 12-3-2013, ενόψει και του οτι πιθανολογείται περαιτέρω, ότι οι αιτούντες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη, αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης πριν από την πάροδο της ημερομηνίας αυτής. Τα δικαστικά έξοδα της καθ` ης η αίτηση πρέπει να επιβληθούν, κατ` άρθρο 178§3 του Κώδικα Δικηγόρων, σε βάρος των αιτούντων, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται από την καθ` ης σε βάρος των αιτούντων, δυνάμει της υπ` αριθμό 1.242/10-12-2009 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων και της υπ` αριθμό 1.336/5-9-2011 πέμπτης επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αιγίου, ........................ και με βάση τις οποίες επισπεύδεται πλειστηριασμός των περιγραφομένων στο σκεπτικό ακινήτων των αιτούντων που ορίσθηκε για την 12-10-2011, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από τους αιτούντες ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου υπ` αριθμό έκθεσης κατάθεσης 3853/2011 ανακοπής κατά της εκτέλεσης και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 12-3-2013. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της καθ` ης η αίτηση σε βάρος των αιτούντων τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων εξήντα (260) ευρώ.

πηγή: ΝΟΜΟS

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.