Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Εξαίρεση από τη διαδικασία της ρευστοποίησης ενός β΄ ακινήτου σε χωριό και ενός αυτοκινήτου, λόγω της εκτίμησης του Δικαστηρίου ότι η εκποίησή του δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον (Ειρηνοδικείο Ελευσίνας - αριθμός απόφασης 1/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της οφειλέτριας, των εισοδημάτων της και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους Ρύθμιση καταβολών επί 4ετία με βάση το «περίσσευμα» από το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα. Ρύθμιση δόσεων για διάσωση ά κατοικίας. Εξαίρεση από τη διαδικασία της ρευστοποίησης ενός β΄ ακινήτου σε χωριό, λόγω της εκτίμησης του Δικαστηρίου ότι η εκποίησή του δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον. Εξαίρεση από την εκποίηση και του μοναδικού αυτοκινήτου όταν εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικογενείας και όταν δεν αναμένεται μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον. Απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής των λοιπών χρεών μετά την προσήκουσα τήρηση των όρων της απόφασης

[...] Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος ότι έχει έλλειψη πτωχευτικής ικανότητος εκθέτει ότι λόγω του ότι είναι άνεργος, έχει μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την πιστώτριά του, την τράπεζα «A.BANK» και συγκεκριμένα των εξής 1) από πιστωτική κάρτα ποσού μαζί με τους τόκους, 399,01, 2) από πιστωτική κάρτα ποσού μαζί με τους τόκους 359,10 ευρώ, 3) από πιστωτική κάρτα ποσού μαζί με τους τόκους 787,24 ευρώ, 4) από στεγαστικό δάνειο ποσού μαζί με τους τόκους 80.190,28 ευρώ, έχοντας προσημείωση υποθήκης ποσού 110.016,56 ευρώ, 5) από στεγαστικό δάνειο ποσού μαζί με τους τόκους 72.991,68 ευρώ, έχοντας προσημείωση υποθήκης ποσού 93.983,44 ευρώ, 6) από στεγαστικό δάνειο ποσού μαζί με τους τόκους 8.663,44 ευρώ, 7) από δάνεια όλα σε 1 ποσού 40.083,85 ευρώ και συνολικού ποσού 203.474,60 ευρώ. Ζητεί, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, όπως λεπτομερώς περιγράφεται, να κριθεί μη απαραίτητη ως μη συμφέρουσα η ρευστοποίηση του δικαιώματος ψιλής κυριότητας που έχει σε παλαιά μονοκατοικία καθώς και του αυτοκινήτου του, όπως περιγράφονται, με σκοπό την απαλλαγή του από τα παραπάνω χρέη. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν3869/2010). Για το παραδεκτό αυτής τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2παρ 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε, σύμφωνα με την από 24-502011 βεβαίωση των διαμεσολαβητών δικηγόρων Αθηνών Πάρι Αναστασάκου και Ευανθίας Στεφανέα, ακόμη προσκομίσθηκε η από 22-6-2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας αυτού και της συζύγου του, της κατάστασης των πιστωτών του κατά κεφάλαιο και τόκους και τη μη ύπαρξη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία. Ακόμη η ένδικη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010. Περαιτέρω μετά από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, κατ` αρθ. 13 παρ. 2 του ιδίου νόμου, στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Στη συνέχεια, η κρινόμενη αίτηση, περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 1 παρ.1 ν.3869/2010, απορριπτομένης ως αβάσιμης της ενστάσεως της καθής ότι δεν περιέχει το ύψος της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων αυτού καθώς και της συζύγου του, εφόσον σε αυτή γίνεται σαφής και ειδική αναφορά γι’ αυτά, καθώς και ότι δεν αναφέρει το κόστος διαβίωσης αυτού και της οικογενείας του εφόσον αυτό δεν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πληρότητα του δικογράφου, αλλά αποτελεί θέμα της αποδεικτικής διαδικασίας (Αθ Κρητικού, Ρύθμιση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ 64) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, πρέπει δε να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριας-καθής τράπεζας. Η μετέχουσα τραπεζική εταιρεία «A.B.» ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη από το νόμο προϋπόθεση της μονιμότητας για την αδυναμία πληρωμής των χρεών του αιτούντος εφόσον αυτός είναι 35 ετών και έχει δίπλωμα οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου ώστε μπορεί να βρει εργασία και ακόμη ότι αυτός διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στην Ελευσίνα και γι’ αυτό η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι 35 ετών, παντρεμένος και έχει μία κόρη 6 ετών (βλ. το 21841/2010 πιστοποιητικό του Δήμου Ελευσίνας). Εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού για 19 χρόνια σε μία βιοτεχνία, μέχρις ότου απολύθηκε στις 29- 12-2009, και εντάχθηκε στην ανεργία στις 8-1-2010, με αριθμό ταυτότητας .............., επιδοτούμενος με το ποσό των 545,00 ευρώ, όπως προκύπτει από την 19-1-2010 απόφαση του ΟΑΕΔ μέχρι τις 7-1-2011. Στη συνέχεια ο αιτών από τις 1-6-2011 άρχισε να εργάζεται με εποχιακή απασχόληση ως οδηγός απορριμματοφόρου στο Δήμο Ε. με μισθό 843,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 1-6-2011 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2012, ενώ δεν προέκυψε ότι η εν λόγω σύμβαση θα ανανεωθεί εκ νέου μετά τη λήξη της. Η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω αδυναμίας ευρέσεως εργασίας. Διαθέτει 1) στην πλήρη κυριότητα του ένα διαμέρισμα, εμβαδού 91.22 τ.μ., που βρίσκεται στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας, κειμένης στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού Δ.Α. αριθμός …, έτους κατασκευής 1994, 2) την ψιλή κυριότητα μιας πεπαλαιωμένης οικίας στο χωρίο Σκοτούσσα στις Σέρρες, έτους κατασκευής 1951, καθώς και 3) ένα επιβατηγό αυτοκίνητο μοντέλο toyota,1600 κυβικών, με έτος κυκλοφορίας 2002. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανά ο αιτών μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών αυτού και της οικογενείας του ανέρχεται σε 500,00 ευρώ (βλ κατάθεση μάρτυρος). Ο αιτών έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, λόγω αδυναμίας ευρέσεως εργασίας αυτού και της συζύγου του, εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών του, χωρίς προοπτική βελτίωσης στο άμεσο μέλλον, παρά το γεγονός ότι, λόγω του μικρού της ηλικίας του (35 ετών), και της δυνατότητας, να βρει εργασία ανάλογη με στις ικανότητες του, που, εξάλλου επιβάλλεται σ’ αυτόν, με τη διάταξη του αρθ. 8 παρ. 3 ν.3869/10, είναι πιθανή μία βελτίωση των εισοδημάτων του, πράγμα εξάλλου που οφείλει να γνωστοποιήσει στη γραμματεία του δικαστηρίου, σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία ήδη με την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του ν.3869/2010, ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αίτησης. Πιστώτρια του αιτούντος είναι η μόνη μετέχουσα τράπεζα, προς την οποία αυτός έχει τις εξής οφειλές 1) από πιστωτική κάρτα με αριθμό σύμβασης..................ποσού μαζί με τους τόκους, 399,01, 2) από πιστωτή κάρτα με αριθμό σύμβασης .................... ποσού μαζί με τους τόκους 359,10 ευρώ, 3) από πιστωτική κάρτα με αριθμό σύμβασης .................... ποσού μαζί με τους τόκους 787,24 ευρώ, 4) από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ........... ποσού μαζί με τους τόκους 80.190,28 ευρώ, έχοντας προσημείωση υποθήκης ποσού 110.016,56 ευρώ, 5) από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης 1831596 ποσού μαζί με τους τόκους 72.991,68 ευρώ, έχοντας προσημείωση υποθήκης ποσού 93.983,44 ευρώ, 6) από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης 1831596 ποσού μαζί με τους τόκους 8.663,44ευρώ, 7) από δάνεια όλα σε 1 με αριθμό σύμβασης 1982523 ποσού 40.083,85 ευρώ και συνολικώς ποσού 203.474,60 ευρώ, σύμφωνα με από 22-11-2010 υπηρεσιακό σημείωμα της τράπεζας, με τη συνολική οφειλή από κάθε δάνειο κατά το χρόνο αναφοράς υπολοίπου στις 11-11-2010. Από τις ανωτέρω οφειλές εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια είναι η απαίτηση που αφορά τη σύμβαση αριθμό ...........ποσού μαζί με τους τόκους 80.190,28 ευρώ, έχοντας προσημείωση υποθήκης ποσού 110.016,56 ευρώ, δυνάμει της υπ΄ αριθ. 4778/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, καθώς και η απαίτηση που αφορά τη σύμβαση με αριθμό 1831596 ποσού μαζί με τους τόκους 72.991,68 ευρώ, έχοντας προσημείωση υποθήκης ποσού 93.983,44 ευρώ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4781/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με τις οποίες εξομοιώνεται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή, με μόνη την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ` άρθρο 1007§1 (βλ. τις ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΝΟΜΟΣ). Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό του στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί το ως άνω διαμέρισμα, εμβαδού 91.22 τ.μ., το οποίο έχει κτιστεί το έτος 1994 στο πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο μιας πολυκατοικίας, επί οικοπέδου εκτάσεως 509,10 τ.μ., που βρίσκεται εντός του 283 οικοδομικού τετραγώνου στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού Δ.Α., αριθμός … με ΚΑΕΚ................./0/4, αντικειμενικής αξίας 115.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του πολιτικού μηχανικού Στυλιανού Βασιλέλη, λαμβανομένης υπόψη της παλαιότητας της κατοικίας αυτής (5ετίας περίπου διότι σύμφωνα με την άδεια οικοδομής αυτή αποπερατώθηκε το έτος 2006), του γεγονότος ότι αυτή βρίσκεται στον κόμβο του Παραδείσου, όπου η χρήση των κτιρίων της περιοχής είναι καταστήματα, γραφεία αλλά και σπίτια. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με ένα παιδί όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 275.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Όσον αφορά το δεύτερο ακίνητο, ενόψει του γεγονότος ότι πρόκειται για οικία, εμβαδού 50,63 τ.μ. σε οικόπεδο 1.162,50 τ.μ., με έτος κατασκευής 1951, που βρίσκεται στο χωρίο Σκοτούσσα του νομού Σερρών, ο δε αιτών κατέχει την ψιλή κυριότητα αυτής, (της επικαρπίας παρακρατουμένης από τον πατέρα του), η εμπορική της αξία εκτιμάται σε 6.500,05 ευρώ (βλ. ΕΤΑΚ έτους 2008, το οποίο προσδιορίζει την αντικειμενική του αξία σε 6.393,50 ευρώ), δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας του, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ.), γι` αυτό κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ` άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίηση του. Ακόμη ο αιτών διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, της πλήρους κυριότητας του, τύπου TOYOTA ......., με κυλινδρισμό 1598εκ., 11 HP, με ημερομηνία πρώτης άδειας την 29-7-2002, το οποίο το είχε αγοράσει το 2002 (βλ. άδεια κυκλοφορίας του) και του οποίου η εμπορική αξία, εκτιμάται σε 5.000,00ευρώ (βλ. και αγγελίες παρόμοιου τύπου αυτοκινήτων στο ....................................... Ενόψει της εμπορικής του αξίας, του τύπου και της παλαιότητάς του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.), γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή του. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει απευθείας κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές για κάθε μία από τις απαιτήσεις στην πιο πάνω πιστώτρια από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, από τις οποίες οι απαιτήσεις αυτές της μοναδικής του πιστώτριας θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, ως να υπήρχαν πολλοί πιστωτές (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται σε 410 ευρώ το μήνα (ο ίδιος με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του προσφέρεται στην καταβολή μηνιαία του ποσού των 406 ευρώ, βλ. αίτησή του), ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε 203.474,60 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής 1) για την πρώτη απαίτηση από πιστωτική κάρτα με αριθμό σύμβασης.............ποσού μαζί με τους τόκους, 399,01, ποσό 0,3039 ευρώ (410 δια 203.474,6 προς 399,01), 2) για τη δεύτερη απαίτηση από πιστωτική κάρτα με αριθμό σύμβασης ........................ποσού μαζί με τους τόκους 359,10 ευρώ, ποσό 0,7235 ευρώ (410 δια 203.474,6 προς 359,1), 3) για την τρίτη απαίτηση ποσό από πιστωτική κάρτα με αριθμό σύμβασης..........................ποσού μαζί με τους τόκους 787,24 ευρώ, ποσό 1,5862 ευρώ (410 δια 203.474,6 προς 787,24), 4) για την τέταρτη απαίτηση από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ...............ποσού μαζί με τους τόκους 80.190,28 ευρώ ποσό 161,57 ευρώ (410 δια 203.474,6 προς 80.190,28), 5) Για την πέμπτη απαίτηση από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης............ποσού μαζί με τους τόκους 72.991,68 ευρώ, ποσό 147,07 (410 δια 203.474,6 προς 72.991,68), 6) για την έκτη απαίτηση από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης .......... ποσού μαζί με τους τόκους 8.663,44 ευρώ, ποσό 17,45 ευρώ (410 δια 203.474,6 προς 8.663,44) και 7) για την έβδομη απαίτηση από δάνεια όλα σε 1 με αριθμό σύμβασης 1982523 ποσού 40.083,85 ευρώ ποσό 80,76 ευρώ (410 δια 203.474,6 προς 40.083,85). Επομένως για το διάστημα της τετραετίας ο αιτών, εάν δεν επισυμβεί κάποιο γεγονός δυνάμενο να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση των παραπάνω δόσεων θα καταβάλει και η ως άνω πιστώτρια θα έχει λάβει συνολικώς για όλες τις απαιτήσεις της το ποσό των 19.653,6 ευρώ. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστεί μηνιαία καταβολή για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 97.750,00 ευρώ (115.000X85%),που θα ορισθεί στο ποσό των 543,05 ευρώ (97.750 δια 180μήνες). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω διάρκειας των στεγαστικών δανείων, που έλαβε ο αιτών (το ένα ήταν πληρωτέο σε 40 έτη και το δεύτερο σε 15 έτη), του συνόλου των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι παρακάτω απαιτήσεις της πιστώτριας αυτού και συγκεκριμένα 1) από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ......... ποσού μαζί με τους τόκους 80.190.28 ευρώ, έχοντας προσημείωση υποθήκης ποσού 110.016,56 ευρώ, 2) από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ......... ποσού μαζί με τους τόκους 72.991,68 ευρώ, έχοντας προσημείωση υποθήκης ποσού 93.983,44 ευρώ, καθόσον οι απαιτήσεις της απ’ αυτά, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια Εφόσον ο αιτών ανταποκριθεί στις ως άνω υποχρεώσεις του ήτοι αφού έχει καταβάλει τελικά έναντι του χρέους των 203.474,60 ευρώ το ποσό των 117.403,6 ευρώ (19.653,6 και 97.750,00), ως προς το υπόλοιπο ποσό των παραπάνω απαιτήσεων της μόνης μετέχουσας πιστώτριας, κατά το μέρος, που αυτές δεν καλύφθηκαν, σύμφωνα με τα ως άνω, από τις 4ετείς καταβολές και μετά την εξάντληση του ποσού των 97.750,00€ του 85% της αξίας της κατοικίας για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων της, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται ο αιτών. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως εν μέρει βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 § 6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς την μόνη μετέχουσα πιστώτρια «A.BANK» επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν τον πρώτο μήνα μετά τη κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, ποσού 410 ευρώ το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ των απαιτήσεων της αυτής τράπεζας και θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και συγκεκριμένα θα καταβάλει, 1) για την πρώτη απαίτηση ποσό 0,3039 ευρώ, 2) για τη δεύτερη απαίτηση ποσό 0,7235 ευρώ, 3) για την τρίτη απαίτηση ποσό 1,5862 ευρώ, 4) για την τέταρτη απαίτηση ποσό 161,57 ευρώ 5) για την πέμπτη απαίτηση ποσό 147,07, 6) για την έκτη απαίτηση ποσό 17,45 ευρώ και 7) για τη έβδομη απαίτηση ποσό 80,76 ευρώ. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι ενός διαμερίσματος, εμβαδού 91,22 τ.μ., το οποίο έχει κτιστεί το 1994 στο πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο μιας πολυκατοικίας, επί οικοπέδου εκτάσεως 509,10 τ.μ., που βρίσκεται εντός του 283 οικοδομικού τετραγώνου στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού Δ.Α., αριθμός …, με ΚΑΕΚ ............................. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην μόνη μετέχουσα πιστώτρια τράπεζα «A.BANK» το ποσό των 543,05 € το μήνα και επί 180 μήνες, η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει δύο έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.