Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Διαγραφή χρέους άνω του 75% σε οφειλέτη ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου - αριθμός απόφασης 15/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Διαγραφή χρέους άνω του 75% σε οφειλέτη ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου.

[...] Από την αριθμ. 3172Δ΄/6-6-2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αλέξανδρου Ρέππα που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Πέμπτη των καθ` ων ................, πλην όμως αυτή δεν εμφανίστηκε όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου. Η διαδικασία όμως θα προχωρήσει σαν να ήσαν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθ.754 παρ.2 ΚΠολΔ).. Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση ζητεί να επικυρωθεί τo προτεινόμενο σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3869/2010 Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών, ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, άλλως ζητεί τη ρύθμιση των χρεών του με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει,, αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή του κατάσταση με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του από αυτά. Η αίτηση, η οποία είναι αρκούντως ορισμένη και ως εκ τούτου απορριπτέα καθίσταται η πραβληθείσα από τις μετέχουσας στη δίκη πιστώτριες Τράπεζες ένσταση αοριστίας ως αβάσιμη και τούτο διότι σε αυτήν εμπεριέχονται α) η κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων της συζύγου του, β) η κατάσταση των πιστωτών των και των απαίτησεών τους κατά κκφάλαιο. τόκους και έξοδα, γ) το σχέδιο διευθέτησης οφειλών και δ) τα στοιχεία που αφορούν στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον αιτούντα- φυσικό πρόσωπο, αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ.741 επ. ΚΠολΔ, αρθρ. 3 του ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της αίτησης έχει νομίμως προσκομιστεί η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.3869/ 2010 περί αποτυχίας της απόπερας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ.την από 30-3-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της διαμεσολαβήτριας Δικηγόρου Ανδριανής Συκωτάκη), η αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του ως άνω νόμου από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και έχει προσκομιστεί η από 17-5-2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α) της περιουσίας και των εισοδημάτων του, β) των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί «νώπιον του Δικαστηρίου τούτου άλλη σχετική αίτηση, του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερα απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από το υπόλοιπο των χρεών του (βλ. την αριθμ, βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου). Είναι δε η αίτηση και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και. 11 του Ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του. Εξάλλου η τρίτη (................). η τέταρτη (.....................) και η έκτη (.............) των καθ` ων προέβαλαν την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Η ένσταση αυτή απορριπτέα καθίσταται καθώς και αληθή υποτιθέμενα τα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν καταχρηστική την άσκηση της υπό κρίση αίτησης κατ` άρθρο 281 ΑΚ, αλλά και στα πλαίσια του γενικότερου πνεύματος του ν.3869/2010, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα της ρύθμισης για το φυσικό πρόσωπο των χρεών του με απαλλαγή από αυτά, η οποία ρύθμιση βρίσκει νομιμοποίηση ευθέως στο ίδιο το κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μια χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Στόχος των διατάξεων του ως άνω νόμου είναι, η επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται, η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών αποβλέπει στη δυνατότητα μίας δεύτερης ευκαιρίας στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος, με τη δυνατότητα απαλλαγής από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εφόσον για ένα χρονικό διάστημα εξαντλήσει τις δυνατότητες ικανοποίησης των πιστωτών του. Ο νόμος λαμβάνει επίσης μέριμνα για τη διατήρηση και προστασία της κυρίας κατοικίας των οφειλετών αφού επιτρέπει σε αυτούς να ζητήσουν την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους όμως υπό τους όρους και διαδικασίες που δεν θίγουν συμφέροντα των πιστωτών (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν.3869/2010). Τέλος η προβληθείσα εκ μέρους της τρίτης (..............), τέταρτης (.........) και έκτης (...........) των μετεχόντων στη δίκη πιστωτριών ένσταση δόλου του αιτούντος, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά του Δικαστηρίου τούτου», πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία. Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, τα έγγραφα που προσκομίζονται και από όλη τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα κατωτέρω: Ο αιτών, ο οποίος γεννήθηκε την 23-5-1956 είναι κάτοικος Χολαργού (οδός ............... αρ.........), ασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου-αυτοαπασχολούμενου, δεν είναι έμπορος και είναι έγγαμος. Τόσο- ο αιτών όσο και η σύζυγος του παρουσιάζουν προβλήματα υγείας πλην όμως δεν είναι τέτοια ώστε να τους απαγορεύεται η εργασία. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 450 ευρώ, η δε σύζυγος του δεν εργάζεται. Αλλη πηγή εισοδήματος ο αιτών δεν έχει. Οι οικογενειακές δαπάνες του αιτούντος και της συζύγου του περιορίζονται σε αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών τους.. Σε χρόνο προγενέστερο από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη (οι πιστώτριες δεν προβάλλουν ισχυρισμό ότι η αναγωγή των χρεών έγινε εντός του τελευταίου έτους) τα οποία θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του ν.3869/2010 με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία του κατά το χρόνο αυτό (βλ.Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.99): 1) Από την Τράπεζα με την επωνυμία ............................ του έχει χορηγηθεί η με αριθμ. ............................σύμβαση πιστωτικής κάρτας με σύνολο οφειλής 3028,20 €, 2) από την Τράπεζα με την επωινυμία ........................... της Ελλάδος του έχει χορηγηθεί α) η με αριθμ....................σύμβαση πιστωτικής κάρτας με σύνολο οφειλής 2 734,5 8 € και β) η με αριθμ................................. σύμβαση πιστωτικής κάρτας με σύνολο οφειλής 8234,87 € ήτοι συνολικά στην ........................ οφείλει 11.583,11 € (2734,58 + 8234,87), 3) από την ...................... ..... Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Πιστώσεων του έχει χορηγηθεί η με αριθμ...............................πιστωτική κάρτα με σύνολο οφειλής 2051,88 €,, 4) από την Τράπεζα ......................που έχει χορηγηθεί η με αριθμ..................... πιστωτική κάρτα με σύνολο οφειλής 3982,80 €. 5) από την .......................... της Ελλάδος του έχουν χορηγηθεί α) η με αριθμ...................................... πιστωτική κάρτα με σύνολο οφειλής 6174,84 β και β) η με αριθμ. .....................................πιστωτική κάρτα με σύνολο οφειλής 6179,33 ήτοι συνολικά ο αιτών οφείλει στην ............................ 12.354,17 €, 6) από την .............................του έχουν χορηγηθεί α) η με αριθμ............................. σύμβαση καταναλωτικού δανείου με σύνολο οφειλής 14.623,85 €, η β) η με αριθμ. ...........................σύμβαση πιιατακικής κάρτας με σύνολο οφειλής 1466,16. € Γ) η με αριθμ............................ σύμβαση πιστωτικής κάρτας με σύνολο οφειλής 1569,16 € δ) η με αριθμ............................. σύμβαση πίστωσης με σύνολο οφειλής 25.175,91 6, ε) η με αριθμ................................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας με σύνολο οφειλής 8207,87 € και στ) η με αριθμ...................................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας με σύνολο οφειλής 2355,16 € ήτοι συνολικά ο αιτών οφείλει στην ............... το ποσό των 53.5 8.6,02 € και 7)από την ................ του έχουν χορηγηθεί α) η με αριθμ. ...........................σύμβαση, δανείου με σύνολο οφειλής 13.487,94 €, β) η με αριθμ. ......................σύμβαση δανείου με σύνολο, οφειλής 7569,01 €, γ)η με αριθμ....................................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας με σύνολο οφειλής 940,35 ·€, δ) η με αριθμ...................................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας με σύνολο οφειλής 3082,25 €, ε) η με αριθμ................................ σύμβαση πιστωτικής κάρτας με σύνολο οφειλής 4626,8 8 6 και στ) η μβ αριθμ. ............... σύμβαση στεγαστικού δανείου με σύνολο οφειλής 96.087,90 € (δεν προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω απαίτηση της .................... από το εν λόγω δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια) ήτοι συνολικά οφείλει στην ....................τo ποσό των 125.023,15 €. Ετσι τo συνολικό οφειλόμενο ποσό εκ μέρους του αιτούντος προς τις παραπάνω πιστώτριες ανήρχετο σε 212.624,45 €·. Ο αιτών προέβαινε σε αναχρηματοδοτήσεις των δανείων του και έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσίίΐ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο του και τούτο διότι λόγω της μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας δεν έχει σταθερή, εργασία και επομένως εισόδημα. Από την προσκομιζόμενη ειδοποίηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών προκύπτει ότι ο αιτών κατά την 31-10-2011 οφείλει στο ως άνω Ταμείο το ποσό των 22.664,95 ε πέpαν του τρέχοντος λογαριασμού ποσού 846,76 .€ Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται α)ένα ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 57 τ.μ. κείμενο στο Χολαργό Αττικής και επί της οδού ............................ αρ........το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του ιδίου και της συζύγου τον αντικειμενικής αξίας 75,240 € και εμπορικής αξίας 100.000 €, ήτοι δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο όπως είναι ο αιτών που ανέρχεται σε 250.000 € προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση και β) ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο με αριθμ.κυκλοφορίας ................ μάρκας Renault Scenic 1998cc μοντέλο 2001, η αξία του οποίου λόγο) της παλαιότητας του είναι μικρή και η προσφορά τους προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης. Με βάση τα προλεχθεντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση τον ν.3869/2010. Θα πρέπει όμως να γίνει. συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρον 8 παρ.2 για μηνιαίες καταβολές επί τετραετία και αυτής του άρθρου 9 παρ.2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατ` άρθρο 8 παρ.2 με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας στους πιο κάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης από τις οποίες οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Όπως -προελέχθη τo μέσο μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται σε 450 € χωρίς να αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των εισοδημάτων του, οι δε οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σε αυτές που απαιτούνται προς ικανοποίηση βασικών αναγκών του ιδίου και της συζύγου του. Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής και λαμβανομένου υπόψη του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση της κατοικίας του ποσού μέχρι 85% της εμπορικής της αξίας, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσά των 200 € το μήνα. Το συνολικά ποσό του αιτούντος ανέρχεται σε 212.624,45 € το οποίο αναλύεται, οε 3.028,27 € προς την Τράπεζα .....................K AE, 11.5 83,11 € προς την ................, 2061,88 € προς την ..................ΑΕ, 3.982,85 € προς την ............, 12.3.54,17 € προς την ..........., 53,586,02 € προς την .........................., και 126.028,15 € προς την ................... σε κάθε μία από τις οποίες αναλογεί από το ποσό των 200 € στην πρώτη, αυτό των 2,90 € στη δεύτερη αυτό των 11 €, στην τρίτη αυτό των 2 €, στην τέταρτη αυτό των 3,80 €, στην πέμπτη αυτό των 11,70 €, στην έκτη αυτό των 50 € και στην έβδομη αυτό των 119 €. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: Η Τράπεζα ............ (1η των καθ`ων) 130 € με υπόλοιπο απαίτησης 2.889,27 €, η Τράπεζα ..........(2η των καθ` ων) 528 € με υπόλοιπο απαίτησης 11.055,11 €„ η ............................. (3η των καθ`ων) 96 € με υπόλοιπο απαίτησης 1.965,88 € η Τράπεζα .........(4η των καθ` ων) 182 € με υπόλοιπο απαίτησης 3.800,85 €, η Τράπεζα ........................... (5η των καθ` ων) 561 € με υπόλοιπο απαίτησης 11. 793,17 €, η Τράπεζα .................... (6η των καθ` ων) 2,400 € με υπόλοιπο απαίτησης 51.186,02 € και η Τράπεζα ...............(7η των καθ`ων) 5.712 € με υπόλοιπο απαίτησης 120,912,15 €. Έτσι ο αιτών θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία το ποσό των 9.600 € και επομένως απομένει υπόλοιπο 202.410,15 €. Η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2 του νόμου θα συνδυαστεί με αυτήν του άρθρου 9 παρ.2 προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος που σύμφωνα με το νόμο μπορεί, να ανέλθει μέχρι to 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή μέχρι του ποσού των 85.000 ευρώ, πρέπει όμως να οριστεί στο ποσό των 60.000 € αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία του αιτούντος, η τωρινή οικονομική του κατάσταση και η μη βελτίωση αυτής.. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού (52.800 €) η οποία θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως χωρίς ανατοκισμό με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεολυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 22 χρόνια. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 200 € το οποίο θα κατανέμεται συμμετρικά στους πιστωτές του όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, oι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίζουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών. Κατ` ακουλουθία των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εv μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ`ουσία, να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος όπως αναφέρονται στο διατακτικό της απόφασης, να απορριφθεί δε η προβληθείσα παρά των καθ` ων ένσταση δόλου του αιτούντος ως ουσία αβάσιμη. Τέλος η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με τo νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν Επιδικάζεται σύμφωνα μα το άρθρο 8 παρ,6 του Ν. 3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της πέμπτης των καθ` ων και κατ` αντιμωλία, των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους καθ`ων η αίτηση πιστίωτές του σε διακόσια (200) ευρώ διανεμόμενες μεταξύ τους ως εξής: 1) για την απαίτηση της ....... θα καταβάλλει ο αιτών το ποσό των 2,90 € το μήνα και συνολικά 139 €, 2j για την απαίτηση της .................... το ποσό των 11 € το μήνα και συνολικά 528 € και ειδικότερα α) για τον με αριθμ................................λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 2.880,20 £ θα καταβαλλει 3 € και β) για τον με αριθμ.................................... λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 1.234,87 € θα καταβάλλει 8 ευρώ τα μήνα, 3) για την απαίτηση της ............... ............... το ποσό των 2 € το μήνα και συνολικά 96 €, 4) για την απαίτηση της ............. το ποσό των 3,80 € το μην και συνολικά 182 € και 5) για την απαίτηση της ...................... το ποσό των 11,70 € και συνολικά 561 € ήτοι α) για τον με αριθμ...........................λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 6.174,84 € θα καταβάλλει 5,90 € το μήνα και β) για τον με αριθμ..................................λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 6.179,33 € θα καχαβάλλει 5,10 € το μήνα, 6) για την απαίτηση της .................τo ποσό των 50 € το μήνα και. συνολικά 2.400 € ήτοι α) για τον με αριθμό .................... λογαριασμό καταναλωτικού δανείου συνολικού ύψους 14,623,85 € θα καταβάλλει 13,70 € τo μήνα, β) για τον με αριθμ..................λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 1,577,23 € θα καταβάλλει 1.50 € το μήνα, γ) για τον με αριθμ................λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 1.569,18 € θα καταβάλλει 1.50 € το μήνα, δ) για τον με αριθμ................. λογαριασμό πίστωσης συνολικού ύψους 25,175,91 € θα καταβάλλει 23,50 € το μήνα, ε) για τον με αριθμ......................... λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 8.207,87 € θα καταβάλλει 7.50 € το μήνα και στ) για τον με αριθμ....................λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 2.43 1,98 € θα καταβάλλει 2,30 € το μήνα και για την απαίτηση της .................το ποσό των 119€ το μήνα και συνολικά 5.712 € ήτοι α) για τον με αριθμ. ...................... λογαριασμό δανείου συνολικού ύψους 13,487,94 € θα καταβάλλει 12,80 € το μήνα, β) για τον με αριθμ. ............λογαριασμό δανείου συνολικού ύψους 7,569,01 € θα καταβάλλει 7 € τo μήνα, γ) για τον με αριθμ.............................. λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 940,35 € θα καταβάλλει 1 € το μήνα, δ) για τον με αριθμ. ........................λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 3.082,25 € 8α καταβάλλει 3 € το μήνα, ε) για τον με αριθμ......................λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνολικού ύψους 4.626,88 € θα καταβάλλει 4,20 € το μήνα και στ ) για τον με αριθμ. ...................... λογαριασμό στεγαστικού δανείου συνολικού ύψους 96.321,72 € θα καταβάλλει 91 € τo μήνα. Δέχεται την πρόταση του αιτούντος για μη εκποίηση του ισογείου διαμερίσματος του επιφανείας 57τ.μ. κειμένου στο Χολαργό Αττικής και επί της οδού ................................. αρ......... και η οποία χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, του. Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα συνολικό ποσό για την παραπάνω αιτία σε πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (52800) ευρώ που θα καταβληθεί σε μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 200 € το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ των ως άνω πιστωτών του κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό. Οι καταβολές αυτές θα είναι χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που 8α ισχύει κατά τα χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη δημσσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνονται εντός του πρώταυ τριημέρου κάθε μηνός και Θα διαρκέσουν επί είκοσι δύο (22) χρόνια.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.