Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων, οφειλές σ’ ολόκληρο, ρύθμιση κοινού χρέους, συμπλήρωση αοριστιών αιτήσεων με δήλωση στα πρακτικά (Ειρηνοδικείο Πατρών - αριθμός απόφασης 9/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων, οφειλές σ’ ολόκληρο, ρύθμιση κοινού χρέους, συμπλήρωση αοριστιών αιτήσεων με δήλωση στα πρακτικά.

[...] Με την υπ’ αριθμ.30/2011 κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την μοναδική πιστώτρια Τράπεζα οι οποίες (οφειλές) αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί όπως συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση του 50% (ποσοστό συγκυριότητάς της) της κύριας κατοικίας της σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση ως προς την οποία αναφέρει ότι είναι άνεργη κι είναι μοναδικό εισόδημα, το εισόδημα του συζύγου της, επίσης έχει την 50% αδιαίρετα κυριότητα επί της κατοικίας όπου διαμένει με την οικογένειά της έχει ένα ανήλικο τέκνο, με σκοπό την μερική απαλλαγή της απ’ αυτά. Η μοναδική μετέχουσα «............... ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» ισχυρίζεται η αίτηση είναι αόριστη α) καθόσον δεν υπάρχει σ’ αυτήν ειδικό αίτημα περί δικαστικής ρύθμισης των οφειλών παρά μόνο αίτημα όπως οι πιστωτές αποδεχτούν το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης β) καθόσον η αιτούσα αιτείται μεν την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του 50% της κύριας κατοικίας της αλλά στο σχέδιο δεν προτείνει να καταβάλει το 85% της εμπορικής αξίας και γ) καθόσον δεν αναφέρεται στο σχέδιο διευθέτησης ότι υπάρχουν εμπράγματες ασφάλειες υπέρ της Τράπεζας στο ακίνητό της και δ) ότι δεν αναφέρονται στην αίτηση οι βιοτικές ανάγκες της ίδιας και της οικογένειάς της. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι αφού όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 744, 745, 751 Κ.Πολ.Δ. ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης επιτρέπει την δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε Ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. (βλ. ΑΠ 1131/87 Νοβ 36. 1601 έως 1602 πλειοψηφία, Εφ.Αθ 2735/2000, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ Νόμος). Στην προκείμενη περίπτωση όλες οι παραπάνω ελλείψεις συμπληρώθηκαν είτε με δήλωση στο ακροατήριο είτε με τις έγγραφες κατατεθείσες προτάσεις της αιτούσας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παράλειψη των ως άνω στοιχείων στην αίτηση σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έλλειψη του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης με την εύνοια των άρθρων 10 του ν. 3869/2010. Τέλος η πιστώτρια ισχυρίσθηκε ότι η αιτούσα δεν της απέστειλε πρόσκληση προκειμένου να υποβάλλει στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις της για να δηλώσει αν συμφωνεί με το σχέδιο εντός της νομικής προθεσμίας κατ’ άρθρο 5 του άνω νόμου. Η παράλειψη αυτή ακόμα και αν λάβει χώρα δεν ασκεί καμία επιρροή όταν η πιστώτρια απαντήσει στο σχέδιο διευθέτησης ως εν προκειμένω που αυτή απάντησε αρνητικά. Πέραν όμως τούτου από την προσκομιζόμενη υπ’ αριθμ. 2695/8-4-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Σωκράτη Παπουλίδη προκύπτει ότι η αιτούσα προέβη σε τέτοια πρόσκληση προς την πιστώτρια. Η αίτηση επομένως είναι αρκούντως ορισμένη, αρμόδια εισάγεται στο παρόν δικαστήριο για να εκδικασθεί με την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 του ν. 3869/2010, εφόσον για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως α) η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού του διαμεσολαβητικού προσώπου που έχει την εξουσία κατά το άρθρο 2 του νόμου αυτού (βλ. την από 4-4-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Αρβανίτη Αλέξανδρου) και β) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της ίδιας και της πιστώτριάς της κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του παρόντος δικαστηρίου προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας σε οποιοδήποτε Ειρηνοδικείο της χώρας για διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από τα υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ του ν. 3869/2010). Η αίτηση λοιπόν είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας της πιστώτριάς της. Με την υπ’ αριθμ. 29/2011 αίτηση ο αιτών σύζυγος της πρώτης αιτούσας επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπό του και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους πιστωτές που αναφέρει στην αίτηση ζητεί την ρύθμιση των χρεών με την εξαίρεση του 50% (ποσοστό συγκυριότητάς του) της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει με σκοπό την μερική απαλλαγή του απ’ αυτά. Η μετέχουσα στη δίκη «...................ΑΕ» ισχυρίσθηκε ότι ο αιτών δεν της επέδωσε κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και ότι ένεκα τούτου η αίτηση είναι απαράδεκτη. Ο ισχυρισμός αυτός νομικά αβάσιμος καθόσον το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 αντικατ. με άρθρο 85 πα. Α3 του ν. 3996/2011 μόνο την επίδοση της αίτησης με ορισμός δικασίμου για την συζήτησή της στην οποία περιέχεται η κατάσταση των πιστωτών και το σχέδιο διευθέτησης. Ισχυρίσθηκε επίσης ότι η αίτηση είναι αόριστη καθόσον δεν προσδιορίζονται σ’ αυτήν οι βιοτικές ανάγκες του αιτούντα και της οικογενείας του, ούτε ότι υφίσταται υπέρ αυτής εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων ιδιοκτησίας του αιτούντα, ότι ουδέν αίτημα διατυπώνει ο αιτών περί δικαστικής ρύθμισης των οφειλών παρά μόνο αιτείται να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης, και ότι ο αιτών αιτείται την εξαίρεση της κύριας κατοικίας αλλά στο σχέδιο διευθέτησης δεν προτείνει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας. Οι ως άνω ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι κατά τα ανωτέρω αναγραφόμενα αφού και στη δίκη αυτή όλες οι παραπάνω ελλείψεις συμπληρώθηκαν είτε με δήλωση του πληρεξουσίου του αιτούντα στο ακροατήριο είτε με τις προτάσεις που κατέθεσε επί της έδρας. Πρέπει να σημειωθεί και εν προκειμένω ότι η παράλειψη των ως άνω στοιχείων δεν συνιστά παράβαση του καθήκοντος αληθείας με την εύνοια του άρθρου 10 του ν. 3869/2010. Τέλος παραβίαση του καθήκοντος αληθείας δεν συνιστά ούτε η εσφαλμένη αναγραφή του νομίσματος σε ευρώ και όχι ελβετικά φράγκα αφού έγινε παραδεκτή διόρθωση τούτου στο ακροατήριο. Η συμμετέχουσα στη δίκη «............. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» ισχυρίζεται ότι η αίτηση είναι αόριστη α) διότι δεν αναφέρεται σ’ αυτήν από πότε κατέστη άνεργη η σύζυγος του αιτούντα, η εισοδηματική της κατάσταση πριν την περιέλευσή της σε ανεργία, και οι τυχόν απ’ αυτήν προσπάθειες ανεύρεσης εργασίας και β) διότι δεν εξιδικεύεται στην αίτηση τα περιστατικά που συντέλεσαν στην μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του αιτούντα. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά αβάσιμοι καθόσον ο νόμος δεν απαιτεί την αναφορά των στοιχείων αυτών αφού το άρθρο 4 απαιτεί μόνο να αναφέρονται στην αίτηση η κατάσταση των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του ενώ αρκεί η απλή αναφορά ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής τους (άρθρο 1 του ν. 3869/2010. Τους ίδιους λόγους, αοριστίας της αίτησης ως ανωτέρω πρότειναν και οι συμμετέχουσες στη δίκη «.................», «............» και «.........». Οι ισχυρισμοί αυτοί επομένως κρίνονται απορριπτέοι κατά τα ανωτέρω. Η αίτηση επομένως είναι αρκούντως ορισμένη, αρμοδίως εισάγεται στο παρόν δικαστήριο για να εκδικασθεί με την εκούσια δικαιοδοσία εφόσον για το παραδεκτό της έχουν προσκομισθεί α) η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού του δικηγόρου Αρβανίτη Αλέξανδρου (βλ. προσκ. από 20- 12-2010 βεβαίωση) β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του ίδιου και των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπο χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Η αίτηση λοιπόν είναι νόμιμη ερειδόμενη στις ίδιες ως άνω με την πρώτη αίτηση διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα και των πιστωτών του συνεκδικασθεί δε με την πρώτη λόγω της προφανούς συνάφειάς τους αφού οι αιτούντες είναι σύζυγοι και συνοφειλέτες εις ολόκληρον σε ορισμένες εκ των απαιτήσεων, με τη συνεκδίκαση δε αυτή θα επιτευχθεί οικονομία της δίκης ενώ δεν θα θιγεί ο προσωποπαγής χαρακτήρας της ρύθμισης για κάθε ένα αιτούντα αφού το άρθρο 741 Κ.Πολ.Δ επιτρέπει τη εφαρμογή του 246 Κ.Πολ.Δ (Κεραμέας σχολ. στο 246 Κ.Πολ.Δ). Η μετέχουσα στη δίκη «.........» δεν εμφανίστηκε όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά που είχε στο πινάκιο αν και είχε κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα (βλ. υπ’ αριθμ. 26988/18-4-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ........................) και έτσι πρέπει να δικασθεί ερήμην. Η συζήτηση όμως χωρήσει σαν να είχε εμφανισθεί και αυτή (ωσεί παρούσα). Κατά την συζήτηση στο ακροατήριο εμφανίστηκε η δικηγόρος Αριστέα Βαγενά και δήλωσε στο ακροατήριο παρέμβαση υπέρ της (.......................) για απαίτηση ύψους 2500,50 ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι απαράδεκτη καθόσον ως προς την αυτή πιστώτρια (..................) δεν έχει τηρηθεί η προδικασία για δικαστικό συμβιβασμό (βλ. Κρητικός Αθ. σελ. 77 παρ. 48 και 49). Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντα όλα τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα αποδείχθηκαν τα επόμενα: οι αιτούντες είναι σύζυγοι και έχουν ένα ανήλικο τέκνο 10 ετών. Ο σύζυγος............................εργάζεται ως πωλητής στην εταιρία «.....................ΑΕ» από την οποία αποκερδαίνει ως καθαρές αποδοχές 835,14 ευρώ όπως προκύπτει από την απόδειξη πληρωμής του μηνός Φεβρουαρίου του 2011. Οι αποδοχές που αποκέρδαινε το 2009 ήταν ετησίως 22.635,81 ευρώ ενώ το έτος 2010 το ετήσιο εισόδημά του ανήλθε στο ποσό των 11.742,05 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενα αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων Οικ. Ετών 2010, 2011). Η αιτούσα είναι καθηγήτρια Αγγλικών (βλ. προσκ. υπ’ αριθμ. 8894/22-9-2003 συμβόλαιο αγοράς της συμβολαιογράφου Αναστ. Καφέζα) και το Οικον. Έτος 2011 όπως προκύπτει από εκκαθαριστικό σημείωμα του Οικ. αυτού έτους είχε τεκμαρτό εισόδημα (από δαπάνες διαβίωσης) 4.563,24 ευρώ ενώ είναι μακροχρόνια άνεργη. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν προέκυψε ότι διαθέτουν οι αιτούντες σύζυγοι. Η οικονομική της αυτή κατάσταση όμως είναι προσωρινή και οφείλεται στη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας την τρέχουσα περίοδο, λόγω δε τη ηλικίας τους (έτη γενν. 1970 και 1972) που τους επιτρέπει μετά από εύλογη προσπάθεια, όπως εξάλλου επιβάλλεται σ’ αυτούς με τη διάταξη του άρθρ. 8 παρ. 3 του ν. 3869/10 να βρουν ανάλογη με τις ικανότητές τους εργασία είναι πιθανή η ανεύρεση καλύτερης εργασίας για το σύζυγο καθώς και η ανεύρεση εργασίας από τη σύζυγο. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση των ενδίκων αιτήσεων είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση αιτήσεων ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), με εξαίρεση το εμπραγμάτως ασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο, που έλαβαν ως συνοφειλέτες οι αιτούντες και του οποίου ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010). Η αιτούσα-σύζυγος έχει λάβει από την ............ Τράπεζα ως συνοφειλέτρια εις ολόκληρον μαζί με τον αιτούντα - σύζυγό της δυνάμει των υπ’ αριθμ. ..................,.............., και ........................ αριθμών συμβάσεων τα παρακάτω ποσά σε ελβετικό νόμισμα για στεγαστικά δάνεια τα οποία την 1-3-2011 ανέρχονταν σε 103.633,91 CΗF (ελβετικά φράγκα), 141.137,23 CHF και 79.523,59 CHF αντίστοιχα, και συνολικά 324.294,13 ελβετικά φράγκα (βλ. προσκ. αναλυτικές καταστάσεις Εθν. Τράπεζας και πρόσθετες πράξεις). Οι απαιτήσεις αυτές ήταν εξασφαλισμένες με εμπράγματες ασφάλειες (προσημειώσεις επί της κύριας κατοικίας της (βλ. προσκ. αντίγραφα περιλήψεων του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού γραφείου Πατρών). Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι από την 1-3-2011 μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης αφού η τράπεζα δεν προσκόμισε έγγραφο σημείωμα με λογιστικό υπολογισμό των τόκων αυτών αλλά, ούτε και το επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Ο αιτών - σύζυγος συμβλήθηκε στις ίδιες ως άνω συμβάσεις ως συνοφειλέτης εις ολόκληρον δε απαιτήσεις της τράπεζας και έναντι αυτού εξασφαλίσθηκαν με τις ίδιες ως άνω εμπράγματες ασφάλειες (προσημειώσεις) επί του ιδίου ακινήτου το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και επί του οποίου έχουν ποσοστό συγκυριότητας 50% αδιαίρετα ο καθένας. Από την ίδια τράπεζα (Εθνική) ο αιτών έλαβε α) μία πιστωτική κάρτα για την οποία οφείλει στις 18-4-2011 ποσό 4.214,5 ευρώ β) Από την............ΒΑΝΚ ένα καταναλωτικό δάνειο του οποίου το ποσόν μαζί με τους τόκους μέχρι τις 12-9-2010 ανήλθε στο ποσό των 4.944,54 ευρώ, ένα καταναλωτικό δάνειο το ποσόν του οποίου μαζί με τους τόκους μέχρι τις 17-9-2010 ανήλθε στο ποσόν 13.293,85 ευρώ, ένα καταναλωτικό δάνειο το ποσόν του οποίου νομιμοτόκως μέχρι τις 15-9-2010 ανήλθε στο ποσόν των 253,52 ευρώ, ένα καταναλωτικό δάνειο το οποίο μέχρι τις 14-9-2010 ανήλθε στο ποσόν των 15.318,76 ευρώ και ένα καταναλωτικό δάνειο το οποίο μέχρι τις 18-9 2010 ανήλθε σε 2.956,19 ευρώ και συνολικά στην .............Τράπεζα οφείλει ποσόν 36.766,86, γ) μία πιστωτική κάρτα από την.................(.......................σύμβαση) ποσού στις 23-9-2-2010 2.474,62, μία πιστωτική κάρτα το ποσόν της οποίας στις 23-9-2010 ανήλθε σε 355,89 ευρώ, μία πιστωτική κάρτα η οποία έως την ίδια ημεροχρονολογία ανήλθε στο ποσόν των 2.019,82 ευρώ, μία πιστωτική κάρτα που την ίδια ημεροχρονολογία επίσης ανήλθε στο ποσό των 2.539,84 ευρώ και συνολικά 7,390,17 δ) ένα καταναλωτικό δάνειο από την .........(αριθ.................) το οποίο στις 23-9-2010 ανήλθε στο ποσόν των 5.080,91 ευρώ, μία κάρτα (αριθμός ......................) το ποσόν της οποίας μαζί με τους τόκους μέχρι τις 23-9-2010 ανήλθε στο ποσόν των 2.721,06 ευρώ και συνολικά ποσόν 7.801,97. ε) Από την ............ Τράπεζα της Ελλάδας έλαβε μία κάρτα το ποσόν της οποίας μέχρι τις 17-9-2010 ανήλθε στο ποσόν των 5.206,87 ευρώ. στ) Από την Τράπεζα ............ δύο κάρτες ποσών 15.230,08 και 15.337,66 ευρώ μέχρι τις 13-8-2010 και συνολικά το ποσόν των 30.567,74 ευρώ. Όλα τα προαναφερόμενα ποσά προκύπτουν από τις προσκομιζόμενες καταστάσεις γνωστοποιήσεως των οφειλών του αιτούντα από τις Τράπεζες. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τόκοι από τους άνω χρόνους γνωστοποιήσεως μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης καθόσον δεν προσκομίσθηκε από τις μετέχουσες στη διαδικασία Τράπεζες οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν οι τόκοι αυτοί. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική οφειλή των αιτούντων προς τους πιστωτές τους που συμπεριέλαβαν στην αίτηση ανέρχεται στο ποσό των 324.294,13 CHF για την οφειλή του από τα στεγαστικά δάνεια και 91.947,94 ευρώ για τις οφειλές του αιτούντα από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ή 253.354 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια (324.294,13 CHF:1,28) κατά ισοτιμία του Ελβετικού φράγκου κατά το χρόνο που κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος (χρόνος κοινοποίησης της αίτησης) και 91.947,94 για τα λοιπά χρέη. Συνολικά λοιπόν ο αιτών έχει χρέος προς ρύθμιση 345.301 ευρώ (253.354 + 91.947,94 ευρώ). Ο αιτών από το έτος 2010 έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του λόγω της προαναφερόμενης σημαντικής μειώσεως των εισοδημάτων του η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Ο ισχυρισμός των μετεχουσών τραπεζών και του οποίου ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής διότι απέκρυπτε από τους δανειστές του την κακή οικονομική του κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου που του έπρεπε το εισόδημά του είναι αόριστος. Τούτο δε διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας αυτής στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται όμως από τους πιστωτές του οι συγκεκριμένες ενέργειες με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από αυτούς την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των υποχρεώσεών του προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου άλλωστε τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους. Ο αιτών διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να εκποιηθούν και αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα: α) μία διώροφη μονοκατοικία (μεζονέτα) της οποίας κατέστη συγκύριος κατά ποσοστό 50% αδιαίρετα με την αιτούσα (συγκυρία κατά 50% αδιαίρετα επίσης) δυνάμει του υπ’ αριθμ. 8894/22-9-2003 συμβολαίου της συμβ/φου Πατρών Αναστασίας Καφέζα που βρίσκεται στην περιοχή του «Γηροκομείου» του Δήμου Πατρέων και αποτελείται από υπόγειο 69,40 τ.μ., ισόγειο όροφο εμβαδού 56,64 τ.μ. και τον πρώτο όροφο εμβαδού 52,54 τ.μ. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων και του τέκνου τους και η εμπορική της αξία λαμβανομένων υπόψη το ότι βρίσκεται σε αναβαθμισμένη οικιστική περιοχή, το ότι είναι πρόσφατης κατασκευής διαθέτει όλους τους αναγκαίους κύριους και βοηθητικούς χώρους, συνεκτιμώμενης και της αντικειμενικής της αξίας (βλ. Ε.Τ.Α.Κ.) αλλά και του γεγονότος ότι σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν μειωθεί οι αγοραπωλησίες ακινήτων εκτιμάται στο ποσόν των 180.000 ευρώ. Η αξία αυτή δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με ένα τέκνο που ανέρχεται σε 275.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της, το ½ αδιαίρετα της ψιλής κυριότητας ισόγειας οικίας αποτελούμενης από υπόγειο και ισόγειο συνολικού εμβαδού 102 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Γηροκομείο» και επί της οδού Γηροκομείου 81 και Υπαπαντής. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα σ’ αυτές των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απ’ ευθείας στους πιο πάνω πιστωτές του από τα εισοδήματά του επί τετραετία που θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του επομένου μηνός απ’ αυτόν που δημοσιεύθηκε η παρούσα απόφαση. Το προς διάθεση προς τους πιστωτές του ποσόν λαμβανομένων υπόψη των βασικών και προσωπικών του αναγκών ανέρχεται σε 515 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται στις οικονομικές του δυνατότητες, αφού το πρότεινε ο ίδιος με το σχέδιο διευθέτησης. Έτσι σε κάθε μία από τις πιστώτριες Τράπεζες αναλογούν από το ποσόν των 515 ευρώ τα εξής ποσά: α) στην πρώτη Εθνική τράπεζα ποσόν 384,15 ευρώ εκ των οποίων 377,86 το μήνα αναλογούν στα στεγαστικά δάνεια και 6,28 στην πιστωτική κάρτα (257.568 το χρέος του προς την Τράπεζα αυτή Χ 515 ευρώ η δόση : 345.301 το σύνολο των χρέους του). Β) στην ........... Τράπεζα ποσόν 54,83 ευρώ (36.766,86 το χρέος του προς αυτήν Χ 515 η δόση : 345.301 το συνολικό χρέος του), γ) στην .................. ποσόν 11 ευρώ (7.390,17 Χ 515 : 345.301) δ) στην ............ ποσόν 11,63 ευρώ (7.801,97 Χ 515:345.301 ευρώ). ε) στην.........ποσόν 7,76 ευρώ (5.206,87 Χ 515: 345.301 ευρώ). στ) στην Τράπεζα Πειραιώς 45,59 (30.567,74 Χ 515:345.301 ευρώ). Στο τέλος της τετραετίας κάθε τράπεζα θα έχει λάβει τα εξής ποσά: α) Η .......... 18.439 ευρώ (384,15 Χ 48 μήνες) εκ των οποίων 18.137,28 για το κοινό δάνειο και 301,71 ευρώ για τα λοιπά χρέη (πιστωτική κάρτα). β) Η............ τράπεζα ποσόν 2.631,84 ευρώ (54,83 Χ 48 μήνες). γ) Η .......... 528 ευρώ (11 ευρώ Χ 48 μήνες). δ) η .............. 558 ευρώ (11,63 ευρώ Χ 48 μήνες ) ε) Η .... 372 ευρώ (7,76 Χ 48 μήνες). στ) η Πειραιώς 2.188,32 ευρώ (45,59 ευρώ Χ 48 μήνες). Δηλαδή θα έχει καταβάλει συνολικά 24.717 και θα μένει υπόλοιπο 320.584 ευρώ σε όλους τους πιστωτές του. Η αιτούσα με βάση τα εισοδήματά της και τις βιοτικές της ανάγκες σε συνδυασμό με την εν γένει οικονομική της κατάσταση που προπεριγράφηκαν δεδομένου ότι η συνεισφορά της στην εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων στηριζόταν αποκλειστικά στα εισοδήματα του συζύγου της έχει περιέλθει από τον ίδιο χρόνο σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών της από τα κοινά στεγαστικά δάνεια, κι έτσι συντρέχει περίπτωση και γι’ αυτών ρύθμισης των χρεών της με βάση τα άρθρα 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και αρχικά με μηνιαίες καταβολές επί τετραετία που θα αρχίζουν την 1η ημέρα του επομένου μηνός απ’ αυτόν που δημοσιεύθηκε η απόφαση. Το προς διάθεση στην μοναδική της πιστώτρια (......... Τράπεζα) ποσό ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα οικονομικές της δυνατότητες δεδομένης και της συνεισφοράς του συζύγου τους. Το συνολικό ποσό των οφειλών της (253.354 ευρώ), αφαιρουμένου του ποσού των 18.137,28 ευρώ που με την παρούσα έχει ρυθμιστεί να δώσει ο σύζυγός της για το ίδιο χρέος, ανέρχεται στο ποσόν των 235.216,72 ευρώ. Έτσι μετά το τέλος της τετραετίας η αιτούσα θα έχει καταβάλει 2.400 ευρώ (50 ευρώ Χ 48 μήνες ) και θα μείνει υπόλοιπο 232.816,72 ευρώ. Η παραπάνω ρύθμιση όπως προαναφέρθηκε θα συνδυασθεί με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/20 εφόσον με τις καταβολές αυτές δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση και υποβάλλοντας και αίτημα και επ’ αυτήν εξαίρεση της κύριας οικίας από την εκποίηση, μετά την υποβολή του οποίου είναι υποχρεωτική η εξαίρεση για το δικαστήριο. (βλ. Κρητικός σελ. 148 αριθμ. 16). Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάσωση της κοινής κατοικίας που έγινε με αίτηση του αιτούντα δεν ωφελεί την συνοφειλέτρια αφού κατ’ άρθρ. 12 του ν. 3869/2010 τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών καθώς και τα δικαιώματα των εμπράγματως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπεγγύου αντικειμένου δεν θίγονται. Έτσι μόνο με τη ρύθμιση που ακολουθεί επέρχεται ουσιαστική διάσωση της κατοικίας. Για την διάσωση της κατοικίας των αιτούντων θα πρέπει να καταβληθεί το 85% της εμπορικής της αξίας δηλαδή ποσού 153.000 ευρώ (180.000 Χ 85%) για το οποίο ενέχονται εις ολόκληρο οι αιτούντες. Η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο που θα ισχύει με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδας αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεως κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας . Η καταβολή του θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να ορισθεί σε είκοσι (20) χρόνια, λαμβανομένης κυρίως υπόψη της ηλικίας των αιτούντων. Η μηνιαία δόση θα ανέλθει στο ποσόν των 637,5 ευρώ (153.000 ευρώ : 240 μήνες) για την οποία θα ευθύνονται και οι δύο αιτούντες σύζυγοι. Εφόσον δεν εχώρησε συμφωνία των μερών (δανειστή και οφειλέτη ) περί αφέσεως της σ’ ολόκληρο ενοχής ούτε τέτοιο δικαίωμα παρέχεται από το νόμο στο δικαστήριο. Από τις δόσεις αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά η ....... Τράπεζα της οποίας το υπόλοιπο του χρέους και για τους δύο αιτούντες υπερβαίνει το 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας τους και ανέρχεται μετά την αφαίρεση των καταβολών του άρθρου 8 σε 232.816,72 ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις των λοιπών πιστωτών αλλά και της..........από τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις τετραετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 153.000 ευρώ που αποτελεί το 85% της αξίας κατοικίας με την προνομιακή ικανοποίηση των εμπράγματων απαιτήσεων της ............. δεν μπορούν να ικανοποιηθούν γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στους αιτούντες. Το προαναφερόμενο ακίνητο του αιτούντα επί του οποίου αυτός έχει μόνο το ½ αδιαίρετα της ψιλής κυριότητας δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση για το λόγο ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αφού είναι κατασκευής περίπου 40 χρόνων (έτος κατασκευής 1973) αποτελεί προσφυγική κατοικία επιβαρυμένο με ισόβια επικαρπία υπέρ του .....................του .......πατέρα του αιτούντα ενώ η εμπορική του αξία του όλου ακινήτου και κατά πλήρη κυριότητα δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ (βλ. πρ. ΕΤΑΚ της Γ’ Δ.Ο.Υ. Πάτρας έτους 2009 με αντικ. αξία 14.749,92 ευρώ). Θεωρείται λοιπόν βέβαιη η απροθυμία των αγοραστών προς απόκτηση ποσοστού του ημίσεως της ψιλής κυριότητας ενός τέτοιου ακινήτου έτσι ώστε από την εκποίηση αυτού δεν πρόκειται να προκύψει κάποιο τίμημα αξιόλογο για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα ενώ η όλη διαδικασία της εκποίησης θα απαιτήσει δυσανάλογα από το τυχόν εκπλειστηρίασμα έξοδα (αμοιβή εκκαθαριστή έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π.). Έτσι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή του. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν δεκτές οι συνεκδικαζόμενες αιτήσεις ως ουσιαστικά βάσιμες και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων με σκοπό την μερική απαλλαγή τους με την τήρηση των όρων της ρύθμισης για κάθε έναν απ’ αυτούς εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας Δικαστικής δαπάνη δε επιδικάζεται υπέρ κανενός εκ των αιτούντων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010. Για τους λόγους αυτούς Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων και ερήμην της .......... Συνεκδικάζει τις υπ’ αριθμ. 29/2011 και 30/2011 αιτήσεις. Δέχεται την υπ’ αριθμ. 29/2011 αίτηση και απορρίπτει την προσθετική παρέμβαση. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα .........................με μηνιαία καταβολή προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία οι οποίοι θα αρχίζουν την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης ως εξής: στην πρώτη μετέχουσα πιστώτρια.............Τράπεζα τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (384,15). Στη δεύτερη ..................ποσόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (54,83), στην τρίτη......................ποσόν ένδεκα ευρώ (11). Στην τέταρτη ............... ποσόν ένδεκα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (11,63) στην πέμπτη μετέχουσα πιστώτρια .......... ποσόν επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (7,76) ευρώ και στην έκτη μετέχουσα τράπεζα Πειραιώς ποσόν σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (45,59). Δέχεται την υπ’ αριθμ. 30/2011 αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας ................................με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια Τράπεζα ............... επί μία τετραετία οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης ως εξής: στην μοναδική της μετέχουσα πιστώτρια ............. Τράπεζα ποσόν πενήντα (50) ευρώ. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων δηλαδή μία διώροφη μονοκατοικία (μεζονέτα) συνολικού εμβαδού 178,58 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού ...............της Πάτρας στη Θέση «..........................». Επιβάλλει στους αιτούντες και σε ολόκληρο στον καθένα την υποχρέωση να καταβάλουν για τη διάσωση της άνω κατοικίας τους επί είκοσι (20) χρόνια στην πιστώτρια ...................ποσόν εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πέντε λεπτών (637,5) μηνιαίως. Η καταβολή των δόσεων αυτών ορίζεται να ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο τεσσάρων χρόνων από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.