Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αβάσιμη η αίτηση του νόμου 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά - νόμος Κατσέλη) για χρέη προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ειρηνοδικείο Πατρών - Αριθμός απόφασης: 4/2011)

Σημείωση: Έχουν εκδοθεί και αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δέχονται τη ρύθμιση οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Αίτηση. Προϋποθέσεις. Αβάσιμη η αίτηση για τα χρέη προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γιατί υπάρχει εκχώρηση και οι οφειλές παρακρατούνταν από τον μισθό και τώρα από την σύνταξη του αιτούντος. Θα πρέπει να ζητήσει ο αιτών από το άνω πιστωτικό ίδρυμα την υπαγωγή και των χρεών αυτών στην ρύθμιση. Αβάσιμος ο ισχυρισμός πιστώτριας ότι δεν της επιδόθηκε συνολικό σχέδιο συμβιβασμού αφού της επιδόθηκε η αίτηση και έλαβε γνώση. Εύλογος χρόνος απάντησης στον εξώδικο συμβιβασμό ο ένας μήνας. Ο αιτών συνταξιούχος υπάλληλος Δήμου με αναπηρία 67% που λαμβάνει προσωρινή σύνταξη και η σύζυγός του λαμβάνει βοήθημα λόγω ασθενείας. Εξαίρεση πρώτης κατοικίας. Συνάγεται από το δικόγραφο. Κυριότητα και έτερου ακινήτου. Δεκτή η αίτηση. Υποχρεώνει τον αιτούντα σε καταβολή δόσεων που επιμερίζει στις πιστώτριες επί τετραετία. Υποχρεώνει τον αιτούντα σε πώληση του έτερου ακινήτου ενώπιον Εκκαθαριστή με ενσφράγιστες προσφορές. Διορισμός. Διαδικασία. Τιμή. Υποχρεώνει τον αιτούντα στην καταβολή του 85% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας με την καταβολή 204 δόσεων με έναρξη μετά τριετίας από την δημοσίευση της παρούσης το ύψος των οποίων θα καθοριστεί από τον εκκαθαριστή μετά την αφαίρεση του τιμήματος του πωληθέντος.

[...] Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται με από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά. Η από τους μετέχοντες «……….ΤΡΑΠΕΖΑ………» ισχυρίζεται ότι δεν περιέχεται στην αίτηση αίτημα διάσωσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος και ότι απαραδέκτως υποβλήθηκε αυτό με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης. Ο ισχυρισμό της αυτός στερείται βασιμότητας, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 216 και 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση του αιτήματος αίτησης και μπορεί να περιέχεται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή του σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να διατυπώνεται σαφώς (βλ. ΑΠ 173/81 Αρχ. Ν. 32-258 και 1293/93 Δνη 35-140, ΕφΑθ 2212/83 Δνη 24-1417 και 11416/87 Δ. 19-332). Στην προκειμένη περίπτωση στην ένδικη αίτηση γίνεται σαφής και ειδική αναφορά στο ότι το περιγραφόμενο ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του, του οποίου προσδιορίζεται και η αξία, στο δε ενσωματωμένο στη αίτηση σχέδιο διευθέτησης ο προτεινόμενος αριθμός των 150 κλπ μηνιαίων δόσεων για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων παραπέμπει σαφώς στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2, που προβλέπει εξόφληση της οφειλής για εξαίρεση της κύριας κατοικίας σε χρόνο μέχρι την 20ετία. Επομένως από το όλο περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει με σαφήνεια και χωρίς καμία αμφιβολία το αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Εκτός αυτού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ) εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ` άρθρο 747, αριθ. 7). Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Πατρών Χρήστο Λιαρομμάτη, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ.2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντως ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών απ’ όλους τους συµµετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες τους απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης. Καθόσον όμως ζητείται η ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος και προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, για τα τρία στεγαστικά δάνεια, που του έχουν χορηγηθεί, από τα οποία οφείλει τα ποσά των 62.034,47, 13.957,33 και 22.577,90 ευρώ και συνολικά αυτό των 98.569,70 ευρώ, η αίτηση πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη. Και αυτό γιατί, για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των δανείων αυτών ο αιτών έχει εκχωρήσει υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 62 ν. 2214/1994 και 25 παρ. ν. 3867/2010 μέρος των τακτικών μηνιαίων απολαβών του, το οποίο έχει εξέλθει από την περιουσία του. Συνεπώς εφόσον για τα δάνεια αυτά προβλέπεται με εδική διάταξη νόμου ο τρόπος εξόφλησής τους, δεν μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση του νόμου 3869/10. Εφόσον ο αιτών επιθυμεί ρύθμιση και των οφειλών του αυτών μπορεί να ζητήσει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να υπαχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του αρθ. 25 ν. 3867/2010. Ο ισχυρισμός της τράπεζας «……………..» ότι δεν της επιδόθηκε σχέδιο διευθέτησης των οφειλών για το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος, αλλά σχέδιο που αφορούσε μόνο τις οφειλές του προς αυτήν, δεν ευσταθεί, καθόσον με την επίδοση σ’ αυτήν της ένδικης αίτησης, πράγμα που δεν αρνείται, περιήλθε σε γνώση της το προτεινόμενο από τον αιτούντος σχέδιο διευθέτησης, που είναι ενσωματωμένο στην αίτηση και αφορά το σύνολο των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές του. Επίσης ο ισχυρισμός της «…………» ότι δεν τηρήθηκε ως προς αυτήν η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθόσον δεν απάντησε επί του προταθέντος από τον αιτούντος σχεδίου, ο δε αιτών εσφαλμένα θεώρησε ως σιωπηρά απόρριψη του σχεδίου την παράλειψή της να απαντήσει επί ενάμιση μήνα την στερείται βασιμότητας, καθόσον εύλογος χρόνος απάντησης θεωρείται αυτός του ενός μήνα(βλ. Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 55 αριθ. 7). Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:Ο αιτών έχει γεννηθεί το 1948, είναι έγγαμος με την ……….και εργαζόταν ως υπάλληλος στο Δήμο Πατρέων μέχρι τέλους του 2010 οπότε συνταξιοδοτήθηκε. Έκτοτε λαμβάνει από το συνταξιοδοτικό του φορέα το ΙΚΑ προσωρινή σύνταξη ποσού 637,85 ευρώ (βλ. απόφαση Δ/ντη υποκαταστήματος ΙΚΑ Πατρών και ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης). Η σύνταξη αυτή χορηγείται κατ’ αρθ. 15 ν. 3607/07, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος και είναι ίση με το 80% του ποσού της πλήρους σύνταξης που δικαιούται, η οποία υπολογίζεται σε 797,32 περίπου ευρώ. Η σύζυγός του ηλικίας 59 ετών, πάσχει από νοσηρή κακοήθη παχυσαρκία και της έχει χορηγηθεί με την 7668/06 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας ισοβίως μηνιαίο βοήθημα ποσού 220 ευρώ. Έχουν ένα γιο ηλικίας 32 ετών ( μάρτυρας απόδειξης), ο οποίος εργάζεται ευκαιριακά ως μουσικός σε διάφορα κέντρα και διαμένει μαζί τους (βλ. κατάθεσή του). ΄Αλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτουν ο αιτών ή η σύζυγός του, πλην της παραπάνω σύνταξης του και του βοηθήματος της συζύγου του, δηλαδή τα μηνιαία έσοδά τους ανέρχονται σε 857 ευρώ. Η οικονομική τους κατάσταση πρόκειται να βελτιωθεί με τη χορήγηση της πλήρους σύνταξής του και να φθάσουν σε 1.020 ευρώ περίπου το μήνα. Άλλη περαιτέρω βελτίωση δεν αναμένεται, λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας του ( 63 χρόνων περίπου), αλλά και του ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% λόγω σοβαρής μυωπίας (βλ. γνωμάτευση πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αχαΐας). Παράλληλα και για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πριν τη συνταξιοδότησή του παρακρατούνταν από τις μηνιαίες αποδοχές του, που ανέρχονταν στο ποσό των 1.314,44 ευρώ, αυτό των 750,87 ευρώ (βλ. τη 27225/10 βεβαίωση αποδοχών του), το οποίο πρόκειται να μειωθεί αφού η εκχώρηση σύμφωνα με το αρθ. 62 ν.2214/1994 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6/10 της σύνταξής του, το ποσό της οποίας είναι μικρότερο αυτού των αποδοχών του πριν συνταξιοδοτηθεί . Σύμφωνα με τα προλεχθέντα οι οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών αυτού και της συζύγου του, αφού ο γιος του είναι ενήλικας και δεν αποδείχθηκε οικονομική του εξάρτηση για κάποιο λόγο από τον ίδιο. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). 1) Από την τράπεζα «……………..» του έχει χορηγηθεί με τη …………σύμβαση, ένα στεγαστικό δάνειο ποσού 20.000 ευρώ, εξοφλητέο σε 15 χρόνια, από το οποίο κατά το χρόνο της απόφασης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής 3,87% όφειλε το ποσό των 16.578,46 ευρώ. Η απαίτηση της πιστώτριας αυτής από το δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση σε διαμέρισμα που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του ο αιτών, καθώς και σ’ ένα δεύτερο διαμέρισμά του (βλ. γι’ αυτά παρακάτω), όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών (βλ. τις ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ σύμφωνα με τις οποίες εξομοιώνεται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή, με μόνη την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ` άρθρο 1007 παρ. 1 2) Από την τράπεζα «…………..….», του έχει χορηγηθεί με την ……… σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης στις 2-2-11 όφειλε το ποσό των 17.733,01 ευρώ. 3) Από την τράπεζα «………………….» του έχει χορηγηθεί με τη ………..σύμβαση ένα στεγαστικό δάνειο ποσού 49.800 ευρώ, εξοφλητέο σε 18 χρόνια, από το οποίο κατά το χρόνο της απόφασης με επιτόκιο 8% οφείλει υπόλοιπο ποσού 50.520,09 ευρώ. Η απαίτηση της πιστώτριας αυτής από το δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση και στα δύο διαμερίσματα του αιτούντος, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών. Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται: α)διαμέρισμα, της πλήρους κυριότητάς του, εμβαδού 82 τ.μ., το με στοιχεία Α-2 του 1ου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού ………..της Πάτρας, έτους κατασκευής 2001, αντικειμενικής αξίας 78.720 ευρώ (βλ. δήλωση Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ.), η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται σε 90.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητάς του (10ετίας περίπου), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου (1ος) και του εμβαδού του, της αντικειμενικής του αξίας και των πτωτικών τάσεων στην αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. β) Ένα διαμέρισμα, της πλήρους κυριότητάς του, εμβαδού 52 τ.μ., το με στοιχεία Υ-3 του υπογείου της πολυκατοικίας επί της οδού …………….της Πάτρας, αντικειμενικής αξίας 39.212 ευρώ (βλ. δήλωση Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ.). Το διαμέρισμα αυτό το είχε εκμισθωμένο μέχρι τις 28-2-10 και έκτοτε παραμένει κενό (βλ. έντυπα Ε1 και Ε2 της φορολογικής δήλωσης του αιτούντα οικ. έτους 2011 και κατάθεση μάρτυρα). Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2. Θα πρέπει, δηλαδή, θα γίνει συνδυασμός των τριών ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του αρθ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία, αυτής του αρθ. 9 παρ. 1 για εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του και τέλος αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατ’ αρθ. 8 παρ. 2, με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως και εφόσον δεν υπάρχει αίτημα για μηδενικές καταβολές. ‘Όπως προαναφέρθηκε μοναδικό εισόδημα του αιτούντος αποτελεί η σύνταξής του, η οποία ανέρχεται μηνιαία σε 637,85 ευρώ, μετά δε τη χορήγηση και του υπόλοιπου ποσού της θα φτάσει στα 800 περίπου ευρώ το μήνα, χωρίς να αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των εισοδημάτων του, οι δε οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται προς ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών του ίδιου και της συζύγου του, με μικρή δυνατότητα συνεισφοράς σ’ αυτές από τη τελευταία από το μηνιαίο βοήθημα των 220 ευρώ. Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής και λαμβανομένων υπόψη του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση της κατοικίας του ποσού μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας, καθώς και του παρακρατούμενου ποσού για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 200 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 84.831,56 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 16.578,46 ευρώ προς την «………ΑΕ», 17.733,01 ευρώ προς την «………………..», και 50.520,09 ευρώ προς την «………A.E.», σε κάθε μία από τις οποίες αναλογεί από το ποσό των 200 ευρώ, στην πρώτη αυτό των 39,08 ευρώ (200: 84.831,56 Χ16.578,46), στη δεύτερη αυτό των 41,81 ευρώ 200:84.831,56Χ17.733,01) και στην τρίτη αυτό των 119,11 ευρώ (200:84.831,56Χ50.520,09). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: Α)Η τράπεζα «………………», 1.875,84 ευρώ, με υπόλοιπο απαίτησης 14.702,62 ευρώ (16.578,46-1.875,84). Β) Η τράπεζα «………….», 2.006,88 ευρώ, με υπόλοιπο απαίτησης 15.726,13 ( 17.733,01-2.006,88). Γ) Η τράπεζα «…………5.717,28 ευρώ με υπόλοιπο απαίτησης 44.802,81 ευρώ (50.520,09 -5.717,28). Η παραπάνω ρύθμιση του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου θα συνδυαστεί μ’ αυτή του αρθ. 9 παρ. 1 , με την εκποίηση δηλαδή του πιο πάνω διαμερίσματος του αιτούντος επί της οδού……………, καθόσον κρίνεται, ενόψει και της πιο πάνω αξίας του, ότι μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών του (αρθ. 9 παρ. 1 του νόμου). Για τη διαδικασία εκποίησης των ακινήτων του οφειλέτη δεν περιέχεται ειδική ρύθμιση στο ν. 3869/10. Επομένως με βάση τη διάταξη του αρθ. 15 αυτού θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα των αρθ. 147-150, με την επισήμανση ότι, επειδή στη διαδικασία της ρύθμισης δεν προβλέπεται το όργανο του εισηγητή, οι σχετικές αρμοδιότητες κατανέμονται ανάλογα με τη φύση των επί μέρους πράξεων και ενεργειών στο ειρηνοδικείο και τον εκκαθαριστή. Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 148 ΠτωχΚ, να διαταχθεί η εκποίηση του παραπάνω διαμερίσματος, η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή (στη θέση του εισηγητή αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ), καθόσον η εκποίηση με πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου, θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη διαδικασία δυσανάλογα της αξίας του εκποιούμενου. Ως ελάχιστο τίμημα ορίζεται το ποσό των 39.212 ευρώ της αντικειμενικής του αξίας και η τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό (ανάλογη εφαρμογή του αρθ. 995 παρ. 1 εδ. β’). Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος διενέργειάς του πρέπει να οριστεί η δεύτερη Τετάρτη του Νοεμβρίου 2011, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και μια ακόμη Τέταρτη χωρίς άλλες διατυπώσεις σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες αρθ. (150 παρ. 1 ΠτωχΚ). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ως εγγυοδοσία, για ποσό ανερχόμενο στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής της πρώτης προσφοράς, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο (αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 148 παρ. 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο Πατρών και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Επίσης μέσα σε προθεσμία 7 τουλάχιστον ημερών πριν τον πλειστηριασμό θα δημοσιευτεί περίληψη της διακήρυξης σε μία καθημερινή πολιτική εφημερίδα της Πάτρας, στην οποία θα αναφέρεται η ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού και οι επαναλήψεις του ( αρθ. 148 ΠτωχΚ). Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό σύλλογο Πατρών και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου ( αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω διαμερίσματος, η οποία θα γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’ αρθ. 153 παρ. 1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του αρθ. 161 ΠτωχΚ (ανάλογης εφαρμογής δεν μπορεί να τύχη η διάταξη του αρθ. κατ’ αρθ. 153 παρ. 2 ΠτωχΚ περί κήρυξής του πίνακα εκτελεστού και περί δημοσιεύσεων). Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των αρθ. αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ). Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Σημειωτέον ότι, ενόψει της αξίας του εκποιούμενου διαμερίσματος, και του ύψους των απαιτήσεων των τραπεζών «………ΑΕ» και «…..A.E.», οι οποίες είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και θα ικανοποιηθούν προνομιακά, το ποσό που θα εισπράξουν από το τίμημα του ακινήτου και αυτό από τις μηνιαίες καταβολές του αρθ. 8 παρ. 2 θα υπολείπεται των απαιτήσεών τους και συνεπώς δεν προβλέπεται περίπτωση υποκατάστασής τους από την ανέγγυα πιστώτρια «……», κατ’ αρθ. 9 παρ. 3 σε συνδυασμό με αρθ. 159 του ΠτωχΚ). Οι παραπάνω δύο ρυθμίσεις θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με το αναμενόμενο προϊόν της εκποίησης του πιο πάνω διαμερίσματος και τις καταβολές επί 4ετία των ρυθμίσεων αυτών δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 76.500 ευρώ (90.000Χ85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 17 χρόνια (204 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω διάρκειας των στεγαστικών δανείων, του συνόλου των χρεών του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Το συνολικό ποσό του υπολοίπου των οφειλών του αιτούντος μετά τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία ανέρχεται σε 75.231,56 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 14.702,62 ευρώ προς την «…………..ΤΡΑΠΕΖΑ», 44.802,81 ευρώ προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ……..», και 15.726,13 ευρώ προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ……». Οι απαιτήσεις των δύο πρώτων από τις πιστώτριες αυτές, θα μειωθούν κατά το ποσό του τιμήματος που θα εισπράξουν λόγω της προνομιακής ικανοποίησής τους από την εκποίηση του πιο πάνω διαμερίσματος, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων το ποσό αυτό και συνεπώς η συνολική οφειλή του αιτούντος και προς τις τρεις πιστώτριες τράπεζες θα είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερη του ποσού των 76.500 ευρώ του 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του, που είναι το όριο που ορίζει ο νόμος για τη διάσωσή της. Επομένως με τις καταβολές που θα οριστούν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, θα ικανοποιηθούν πλήρως για το υπόλοιπο των απαιτήσεών τους όλοι οι πιστωτές. Πρώτες κατά σειρά θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις των τραπεζών «….……» και «…….», από τα πιο πάνω στεγαστικά δάνεια, .καθόσον οι απαιτήσεις τους απ’ αυτά είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στην κύρια κατοικία του αιτούντος και θα ακολουθήσει από τις υπόλοιπες δόσεις η ικανοποίηση της απαίτησης της τράπεζας «……….………», για την οποία δεν υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια. Όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς το συνολικό ποσό του υπολοίπου των οφειλών του αιτούντος, καθόσον οι πιστωτές του και συγκεκριμένα οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι, πέραν από τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία, πρόκειται να ικανοποιηθούν και από τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης του διαμερίσματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός εκκαθαριστή για την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της τελευταίας ρύθμισης, η οποία δεν μπορεί να γίνει από το Δικαστήριο, προς εξασφάλιση των συμφερόντων τόσο του αιτούντος, όσο και των πιστωτών του (αρθ. 9 παρ. 1 του νόμου), ώστε να μην υπάρξει αμφιβολία ως προς το ακριβές ποσό των μηνιαίων δόσεων που θα καταβάλλεται. Έτσι στον εκκαθαριστή αυτό, ο οποίος θα είναι ο ίδιος που θα προβεί στην εκποίηση του διαμερίσματος, θα ανατεθεί ακόμη το έργο της έγγραφης ενημέρωσης, αμέσως με την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης, του αιτούντος και των πιο πάνω τραπεζών για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών του προς κάθε μία απ’ αυτές, το οποίο θα κατανεμηθεί σε 204 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν κατά σειρά πρώτα οι απαιτήσεις των τραπεζών «…………..» και «……..……...», συμμέτρως, ο δε υπολογισμός του ποσού που αναλογεί σε καθεμία θα γίνει κατά τον πιο πάνω τρόπο της σύμμετρης ικανοποίησης επί των 4ετών καταβολών και θα ……ακολουθείσει από τις υπόλοιπες δόσεις η ικανοποίηση της απαίτησης της τράπεζας ………». Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. Απορρίπτει την αίτηση καθόσον αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δέχεται την αίτηση καθόσον αφορά τους λοιπούς μετέχοντες πιστωτές. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, ποσού, στην τράπεζα «………..», 39,08 ευρώ, στην τράπεζα «……………»,41,81 ευρώ και στην τράπεζα «…….………...», 119,11 ευρώ . Διατάσσει την εκποίηση του με στοιχεία Υ-3 διαμερίσματος του υπογείου της πολυκατοικίας επί της οδού ………της Πάτρας, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 39.212 ευρώ της αντικειμενικής του αξίας και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό, η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ως εγγυοδοσία, για ποσό ανερχόμενο στο ένα τρίτο της τιμής της πρώτης προσφοράς. Ορίζεται χρόνος διενέργειάς του η δεύτερη Τετάρτη του Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 και τόπος το κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και μια ακόμη Τέταρτη χωρίς άλλες διατυπώσεις σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες. Περίληψη της διακήρυξης περί διενέργειας δημόσιου πλειστηριασμού που θα εκδοθεί από τον εκκαθαριστή, θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο Πατρών και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, επίσης δε θα δημοσιευτεί σε προθεσμία 7 τουλάχιστον ημερών πριν τον πλειστηριασμό σε μία καθημερινή πολιτική εφημερίδα της Πάτρας. Ορίζει εκκαθαριστή την …………..δικηγόρο Πατρών, η οποία και θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων της από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή αυτού περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω διαμερίσματος, η σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, και η διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των αρθ. αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ). Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή το με στοιχεία Α-2 διαμέρισμα του 1ου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού ………….της Πάτρας. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να ικανοποιήσει το υπόλοιπο των απαιτήσεων των τραπεζών «……………….» και «………………..» και «…………………» που θα απομείνει μετά τις πιο πάνω καταβολές επί 4ετία και τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης του διαμερίσματος, με καταβολές σε 204 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν κατά σειρά πρώτα οι απαιτήσεις των τραπεζών «………….…….» και «………….…….», συμμέτρως και θα ακολουθήσει από τις υπόλοιπες δόσεις η ικανοποίηση της απαίτησης της τράπεζας «………………..». Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ορίζει εκκαθαριστή την πιο πάνω δικηγόρο Πατρών, στην οποία αναθέτει την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της ρύθμισης για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και συγκεκριμένα το έργο της έγγραφης ενημέρωσης, αμέσως με την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης, του αιτούντος και των πιο πάνω τραπεζών για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών του προς κάθε μία απ’ αυτές, ο υπολογισμός του οποίου θα γίνει με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση ποσά των απαιτήσεων κάθε πιστώτριας, από τα οποία θα αφαιρεθούν τα πιο πάνω ποσά των καταβολών επί 4ετία και αυτά από τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης του διαμερίσματος. Το υπόλοιπο που θα διαμορφωθεί θα κατανεμηθεί σε 204 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν κατά την πιο πάνω σειρά οι απαιτήσεις των τραπεζών που μετέχουν στη ρύθμιση.

ΠΗΓΗ: NOMOS

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.