Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Απόρριψη της ένστασης δόλου του οφειλέτη - Επαρκές αντιστάθμισμα για αξία ποσοστού εξ αδιαιρέτου ακινήτου που μεταβιβάστηκε κατά την τελευταία τριετία με γονική παροχή (Ειρηνοδικείο Αθηνών - αριθμός απόφασης 3/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της οφειλέτριας, των εισοδημάτων της και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Ρύθμιση καταβολών επί 4ετία με βάση το «περίσσευμα» από το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα. Απόρριψη της ένστασης δόλου του οφειλέτη. Επαρκές αντιστάθμισμα για αξία ποσοστού εξ αδιαιρέτου ακινήτου που μεταβιβάστηκε κατά την τελευταία τριετία με γονική παροχή. Απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής των λοιπών χρεών μετά την προσήκουσα τήρηση των όρων της απόφασης

[...] Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010 α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 10-3-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Αθηνών Πάρι Αναστασάκου) και β) η από 8-3-2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία κατάθεσης 22-3- 2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ.2 Ν.3869/2010). Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 Ν.3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένων των αντίθετων ισχυρισμών των καθών και είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αιτούσα εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές της την κακή της οικονομική κατάσταση και την αδυναμία της να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις είναι αόριστος και πρέπει να απορριφθεί. Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας από τους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται, λοιπόν στην ένσταση οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες η αιτούσα απέκρυψε από τους πιστωτές της την οικονομική της κατάσταση και το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) έχουν την δυνατότητα, εκτός από την έρευνα των οικονομικών στοιχείων του αιτουμένου το δάνειο, μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης αποδοχών, να διαπιστώσουν και τις τυχόν δανειακές του υποχρεώσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, κατασχέσεων κλπ.), μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων). Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας που δόθηκε στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα επικαλέστηκαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Η αιτούσα Ν.Σ., κάτοικος Δ.Αττικής, είναι υπάλληλος της εταιρείας «Ε… ΕΠΕ» με μηνιαίο εισόδημα που κατά τη διάρκεια του έτους 2011 ανέρχεται στο ποσό των 1.270 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη βεβαίωση αποδοχών σε συνδυασμό με τον υπολογισμό δώρων και επιδόματος αδείας). Η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, θεωρούνται δε με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής. Πιστωτές της είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτή έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές: 1) Τράπεζα M.E. ΑΕ: α) από την με αριθμό ................ σύμβαση πιστωτικής κάρτα ποσού 331,53 ευρώ και β) από την με αριθμό .....................χορήγησης πιστωτικής κάρτας ποσού 12.727,34 ευρώ ήτοι συνολικά 13.058,87 ευρώ μέχρι την 29-3-2011 (ημερομηνία κοινοποίησης της κρινόμενης αίτησης), 2) Τράπεζα ..........ΑΕ: α) από τη με αριθμό ........... σύμβαση δανείου ποσού 11.063,37 ευρώ, β) από την με αριθμό ......................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 364,72 ευρώ, γ) από την με αριθμό..................σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 299,41 ευρώ, ήτοι συνολικά 11.727,5 ευρώ, 3) Τ.Π. ΑΕ: α) από τη με αριθμό ................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 12.962,42 ευρώ και β) από τη με αριθμό ..................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 12.813,03 ευρώ, ήτοι συνολικά 25.775,45 ευρώ μέχρι την 29- 3-2011 (ημερομηνία κοινοποίησης της κρινόμενης αίτησης), 4) Τράπεζα E.E. ΑΕ: α) από τη με αριθμό .....................σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 13.628,82 ευρώ, β) από τη με αριθμό ..................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 1.490,89 ευρώ, γ) από τη με αριθμό ..................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 1.754,47 ευρώ, δ) από τη με αριθμό .................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 4.117,33 ευρώ, ε) από τη με αριθμό......................σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 3.405,95 ευρώ και στ) από τη με αριθμό..........................σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 5.741,95 ευρώ, ήτοι συνολικά 30.139,41 ευρώ, 5) Τράπεζα Ε. α) από την με αριθμό ....................σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 2.612,78 ευρώ, β) από την με αριθμό.....................σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 11.318,64 ευρώ και γ) από τη με αριθμό .................. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 2.173,93 ευρώ ευρώ, ήτοι συνολικά 16.105,35 ευρώ, μέχρι την 29-3- 2011 (ημερομηνία κοινοποίησης της κρινόμενης αίτησης). Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τους πιστωτές της ανέρχονται στο ποσό των 96.806,58 ευρώ. Η αιτούσα είναι διαζευγμένη (βλ. το με αριθ.πρωτ.15062/2010 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Δ.) και έχει μία ενήλικη κόρη ηλικίας 26 ετών, από την οποία φιλοξενείται σε διαμέρισμα της οδού Δ…. αρ.1.. στη Δ. και η οποία εργάζεται και μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη των οικογενειακών δαπανών. Η αιτούσα είχε στην κυριότητα της ποσοστό 18,75% εξ αδιαιρέτου του προαναφερομένου διαμερίσμα­τος 74,03 τ.μ. στη Δ… Αττικής, το οποίο μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στη κόρη της Α.Κ. δυνάμει του με αριθμό 5395/2010 συμβολαίου του συμβ/φου Αθηνών Σ.Α., αντικειμενικής αξίας 8.657,35 ευρώ. Δεν διαθέτει άλλη ιδιόκτητη οικία, ούτε κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, ούτε καταθέσεις σε τράπεζες ενώ το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτριών τραπεζών. Συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της και με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια του 2010 η αιτούσα προέβη σε μεταβίβαση του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου που είχε στην κόρη της, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 670 ευρώ σε 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις (άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3869/10), ενώ η ίδια αναφέρει ότι μπορεί να διαθέτει το ποσό των 380,61 ευρώ. Ειδικότερα στην τραπεζική εταιρία «...........ΑΕ» της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 13,49% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των ενενήντα (90) ευρώ. Στην τραπεζική εταιρία «A.B.ΑΕ» της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 12,11% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των ογδόντα ενός (81) ευρώ. Στην τραπεζική εταιρία «Π.ΑΕ» της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 26,63% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ευρώ. Στην τραπεζική εταιρία «E.E. ΑΕ» της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 31,13% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των διακοσίων οκτώ (208) ευρώ. Τέλος στην τραπεζική εταιρία «Ε.ΑΕ» της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 16,64% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των εκατόν δώδεκα (112) ευρώ. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών της θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 Ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριες της στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα (670) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.