Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (Κανονισμός 805/2004)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ: Άρθρο 1. Αντικείμενο. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει, με τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων, την ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων, των δικαστικών συμβιβασμών και των δημόσιων εγγράφων σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να πρέπει να ακολουθείται στο κράτος μέλος της εκτέλεσης ενδιάμεση διαδικασία πριν από την αναγνώριση και την εκτέλεση.

Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής. 1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. Δεν καλύπτει, ιδίως, φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή την ευθύνη του κράτους για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας ("acta iure imperii"). 2.Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται: α) στην προσωπική κατάσταση ή νομική ικανότητα φυσικών προσώπων, τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, τις διαθήκες και την κληρονομική διαδοχή, β) στις πτωχεύσεις, τις διαδικασίες που αφορούν την εκκαθάριση αφερέγγυων εταιριών ή άλλων νομικών προσώπων, τους πτωχευτικούς συμβιβασμούς, τις πράξεις συμβιβασμών και άλλες ανάλογες διαδικασίες, γ) στην κοινωνική ασφάλιση, δ) στη διαιτησία. 3. Στον παρόντα κανονισμό, ο όρος "κράτος μέλος" σημαίνει τα κράτη μέλη πλην της Δανίας.

Άρθρο 3. Τίτλοι εκτέλεσης οι οποίοι πιστοποιούνται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος. 1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε αποφάσεις, δικαστικούς συμβιβασμούς και δημόσια έγγραφα επί μη αμφισβητούμενων αξιώσεων. Αξίωση θεωρείται "μη αμφισβητούμενη", εάν: α) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης, μέσω αποδοχής της αξίωσης ή μέσω συμβιβασμού που επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας, ή β) ο οφειλέτης ουδέποτε αντιτάχθηκε προς αυτήν σύμφωνα με τις σχετικές δικονομικές απαιτήσεις του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, ή γ) ο οφειλέτης δεν παρέστη ή δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική με την εν λόγω αξίωση ακροαματική διαδικασία αφού είχε αντιταχθεί αρχικά στην αξίωση κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, εφόσον η συμπεριφορά αυτή ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή της αξίωσης ή των πραγματικών περιστατικών τα οποία επικαλέσθηκε ο πιστωτής σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης, ή δ) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης σε δημόσιο έγγραφο. 2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων, δικαστικών συμβιβασμών ή δημοσίων εγγράφων, που πιστοποιήθηκαν ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι.

Άρθρο 4. Ορισμοί. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως: 1. "απόφαση": κάθε απόφαση που εκδίδεται από δικαστήριο κράτους μέλους, οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της, συμπεριλαμβανομένης απόφασης, διαταγής, διαταγή εκτέλεσης, ή απογράφου, καθώς και ο καθορισμός εξόδων ή δαπανών από δικαστικό υπάλληλο· 2. "αξίωση": η αξίωση για πληρωμή ορισμένου χρηματικού ποσού, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη ή η ημερομηνία λήξεως της οποίας αναφέρεται στην απόφαση, δικαστικό συμβιβασμό ή δημόσιο έγγραφο· 3. "δημόσιο έγγραφο": α) έγγραφο που έχει συνταχθεί ή καταχωριστεί επίσημα ως δημόσιο έγγραφο, η γνησιότητα του οποίου: i) συνδέεται με την υπογραφή και το περιεχόμενο του εγγράφου, και ii) πιστοποιείται από δημόσια ή άλλη αρχή η οποία είναι εξουσιοδοτημένη προς τούτο από το κράτος μέλος προέλευσης, ή β) συμφωνία που αφορά υποχρεώσεις διατροφής, η οποία συνάπτεται με διοικητικές αρχές ή επικυρώνεται από αυτές· 4. "κράτος μέλος προέλευσης": το κράτος μέλος στο οποίο εξεδόθη η απόφαση, επικυρώθηκε ή καταρτίστηκε ο δικαστικός συμβιβασμός ή συντάχθηκε ή καταχωρήθηκε το δημόσιο έγγραφο, που πρόκειται να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος· 5. "κράτος μέλος εκτέλεσης": το κράτος μέλος όπου ζητείται η εκτέλεση της απόφασης, του δικαστικού συμβιβασμού ή του δημοσίου εγγράφου που πιστοποιούνται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος· 6. "δικαστήριο προέλευσης": το δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί της διαδικασίας κατά τον χρόνο εκπλήρωσης των όρων του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) ή γ)· 7. Στη Σουηδία, στις συνοπτικές διαδικασίες διαταγών πληρωμής (betalningsfφrelδggande),ο όρος "δικαστήριο" περιλαμβάνει τη "Σουηδική δημόσια υπηρεσία αναγκαστικής είσπραξης" (kronofogdemyndighet).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Άρθρο 5. Κατάργηση του exequatur. Απόφαση η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος στο κράτος μέλος προέλευσης, αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστή και χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή της αναγνώρισής της.

Άρθρο 6. Απαιτήσεις για την πιστοποίηση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. 1. Η απόφαση επί μη αμφισβητούμενης αξιώσεως, η οποία εκδίδεται σε κράτος μέλος, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται ανά πάσα στιγμή στο δικαστήριο προέλευσης, πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, εάν: α) η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος μέλος προέλευσης, και β) δεν αντίκειται προς τους κανόνες περί δικαιοδοσίας που καθορίζονται στα τμήματα 3 και 6 του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, και γ) οι δικαστικές διαδικασίες στο κράτος μέλος προέλευσης πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο III στην περίπτωση μη αμφισβητούμενης αξιώσεως κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) ή γ), και δ) η απόφαση εκδόθηκε στο κράτος μέλος όπου έχει την κατοικία του ο οφειλέτης κατά την έννοια του άρθρου 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, όταν - μια αξίωση είναι μη αμφισβητούμενη κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) ή γ), και - αναφέρεται σε σύμβαση που συνάπτει ένα πρόσωπο, ο καταναλωτής, για σκοπό που μπορεί να θεωρηθεί ότι κείται εκτός της δραστηριότητας ή του επαγγέλματός του, και - ο οφειλέτης είναι ο καταναλωτής. 2. Όταν απόφαση η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος δεν είναι πλέον εκτελεστή ή το εκτελεστό της έχει ανασταλεί ή περιορισθεί, εκδίδεται πιστοποιητικό, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται ανά πάσα στιγμή στο δικαστήριο προέλευσης, στο οποίο αναφέρεται η έλλειψη ή ο περιορισμός του εκτελεστού, με τη χρησιμοποίηση του έντυπου υποδείγματος του Παραρτήματος IV. 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παράγραφος 2, όταν εκδίδεται απόφαση μετά την άσκηση ενδίκου μέσου κατ`αποφάσεως η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται πιστοποιητικό αντικατάστασης, κατόπιν αιτήσεως ανά πάσα στιγμή, για το οποίο χρησιμοποιείται το έντυπο υπόδειγμα του Παραρτήματος V, εάν η απόφαση επί του ενδίκου μέσου είναι εκτελεστή στο κράτος μέλος προέλευσης.

Άρθρο 7. Δικαστική δαπάνη. Όταν η απόφαση περιλαμβάνει εκτελεστή διάταξη για το ποσό της δικαστικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και όσον αφορά την δικαστική δαπάνη, εκτός εάν ο οφειλέτης, κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, αντιτάχθηκε ειδικά ως προς την υποχρέωσή του για την καταβολή αυτής της δαπάνης, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης.

Άρθρο 8. Ευρωπαϊκός μερικώς εκτελεστός τίτλος. Εάν ορισμένα μόνο μέρη της απόφασης πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, εκδίδεται πιστοποιητικό ευρωπαϊκού μερικώς εκτελεστού τίτλου ως προς τα μέρη αυτά.

Άρθρο 9. Έκδοση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. 1. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου χρησιμοποιείται το έντυπο υπόδειγμα του Παραρτήματος I. 2.Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου συντάσσεται στη γλώσσα της απόφασης.

Άρθρο 10. Διόρθωση ή ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. 1. Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, κατόπιν αιτήσεως προς το δικαστήριο προέλευσης: α) διορθώνεται όταν, λόγω τυπικού σφάλματος, υπάρχει απόκλιση μεταξύ της απόφασης και του πιστοποιητικού, β) ανακαλείται, όταν χορηγήθηκε προφανώς εσφαλμένα με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 2. Για τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης. 3. Για την αίτηση διόρθωσης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, μπορεί να χρησιμοποιείται το έντυπο υπόδειγμα του Παραρτήματος VI. 4. Η έκδοση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.

Άρθρο 11. Αποτελέσματα του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου φέρει αποτελέσματα μόνον εντός των ορίων του εκτελεστού της απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ: Άρθρο 12. Πεδίο εφαρμογής των ελάχιστων κανόνων. 1. Απόφαση επί μη αμφισβητούμενης αξίωσης κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) ή γ), μπορεί να πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος μόνον εάν οι διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου στο κράτος μέλος προέλευσης πληρούν τις δικονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. 2. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν για την έκδοση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου ή πιστοποιητικού αντικατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 3, για απόφαση που εκδίδεται κατόπιν άσκησης ενδίκου μέσου κατ` απόφασης, όταν, κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω απόφασης, πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, παράγραφος 1, σημεία β) ή γ).

Άρθρο 13. Επίδοση ή κοινοποίηση με αποδεικτικό παραλαβής εκ μέρους του οφειλέτη. 1. Το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή ισοδύναμο έγγραφο μπορεί να έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον οφειλέτη με έναν από τους εξής τρόπους: α) με προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται με αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία παραλαβής και υπογράφεται από τον οφειλέτη, β) με προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται με έγγραφο το οποίο υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο που διενήργησε την επίδοση ή κοινοποίηση και το οποίο αναφέρει ότι ο οφειλέτης παρέλαβε το έγγραφο ή αρνήθηκε να το παραλάβει χωρίς νόμιμη αιτία, καθώς και την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης, γ) με ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται με αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία παραλαβής, υπογράφεται δε και επιστρέφεται από τον οφειλέτη, δ) με επίδοση ή κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που βεβαιώνεται με αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία παραλαβής, υπογράφεται δε και επιστρέφεται από τον οφειλέτη. 2. Η κλήτευση στην ακροαματική διαδικασία μπορεί να έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον οφειλέτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή προφορικά σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία για την ίδια αξίωση και να αναφέρεται στα πρακτικά αυτής της προηγούμενης ακροαματικής διαδικασίας.

Άρθρο 14. Επίδοση ή κοινοποίηση χωρίς αποδεικτικό παραλαβής εκ μέρους του οφειλέτη. 1. Η επίδοση ή κοινοποίηση στον οφειλέτη του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου καθώς και οποιασδήποτε κλήτευσης σε ακροαματική διαδικασία είναι δυνατόν να έχει διενεργηθεί και με έναν από τους εξής τρόπους: α) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση στην προσωπική διεύθυνση του οφειλέτη, σε πρόσωπα που συγκατοικούν με τον οφειλέτη ή εργάζονται εκεί, β) στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενου οφειλέτη ή νομικού προσώπου, προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση στον επαγγελματικό χώρο του οφειλέτη, σε πρόσωπα που απασχολούνται από τον οφειλέτη, γ) κατάθεση του εγγράφου στο γραμματοκιβώτιο του οφειλέτη, δ) κατάθεση του εγγράφου σε ταχυδρομικό γραφείο ή σε αρμόδια δημόσια αρχή και εναπόθεση γραπτής κοινοποίησης της εν λόγω κατάθεσης στο γραμματοκιβώτιο του οφειλέτη, εφόσον η γραπτή γνωστοποίηση διασαφηνίζει τον χαρακτήρα του εγγράφου ως δικαστικό έγγραφο ή το έννομο αποτέλεσμα της γνωστοποίησης ως επέχουσας θέση επίδοσης ή κοινοποίησης και σηματοδοτεί την έναρξη του χρόνου των προθεσμιών, ε) ταχυδρομική αποστολή χωρίς απόδειξη σύμφωνα με την παράγραφο 3, εφόσον ο οφειλέτης έχει τη διεύθυνσή του στο κράτος μέλος προέλευσης, στ) ηλεκτρονικά μέσα που πιστοποιούνται από αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής, εφόσον ο οφειλέτης έχει δεχθεί ρητώς αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εκ των προτέρων. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 1 δεν γίνεται αποδεκτή, αν η διεύθυνση του οφειλέτη δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα. 3. Η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 1, στοιχεία α) έως δ), πιστοποιείται μέσω: α) εγγράφου το οποίο υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο που διενήργησε την επίδοση ή κοινοποίηση και το οποίο αναφέρει: i) τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης που χρησιμοποιήθηκε, και ii)την ημερομηνία της επίδοσης ή κοινοποίησης, και iii) εάν το έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σε άλλο πρόσωπο και όχι στον οφειλέτη, το όνομα του προσώπου αυτού και τη σχέση του με τον οφειλέτη, ή β) βεβαίωσης παραλαβής εκ μέρους του προσώπου στο οποίο έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχεία α) και β).

Άρθρο 15. Επίδοση ή κοινοποίηση στους αντιπροσώπους του οφειλέτη. Η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει των άρθρων 13 και 14 μπορεί να διενεργείται και στον αντιπρόσωπο του οφειλέτη.

Άρθρο 16. Δέουσα ενημέρωση του οφειλέτη για την αξίωση. Προς διασφάλιση της δέουσας ενημέρωσης του οφειλέτη για την αξίωση, το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή το ισοδύναμο έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: α) το όνομα και τη διεύθυνση των διαδίκων, β) το ποσό της αξίωσης, γ) εάν ζητούνται τόκοι επί της αξιώσεως, το επιτόκιο και τη χρονική περίοδο για την οποία ζητούνται τόκοι, εκτός εάν, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης, προστίθενται αυτομάτως στο κεφάλαιο νόμιμοι τόκοι, δ) μνεία του λόγου της αξίωσης.

Άρθρο 17. Δέουσα ενημέρωση του οφειλέτη σχετικά με τις αναγκαίες δικονομικές ενέργειες για την αμφισβήτηση της αξίωσης. Τα κατωτέρω στοιχεία πρέπει να καθορίζονται σαφώς στο εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, το ισοδύναμο έγγραφο ή την κλήτευση στην ακροαματική διαδικασία ή να τα συνοδεύουν: α) οι δικονομικές απαιτήσεις για την αμφισβήτηση της αξίωσης, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας για την αμφισβήτηση της αξίωσης γραπτώς ή, αναλόγως, η προθεσμία για την ακροαματική διαδικασία, το όνομα και η διεύθυνση του οργάνου στο οποίο θα απευθυνθεί ή, αναλόγως, ενώπιον του οποίου θα εμφανισθεί και κατά πόσον είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο, β) οι συνέπειες της μη προβολής ενστάσεων ή της ερημοδικίας, ιδιαίτερα η δυνατότητα, κατά περίπτωση, έκδοσης απόφασης ή εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και η υποχρέωση καταβολής της δικαστικής δαπάνης.

Άρθρο 18. Θεραπεία της μη συμμόρφωσης προς τους ελάχιστους κανόνες. 1. Εάν η διαδικασία στο κράτος μέλος προέλευσης δεν πληροί τις δικονομικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 13 έως 17, αυτή η μη συμμόρφωση θεραπεύεται και η απόφαση μπορεί να πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, εάν: α) η απόφαση επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον οφειλέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 13 ή 14, και β) ο οφειλέτης είχε τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση, με αποτέλεσμα πλήρη επανεξέταση, και ενημερώθηκε δεόντως με την απόφαση ή μαζί με την απόφαση σχετικά με τις δικονομικές απαιτήσεις για την προσβολή της, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης του οργάνου ενώπιον του οποίου πρέπει να ασκηθεί το ένδικο μέσο προσβολής και, κατά περίπτωση, της προθεσμίας, και γ) ο οφειλέτης δεν προσέβαλε την απόφαση σύμφωνα με τις σχετικές δικονομικές απαιτήσεις. 2. Εάν η διαδικασία στο κράτος μέλος προέλευσης δεν πληροί τις δικονομικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 13 και 14, αυτή η μη συμμόρφωση θεραπεύεται, εάν αποδειχθεί από τη συμπεριφορά του οφειλέτη, κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, ότι είχε προσωπικά παραλάβει το προς επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφο εντός της αναγκαίας για την προετοιμασία της υπεράσπισής του προθεσμίας.

Άρθρο 19. Ελάχιστοι κανόνες για την επανεξέταση σε έκτακτες περιπτώσεις. 1. Σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 18, η απόφαση μπορεί να πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, εάν ο οφειλέτης δικαιούται, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης, να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης, όταν: α) i) το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ή, κατά περίπτωση, η κλήτευση σε ακροαματική διαδικασία επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 14, και ii) η επίδοση ή κοινοποίηση δεν διενεργήθηκε εγκαίρως ώστε να είναι σε θέση ο οφειλέτης να προετοιμάσει την υπεράσπισή του χωρίς δική του υπαιτιότητα, η β) ο οφειλέτης δεν είχε τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην αξίωση για λόγους ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων χωρίς δική του υπαιτιότητα, εφόσον σε κάθε περίπτωση ενήργησε χωρίς καθυστέρηση. 2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιτρέπουν πρόσβαση για επανεξέταση της απόφασης με λιγότερο περιοριστικούς όρους από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Άρθρο 20. Διαδικασία εκτέλεσης. 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι διαδικασίες εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης. Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους όρους με την απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης. 2. Ο πιστωτής υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές εκτέλεσης του κράτους μέλους εκτέλεσης: α) αντίγραφο της απόφασης που να πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η γνησιότητά της, και β) αντίγραφο του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου που να πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η γνησιότητά του, και γ) εφόσον απαιτείται, εγγραφή του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου ή μετάφρασή του, στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εκτέλεσης ή, εάν το εν λόγω κράτος μέλος έχει περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, στην επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, στον τόπο όπου επιδιώκεται η εκτέλεση, σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους, ή σε άλλη γλώσσα, την οποία το κράτος μέλος εκτέλεσης έχει δηλώσει ότι μπορεί να δεχθεί. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δηλώνει την επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκτός από τη δική του, τις οποίες μπορεί να δεχθεί για τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού. Η μετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς αυτό σε ένα από τα κράτη μέλη. 3. Δεν απαιτείται ασφάλεια, εγγύηση, ή κατάθεση χρηματικού ποσού, όπως και αν ορίζεται, από ενδιαφερόμενο ο οποίος ζητεί σε ένα κράτος μέλος την εκτέλεση απόφασης η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος σε άλλο κράτος μέλος, με την αιτιολογία ότι είναι αλλοδαπός ή ότι δεν έχει την κατοικία ή τη διαμονή του/της στο κράτος μέλος εκτέλεσης.

Άρθρο 21. Απόρριψη της εκτέλεσης. 1. Η εκτέλεση απορρίπτεται, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, από το αρμόδιο δικαστήριο του κράτους μέλους εκτέλεσης, εάν η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι ασυμβίβαστη με προγενέστερη απόφαση που εκδόθηκε σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον: α) η προγενέστερη απόφαση έχει την ίδια βάση και εκδόθηκε μεταξύ των ιδίων διαδίκων, και β) η προγενέστερη απόφαση εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης ή πληροί τους αναγκαίους όρους για την αναγνώρισή της στο κράτος μέλος εκτέλεσης, και γ) το ασυμβίβαστο δεν προβλήθηκε και δεν μπορούσε να έχει προβληθεί δι` ενστάσεως σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου στο κράτος μέλος προέλευσης. 2. Σε καμία περίπτωση, η απόφαση ή το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δεν μπορεί να επανεξετασθεί επί της ουσίας στο κράτος μέλος εκτέλεσης.

Άρθρο 22. Συμφωνίες με τρίτες χώρες. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις συμφωνίες με τις οποίες τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν, πριν από την έναρξη της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, δυνάμει του άρθρου 59 της Σύμβασης των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, να μην αναγνωρίζουν εκδοθείσες αποφάσεις, ιδίως σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης, κατά εναγομένων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε τρίτη χώρα, όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω Σύμβασης, η απόφαση μπορούσε να θεμελιωθεί μόνο σε δικαιοδοσία του άρθρου 3, δεύτερη παράγραφος της Σύμβασης αυτής.

Άρθρο 23. Αναστολή ή περιορισμός της εκτέλεσης. Εάν ο οφειλέτης: - ασκήσει ένδικο μέσο κατ`αποφάσεως, που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης επανεξέτασης κατά την έννοια του άρθρου 19, ή - έχει ζητήσει τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου σύμφωνα με το άρθρο 10, το αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή στο κράτος μέλος εκτέλεσης μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη: α) να περιορίζει τη διαδικασία εκτέλεσης σε συντηρητικά μέτρα, ή β) να εξαρτά την εκτέλεση από την παροχή της εγγύησης που αυτό καθορίζει, ή γ) σε έκτακτες περιστάσεις να αναστέλλει τη διαδικασία εκτέλεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Άρθρο 24. Δικαστικοί συμβιβασμοί. 1. Ο συμβιβασμός όσον αφορά αξίωση, κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, ο οποίος επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας και είναι εκτελεστός στο κράτος μέλος στο οποίο επικυρώθηκε ή καταρτίσθηκε, πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος κατόπιν αιτήσεως στο δικαστήριο που τον επικύρωσε ή ενώπιον του οποίου καταρτίσθηκε, με τη χρησιμοποίηση του έντυπου υποδείγματος του Παραρτήματος II. 2. Συμβιβασμός, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος στο κράτος μέλος προέλευσης, εκτελείται στα άλλα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστός και χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή του εκτελεστού του. 3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου II,με εξαίρεση τα άρθρα 5, 6, παράγραφος 1 και 9, παράγραφος 1, και του Κεφαλαίου IV, με εξαίρεση τα άρθρα 21, παράγραφος 1 και 22, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25. Δημόσια έγγραφα. 1. Δημόσιο έγγραφο σχετικά με αξίωση κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, το οποίο είναι εκτελεστό σε ένα κράτος μέλος, πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος κατόπιν αιτήσεως προς την αρχή που καθορίζει το κράτος μέλος προέλευσης, με τη χρησιμοποίηση του έντυπου υποδείγματος του Παραρτήματος III. 2. Ένα δημόσιο έγγραφο, που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος στο κράτος μέλος προέλευσης, εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστό και χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή του εκτελεστού του. 3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου II, με εξαίρεση τα άρθρα 5, 6, παράγραφος 1 και 9, παράγραφος 1, και του Κεφαλαίου IV, με εξαίρεση τα άρθρα 21, παράγραφος 1 και 22, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Άρθρο 26. Μεταβατική διάταξη. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις αποφάσεις που εκδίδονται, τους δικαστικούς συμβιβασμούς που επικυρώνονται ή καταρτίζονται και στα έγγραφα που συντάσσονται ή καταχωρούνται επίσημα ως δημόσια έγγραφα μετά την έναρξη ισχύος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: Άρθρο 27. Σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα να επιδιωχθεί αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης, δικαστικού συμβιβασμού ή δημόσιου εγγράφου επί μη αμφισβητούμενης αξιώσεως, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

Άρθρο 28. Σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 29. Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες και τις αρχές εκτέλεσης. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να ενημερώνουν το ευρύ κοινό και τους επαγγελματικούς κύκλους σχετικά με: α) τις μεθόδους και διαδικασίες εκτέλεσης στα κράτη μέλη, και β) τις αρμόδιες αρχές εκτέλεσης στα κράτη μέλη, ιδίως μέσω του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2001/470/ΕΚ(9).

Άρθρο 30. Ενημέρωση σχετικά με τα μέσα θεραπείας, τις γλώσσες και τις αρχές. 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή: α) τις διαδικασίες διόρθωσης και ανάκλησης που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2 και επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 1, β) τις γλώσσες που γίνονται δεκτές σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2, στοιχείο γ), γ) τους καταλόγους των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 25, καθώς και οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτών. 2. Η Επιτροπή καθιστά προσιτές τις κοινοποιηθείσες πληροφορίες στο κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 1 μέσω δημοσιεύσεως στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλα κατάλληλα μέσα.

Άρθρο 31. Τροποποιήσεις των Παραρτημάτων. Κάθε τροποποίηση των έντυπων υποδειγμάτων που παρατίθενται στα Παραρτήματα θεσπίζεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 32, παράγραφος 2.

Άρθρο 32. Επιτροπή. 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001. 2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 33. Έναρξη ισχύος. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 21 Ιανουαρίου 2005. Εφαρμόζεται από την 21 Οκτωβρίου 2005, εξαιρέσει των άρθρων 29, 31, και 32, που εφαρμόζονται από την 21 Ιανουαρίου 2005. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έγινε στο Στρασβούργο στις 21 Απριλίου 2004.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.