Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας του αιτούντος, με την προϋπόθεση καταβολής 240 δόσεων (Ειρηνοδικείο Παμισου - αριθμός απόφασης 1/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας των οφειλετών, των εισοδημάτων τους και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Ορισμένο της αίτησης. Δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 85 του ν. 3996/2011. Τα χρέη θεωρούνται ληξιπρόθεσμα από την κοινοποίηση της αίτησης. Ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση αποφάσεως για τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια. Προνομιακή ικανοποίηση αυτών .Δεν απαιτείται η αναφορά συγκεκριμένων κονδυλίων διαβίωσης και ύψους δόσεων στο προτεινόμενο σχέδιο. Μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δε συνιστά δόλια συμπεριφορά του οφειλέτη. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των αιτούντων, δημοσίων υπαλλήλων με ένα ανήλικο τέκνο, και συνολικές μηνιαίες αποδοχές, μετά από παρακρατούμενη δόση στο Ταμείο Παρακαταθηκών, περίπου 624 €. Δραματική μείωση των εσόδων μετά τα επιπρόσθετα φορολογικά μέτρα. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων κατά την τελευταία τριετία πριν την κατάθεση της αίτησης. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 418.000 € για τον σύζυγό και 366.000 € για την σύζυγο. Μηδενικές καταβολές και ορισμός νέας δικασίμου για επαναπροσδιορισμό αυτών. Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας του αιτούντος, με την προϋπόθεση καταβολής 240 δόσεων (ποσόν 304,58 € μηνιαίως για 20 έτη) και περίοδος χάριτος δύο (2) ετών για την έναρξη αυτών των καταβολών. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Από τις υπ` αριθ. 1597 Β, 1594 Β/ 12-7-2011 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθήνας .............................., που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νομότυπα κι εμπρόθεσμα σε καθεμία από τις δεύτερη και έβδομη πιστώτριες. Οι τελευταίες όμως δεν παρέστησαν στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς πρέπει να Δικαστούν ερήμην. Το δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σα να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι ( άρ. 754 παρ. 2 του ΚΠολΔ ), χωρίς οι πιστώτριες αυτές να θεωρείται πως αντιπροσωπεύονται από τους λοιπούς παριστάμενους πιστωτές, παρά το γεγονός ότι στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ο δεσμός που συνδέει τους πιστωτές του αιτούντος -οφειλέτη, ενόψει του ότι η ισχύς της αποφάσεως που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους «μετέχοντες στη δίκη» πιστωτές, είναι αυτός της αναγκαστικής παθητικής ομοδικίας ( άρ. 76 παρ. 1 περ. β~ του ΚΠολΔ ), καθόσον στην εκούσια δικαιοδοσία - κατά την ορθότερη γνώμη - δεν εφαρμόζεται - όπως στην αμφισβητούμενη - η διάταξη του άρθρου 76 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίο του ΚΠολΔ, κατά την οποία «οι ομόδικοι που μετέχουν νόμιμα στη δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται». Και τούτο διότι ή έκταση του επηρεασμού στις έννομες σχέσεις του αιτούντος και των άλλων ενδιαφερομένων είναι διάφορη (βλ. ( βλ.οχ. Β. Βαθρακοκοίλης- «Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση του ΚΠολΔ», τ. Δ", έκδοση 1996, άρ. 754 αριθ. Ια`) . Ειδικά, στο Ν. 3869/2010 - όπου συντρέχουν αντίθετα συμφέροντα των πιστωτών - δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η ανωτέρω διάταξη ( βλ. σχετ. Π. Αρβανιτάκης : «Η εκούσια δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», περιθ. αριθ. 4.2, Γ. Ευστρατιάδης : «Ν. 3869/2010 ( Φ.Ε.Κ Α` 130/3 - 8 - 2010 ) : Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», σελ. 6, εισήγηση σε σεμινάριο επιμορφώσεως Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή δικαστικών Λειτουργών, κατά την 29" - 30η/9/2010. Πρβλ. και Α.Π. 98/2001, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Οι αιτούντες (σύζυγοι) επικαλούμενοι με την αίτηση τους ( αριθ. έκθ. καταθ. 6/7-7-2011) έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους αντίστοιχα, ζητούν τη διευθέτηση των τελευταίων από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτούς σχέδιο , με την εξαίρεση από την εκποίηση του ειδικότερα περιγραφόμενου ακινήτου (διαμερίσματος) ιδιοκτησίας του πρώτου αιτούντα, κύριας κατοικίας του ίδιου και της οικογένειας του, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή τους αντίστοιχα, από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών τους έναντι των πιστωτών τους, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτούς κατάσταση. Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η ένδικη αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, που είναι καθ" ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να τη δικάσει ( άρ. 3 του Ν. 3869/2010 ), κατά την παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδόσια (άρ. 3 του Ν. 3869/2010,739 επ. του ΚΠολΔ ), εφόσον : α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού - με τη διαμεσολάβηση προσώπου, από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (αρ. 2 του Ν 3869/2010 ) , ο οποίος όμως απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τον μεσολαβητή δικηγόρο Καλαμάτας Σταύρο Χατζημάνη β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους, στο δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση τους για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, κατ` άρθρο 13 παράγραφος 2 του Ν. 3869/2010 . Η ανωτέρω αίτηση περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010, ήτοι : α ) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων των αιτούντα β ) κατάσταση των πιστωτριών και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο τόκους κι έξοδα και γ ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών των αιτούντων. Προσκομίζονται δε από τους αιτούντες : α) πέραν των αναφερόμενων στην αρχή της παρούσας εκθέσεων επίδοσης και οι υπ" αρ. 1596 Β, 1591 Β, 1586 Β, 1587Β, 1589 Β, 1592 Β, 1595 Β, 1598 Β / 12-7-2011 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθήνας .............................., από τις οποίες προκύπτει η εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των πιστωτριών και η επίδοση σε αυτές του_ εγγράφου.του Αρθρου 5 παράγραφος-1-του-7Ν. 3869/2010- (όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 85 παρ. 3 του Ν. 3996/2011 ), β ) τα έγγραφα, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 3869/2010 για καθένα από τους αιτούντες αντίστοιχα, δηλαδή βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων των αιτούντων , της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους , κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα, των μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες οι αιτούντες προέβησαν την τελευταία τριετία, καθώς και άλλα έγγραφα, σχετικά με την περιουσία και τα εισοδήματα τους, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους . Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των πιστωτριών Τραπεζών , δηλαδή ότι η μη αναφορά στην αίτηση εξειδικευμένων κονδυλίων του κόστους διαβίωσης των αιτούντων καθιστά αυτή απαράδεκτη λόγω αοριστίας , καθόσον τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας. Επίσης απορριπτέος κρίνεται και ο ισχυρισμός περί αοριστίας της αίτησης και του περιεχόμενου σε αυτή σχεδίου διευθέτησης, επειδή δεν περιέχονται στον τελευταίο συγκεκριμένα ποσά περί καταβολής στους πιστωτές, καθόσον το σχέδιο δεν καθίσταται απαράδεκτο από τη μη αναφορά σε αυτό ύψους δόσεων, διότι ο νόμος δεν ορίζει τίποτα σχετικά με το περιεχόμενο του, το οποίο μπορεί να ξεκινά από παράταση καταβολής του χρέους, παράταση καταβολής τόκων (βλ. Κρητικός σελ. 70171) και δεν προβλέπει ότι ο οφειλέτης πρέπει να προσφέρει στους Πιστωτές του ορισμένο ποσοστό από τις οφειλές του, ούτε προβλέπει επίσης ο νόμος το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, αλλά ούτε και δικαστικό έλεγχο του περιεχομένου αυτού, κατά συνέπεια αυτό μπορεί νά καθορισθεί ελεύθερα από τον οφειλέτη, στους δε δανειστές εναπόκειται να κρίνουν αν θα δεχθούν ή όχι αυτό ( για το ορισμένο της αίτησης, βλ. σχετ. Δ. Μακρής : «Κατ` άρθρο ερμηνεία του Ν. 3869/2010», έκδοση 2010, σελ. 78, Αθ. Γ. Κρητικός : «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», έκδοση 2010, σελ. 64, 66 ). Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη και --στηρίζεται στις- διατάξεις.- των: άρθρων- 1, 4- παράγραφος -1, 6-παράγραφος 3,8,9 παράγραφος 2 και 11 του ίδιου νόμου καθώς και σε αυτές των άρθρων 74 ,751 Κ.Πολ.Δ. περί απλής ομοδικίας που εφαρμόζονται και στη παρούσα διαδικασία ( 741 Κ.Πολ.Δ) απορριπτόμενου ως μη νόμιμου του ισχυρισμού της τρίτης, έκτης και όγδοης των πιστωτριών περί απαραδέκτου της αίτησης φερόμενης από κοινού από τους αιτούντες . Πρέπει κατά συνέπεια να ερευνηθεί περαιτέρω η αίτηση από την ουσιαστική της πλευρά εφ` όσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και των πιστωτριών τους. Από τη πλευρά τους οι πιστώτριες Τράπεζες αρνούνται την αίτηση όσον αφορά δε στους ισχυρισμούς και ενστάσεις που πρότειναν αναφέρονται τα εξής : Ο ισχυρισμός ότι δεν επιδόθηκαν στις πιστώτριες αντίγραφα της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων της οφειλετών , όπως και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, είναι αβάσιμος, καθόσον μετά τη τροποποίηση του άρθρου 5 ν.3869/2010 με τη διάταξη του άρθρου 85 στ. Α αρ. 3 ν. 3996/2011 δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη . Επίσης η προτεινόμενη από τις πιστώτριες ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης της αίτησης, με τον ισχυρισμό ότι οι αιτούντες προσφεύγουν στη προστασία του παρόντος νόμου ως υπερχρεωμένοι οφειλέτες παρότι δεν αναφέρονται με την αίτηση τους σε αξιόλογο περιορισμό του κόστους διαβίωσης τους και σε σοβαρή μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και μ` αυτή την έννοια δεν είναι καλόπιστοι οφειλέτες, που είχε κατά νού ο νομοθέτης θεσπίζοντας τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ν. 3869/2010, δικαιούμενοι τη δικαστική ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών τους, είναι μη νόμιμη , καθόσον αφ` ενός μεν η κατάχρηση δικαιώματος ρυθμίζεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 281 Α.Κ. που δεν συντρέχουν στον παρόντα ισχυρισμό των πιστωτριών, αφ` ετέρου δε επειδή στη προκειμένη περίπτωση η έλλειψη σοβαρής αγοραστικής δύναμης εμπεριέχεται στον γενικότερο ισχυρισμό των αιτούντων περί υπερχρέωσης τους , ως συνιστώσα της έννοιας της τελευταίας, η οποία ( μειωμένη αγοραστική δύναμη) από κοινού με παράγοντες όπως η εισοδηματική στενότητα, υψηλά επιτόκια στο χώρο της καταναλωτικής πίστης, επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων κ.λ.π. υπό καθεστώς απουσίας θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης συνέβαλαν στην ανάδειξη της υπερχρέωσης ως σοβαρού κοινωνικού προβλήματος (βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο ν. 3869/2010) που στην αντιμετώπιση του στοχεύει ο εν λόγω νόμος. Περαιτέρω η ένσταση των πιστωτριών περί δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε αδυναμία πληρωμών, διότι απέκρυπταν από αυτές την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, λόγω των μεγάλου αριθμού των τελευταίων σε συνδυασμό με τα όχι υψηλά εισοδήματα τους, είναι αόριστη, διότι δε νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και να προκάλεσε ο δανειολήπτης την άγνοια της επισφάλειας στους πιστωτές, πλην στην εν λόγω ένσταση δεν εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες οι αιτούντες απέκρυψαν από τους πιστωτές την οικονομική τους κατάσταση και το σύνολο των δανειακών τους υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχουν περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές ( στην προκειμένη περίπτωση τράπεζες ) έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους , όπως και των αιτούντων, των οποίων οι οικονομικές συναλλαγές έγιναν με τις συγκεκριμένες Τράπεζες ( βλ. σχετ, Αθ. Γ. Κρητικός, ό.π., σελ. 44, Ειρ. Αθ. 15/2011, Ειρ.Θεσ. 5074/2011, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα των αιτούντων ( οι πιστώτριες δεν πρότειναν και δεν εξέτασαν μάρτυρα), που εξετάστηκε στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα, που οι - διάδικοι νόμιμα επικαλούνται-και προσκομίζουν, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών ...........................έχει γεννηθεί το έτος 1964 και είναι παντρεμένος με την αιτούσα ................., που έχει γεννηθεί το έτος 1968. Έχουν ένα παιδί ηλικίας 14 ετών. Ο αιτών είναι μόνιμος υπάλληλος στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ( Ο.Ε.Κ ), η δε αιτούσα είναι επίσης μόνιμος υπάλληλος και προσφέρει τις υπηρεσίες της ως νοσηλεύτρια στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας . Οι μηνιαίες αποδοχές των αιτούντων μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για στεγαστικά δάνεια που έχουν λάβει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ( τρία δάνεια ο αιτών και δύο η αιτούσα) και κατόπιν των μειώσεων των μισθών λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης , ανέρχονται στο ποσό των 192,05 ευρώ για τον αιτούντα και στο ποσό των 431,55 ευρώ για την αιτούσα ( βλ. βεβαιώσεις αποδοχών αντίστοιχα για τον μήνα Οκτώβριο 2011) . Στις οικογενειακές δαπάνες των αιτούντων περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες για τη κάλυψη των βιοτικών αναγκών των ίδιων και του ανήλικου γυιού τους, μαθητή της Α` τάξης του Λυκείου, ανέρχονται δε οι δαπάνες αυτές στο ποσό των πεντακοσίων (800,00 ) ευρώ μηνιαίως. Η βελτίωση που αναμένεται στην οικονομική κατάσταση των αιτούντων , εστιάζεται στη τακτοποίηση των αποδοχών τους κατά τη λήξη της αναδρομικής παρακράτησης για το έτος 2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους πρώτους μήνες τρέχοντος έτους 2012. Περαιτέρω σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης καθένας από τους αιτούντες είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση το παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Ειδικότερα ο αιτών Α) από την « ........................ Α.Ε.» α) δυνάμει της υπ` αριθ.........................σύμβασης έχει λάβει δάνειο καταναλωτικό από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 4/11/2010 ευρώ 11.466,22 και β) δυνάμει της υπ` αριθ. MG ........................... σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 4/11/2010 ευρώ 30.892,37 και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 42.358,59 ευρώ (11.466,22+30.892,37) Β) από την « .............................ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» έχει λάβει α) την υπ` αριθ. ...................πιστωτική κάρτα για την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 6-10-2010 και τα έξοδα 6.653,02 ευρώ και β) δυνάμει της υπ` αριθ. ...............σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 4/11/2010 το ποσό των 13.795,06 ευρώ και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 20.448,08 ευρώ ( 6.653,02 + 13.795,06 ) Γ) από την « .....................Α.Ε» έχει λάβει α) την υπ` αριθ. ...................πιστωτική κάρτα για την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 12-10- 2010 το ποσό των 2.808,59 ευρώ και β) δυνάμει της υπ` αριθ........................σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 12-10-2010 ευρώ 8.879,42 και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 11.688,01 ευρώ ( 2.808,59+ 8,879,42) Δ)από την « ..............K» δυνάμει της υπ` αριθ. ...............σύμβασης έχει λάβει προσωπικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με του; τόκους μέχρι 4/11/2010 το ποσό των 11.884,38 ευρώ Ε) από την «|........... .................. Α.Ε.» έχει λάβει α) δυνάμει της υπ` αριθ. ......................... σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το όποιο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 12/11/2010 το ποσό των 3^ 28,86 ευρώ β) δυνάμει της υπ` αριθ. .................... σύμβασης έχει λάβει πιστωτική κάρτα για την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι μέχρι 12-11- 2010 το ποσό των 7939,73 ευρώ και γ) δυνάμε| της υπ` αριθ.......................σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 12-11-2010 το ποσό των 5.819,42 ευρώ και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 16.988,01 ευρώ (3228,86 + 7939,73 + 5.819,42 ) ΣΤ) από την «..............Α.Ε.» έχει λάβει δυνάμει της υπ` αριθ. ................. καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μίαζί με τους τόκους μέχρι 29-10-2010 το ποσό των 18.122,01 ευρώ Ζ) από την « .....................ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. » έχει λάβει την υπ` αριθ. ...................πιστωτική κάρτα για την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 8-11- 2010 το ποσό των 2.399,70 ΣΤ) στην « .................Α.Ε.» οφείλει α) δυνάμει της υπ` αριθ. ..................... σύμβασης καταναλωτικού δανείου στην οποία ενέχεται ως εγγυητής το ποσό των 3.074,17 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων μέχρι 15-11- 2010 και των εξόδων β) δυνάμει της υπ` αριθ. ............... σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 15-11-2010 το ποσό των 17.370,62 γ) δυνάμει της υπ` αριθ....................σύμβασης καταναλωτικού δανείου στην οποία ενέχεται ως εγγυητής οφείλει το ποσό των 3.009,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων μέχρι 15-11-2010 δ)δυνάμει της υπ` αιρθ. .................... σύμβασης πιστωτικής κάρτας οφείλει το ποσό των 13.292,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων μέχρι 15-11-2010 και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 36.747,04 ευρώ (3.074,17 + 17.370,62 + 3.009,37 + 13.292,88) Ζ) στην « .................... Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» οφείλει α) δυνάμει της υπ υπ` αριθ. 4143257181 σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει το ποσό των 8.391,62 ευρώ β) δυνάμει της υπ` αριθ................... σύμβασης έχει λάβει στεγαστικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 5-11-2010 το ποσό των 143.409,32 ευρώ . Η απαίτηση αυτή της εν λόγω πιστώτριας από το στεγαστικό δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στη κύρια κατοικία του αιτούντος (για την οποία παρακάτω) , όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο φωτοαντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του κτηματολογικού γραφείου Μεσσήνης - Παμίσου ( όσον αφορά στην εξομοίωση ενυπόθηκου και προσημειούχου δανειστή, με μόνη διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ" άρθρο 1007 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. βλ. ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ) . γ) δυνάμει της υπ` αριθ. .................... σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 18-10-2010 το ποσό των 26.728,97 ευρώ δ) δυνάμει της υπ` αριθ....................σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει το ποσό των 10,50 ευρώ ε) δυνάμει της υπ` αριθ................ σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει το ποσό των 12,67 ευρώ στ) δυνάμει της υπ` αριθ. .................. σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο το ποσό των 47,64 ευρώ ζ ) δυνάμει της υπ` αριθ. .................. σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους το ποσό των 270,97 ευρώ η) δυνάμει της υπ` αριθ. ...............σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει το ποσό των 10.000,00 ευρώ θ) δυνάμει της υπ` αριθ. ................... σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 30-6-201° το ποσό των 605,71 ευρώ ι) από την υπ` αριθ. λογαριασμού.................πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 31-10-2010 το ποσό των 11.477,41 ευρώ ια) δυνάμει της υπ` αριθ. ............σύμβασης στην οποία ενέχεται ως εγγυητής οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 3-11- 2010 το ποσό των 1076,29 ευρώ ιβ) δυνάμει της υπ` αριθ. ................. σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 30-6-2010 το ποσό των 10.631,07 ευρώ ιγ) δυνάμει της υπ` αριθ. ................... σύμβασης καταναλωτικής πίστης στην οποία ενέχεται ως εγγυητής οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 30-6-2010 το ποσό των 12.234,18 ευρώ ιδ) δυνάμει της υπ` αριθ. .............σύμβασης καταναλωτικής πίστης στην οποία ενέχεται ως εγγυητής οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 30-6-2010 το ποσό των 12.153,16 ευρώ ιε) δυνάμει της υπ` αριθ. ..............σύμβασης καταναλωτικής πίστης στην οποία ενέχεται ως εγγυητής οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 30-6-2010 το ποσό των 12. 345,77 και ιστ) από την υπ` αριθ. λογαριασμού ...................πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 31-10-2010 το ποσό των 7.884,71 ευρώ και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 257.279,99 ευρώ (8.391,62 + 143409,32 + 26728,97 + 10,50 + 12,67 + 47,64 + 270,97 + 10.000,00 + 605,71 + 11477,41 + 1076,29 + 10631,07 + 12234,18 + 12153,16 + 12345,77 + 7884,71) . Συνολικά δηλαδή οι οφειλές του αιτούντα προς τις πιστώτριες ανέρχεται στο ποσό των 417.915,81 ευρώ (42.358,59 + 20.448,08 + 11.688,01 + 11.884,38 + 16.988,01 + 18.122,01 + 2399,70 + 36747,04 + 257.279,99 ). Η Αιτούσα έχει λάβει και οφείλει σε κάθε μία από τις πιστώτριες Τράπεζες : Α) από την « ............................Α.Ε.» α) δυνάμει της υπ` αριθ...................σύμβασης στεγαστικής πίστης στην οποία ενέχεται ως εγγυήτρια οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 5-11-2010 το ποσό των 143.409,32 ευρώ β) δυνάμει της υπ` αριθ. ................ σύμβασης καταναλωτικής πίστης στην οποία ενέχεται ως εγγυήτρια οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 18-10-2010 το ποσό των 26.728,97 ευρώ γ) από την υπ` αριθ. λογαρ. ..................πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 31-10-2010 το ποσό των 8.730,67 ευρώ δ) δυνάμει της υπ` αριθ. ...............σύμβασης έχει λάβει πιστωτική κάρτα για την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 20-10-2010 το ποσό των 13.385,24 ευρώ ε) δυνάμει της υπ` αριθ. ................. σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 30-6-2010 το ποσό των 10.631,07 ευρώ στ) δυνάμει της απ` αριθ. .................. σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 30-6-2010 το ποσό των 12.153,16 ευρώ ζ) από την υπ` αριθ. λογαρ. ..................πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 31-10- 2010 το ποσό των 1.499,08 ευρώ η) από την υπ` αριθ. ...................... πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 31-10-2010 το ποσό των 10.930,61 ευρώ θ) από την υπ` αριθ. λογαρ. ............ πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 31-10-2010 το ποσό των 7.884,71 ευρώ και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 235.352,43 (143.409,32 + 26.728,97 + 8.730,67 + 13.385,24 + 10.631,07 + 12.153,16 + 1.499,08 + 10.930,61 + 7.884,31) Β) στην « ......................ΕΛΛΑΔΟΣ» α) από την υπ` αριθ. 4940 4100 9460 4002 πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 18-10-2010 και έξοδα το ποσό των 2.768,53 ευρώ β) από ιην υπ` αριθ...............πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 6-10-2010 και τα έξοδα τό ποσό των 5.197,27 ευρώ και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 7965,8 ( 2.768,53+ 5.197,27) ευρώ Γ) στην « ............Α.Ε.» α) από την υπ` αριθ...........................σύμβαση πιστωτικης, καρτας οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 17- 11-2010 και τα έξοδα το ποσό των 2.022,37 0) από την υπ` αριθ. .......... σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 17-11- 2010 το ποσό των 498,25 ευρώ γ) από την υπ` αριθ..........................σύμβαση έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 17-11-2010 και τα έξοδα το ποσό των 3272,16 ευρώ και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 5.792,78 ευρώ ( 2.022,37+ 498,25 + 3272,16) Δ) στην « ............ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. » α) δυνάμει τις υπ` αριθ.............σύμβασης έχει λάβει πιστωτική κάρτα γιά την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 8-11-2010 και τα έξοδα το ποσό των 1.462,34 ευρώ β) δυνάμει της υπ` αριθ....................σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 29-10-2010 και τα έξοδα το ποσό των 11.525,37 ευρώ και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των (1.462,34 + 11.525,37) ευρώ 12.987,71 Ε) στην « ................. Α.Ε.» α) δυνάμει της υπ` αριθ. ......................... σύμβασης έχει λάβει πιστωτική κάρτα για την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 20-10-2010 και τα έξοδα το ποσό των 835,63 ευρω β) δυνάμει της υπ` αριθ...........................σύμβασης έχει λάβει πιστωτική κάρτα για την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 20-10-2010 το ποσό των 939,98 ευρώ και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 1.775,61 ( 835,63 + 939,98) ΣΤ) στην « .................. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» α) από την υπ` αριθ. λογαρ. ........................πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 6-10-2010 και τα έξοδα το ποσό των 8.439,71 ευρώ β) από την υπ` αριθ. ......................σύμβαση καταναλωτικού δανείου στην οποία ενέχεται ως εγγυήτρια οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 4-11-2010 και τα έξοδα το ποσό των 13.795,06 ευρώ και συνολικά στη Τράπεζα αυτή οφείλει το ποσό των 22.234,77 ευρώ ( 8.439,71 + 13.795,06) Ζ) στην « .......................... α)από την υπ` αριθ. .......................... σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 15-11- 2010 το ποσό των 16.979,29 ευρώ β) από την υπ` αριθ. ................... σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 15-11- 2010 το ποσό των 20.935,74 ευρώ γ) από την υπ` αριθ......................σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 15- 11-2010 το ποσό των 1.212,53 ευρώ δ) από την υπ` αριθ. ...................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 15-11-2010 το ποσό των 4.055,19 ευρώ ε) από την υπ` αριθ..................σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 15-11-2010 το ποσό των 5.081,15 ευρώ και συνολικά στη παραπάνω Τράπεζα οφείλει το ποσό των 48.263,90 ευρώ ( 16.979,29 + 20.935,74 + 1212,53 + 4055,19 + 5081,15) Η) στην ....................Α.Ε.» α) δυνάμει της υπ` αριθ....................σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 11-11-2010 το ποσό των 7.146,36 ευρώ β) από την υπ` αριθ. ................. πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 11-11-2010 το ποσό των 4462,54 ευρώ και γ) από την υπ` αριθ........................πιστωτική κάρτα οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 11- 11-2010 το ποσό των 7.212,25 ευρώ και συνολικά στη Τράπεζα αυτή οφείλει το ποσό των 18.821,15 ( 7.146,36 + 4462,54 + 7212,25) Θ) στην «..........» δυνάμει της υπ` αριθ. .........σύμβασης προσωπικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 5-11-2010 και τα έξοδα το ποσό των 12.726,64 ευρώ . Δηλαδή συνολικά η αιτούσα οφείλει στις πιστώτριες Τράπεζες το ποσό των ευρώ 365.920,79 (235.352,43 + 7965,8 + 5.792,78 + 12.987,71 + 1775,61 + 22.234,77 + 48.263,90 + 18.821,15 + 12.726,64) . Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι αιτούντες από το έτος 2010 έχουν περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές χους. Η αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία κινητά ή ακίνητα, πλην της οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) της κυριότητας του αιτούντος, για το οποίο αμέσως παρακάτω, καθόσον έχουν εκποιήσει τα ακίνητα τους που εμφανίζονται στη δήλωση τους φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010, σύμφωνα και με τη δήλωση του άρθρου 4 παρ. 2 περ. β ν.3869/2010 που προσκομίζουν. Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός των πιστωτριών ότι οι αιτούντες παρέβησαν το καθήκον τους για ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων , επιβαλλόμενο από ιη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3869/2010, επειδή ο μεν αιτών δεν περιέλαβε στη κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων του τα εμφανιζόμενα στη δήλωση του φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) δύο αγροτεμάχια στη θέση « Φακίστρα» Μεσσήνης νομού Μεσσηνίας , η δε δεύτερη αιτούσα σύμφωνα με σχετικό ισχυρισμό της πιστώτριας « ............Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε» παρέλειψε επίσης στη κατάσταση περιουσίας της την αναφορά διαμερίσματος ισογείου ορόφου επιφανείας 84,35 τ.μ. επί οικοπέδου στη πόλη της Μεσσήνης και επί των οδών ................., είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, επειδή τα παραπάνω ακίνητα των αιτούντων αναφέρονται στη παραπάνω συνταχθείσα από καθένα από αυτούς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 περ β` του ν. 3869/2010 υπεύθυνη δήλωση ως μεταβιβασθέντα κατά τη τελευταία τριετία , επί πλέον δε η μεταβίβαση του παραπάνω διαμερίσματος από την δεύτερη αιτούσα έχει επίσης περιληφθεί στη δήλωση της φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 ( βλ. φωτοτυπία εντύπου Ε9 δήλωσης στοιχείων ακινήτων την 1-1-2010) . Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό του στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του δευτέρου (Β``) ορόφου πολυώροφης οικοδομής σε οικόπεδο επιφανείας 215,83 τ.μ. που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Μεσσήνης του ομώνυμου δήμου νομού Μεσσηνίας, στην ενορία..............και επί της οδού ............ αριθ. 8 , επιφανείας του διαμερίσματος 105,34 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 25/100, αντικειμενικής αξίας 56.616,96 ευρώ ( εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΤΑΚ έτους 2008) , το οποίο ανήκει στη πλήρη κυριότητα του αιτούντος. Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής εκτιμάται σε 86.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας της (ανέγερση του διαμερίσματος το έτος 1986) , της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού της, της αντικειμενικής της αξίας, του ποσοστού συνιδιοκτησίας (25/ 100) στο όλο παραπάνω οικόπεδο και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με ένα παιδί , που ανέρχεται σε 250.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50% πλέον της περαιτέρω προσαύξησης των 25.000,00 ευρώ για το πρώτο παιδί, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Τέλος η αιτούσα, δεν έχει στη κυριότητα της κάποιο περιουσιακό στοιχείο κινητό ή ακίνητο . Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπίζουν , οι οποίες επικεντρώνονται στη παρούσα φάση στο ανεπαρκές κατά τα παραπάνω εισόδημα τους για τη κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους, σ` αυτή του άρθρου αρθ. 8 παρ. 5 περί μηδενικών καταβολών , σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση τους προς τις πιστώτριες περιεχόμενη στο σχέδιο τους διευθέτησης (βλ. και Αθ. Κρητικός ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 139) . Κατά συνέπεια οι μηνιαίες καταβολές του καθένα από τους αιτούντες προς όλους τους πιστωτές του αντίστοιχα ορίζονται μηδενικές . όσον αφορά δε στον επαναπροσδιορισμό τους , εφ` όσον το θέμα της απαλλαγής των οφειλετών από τα χρέη δεν εκκαθαρίζεται οριστικά με τη παρούσα ρύθμιση και για τη μεταβολή των μηνιαίων εισοδημάτων τους από την εργασία τους που αναμένεται κατά τα παραπάνω, όπως και το ενδεχόμενο μεταβολής των περιουσιακών τους στοιχείων , ορίζεται νέα δικάσιμος η πρώτη στο παρόν Δικαστήριο και κατά τη προκειμένη διαδικασία μετά τη παρέλευση πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Όσον αφορά στον απούντα η αμέσως παραπάνω ρύθμιση κατ` άρθρο 8 παρ.5 ν.3869/2010 θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου , εφ` όσον ο εν λόγω αιτών πρόβαλλε το αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Ετσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος , για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 73.100,00 ευρώ ( 86.000 Χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη του συνόλου των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας «...............Α.Ε » από το στεγαστικό δάνειο, καθόσον η απαίτηση της απ` αυτό, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης. Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 73.100,00 ευρώ του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος, με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της 2ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 304,58 ευρώ το μήνα και επί 240 μήνες ( 20 χρόνια Χ 12). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της, να επαναπροσδιορισθούν οι μηνιαίες καταβολές των αιτούντων, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας τον: αιτούντος, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας ( άρ.14 του Ν. 3869/2010 ). Τέλος δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ -Δικάζει ερήμην της δεύτερης και έβδομης των πιστωτριών και με παρόντες τους λοιπούς διαδίκους. -Δέχεται την αίτηση ( αρ.εκθ.κατ. 6/7-7- 2011). -Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές και για τους δύο αιτούντες προς όλους τους πιστωτές αντίστοιχα για διάστημα πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών προσδιορίζει νέα δικάσιμο τη πρώτη στο παρόν Δικαστήριο κατά την προκειμένη διαδικασία μετά τη παρέλευση των πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. -Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του δευτέρου (Β`) ορόφου πολυώροφης οικοδομής σε οικόπεδο επιφανείας 215,83 τ.μ. που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Μεσσήνης του ομώνυμου δήμου νομού Μεσσηνίας, στην ενορία ..............και επί της οδού ...............αριθ. ............... , επιφανείας του διαμερίσματος 105,34 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 25/100. -Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην τράπεζα « .......................ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» το ποσό των 304,58 ευρώ το μήνα για διάστημα 240 μηνών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.