Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Η επίσπευση πλειστηριασμού διενεργείται καταχρηστικά όταν ο οφειλέτης έχει προηγουμένως υποβάλλει πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού βάσει του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Αριθμοί αποφάσεων: 7350/2011, 5353/2011 και 7712/2010)

Α. Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 7350/2011 - Περίληψη: Η επίσπευση πλειστηριασμού διενεργείται καταχρηστικώς [281 ΑΚ] όταν ο οφειλέτης έχει προηγουμένως υποβάλλει πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού με βάση το ν.3869/2010 - Με το άρθρο 46§§1 και 2 του ν.3986/2011, η αναστολή του πλειστηριασμού της α΄ κατοικίας παρατάθηκε έως 31.12.2011 και εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας.

[...] Οι αιτούντες ζητούν με την υπό κρίση αίτηση τους, να ανασταλεί για τους αναφερομένους στο δικόγραφο αυτής λόγους ο επισπευδόμενος την 20.07.2011 αναγκαστικός πλειστηριασμός του λεπτομερώς περιγραφομένου στο δικόγραφο της αιτήσεως ακινήτου τους, μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας από 08.07.2011 και με αρ. κατ. 126764/9795/2011 ανακοπής τους, επικαλούμενοι ότι η διενέργεια της εκτελέσεως θα προξενήσει σ` αυτούς ανεπανόρθωτη βλάβη και ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής τους. Με το περιεχόμενο και αίτημα αυτό η υπό κρίση αίτηση, η οποία έχει ασκηθεί παραδεκτώς και εμπροθέσμως (κατατεθείσα τουλάχιστον πέντε εργασίμους ημέρες προ της ημέρας του πλειστηριασμού την 12.07.2011 κατ` άρθρο 938 παρ. 3 εδ. β` ΚΠολΔ), αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ (άρθρα 933 παρ.1 - 2, 938 παρ. 1 - 2 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμος, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 933 934 938 και 951 παρ.2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση αναστολής να ερευνηθεί περαιτέρω κατά τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Σύμφωνα με το αρθρ. 1 Ν. 3869/03.08.2010 που αφορά στη "ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις" «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά». Περαιτέρω σύμφωνα με το αρ. 9 του ιδίου ως άνω νόμου «1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό». Ακόμη στο άρθρ. 19 του νόμου αυτού ορίζεται ότι «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9» Τέλος, κατά την παρ. 2 του αρ. 46 του ν. 3986/2013 αναφέρεται ότι «στην παρ. 1 του αρ. 19 του Ν. 3869/2010 η φράση μέχρι την 30η Ιουνίου 2011 αντικαθίσταται από τη φράση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011» ενώ προστέθηκε και το εδάφιο «η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας». Με τον μόνο λόγο ανακοπής οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι είναι άκυρη ως καταχρηστική η επισπευδόμενη σε βάρος της ακίνητης περιουσίας τους αναγκαστική εκτέλεση καθόσον στο πρόσωπο τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 3869/10, διότι αμφότεροι είχαν κοινοποιήσει στην καθής, προ της κοινοποίησης σε αυτούς της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης μετά από την από 31.05.2011 υπ` αριθμ. 40.597 δήλωση πλειστηριασμού που δεν διενεργήθηκε της συμβ/φου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά, πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, το δε εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο συνιστά την κύρια κατοικία του πρώτου των αιτούντων. Ο ως άνω λόγος είναι νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις των αρ. 281 και του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ ουσία. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, από τους ισχυρισμούς των πληρεξουσίων δικηγορών τους που αναπτύχθηκαν προφορικά αλλά και με τα έγγραφα σημειώματα τους και από την όλη διαδικασία πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Με επίσπευση της καθής η αίτηση και δυνάμει και προς ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως της ύψους 213.819,5 ευρώ, επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος ακινήτου των καθών δυνάμει της υπ` αριθμ. 601/14.06.2011 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ......................... Το πλειστηριαζόμενο ακίνητο, επί του οποίου ο πρώτος αιτών έχει την ψιλή κυριότητα και η δεύτερη το δικαίωμα επικαρπίας, είναι οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 196,55τμ, οικοδομής κειμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στον οικισμό Νέου Βουτζά του δήμου Ραφήνας Αττικής, επί της οδού ..... αρ. .... Η αξία εκτίμησης για την ψιλή κυριότητα του ως άνω ακινήτου ορίστηκε (σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 3617/2010 απόφαση αυτού του δικαστηρίου) στο ποσό των 360.000 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 240.000 ευρώ, ενώ η τιμή του δικαιώματος επικαρπίας εκτιμήθηκε στο ποσό των 240.000 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 160.000 ευρώ. Περαιτέρω, το ως άνω κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του πρώτου των αιτούντων, όπως προκύπτει και από τα προσαγόμενα φύλλα Ε9, το δε γεγονός ότι σήμερα μισθώνει το ως άνω ακίνητο σε τρίτους, διαμένοντας με την οικογένεια του στο σπίτι της μητέρας του επί της ιδίας οικοδομής, δεν αναιρεί το χαρακτήρα του ως άνω ακινήτου ως κύρια κατοικία του καθού, αφού είναι το μόνο ακίνητο κυριότητος του. Περαιτέρω οι αιτούντες στις 17.01.2011 είχαν ζητήσει και έλαβαν από την καθής αναλυτική βεβαίωση της οφειλής του, κατά τα επιτασσομένα στο αρ. 2§4 του ν. 3869/2010, ενώ εξάλλου σε μεταγενέστερο χρόνο κοινοποίησαν στην καθής πρόταση τους περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, χωρίς όμως ανταπόκριση από την τελευταία. Ως προς το ζήτημα αν οι ανωτέρω έχουν ή όχι πτωχευτική ικανότητα, δοθέντος ότι τυγχάνουν εταίροι και πρώην διαχειριστές ΕΠΕ, είναι πλέον άνευ αντικειμένου μετά και την επέκταση κατά την παρ. 2 του αρ. 46 του v. 3986/2011 της ευεργετικής διάταξης του αρ. 1 του Ν. 3869/03.08.2010 και σε πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Εξάλλου από καμία διάταξη του ως άνω νόμου δεν προκύπτει ότι οι ευεργετικές ρυθμίσεις αυτού αφορούν μόνο σε όσους φέρουν την ιδιότητα του καταναλωτή κατά το νόμο 2251/1994, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει η καθής. Ακόμη η συνολική αξία του ως άνω ακινήτου εκτιμάται στο ποσό των 284.997,50 ευρώ (βλ. έκθεση πολιτικού μηχανικού Ευθυμίου Παπαχρήστου) και άρα είναι χαμηλότερη από το ποσό των 250.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 25.000 ευρώ για το τέκνο με προσαυξημένη την αξία αύτη κατά 50% (βλ. αρ. 21 ν. 3842/2010). Οι ως άνω αιτούντες έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, χωρίς δόλο, που εξάλλου δεν τον επικαλείται ούτε η καθής, η δε ως άνω οφειλή αναλήφθηκε το έτος 2002. Επομένως με βάση τα ανωτέρω, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγής τους στο αρ. 19 του ν. 3869/2010 και πιθανολογείται ότι ο λόγος αυτός θα γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος (βλ. και προσκομιζόμενες υπ` αριθμ. 5352/2011, 8326/2010, 7794/10 αποφάσεις αυτού του Δικαστηρίου) Πιθανολογείται ακόμη ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στους αιτούντες και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν η υπό κρίση αίτηση και να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας από 08.07.2011 και με αρ. κατ. 126764/19795/2011 ανακοπής και υπό τον όρο της συζητήσεως αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 12.05.2015. Τέλος, πρέπει να καταδικασθούν οι αιτούντες σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ` ης η αίτηση ανωνύμου εταιρίας (άρθρο 178 παρ. 3 του Ν.Α. 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων»), η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα με το σημείωμα της, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία επισπεύδεται δυνάμει της υπ` αριθμ. 601/34.06.2011 περίληψης κατασχετήριας εκθέσεως ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ................. με βάση την υπ` αριθμ. 40.597/31.05.2011 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού που δεν διενεργήθηκε της συμβ/φου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά, μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας από 08.07.2011 και με αρ. κατ. ........../19795/2011 ανακοπής και υπό τον όρο της συζητήσεως αυτής. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους αιτούντες σε καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ` ης η αίτηση, την οποία καθορίζει στο ποσόν των διακοσίων ΕΥΡΩ (200 €).

Β. Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 5353/2011 - Περίληψη: Η επίσπευση πλειστηριασμού διενεργείται καταχρηστικώς [281 ΑΚ] όταν ο οφειλέτης έχει εμπράκτως εκδηλώσει την πρόθεσή του για υπαγωγή στο ν.3869/2010 (υποβολή πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού) - Πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής του οφειλέτη στο ν.3869/2010.

[...] Ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθής σε βάρος του, δυνάμει της με αριθμό ......./15.3.2011 δήλωσης συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα και της με αριθμό ...../28.3.2011 περίληψης δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Έξαρχου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή του. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 του ΚΠολΔ εκτός του αιτήματος του αιτούντος για καταδίκη της καθής στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων (που ζήτησε με το σημείωμα που κατέθεσε στο ακροατήριο), το οποίο είναι μη νόμιμο και ως τέτοιο απορριπτέο, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ 3 του Κώδικα Δικηγόρων, επί αιτήσεως χορήγησης αναστολής εκτέλεσης επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα του καθού. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ ουσίαν. Ο αιτών κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 23/5/2011 και υπ`αριθ. καταθ. δικογρ. 7220/2011 ανακοπή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 10-2-2015, με την οποία ζητεί να ακυρωθεί η επισπευδόμενη από την καθής (μετά από την παραπάνω δήλωση συνέχισης) και με βάση την παραπάνω περίληψη εκτέλεση (πλειστηριασμός ακινήτου) σε βάρος του, η οποία ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ`άρθρον 934 παρ. 1β` του ΚΠολΔ (με αριθμό 671/24.5.2011 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών .............. ...........). Με τον πρώτο και μοναδικό λόγο της ανακοπής ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη ως άνω περίληψη πλειστηριασμού λόγω κατάχρησης δικαιώματος εκ μέρους της καθής, ενόψει του ότι αυτός είχε ήδη (πριν την ως άνω δήλωση συνέχισης) προβεί σε ενέργειες για να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ και του Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί κατ`ουσίαν. Από την ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που προσήγαγε ο αιτών, Χ.Κ., καθώς και από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος (σχετικό το προσκομισθέν έντυπο Ε-9 αυτού) και του ανηλίκου τέκνου του (το άλλο τέκνο του και η σύζυγος του απεβίωσαν σε ατύχημα) και ο τελευταίος καταβάλλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3869/2010 (έχει ήδη υποβάλει τη σχετική από 1/2/2011 πρόταση του, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους πιστωτές του και στην καθής στις 3/3/2011, προσφέροντας την εξόφληση με δόσεις των οφειλών του, προσφέροντας και τα λοιπά - κυρίως αγροτικά- ακίνητα του), που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης του οφειλέτη - αιτούντος ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για ρύθμιση οφειλών. Ήδη από τις 13/9/2010 ο τελευταίος είχε υποβάλει στην καθής αίτημα για χορήγηση αναλυτικής βεβαίωσης κάθε οφειλής του (άρθρο 2 παρ. 4 του ως άνω νόμου), σε απάντηση του οποίου η καθής του απέστειλε τη σχετική από 16/9/2010 βεβαίωση. Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για την υπαγωγή του αιτούντος στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (δεν πιθανολογήθηκε ότι δολίως περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής - ούτε επικαλείται κάτι τέτοιο η καθής, δεν είναι έμπορος, αλλά καθηγητής και γι` αυτό δεν έχει ικανότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ η αξία του ακινήτου του, όπως προσδιορίστηκε από τον ως άνω δικαστικό επιμελητή- 380.000 ευρώ- δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, επαυξημένο κατά 50% για έναν χήρο με ένα τέκνο, ήτοι τα 412.500 ευρώ), καθίσταται καταχρηστική η συμπεριφορά της καθής κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία επισπεύδοντας πλειστηριασμό του παραπάνω ακινήτου, που καταρχήν εξαιρείται της εκτέλεσης με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, προτού καν να αναφανεί αν υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί συμφωνία του αιτούντος με τους πιστωτές του και να ακολουθηθεί η κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου διαδικασία ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου. Η καθής ισχυρίζεται ότι ήδη απάντησε στον αιτούντα ότι απορρίπτει την παραπάνω πρόταση του και προσκομίζει σχετικά την από 28/3/2011 σχετική επιστολή της, η οποία ταχυδρομήθηκε σε αυτόν με συστημένη επιστολή στις 4/4/2011, όμως - σε κάθε περίπτωση- είχε ήδη από τις 15/3/2011 συνταχθεί η παραπάνω δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, ενώ δεν έχει ληφθεί ακόμα απάντηση από την πλειοψηφία των λοιπών πιστωτών του αιτούντος (σχετ. και η ΜονΠρωτΑθ 7712/2010, τνπ ΝΟΜΟΣ, όπως και η προσκομιζόμενη ΕιρΑθ 599/2011). Συνεπώς πιθανολογείται ότι ο λόγος αυτός θα γίνει δεκτός και ως κατ1 ουσίσν βάσιμος. Πιθανολογήθηκε επίσης ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως; η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ` ουσίαν βάσιμη και να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθής (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος με την με αριθμό 56144/15.3.2011 δήλωση συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα και την με αριθμό 2413/28.3.2011 περίληψη δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών .................... ..............., μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 24/5/2011 (αρ. κατ. δικ.:9691/2011) ανακοπής του αιτούντος και υπό τον όρο ότι η ανακοπή θα συζητηθεί κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθής που ορίζει στο ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

Γ. Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 7712/2010 - Περίληψη: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη, λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής του στο ν. 3869/2010. Καταχρηστική η συμπεριφορά της Τράπεζας κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία επισπεύδοντας πλειστηριασμό, όταν ο οφειλέτης καταβάλλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με όλους τους πιστωτές του, κατά το άρθρο 2§1 του Ν. 3869/2010, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για ρύθμιση οφειλών, και προσκομίζει προς τούτο τις προτάσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού που έχει ήδη υποβάλει σε όλους τους πιστωτές του.

[...] Η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ` ης σε βάρος της, δυνάμει της 4461/2010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νικολάου Καραμάνογλου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή της. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Με το δεύτερο λόγο της ανακοπής η αιτούσα ισχυρίζεται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη περίληψη πλειστηριασμού λόγω κατάχρησης δικαιώματος εκ μέρους της καθ` ης, ενόψει του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ και του Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί κατ` ουσίαν. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ........ και ......... ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, καθώς και από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, καθομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η τελευταία καταβάλλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης της οφειλέτριας - αιτούσας ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για ρύθμιση οφειλών, προσκομίζει δε την από 29/09/2010 αίτησή της προς τη καθ` ης και τις από 29/09/2010 αιτήσεις της προς την ......... και την ....... Τράπεζα. Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για την υπαγωγή της αιτούσας στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, καθίσταται καταχρηστική η συμπεριφορά της καθ` ης κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία επισπεύδοντας πλειστηριασμό για την 06/10/2010. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός και ως κατ` ουσίαν βάσιμος, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής. Πιθανολογήθηκε επίσης ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ` ουσίαν βάσιμη και να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ` ης. (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται τη αίτηση. Αναστέλλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας με την 4461/29-01-2010 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νικολάου Καραμάνογλου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 27/09/2010 αρ. κατ. δικ.:11018/2010) ανακοπής και υπό τον όρο ότι η ανακοπή θα συζητηθεί κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο. Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ` ης που ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

πηγή: NOMOS

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.