Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Για τη χορήγηση αναστολής πλειστηριασμού απαιτείται η πιθανολόγηση τόσο της ευδοκίμησης της αίτησης ρύθμισης των οφειλών του νόμου 3869/2010 όσο και της επέλευσης ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του οφειλέτη (Ειρηνοδικείο Καλαμάτας - Αριθμός απόφασης: 100/2011)

Περίληψη: Ασφαλιστικά μέτρα. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3869/2010. Η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Για τη χορήγηση αναστολής απαιτείται να έχει αρχίσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και η πιθανολόγηση τόσο της ευδοκίμησης της αίτησης ρύθμισης των οφειλών όσο και της επέλευσης ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος. Αναστολή πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Τοπική αρμοδιότητα. Χρέη που εξαιρούνται από το νόμο αυτό. Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου και διενέργειας πλειστηριασμού. Κρίνει ότι η οφειλή της αιτούσας προς το καθού η αίτηση δεν έχει προκύψει από αδικοπραξία διαπραχθείσα με δόλο αλλά στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 489/1976 και ως εκ τούτου επιτρέπεται η ρύθμιση της με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Επίσπευση εκτέλεσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο, ως ειδικό διάδοχο ασφαλιστικής εταιρείας. Δέχεται την αίτηση και αναστέλλει την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

[...] Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 3869/2010 «για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 στ. Α του Ν. 3996/2011, (ΦΕΚ Α` 170/5-8- 2011), φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου για την ρύθμιση των οφειλών τους και απαλλαγή. Πρώτη προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή αποτελεί η εκ μέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με όλους τους πιστωτές και η αποτυχία αυτής, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010). Αρμόδιο δικαστήριο, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νόμου, για την εκδίκαση της αίτησης, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4, ορίζεται το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαμονή του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Εννοείται ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή όταν ο πιστωτής έχει εξοπλίσει με εκτελεστό τίτλο την απαίτηση του και έχει εκκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση συνταχθείσας κάτω από το αντίγραφο εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου. Πρέπει δηλαδή να έχει λάβει χώρα τουλάχιστον η πρώτη πράξη εκτέλεσης δηλαδή η επίδοση της επιταγής (Δ. Μακρής: « Για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων»). Περαιτέρω στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω Νόμου ορίζεται ότι: «Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης». Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε στο ακροατήριο (βλ. οικεία πρακτικά, άρθρο 224 Κ.Πολ.Δ), κατ" εκτίμηση του περιεχομένου της, η αιτούσα, επικαλούμενη σημαντική βλάβη που θα προκαλέσει στα έννομα συμφέροντα της η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ πιθανολογείται ότι η αίτηση της για δικαστική ρύθμιση των οφειλών της και απαλλαγή κατά το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει, ζητεί να ανασταλεί η επισπευδόμενη σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση και συγκεκριμένα ο επικείμενος πλειστηριασμός της 7ης-12-2011 ο οποίος επισπεύδεται δυνάμει της υπ. αριθμόν ……. έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας και της υπ. αριθμ. …….. Α` Επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμού, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που έχει υποβάλει με την από ……. αίτησης της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, για ρύθμιση των οφειλών της και απαλλαγή κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Τέλος ζητεί να καταδικασθεί το καθού η αίτηση στη δικαστική της δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 6 του Ν. 3869/2010), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της. Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης της αιτούσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο αυτό και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου (το καθού η αίτηση δεν πρότεινε μάρτυρα προς εξέταση), από όλα τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα, τα όσα συνάγονται από τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς τους και από την εν γένει διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την ……. το καθού η αίτηση κοινοποίησε στην αιτούσα ακριβές αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της υπ. αριθμ. …….διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας που εκδόθηκε δυνάμει της υπ. αριθμόν ……. απόφασης του Εφετείου Καλαμάτας, μετ` επιταγής προς πληρωμή δια της οποίας επιτάχθηκε η αιτούσα να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 67.048,08 ευρώ. Η παραπάνω απαίτηση του καθού η αίτηση προέρχεται από σύμβαση ασφαλίσεως συναφθείσα μεταξύ της αιτούσας και της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «....................... .............», στη θέση της οποίας υπεισήλθε το καθού η αίτηση, Επικουρικό Κεφάλαιο, λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της και συγκεκριμένα η επίδικη οφειλή της αιτούσας στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και όχι στις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Κατά συνέπεια, ενόψει του ότι η ένδικη οφειλή της αιτούσας προς το καθού η αίτηση δεν έχει προκύψει από αδικοπραξία διαπραχθείσα με δόλο, επιτρέπεται η ρύθμιση της με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από το καθού η αίτηση. Περαιτέρω δυνάμει της υπ. αριθμόν …….. Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, .................κατασχέθηκε αναγκαστικά, με επίσπευση του καθού η αίτηση, σε εκτέλεση της ως άνω διαταγής πληρωμής και εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό δυνάμει της υπ. αριθμόν ……. Α` Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης ακίνητης περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμού του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή την …… το ακίνητο της αιτούσας, ήτοι μία οικία, επιφανείας 40 τ.μ. που βρίσκεται στον πρώτο όροφο διώροφης οικοδομής επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 40 τ.μ., κείμενη στη θέση «……..» του Δήμου Καλαμάτας επί της οδού ……. αριθμ. ….. και φέρει ΚΑΕΚ ………. Το εν λόγω κατασχεθέν ακίνητο έχει καθορισθεί με την υπ. αριθμόν …….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας σε ποσό 32.130,00 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς σε ποσό 21.420,00 ευρώ. Η αιτούσα έχει υποβάλει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από ……… αίτηση της κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας, χωρίς να απαιτείται και η κοινοποίηση της- καθότι το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.3869/2010, για την χορήγηση αναστολής απαιτεί την υποβολή της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του ιδίου ως άνω Νόμου, και όχι και την επίδοση της στους πιστωτές, στην οποία προβαίνει ο οφειλέτης, αιτών, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 5 Ν. 3869/2010), με την οποία (αίτηση) ζητά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν πραγματικά περιστατικά τη ρύθμιση των οφειλών της και απαλλαγή, μεταξύ άλλων και προς το καθού η αίτηση, κατ` εφαρμογή του Ν. 3869/2010. Η ανωτέρω αίτηση ασκείται παραδεκτά, αφού περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, ήτοι: α) κατάσταση της περιουσίας της οφειλέτιδας, αιτούσας και των εισοδημάτων της, β) κατάσταση των πιστωτών, στην οποία περιλαμβάνεται και το καθού η αίτηση και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της. Προσκομίζεται δε η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 3869/2010 από 1-12-2011 βεβαίωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας περί αποτυχίας της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ της αιτούσας και του καθού η αίτηση. Περαιτέρω πιθανολογείται ότι η ανωτέρω υποβληθείσα αίτηση της αιτούσας περί ρύθμισης των οφειλών της θα ευδοκιμήσει, καθότι στο πρόσωπο της συντρέχουν οι οριζόμενες στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου προϋποθέσεις, η παραπάνω δε οικία αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της. Ειδικότερα από την εν γένει διαδικασία προέκυψε ότι η αιτούσα είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 50 ετών, χωρίς σταθερή εργασία και το μηνιαίο μοναδικό εισόδημα της ανέρχεται σε ποσό 200,00 ευρώ, είναι χήρα από το έτος 2009, έχει δύο (2) τέκνα εκ των οποίων το ένα είναι άνεργος και διαμένει μαζί της. Με τα δεδομένα αυτά, συνεκτιμώντας τα παραπάνω εισοδήματα της αιτούσας, την περιουσιακή της κατάσταση που στερείται οιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου, πλην του ανωτέρω ακινήτου της, που αποτελεί την κύρια κατοικία της, πιθανολογείται από το παρόν Δικαστήριο ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής της ανωτέρω ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής της προς το καθού η αίτηση. Τέλος από την εν γένει διαδικασία πιθανολογείται ότι η αιτούσα θα υποστεί ουσιώδη και ανεπανόρθωτη βλάβη στα συμφέροντα της αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της από το καθού η αίτηση και πλειστηριαστεί η κύρια κατοικία της, δοθέντος ότι αυτή διενεργείται επί του παραπάνω ακινήτου, οικίας της, στην οποία διαμένει μετά του τέκνου της, στερούμενη οιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου. Όσον αφορά δε τον ισχυρισμό του καθού η αίτηση περί απαραδέκτου της (κύριας) αίτησης, Διαδικασίας Εκούσιας Δικαιοδοσίας, λόγω μη τήρησης της προδικασίας διότι δεν του κοινοποιήθηκε η ως άνω αίτηση, γεγονός που του προκαλεί δικονομική βλάβη, προέκυψε ότι από την υποβληθείσα από ….. εξώδικη πρόταση της αιτούσας προς το καθού η αίτηση για την καταβολή προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού για ρύθμιση της οφειλής της αιτούσας προς το καθού η αίτηση, το τελευταίο έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της, επισυναπτόμενης στην υπό κρίση αίτηση, αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. η οποία κοινοποιείται εντός μηνός από την υποβολή της στους πιστωτές (άρθρο 5 Ν. 3869/2010), χωρίς ούτως να προκαλείται ουδεμία δικονομική βλάβη στο καθού, απορριπτόμενου επομένως ως αβασίμου του σχετικού ισχυρισμού του. Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή και ως κατ` ουσίαν βάσιμη κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, απορριπτόμενων όλων των αντιθέτων ισχυρισμών του καθού η αίτηση ως αβασίμων. Τέλος πρέπει η αιτούσα να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα του καθού η αίτηση (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ -Δικάζει κατ` αντιμωλίαν των διαδίκων. -Δέχεται την αίτηση. -Αναστέλλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα τον πλειστηριασμό της ……., που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας δυνάμει της υπ. αριθμόν ……… Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Καλαμάτας........... ............... και της υπ. αριθμόν ……….. Α` Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης ακίνητης περιουσίας για τη διενέργεια πλειστηριασμού του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της αιτούσας, που έχει υποβληθεί με την από 1-12-2011 (αριθμ. εκθ. κατ. 100/2-12-2011) αίτηση της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση των οφειλών της και απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. -Καταδικάζει την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα του καθού η αίτηση, το ύψος των οποίων ορίζει σε ποσό εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ.

ΠΗΓΗ: NOMOS

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.