Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διαδικασία εκποίησης αυτοκινήτου (Ειρηνοδικείο Πατρών - αριθμός απόφασης 2/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις απαραδέκτου αίτησης λόγω αοριστίας, εκποίηση αυτοκινήτου-διαδικασία.

[...] Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά. Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθ. 1 και 4 παρ. 1 ν. 3869/10, σαφώς προκύπτει ότι για το ορισμένο της αίτησης αρκεί να αναφέρεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη), και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη (το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, τα πάσης φύσεως εισοδήματα του και τα περιουσιακά του στοιχεία), κατάσταση όλων των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, στοιχεία τα οποία μπορούν να περιέχονται σε συννημένα στην αίτηση έγγραφα, οπότε συγκοινοποιούνται μ’ αυτή. Τέλος απαιτείται ορισμένο αίτημα, που είναι αυτό της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό αίτημα. Παραπέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 216 και 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων και του αιτήματος της αίτησης, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή του σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να προκύπτουν με σαφήνεια (βλ. ΑΠ 173/81 Αρχ. Ν. 32-258 και 1293/93 Δνη 35-140, ΕφΑθ 2212/83 Δνη 24-1417 και 11416/87 Δ. 19-332). Στην προκειμένη περίπτωση η ένδικη αίτηση περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, από το όλο δε περιεχόμενο της προκύπτει με σαφήνεια και χωρίς καμία αμφιβολία το αίτημα για δικαστική ρύθμιση των χρεών του αιτούντα σύμφωνα με το σχέδιο που υποβάλει. Επίσης στην συγκοινοποιηθείσα με την αίτηση περιουσιακή κατάσταση του αιτούντα περιέχεται το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο. Δεν απαιτείται δε για την πληρότητα τη αίτησης η αναφορά της έλλειψης υπαιτιότητας στην πρόκληση της μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των χρεών, εφόσον δε αυτή οφείλεται σε δόλο του οφειλέτη, το γεγονός αυτό προβάλλεται από τους πιστωτές, που βαρύνονται με την απόδειξη. Επίσης δεν απαιτείται η λεπτομερής αναφορά των εξόδων διαβίωσης του οφειλέτη, αρκεί η αναφορά της οικογενειακής του κατάστασης και των υποχρεώσεών του που συνδέονται μ’ αυτήν, ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν οι ανάγκες του, περιστατικά που περιέχονται στην ένδικη αίτηση. Ενόψει των παραπάνω οι ισχυρισμοί των καθών πιστωτριών περί αοριστίας της αίτησης στερούνται βασιμότητας. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Πατρών Χρήστο Λιαρομμάτη, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συµµετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες τους απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το 1979, είναι άγαμος, εργάζεται ως υπαξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία και οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονταν το Οκτώβριο του 2011 σε 1.118 ευρώ, από το οποίο ποσό του παρακρατείται αυτό των 250 ευρώ για την εξόφληση δανείων που έχει πάρει από το ΜΤΑ και το ΤΑΧ.ΚΑΤΑΝ. (βλ. αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας). Οι αποδοχές του αυτές είναι μειωμένες σε σχέση με τις καταβαλλόμενες τα προηγούμενα έτη (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα και φύλλα μισθοδοσίας προηγούμενων ετών), με προοπτική μείωσής τους από 27-10-11 με την παρακράτηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Μετοχικών Ταμείων (βλ. το από 17-11-11 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού του ΓΕΑ), αλλά και περαιτέρω μείωσης στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής αναπροσαρμογής των μισθών (βλ. σχετικό δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο). ΄Αλλη πηγή εισοδήματος δε διαθέτει ο αιτών, ο οποίος διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα στην Πάτρα, για το οποίο πληρώνει μηνιαίο μίσθωμα 145 ευρώ (βλ. μισθωτήριο συμβόλαιο). Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99). 1) Από την τράπεζα «...............................................A.E.» του έχει χορηγηθεί με τη ................................σύμβαση καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 28-9-10 12.233,24 ευρώ. Για το δάνειο αυτό δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο της οφειλής του αιτούντα κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης στην πιστώτρια αυτή(27-5-11), χρόνο κατά τον οποίο υπολογίζεται η αξία του, αφού μέχρι τότε συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10. 2) Από την τράπεζα «.........................................LTD», του έχει χορηγηθεί με την ........................... σύμβαση ένα δάνειο με υπόλοιπο οφειλής, μαζί με τους τόκους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στις 30-5-11, 13.008,08 ευρώ (βλ. την από 30-5-11 αναλυτική κατάσταση οφειλών της τράπεζας αυτής). 3) Από την τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία « .................................», του έχει χορηγηθεί με τη ................σύμβαση δάνειο με υπόλοιπο οφειλής, μαζί με τους τόκους στις 11- 3-11 4.299,26 ευρώ (βλ. την από 11-3-11 αναλυτική κατάσταση οφειλών της τράπεζας αυτής), ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο της οφειλής του αιτούντα κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης στην πιστώτρια αυτή (27-5-11). 4) Από την τράπεζα «.......................................», του έχει χορηγηθεί με την .............................. σύμβαση ένα δάνειο-κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, μαζί με τους τόκους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στις 27-5-11, 1.847,21 ευρώ (βλ. την από 5-7-11 αναλυτική κατάσταση οφειλών της τράπεζας). Ο αιτών από το έτος 2010 έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές του, η οποία οφείλεται στη μείωση των αποδοχών του σε σχέση μ’ αυτές των προηγούμενων χρόνων, σε συνδυασμό με το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δανείων του, τα οποία ως καταναλωτικά επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια, που έχουν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το εισόδημά του, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανώ διαβίωσης του. Η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο (δεν προβάλλεται δόλια περιέλευση, αλλά ούτε αποδείχθηκε). Ο ισχυρισμός της τρίτης από τις καθών πιστώτριες ότι ο αιτών ενήργησε καταχρηστικά, καθόσον επιδιώκει τη διαγραφή του χρέους του χωρίς να προκύπτει μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης και πραγματική αδυναμία πληρωμής, αποτελεί άρνηση της προϋπόθεσης της πραγματικής αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, η οποία αποδείχθηκε κατά τα προλεχθέντα. Ούτε οι επικαλούμενες από την καθής αυτή επαχθείς γι’ αυτήν συνέπειες από την υπαγωγή του αιτούντα στη ρύθμιση του ν. 3869/10 καθιστά την αίτησή του καταχρηστική, καθόσον η δικαστική ρύθμιση του χρέους στα πλαίσια της νομοθετικής αυτής ρύθμισης, αποτελεί μεν επέμβαση στην απαίτησής της, όπως και σ’ αυτές των υπολοίπων πιστωτριών, οι απαιτήσεις τους όμως διαμορφώθηκαν σε ψηλά σε σχέση με το ύψος των δανείων ποσά λόγω των ψηλών επιτοκίων που ισχύουν στο χώρο της καταναλωτικής πίστης με συνέπεια την υπερχρέωση του αιτούντα, η οποία καθιστά αναγκαία τη μείωσή τους ώστε να εξασφαλιστεί σ’ αυτόν ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης και να μπορέσει να επανενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, που αποτελεί σκοπό του νόμου και εξυπηρετεί το γενικότερο συμφέρον, που υπερτερεί αυτού των πιστωτριών τραπεζών. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχει ο αιτών είναι ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, με αριθ. κυκλοφορίας.........., αριθ. πλαισίου......................και αριθ. κινητήρα ............, τύπου .................., 1595 κυβ. εκ. 11 HP, με ημερομηνία πρώτης άδειας την 15η-4-2005, το οποίο είχε αγοράσει καινούριο (βλ. άδεια κυκλοφορίας του). Η από του πιστωτές «........................ ΕΛΛΑΔΟΣ» ζητά την απόρριψη της αίτησης επειδή ο αιτών παρέλειψε να περιλάβει στην αίτησή του το αυτοκίνητο αυτό και έτσι παρέβη το επιβαλλόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 1 του αρθ. 10 ν.3869/10 καθήκον για ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων και συγκεκριμένα. Όμως, όπως συνομολογείται από την πιστώτρια αυτή, ο αιτών περιέλαβε το αυτοκίνητο στην συγκοινοποιηθείσα με τη αίτηση κατάσταση της περιουσίας του και συνεπώς δε συντρέχει περίπτωση παράβασης του καθήκοντος της αλήθειας και επέλευσης σε βάρος του των δυσμενών συνεπειών του νόμου. Η εμπορική αξία του αυτοκινήτου, λαμβανομένου υπόψη και του τύπου και της παλαιότητάς του εκτιμάται σε 12.000 ευρώ (βλ. και αγγελίες παρόμοιου τύπου αυτοκινήτων στο ........................). Ενόψει των παραπάνω το περιουσιακό αυτό στοιχείο του αιτούντος, κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του. Γι’ αυτό και δεδομένου ότι τα παραπάνω εισοδήματα του δεν είναι τέτοια που να επιτρέπουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθών με τις 4ετείς καταβολές που θα οριστούν στα πλαίσια της ρύθμισης του αρθ. 8 ν. 3869/10, κρίνεται ότι πρέπει να διαταχθεί κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν.3839/10 η εκποίησή του. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1. Θα πρέπει, δηλαδή, θα γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του αρθ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία και αυτής του αρθ. 9 παρ. 1 για εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατ’ αρθ. 8 παρ. 2, με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Οπως προαναφέρθηκε μοναδικό εισόδημα του αιτούντος αποτελεί ο μισθός του από την εργασία του, ο οποίος ανέρχεται μηνιαία σε 1.118 ευρώ, από το οποίο ποσό του παρακρατείται αυτό των 250 ευρώ για την εξόφληση άλλων δανείων, με προοπτική μείωσής του, οι δε οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται προς ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών του ίδιου, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ενοίκιο της κατοικίας που διαμένει ποσού 145 ευρώ το μήνα. Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 300 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 31.387,79 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 12.233,24 ευρώ προς την «.......................A.E.» , 13.008,08 ευρώ προς την «...................ΒΑΝΚ ..................», 4.299,26 ευρώ προ το «.........................» και 1.847,21 ευρώ προς την «.......................», σε κάθε μία από τις οποίες αναλογεί από το ποσό των 300 ευρώ, στην πρώτη αυτό των 116,92 ευρώ (300: 31.387,79Χ12.233,24), στη δεύτερη αυτό των 124,33 ευρώ (300: 31.387,79Χ13.008,08), στην τρίτη αυτό των 41,09 ευρώ (300: 31.387,79Χ4.299,26) και στην τέταρτη αυτό των 17,66 ευρώ (300: 31.387,79Χ1.847,21). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: Α)Η τράπεζα «.....................................A.E.», 5.612,16 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της 6.621,08 ευρώ (12.233,24 - 5.612,16 ). Β) Η τράπεζα «...................................», 5.967,84 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της 7.040,96 ευρώ (13.008,08-5.967,84) Γ) Η τραπεζική εταιρία « .............................», 1.972,32 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της 2.326,94 ευρώ (4.299,26-1.972,32). Δ)Η τράπεζα « ......................ΕΛΛΑΔΟΣ», 847,68 ευρώ, και θα απομείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της 999,53 ευρώ (1.847,21-847,68) . Η παραπάνω ρύθμιση του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου θα συνδυαστεί μ’ αυτή του αρθ. 9 παρ. 1 , με την εκποίηση δηλαδή του πιο πάνω αυτοκινήτου του αιτούντος, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της προηγούμενης ρύθμισης απέμεινε ικανό υπόλοιπο από τις απαιτήσεις των καθών και παράλληλα η εκποίησή του μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών του. Όσον αφορά τη διαδικασία εκποίησης θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 15 του ν. 3869/10 οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα των αρθ. 146, 77 και 149, με την επισήμανση ότι, επειδή στη διαδικασία του ν. 3869/10 δεν προβλέπεται το όργανο του εισηγητή, η σχετικές με την εκποίηση διαδικασίες θα γίνουν από τον εκκαθαριστή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.77 ΠτωχΚ, η πώληση του παραπάνω αυτοκινήτου θα γίνει με ανοικτές προσφορές των ενδιαφερομένων προς τον εκκαθαριστή, ο οποίος και θα επιτρέψει τη σύναψη της πώλησης, εφόσον κατά την έμφρονα κρίση του η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη είναι συμφέρουσα και δεν πρόκειται με την επανάληψη της διαδικασίας να επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8.000 ευρώ ίσο με τα 2/3 της αξίας που εκτιμήθηκε των 12.000 ευρώ (ανάλογη εφαρμογή του αρθ. 954 παρ. 2 εδ. γ’ ΚΠολΔ). Η εκποίηση θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος διενέργειάς της πρέπει να οριστεί η τρίτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου 2012, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ή η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη δεν είναι συμφέρουσα κατά την κρίση του εκκαθαριστή θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αρθ. 966 ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενου. Ο εκκαθαριστής με την ανάληψη των καθηκόντων του θα συντάξει περίληψη, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 77 παρ. 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο Πατρών και θα δημοσιευτεί στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων το Ταμείου Νομικών 10 ημέρες πριν την ημέρα της εκποίησης. Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό σύλλογο Πατρών και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου ( αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Η ικανοποίηση των καθών από το προϊόν της εκποίησης θα γίνει συμμέτρως. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, ποσού, στην τράπεζα «............................A.E.» , 116,92 ευρώ, στην τράπεζα «..........................CO LTD», 124,33 ευρώ, στην τραπεζική εταιρεία « ................................ΕΛΛΑΔΟΣ» 41,09 ευρώ και στην τράπεζα «................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», 17,66 ευρώ. Διατάσσει την εκποίηση του με αριθ. κυκλοφορίας........................, αριθ. πλαισίου ...................... και αριθ. κινητήρα .........ΙΧΕ αυτοκινήτου του αιτούντα, τύπου ............A3.S3, 1595 κυβ. εκ. 11 HP, με τιμή πρώτης προσφοράς 8.000 ευρώ, η οποία θα γίνει με ανοικτές προσφορές των ενδιαφερομένων προς τον εκκαθαριστή, ο οποίος και θα επιτρέψει τη σύναψη της πώλησης, εφόσον κατά την έμφρονα κρίση του η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη είναι συμφέρουσα και δεν πρόκειται με την επανάληψη της διαδικασίας να επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα. Ορίζεται χρόνος διενέργειάς του η τρίτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10.00 και τόπος το κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ή η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη δεν είναι συμφέρουσα κατά την κρίση του εκκαθαριστή θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αρθ. 966 ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενου. Η περίληψη που θα εκδοθεί από τον εκκαθαριστή, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 77 παρ. 3 ΠτωχΚ, θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο Πατρών και θα δημοσιευτεί στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων το Ταμείου Νομικών 10 ημέρες πριν την ημέρα της εκποίησης. Ορίζει εκκαθαριστή την .................δικηγόρο Πατρών, η οποία και θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων της από τη Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή αυτού περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω αυτοκινήτου και η σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών από το προϊόν της, μετά την προηγούμενη αφαίρεση των εξόδων κατ’ αρθ. 975 ΚΠολΔ.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.