Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Όλα τα είδη των ρυθμίσεων: Ρύθμιση οφειλών για τέσσερα έτη, ρευστοποίηση περιουσιακού στοιχείου και διάσωση κύριας κατοικίας (Ειρηνοδικείο Κουφαλίων - αριθμός απόφασης 1/2012)

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010. Και οι τρεις ρυθμίσεις (δόσεις 4/ετιας, ρευστοποίηση περιουσια­κού στοιχείου και διάσωση κύριας κατοικίας). Παραδεκτή συμπλήρωση της αίτησης στο ακροατήριο. Προστασία «δυνητικής» κύριας κατοικίας. Εννοια αδυναμίας πληρωμής. Απορριφθέντες ισχυρισμοί τραπεζών. Επαναπροσδιορισμός ύψους απαιτήσεων κατά την συζήτηση στο ακροατήριο. Προβάλλεται αβασίμως αφού οι πιστώτριες τράπεζες δεν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεκτή η αίτηση.

[...] I) Στην αίτηση που κρίνεται, μετά τον παραδεκτή συμπλήρωση και περιορι­σμό της κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (βλ πρακτικά) ενόψει των διατά­ξεων των άρθρων 115 παρ.3 και 747 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ, (βλ Ειρ.Πατρών 2/2011 τ.ν.π ΝΟΜΟΣ και τις εκεί σημειούμενες παραπομπές), εκτίθενται τα εξής. Οι αιτούσες δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα , κατοικούν στην δημο­τική ενότητα Χαλκηδόνας του ομωνύμου δήμου και βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να εκπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους που αναφέρο­νται στην, περιεχόμενη στην αίτηση, αναλυτική κατάσταση. Ζητούν λοιπόν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέ­τησης που υποβάλλουν, συνάμα δε να εξαιρεθεί ακίνητο της πρώτης εξ αυ­τών που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία . Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό [άρθρο 3 ν. 3869/2010], κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (741 επ. Κ.Πολ.Δικ) εφόσον για το παραδεκτό της: α)τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικοό συμβιβασμού με τη διαμεσο­ λάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τον διαμεσο­λαβητή δικηγόρο Αντώνιο Ψαρόπουλο (Α.Μ 4704) στο από 31-05-2011 έγ­γραφό του. β) Το δικόγραφο κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθ. 2 παρ. 1 ν.3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαοτικού συμβιβα­σμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτουσών για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορ­ριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώ­θηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο (άρθρο 13 παρ. 2 του ιδίου νόμου). Πα­ ραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών με την επίδοση σε αυτούς αντιγράφου της αίτησης με την πράξη ορισμού δικασίμου(5 παρ. 1 ν. 3869/2010 όπως τροπ.με άρθρο 85 ν.3996/2011-βλ τις αριθμ 385 Γ και 386 Γ/08-06-2011 εκ­θέσεις επιδόσεως του δικ.επιμελητή του πρωτοδικείου Αθηνών................. ....................... ), β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρί­ου αυτού των εγγράφων του άρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχία του εξωδικαοτικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορ­θότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία του δικα­στικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους πιστωτές (βλ. τις εμπροθέσμως κατατεθείσες απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρ­θρων 1, 4,5, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και επομένως, μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης, πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός μετα­ξύ των αιτουσών και των πιστωτών τους. ΙΙ)Η πρώτη των καθ`ων πρόβαλε, μεταξύ των άλλων, αοριστία του δικο­γράφου, ενόψει της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 περ.α του ιδίου νόμου. Ειδικότερα ισχυρίστηκε ότι δεν γίνεται αναφορά του χρόνου συνάψεως των δανεικών συμβάσεων για τις οποίες ζητείται η υπαγωγή στη ρύθμιση .Η έν­σταση αυτή είναι απορριπτέα δεδομένου ότι στο δικόγραφο (σελ 31) γίνεται ρητή μνεία ότι οι προς ρύθμιση οφειλές αναλήφθησαν σε χρόνο προγενέστε­ρο του έτους από την κατάθεση της αιτήσεως. Επίσης οι πιστώστριες τράπε­ζες στα σημειώματα τους, που κατατέθηκαν στο ακροατήριο, επαναπροσ­διόρισαν το ύψος των ενδίκων οφειλών των αιτουσών. Ο επαναπροσδιορι­σμός όμως αυτός προβάλλεται αβασίμως δεδομένου ότι δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα προς επιβεβαίωση των εν λόγω ισχυρισμού τους (Βλ. ΙΒενιέρη- Θ.Κατσά, Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεω­μένα φυσικά πρόσωπα, σελ.224). Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι μερίδα της νομολογίας υποστηρίζει, στηριζόμενη στην γραμματική ερμηνεία του άρ­θρου 8 παρ. εδ.α, ότι αρκεί μόνο ο έλεγχος της υπάρξεως της απαιτήσεως (βλ Ι.Βενιέρη-Θ.Κατσά ο.π στην υποσημείωση 1102 όπου παράθεση αποφάσεων). Εν τούτοις, κατά την άποψη που υιοθετεί το δικαστήριο, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αναλογική- σύμμετρη ικανοποίηση των ανεγγύων πιστωτών και η προνομιακή των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ,είναι αναγκαίο ο δικαστής να εξετάσει και το πραγματικό ύψος των απαι­τήσεων. ΙΙΙ)Από την ένορκη, στο ακροατήριο, κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως (οι καθ`ων δεν πρότειναν), όλα τα έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλέστη­καν τα διάδικα μέρη και απ`όσα συνομολογούν, αποδείχτηκαν τα ακόλου­θα. Α) Η πρώτη των αιτουσών είναι ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρία Ιδιω­τικό Διαγνωστικό Εργαστήριο ..................από την οποία αποκερδαίνει μηνιαίως καθαρές αποδοχές 944/63€ (Σεπτέμβριος 2011 -βλ προσκομιζό­μενο έγγραφο). Εισοδήματα από άλλη πηγή δεν αποδείχτηκαν. Η διάδικος αυτή προκειμένου να έχει σύντομη πρόσβαση στην εργασία της, διαμένει μαζί με τον μάρτυρα στις Συκιές Θεσσαλονίκης (Σιατίστης ,αριθμ 5) σε μί­σθιο διαμέρισμα για το οποίο καταβάλουν 380 € μηνιαίως. Έχει στην απο­κλειστική κυριότητα της ένα διαμέρισμα, εμβαδού 167,40 τ.μ, στο πρώτο ό­ροφο μιας οικοδομής στην οδό Γυμνασίου 2, στη δημ.ενότητα Χαλκηδόνας του ομωνύμου δήμου. Το διαμέρισμα αυτό είναι κυρία κατοικία της (ση­ μειώνεται παρενθετικά ότι στην εξαίρεση από την ρευστοποίηση πρέπει να συμπεριληφθεί και η «δυνητική» κύρια κατοικία, δηλ. αυτή της οποίας δεν γίνεται χρήση ένεκα σοβαρών λόγων, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον .Π.χ διαμονή του οφειλέτη σε άλλο τόπο ένεκα λόγων υπηρεσιακών -βλ Ειρ.Λαρ.101/2011, Ειρ.Χαν 313/2011). Το διαμέρισμα αυτό έχει εμπορική αξία 80.000 € (βλ κατάθεση μάρτυρα).Περαιτέρω η διάδικος αυτή είναι συ­γκυρία, κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, ενός ισογείου καταστήματος ,εμβαδού 167,40 τ.μ., της ιδίας οικοδομής η οποία έχει ανεγερθεί στο αριθμ 635 οικόπεδο του 62ου οικ. τετραγώνου δυνάμει της αριθμ. 2171/1986 αδείας της δ/σης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης προσθήκης κατ` επέκταση και καθ`ύψος (βλ το αριθμ. 17.016/2006 συμβόλαιο της συμ/φου Θεσσαλονίκης Ευδοκίας Στρογγύλη). Το κατάστημα είχε εκμιστωθεί στον ..............δυνάμει του από 28-11-2007 ιδιωτ. συμφωνητικό, θεωρημένου αρμοδί­ ως, αντί μηνιαίου μισθώματος 800€ και χρησιμοποιείτο ως internet cαfe. Η μίσθωση όμως λύθηκε με συμφωνία των μερών στις 31-12-2010 (βλ προσαγόμενο έγγραφο με την αυτή ημερομηνία). Β) Η δεύτερη των αιτουσών -αδελφή της εργαζόταν ως πωλήτρια στην εταιρία παραϊατρικών ειδών ............... ε.π.ε και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011 ελάμβανε καθαρές απο­δοχές ύψους 795 €(βλ.εξοφλητική απόδειξη μισθοδοσίας). Έκτοτε είναι ά­ νεργη, είναι γραμμένη στο μητρώο ανέργων από 27-10-2011 ( α.μ. ...........5-βλ.έγγραφο ΟΑΕΔ), θα λαμβάνει δε από τον εν λόγω οργανισμό επίδομα ύψους 450 € το οποίο στο άμεσο μέλλον πιθανότατα τα μειωθεί ενόψει των γενικευμένων περικοπών μισθών, συντάξεων και επιδομάτων .Η διάδικος αυτή είναι συγκυρία του υπολοίπου ποσοστού του καταστήματος. IV) Οι αιτούσες σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της αίτησης είχαν αναλάβει παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέ­χουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με ε­ξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν.3869/10).Α) αμφότερες οφεί­λουν στην πρώτη πιστώτρια τράπεζα(Ε.Τ.Ε), εις ολόκληρο κάθε μια, συνολι­κό ποσό 207.524,44€ (162.832,98+44.691,42) δυνάμει των αριθμ....................και .................... συμβάσεων στεγαστικών δανείων( η πρώτη οφειλή οριοθετείται, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 04-11- 2010 έγγραφο της τράπεζας, μέχρι 31-10-2010, η δε δεύτερη μέχρι 20-10-2010). Β) Η πρώτη των αιτουσών οφείλει επίσης στην ίδια τράπεζα το συνολικό ποσό των 10.073,40 € (μέχρι 30-06-2010) δυνάμει της αριθμ ............... συμβάσεως καταναλωτικού δανείου. Γ) Η δεύτερη των αιτουσών οφείλει στην Ε.Τ.Ε συνολικά 10.738,92 € (10.034,42+704,50 μέχρι 30-06-2010 και 27-10-2010 αντίστοιχα ) δυνάμει δυο συμβάσεων καταναλωτικού δανείου (.............. και ............ αντίοτοιχα). Τέλος η ίδια διάδικος οφείλει στην δεύτερη των καθ`ων τράπεζα(.........ΒΑΝΚ) το ποσό των 4.943,60 € δυνάμει της αριθμ ...................... συμβάσε­ως καταναλωτικού δανείου. V) Από τα προπαρατιθέμενα το δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι στο πρό­σωπο των αιτουσών συντρέχει περίπτωση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών τους. Η κρίση αυτή συνάγεται από την σχέση της ρευστότητας τους προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την α­ φαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους (κατά τα κατωτέρω οριζόμενα), η υπολειπόμενη ρευστότητα τους δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στον όγκο των οφειλών τους ή τουλάχιστον σε ουσιώδες μέρος τους. Περαιτέρω ο ισχυρισμός της πρώτης των καθ`ων, ότι δηλ.οι αι­τούσες περιήλθαν δολίως σε αδυναμία πληρωμής επωμιζόμενες δανειακές υποχρεώσεις δυσανάλογες των οικονομικών τους δυνατοτήτων, είναι απορ­ριπτέος .Ειδικότερα πρέπει να λεχθεί ότι ο δανειολήπτης που αιτείται τη λή­ψη δανείου, δεν έχει την ευχέρεια να υποχρεώσει των πιστωτή να αποδεχθεί την πρόταση του. Ιδιαίτερα οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου δανείου (μέσω βεβαί­ωσης αποδοχών), να διαπιστώσουν και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του σε άλλες τράπεζες ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του δια­τραπεζικού συστήματος Τειρεσίας. Δολιότητα θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εάν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζο­ντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσης δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπε­ζες, για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιο πελατών τους (Ειρ.Νεας Ιωνίας 4/2011 τ.ν.π Νόμος). Προσθέτως, κατά την κρίση του παρόντος δικα­στηρίου, ο δανειολήπτης δεν έχει καμία εξουσία διαμορφώσεως ή τροπο­ποιήσεως όρων των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται με τις τράπεζες. Δηλαδή πρόκειται περί συμβάσεων προσχωρήσεως προς εκτέλεση των ο­ποίων αυτές, αφού εκτιμούσαν ορισμένες παραμέτρους στο πρόσωπο του δανειολήπτη και βαθμολογούσαν την πιστοληπτική του ικανότητα, χορη­γούσαν το τραπεζικό προϊόν. Εν τούτοις με επίκληση της ιδίας συμβάσεως οι τράπεζες ,μεταστρέφουν την άποψη τους και προβάλλουν, αβάσιμα όμως, δολιότητα του δανειολήπτη. VI) Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτουσών οι προ­ϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικό­τερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2. Θα πρέπει, δηλαδή, θα γί­νει συνδυασμός των τριών ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία, αυτής του αρθ. 9 παρ. 1 για εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας τους και τέλος αυτής του αρθ.9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της πρώτης των αιτουσών. Έτσι η ρύθμιση των χρεών τους θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατά το αρθ.8 παρ. 2, με τον ορισμό μηνιαίων κατα­βολών απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα τους επί τε­ τραετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτόν της από­φασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως . Όπως προαναφέρθηκε μοναδικό εισόδημα. της πρώτης των αιτουσών αποτελεί ο μι­σθός της που ανέρχεται σε 944,63€(Σεπτέμβριος 2011) της δε δεύτερης το επίδομα ανεργίας. Περαιτέρω στα πλαίσια ρύθμισης του ιδίου άρθρου και λαμβανομένου υπόψη των βιοτικών αναγκών των αιτουσών ,του υποχρεω­τικού ορισμού δόσεων για την διάσωση της κατοικίας της πρώτης και της πι­θανής ρευστοποίησης του καταστήματος της συγκυριότητός τους , το δικα­στήριο άγεται στην κρίση ότι οι αιτούσες πρέπει να υποχρεωθούν σε μηνιαί­ες καταβολές επί τετραετία ύψους 250 € η πρώτη, η δε δεύτερη ύψους 100€.Το ποσό αυτό (350€) συνολικά έπρεπε να διανεμηθεί συμμέτρως στις δανείστριες τράπεζες .Επειδή όμως το ύψος της απαίτησης της Ε.Τ.Ε. Α.Ε. ανέρχεται σε 97,88% του συνόλου των οφειλών τους ,είναι πρακτικά άσκοπο να διανεμηθεί του υπόλοιπο (7,42€) στην δεύτερη δανείστρια (βλ Έιρ.Μαραθώνα 1/20111 και Ι. Βενιέρη-Θ.Κατσά,ο.π ,σελ.241). Επομένως το σύνολο της μηνιαίας δόσεως πρέπει να καταβάλλεται στην πρώτη δανεί­στρια η οποία στο τέλος της τετραετίας θα έχει εισπράξει 16.800 € συνολικά . VII) Η παραπάνω ρύθμιση του άρθρο.8 παρ.2 του νόμου θα συνδυαστεί μ` αυ­τή του αρθ.9 παρ. 1, με την εκποίηση δηλαδή του προαναφερθέντος ισογείου καταστήματος της συνιδιοκτησίας των αιτούντων καθόσον κρίνεται, ενόψει και της πιο πάνω αξίας του, ότι μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών του (άρθρο 9 παρ.1 του νόμου). Για τη δι­ αδικασία εκποίησης των ακινήτων του οφειλέτη δεν περιέχεται ειδική ρύθμι­ση στο ν.3869/2010. Επομένως με βάση τη διάταξη του αρθ.15 αυτού θα ε­φαρμοστούν οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα των άρθρο. 147-150, με την επισήμανση ότι, επειδή στη διαδικασία της ρύθμισης δεν προβλέπεται το όρ­γανο του εισηγητή, οι σχετικές αρμοδιότητες κατανέμονται ανάλογα με τη φύση των επί μέρους πράξεων και ενεργειών στο ειρηνοδικείο και τον εκκα­θαριστή. Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 148 Πτωχ.Κ, να διαταχθεί η εκποίηση του παραπάνω καταστήματος η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή (στη θέση του εισηγητή αρθ. 149 παρ. 1Πτωχ.Κ), καθόσον η εκποίηση με πλειστηριασμό ενώπιον συμβο­ λαιογράφου, θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη διαδικασία δυσανάλογα της αξίας του εκποιούμενου. Ως ελάχιστο τίμημα το ποσό της αντικειμενικής του αξίας και η τιμή πρώτης προσφοράς ίση με την αξία αυτή. Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων και ως χρόνος διε­νεργείας του, πρέπει να οριστεί η 30η Μάιου 2012, ημέρα Τετάρτη, λαμβανο­μένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και μια ακόμη Τέταρτη χωρίς άλλες διατυπώσεις σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις ε­βδομάδες αρθ. (150 παρ. 1 ΠτωχΚ). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβά­λουν ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ως εγγυοδοσία, για ποσό ανερχόμενο στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής της πρώτης προσφοράς, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινή­του στον ενδιαφερόμενο (αρθ. 149 παρ.1 ΠτωχΚ). Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη περί διενέρ­γειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ.148 παρ.3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατά­στημα του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Επίσης μέσα σε προθεσμία 7 τουλάχιστον ημερών πριν τον πλειστηριασμό θα δημοσιευτεί πε­ρίληψη της διακήρυξης σε μία καθημερινή πολιτική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης , στην οποία θα αναφέρεται η ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού και οι επα­ναλήψεις του (αρθ. 148 ΠτωχΚ). Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί (371 Κ.Πολ.Δικ) ο οποίος και θα ενημερω­θεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ.13 του νό­μου (αρθ.9 παρ.1 ν.3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδι­κείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω καταστήματος, η οποία θα γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ` αρθ.153 παρ.1 ΠτωχΚ, ο ο­ποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του αρθ. 161 ΠτωχΚ .Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκα­θαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των αρθ.9 παρ.1 και 3 ν.3869/10, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ). Ο εκκαθαρι­στής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμό­μενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ.1 ΠτωχΚ ). Σημειωτέον ότι, ενόψει της αξίας του εκποιούμενου καταστήματος και του ύψους των απαιτήσεων της Ε.Τ.Ε Α.Ε., οι οποίες είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και θα ικανοποι­ηθούν προνομιακά, το ποσό που θα εισπράξει η εν λόγω τράπεζα από το τί­μημα του ακινήτου και αυτό από τις μηνιαίες καταβολές του αρθ. 8 παρ. 2 θα υπολείπεται των απαιτήσεων της. VIII) Οι παραπάνω δύο ρυθμίσεις θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με το αναμενόμενο προϊόν της εκποίησης του πιο πάνω καταστήματος και τις καταβολές επί 4ετία δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών των αι­τουσών. Το προβαλλόμενο αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κατοικίας της πρώτης των αιτουσών είναι υποχρεωτικό για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλ­λες διατάξεις σελ. 148, αριθ. 16 και Ι. Βενιέρη- Θ.Κατσά,ο.π ,σελ. 301). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85 % της εμπορικής της αξίας δηλαδή το ποσό των 68.000 ευρώ (80.000X85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της απο­πληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος ανα­προσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρη­ματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρό­νια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια (240 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των χρεών της εν λόγω διαδίκου, της οικονομικής της δυνατό­τητας και της ηλικίας της. Περαιτέρω οι απαιτήσεις της πρώτης των πιστω­τριών θα μειωθούν κατά το ποσό του τιμήματος που θα εισπράξει λόγω της προνομιακής ικανοποίησης της από την εκποίηση του πιο πάνω καταστήμα­τος , χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων το ποσό αυτό .Περαιτέρω η συνολική οφειλή των αιτουσών προς την τράπεζα Ε.Τ.Ε. Α.Ε. θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη του ποσού των 68.000 € (85% της εμπορι­κής αξίας της κύριας κατοικίας της πρώτης εξ αυτών )Επομένως με τις κατα­βολές που θα οριστούν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, θα ικανοποιηθεί εν μέρει η εν λόγω τράπεζα για το υπόλοιπο τω απαιτήσεων της από τα στε­γαστικά δάνεια καθόσον οι απαιτήσεις απ` αυτά είναι εξοπλισμένες με ε­ μπράγματη ασφάλεια(9 παρ. 2 ν.3869/2010, Α.Κ 1250,1272,1300-βλ Ι .Βενιέρη- Θ.Κατσά ,ο.π ,σελ. 304). ΙΧ)Όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς το συνολι­κό ποσό του υπολοίπου των οφειλών των αιτουσών, καθόσον η εμπραγμά­των εξασφαλισμένη πρώτη των πιστωτριών πέραν από τις πιο πάνω καταβο­λές επί 4ετία, πρόκειται να ικανοποιηθεί και από τη διανομή του τιμήματος της εκποίησης του καταστήματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίος ο ο­ρισμός εκκαθαριστή για την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της τελευταίας ρύθμισης, η οποία δεν μπορεί να γίνει από το Δικα­στήριο, προς εξασφάλιση των συμφερόντων τόσο των αιτουσών, όσο και της εν λόγω πιστώτριας (αρθ. 9 παρ. 1 του νόμου), ώστε να μην υπάρξει αμφιβο­λία ως προς το ακριβές ποσό των μηνιαίων δόσεων που θα καταβάλλεται. Έτσι στον ίδιο εκκαθαριστή, θα ανατεθεί ακόμη το έργο της έγγραφης ενημέ­ρωσης, αμέσως με την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίη­σης, των αιτουσών και των πάνω τραπεζών για το ακριβές υπόλοιπο των ο­φειλών τους προς κάθε μία απ` αυτές, το οποίο θα κατανεμηθεί σε 240 ισόπο­σες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν κατά σειρά πρώτα οι απαιτήσεις της πρώτης των πιστωτριών τράπεζας που εξασφαλίζονται εμπραγμάτως. Χ) Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτουσών με σκοπό την απαλλαγή τους με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκ­ποίησης της κύριας κατοικίας της πρώτης εξ αυτών, σύμφωνα με όσα ειδικό­τερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. 1)Ρυθμίζει τα χρέη των αιτουσών προς τη πρώτη των πιστωτριών τραπεζών (Ε.Τ.Ε Α.Ε.) με μηνιαίες καταβολές, ύψους 250 € για την πρώτη αιτούσα και 100 € για την δεύτερη, επί μια τετραετία .Οι καταβολές θα αρχίσουν το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης. 2)Διατάσσει την εκποίηση ενός καταστήματος, της συγκυριότητος των αιτου­σών, που βρίσκεται στο ισόγειο μιας οικοδομής στην οδό Γυμνασίου 2, στη δημ.ενότητα Χαλκηδόνας του ομωνύμου δήμου. Το κατάστημα έχει εμβαδόν 167,40 τ.μ., και η οικοδομή έχει ανεγερθεί στο αριθμ 635 οικόπεδο του 62ου οικ.τετραγώνου δυνάμει της αριθμ 2171/1986 αδείας της δ/σης Πολεοδομί­ας Θεσσαλονίκης. Ως ελάχιστο τίμημα ορίζεται η αντικειμενική του αξία και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό , η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή. Τις προσφορές οι ενδιαφερόμενοι ο­φείλουν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εφοδιασμέ­νο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ως εγγυοδοσία, για ποσό ανερχό­μενο στο ένα τρίτο της τιμής της πρώτης προσφοράς. Ορίζεται χρόνος διενέρ­γειας του πλειστηριασμού η 30 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 και τόπος το κατάστημα του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων . Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε επό­μενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και μια ακόμη Τέταρτη χωρίς άλλες διατυπώσεις σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες Περί­ληψη της διακήρυξης περί διενέργειας δημόσιου πλειστηριασμού που θα εκ­δοθεί από τον εκκαθαριστή, θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδι­κείο Κουφαλίων και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο 20 του­λάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, επίσης θα δημοσιευτεί τουλάχι­στον επτά ημέρες πριν τον πλειστηριασμό σε μία καθημερινή πολιτική εφη­μερίδα της Θεσσαλονίκης. 3) Ορίζει εκκαθαριστή τον Βουρουτζή Χρυσάφη δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Ερμού 3, τηλ ....................................) ο οποίος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από τη Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο, που τη­ρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή αυτού περιλαμβά­νεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω καταστήματος , η σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, και η διανομή του ποσού από την εκποίηση με την ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορί­ζεται από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3869/2010. 4)Προς ικανοποίηση μέρους των απαιτήσεων της πρώτης των πιστωτριών τραπεζών με την επωνυμία «.................ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε." που εξασφαλίζονται εμπραγμάτως, εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της πρώτης των αιτουσών, δηλ. ένα διαμέρισμα εμβαδού 167,40 τ.μ, στο πρώτο όροφο μιας οικοδομής στην οδό.............στη δημ. ενότητα Χαλκηδόνας του ομωνύμου δήμου. Η οικοδομή έχει ανεγερθεί στο αριθμ 635 οικόπεδο του 62ου οικ. τετραγώνου. Καθορίζει το καταβλητέο από την πρώτη των αι­τουσών ποσό για την παραπάνω αιτία, στο ύψος των 68.000 € (εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) προς προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας τράπεζας Ε.Τ.Ε Α.Ε. .Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε 240 δόσεις, ύψους 283,33 € εκάστης. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει το πρώτο πενθήμερο του πρώ­του μήνα τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζό­μενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 5) Ορίζει εκκαθαριστή τον πιο πάνω δικηγόρο Θεσσαλονίκης, στον οποίο αναθέτει την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της ρύθμισης για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της πρώτης των αιτουσών και συγκεκριμένα το έργο της έγγραφης ενημέρωσης, αμέσως με την ολοκλή­ρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης του καταστήματος , των αι­τουσών και των πιο πάνω τραπεζών για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών τους μετ ` αφαίρεση και των καταβολών επί 4/ετία.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.