Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διεκδίκηση διατροφής σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΑΡΘΡΟ 1. 1. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε απόφαση περί διατροφής εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπεγρόφη στις Βρυξέλλες την 27η Σεπτεμβρίου 1968, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια (κατωτέρω αποκαλούμενη "Σύμβαση των Βρυξελλών"). 2. Η οικεία απόφοση δύναται να έχει εκδοθεί πριν ή μετό την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, υπό τον όρο όμως ότι στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα είναι εκτελεστή σύμφωνα με τη Σύμβαση των Βρυξελλών ή σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του Κρότους προέλευσης και του Κρότους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 3. Αν η απόφαση δεν αφορά αποκλειστικώς τη διατροφή, η Σύμβαση Θα εφαρμόζεται μόνο στα τμήματα της απόφασης που αφορούν τη διατροφή. 4. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως "απόφαση" νοείται και δημόσιο έγγραφο ή δικαστίκός συμβιβασμός, κατά την έννοια των άρθρων 50 και 51 της Σύμβασης των Βρυξελλών . 5. Στις διατόξεις της παρούσας Σύμβασης εμπίπτει οποιοσδήποτε οργανισμός δικαιούται. σύμφωνα με τη νομοθεσία Συμβαλλόμενους Κράτους να υποκατασταθεί στα δικαιώματα του δικαιούχου ή να είναι εντολοδόχος του.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΑΡΘΡΟ 2. 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος ορίζει μία Κεντρική Αρχή επιφορτισμένη να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την παρούσα Σύμβαση. 2. Τα Ομοσπονδιακό Κρότη και τα Κράτη με πλειονότητα νομικών συστημότων μπορούν να ορίσουν περισσότερες Κεντρικές Αρχές. Αν ένα Κράτος έχει ορίσει περισσότερες Κεντρικές Αρχές, καθορίζει και την Κεντρική Αρχή προς την οποία θα απευθύνονται οι υποβαλλόμενες δυνάμει της Σύμβασης αιτήσεις, προκειμένου να διαβιβασθούν στην Κεντρική Αρχή που είναι αρμόδια εντός του Κράτους αυτού. 3. Οι Κεντρικές Αρχές παρέχουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα Σύμβαση υπηρεσίες δωρεόν.

ΑΡΘΡΟ 3. 1. Οι Κεντρικές Αρχές συνεργόζονται και προωθούν τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών των Κρατών τους προκειμένου να διευκολύνεται η ικανοποίηση της οφειλόμενης διατροφής. 2. Μόλις παραλόβει την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 αίτηση, η Κεντρική Αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση λαμβόνει ή μεριμνά για τη λήψη αμέσως όλων των κατόλληλων ή χρήσεων μέτρων προκειμένου: Ι) να αναζητηθεί και εντοπισθεί ο οφειλέτης ή τα περιουσιακά του στοιχεία. ΙΙ) να ληφθούν, όπου χρειόζεται, από κυβερνητικές υπηρεσίες ή οργανισμους οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικό με τον οφειλέτη. ΙΙΙ) η απόφαση να καταχωρηθεί ή να κηρυχθεί εκτελεστή όπου απαιτείται, IV) να διευκολυνθεί η καταβολή της διατροφής στον δικαιούχο ή στον οργανισμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 5. και V) να διασφαλισθεί σε περίπτωση που δεν καταβληθεί στον δικαιούχο η οφειλόμενη διατροφή. η εφαρμογή όλων των κατάλληλων εκτελεστικών μέτρων των προβλεπόμενων στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποιση της διατροφής. 3. Η Κεντρική Αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση τηρεί την Κεντρική Αρχή του Κράτους προέλευσης ενήμερη ως προς τα λαμβανόμενα βόσει της παραγράφου 2, μέτρα και ως προς τα αποτελέσματά τους.

ΑΡΘΡΟ 4. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος λαμβόνει τα αναγκαία διοικητικά και δικαστικό μέτρα, καθώς και τα αποτελεσματικό εκτελεστικά μέτρα που είναι αναγκαία για να επιτρέψσυν στην Κεντρική Αρχή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Σύμβασης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 5. 1. Αν ο δικαιούχος διατροφής ή ένας οργανισμός προβλεπόμενος στο άρθρο 1 παρ. 5 επιτύχει σε Συμβαλλόμενο Κράτος τη έκδοση απόφασης περί διατροφής και επιθυμεί την αναγνώριση ή εκτέλεσή της σε όλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Κεντρική Αρχή του Κράτους προέλευσης. 2. Πριν διαβιβόσει την αίτηση στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η Κεντρική Αρχή του Κρότους προέλευσης, βεβαιώνεται ότι η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτό ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στην παρόγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 6. 3. Η αίτηση περιλαμβόνει: Ι) Παράκληση να διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. ΙΙ) Επιστολή με την οποία η Κεντρική Αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση εξουσιοδοτείται να λάβει ή να μεριμνήσει προς λήψη μέτρων για λογαριασμό του δικαιούχου της διατροφής συμπεριλαμβανομένης και ειδικής εξουσιοδότησης για την κίνηση της εκτελεστικής διαδικασίας. ΙΙΙ) Το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και την ιθαγένεια του υποχρέου, καθώς και κάΘε αναγκαία πληροφορία ως προς την ταυτότητα, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο όπου βρίσκεται η περιουσία του. IV) Τα έγγραφα που απαιτούνται δυνόμει του Τμήματος 3 του Τίτλου III της Σύμβασης των Βρυξελλών.

ΓΛΩΣΣΑ. ΑΡΘΡΟ 6. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 έγγραφα και κάθε αλληλογραφία μεταξύ των Κεντρικών Αρχών αναφερόμενη στην αίτηση πρέπει πλην αντίθετης συμφωνίας μεταξύ των οικείων Κεντρικών Αρχών να είναι συνταγμένα ή να συνοδεύονται από μετόφραση στην ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε οποιαδήποτε όλλη γλώσσα το Κράτος αυτό δήλωσε ότι Θα δεχόταν.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 7. Οι διατόξεις της παρούσας Σύμβασης συμπληρώνουν τις διατόξεις της Σύμβασης των Βρυξελλών και δεν θίγουν όλλα υφιστόμενα διεθνή κείμενα.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΡΘΡΟ 8. 1. Ιδρύεται Μόνιμη Επιτροπή με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων ως προς τη λειτουργία της Σύμβασης και την επίλυση των πρακτικών δυσχερειών που ενδεχομένως ανακύψουν. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστόσεις περι της εφαρμογής της Σύμβασης ή να προτείνει τροποποιήσεις της. 2. Η Επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους οριζόμενους από κάθε Κράτος - Μέλος. Η Επιτροπή των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριόσεις ως παρατηρητής. 3. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά ανά διετία και όταν το επιθυμεί. Ως προς το Θέμα αυτό λαμβόνει δεόντως υπόψη τυχόν αιτήματα των άλλων Κρατών - Μελών.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 9. 1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή από τα Κρότη - Μέλη. Υπόκειται σε επικύρωση. αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατίΘενται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας. 2. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία καταθέσεως των εγγρόφων επικύρωσής αποδοχής ή έγκρισης όλων των Κρατών που θα είναι μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ημέρα που θα ανοιχθεί προς υπογραφή. 3. Κάθε Κρότος - Μέλος μπορεί, κατά την κατάθεση του οικείου εγγρόφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης η κοι αργότερα, να δηλώσει ότι η Σύμβαση θα εφαρμόζεται επί των σχέσεών του με όλλα Κράτη που έχουν προβεί στην ίδια δήλωση ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης. 4. Κράτος - Μέλος που δεν έχει προβεί σε ανόλογη δήλωση μπορεί να εφαρμόσει τη Σύμβαση έναντι όλλων Συμβαλλόμενων Κρατών - Μελών βόσει διμερών συμφωνιών. 5. 1) ΚόΘε Κρότος - Μέλος, όταν καταθέτει το οικείο έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή και αργότερα, ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας ως προς: Α) τον ορισμό Κεντρικής Αρχής σύμφωνα προς το άρθρο 2, Β) τις τυχόν δηλώσεις βάσει του άρθρου 6. ΙΙ) Τόσο ο ορισμός Κεντρικής Αρχής όσο και οι δηλώσεις μπορούν αργότερα να μεταβληθούν. Νέες δηλώσεις δύνανται να γίνουν με σχετική ειδοποίηση απευθυνόμενη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας. 6. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας ειδοποιεί όλα τα Κράτη - Μέλη για οποιαδήποτε υπογραφή, κατάθεση εγγρόφου, δήλωση ή ορισμό αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10. 1. Στην παρούσα Σύμβαση μπορεί να προσχωρήσει κάθε Κράτος που καθίσταται μέλος των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. Τα έγγραφα της προσχώρησης κατατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας. 2. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει για κόθε Κράτος που προσχωρεί σε αυτήν ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του οικείου εγγράφου προσχώρησης. Αρθρο δεύτερο 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, ως Κεντρική Αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 2. Η αρμοδιότητα για τη διενέργεια των δικαστικών πράξεων και τη διεξαγωγή των δικών επ`ονόματι ή για λογαριασμό της Κεντρικής Αρχής και των προσώπων που δικαιούνται κατά τους όρους της Σύμβασης να ζητήσουν την ικανοποίηση της οφειλόμενης διατροφής ή κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης ανατίθεται στα κατά τόπους γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. `Οπου δεν λειτουργούν τέτοια γραφεία η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται σε δικηγόρο του Δημοσίου με εντολή του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αρθρο τρίτο Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης η Ελλάδα δηλώνει ότι κάνει χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στο άρθρο 6 της Σύμβασης και δέχεται τα έγγραφα, καθώς και κάθε άλλη αλληλογραφία μεταξύ των Κεντρικών Αρχών Αρχών να είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Αρθρο τέταρτο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους. Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1999

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.