Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Εξαίρεση από την εκποίηση μοναδικού ακινήτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, υπαγωγή στη ρύθμιση και των βοηθητικών χώρων του ακινήτου (Ειρηνοδικείο Πατρών - αριθμός απόφασης 18/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Έλλειψη εγγυρότητας επίδοσης της αίτησης-συνέπειες, παράβαση υποχρέωση προσκόμισης των εγγράφων κατά την προδικασία-συνέπειες, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών, αυτοκίνητο με παρακράτηση κυριότητας, εξαίρεση από την εκποίηση μοναδικού ακινήτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, υπαγωγή στη ρύθμιση και των βοηθητικών χώρων, εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία, προνομιακή ικανοποίηση μέχρι το ποσό που αναλογεί στην αξία της, σύμμετρη ικανοποίηση κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία των βοηθητικών χώρων, κατανομή μηνιαίας δόσης.

[...] Με την κρινόμενη αίτηση, και μετά την παραίτηση από το δικόγραφό της με δήλωση στα πρακτικά της δίκης ως προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ μετά την οποία, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των αρθ. 106 ,294, 295 και 297 ΚΠολΔ, πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη η εξαιτίας της ένδικης αγωγής δίκη ως προς το μετέχον αυτό, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του περιγραφομένου αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβήτρια δικηγόρο Πατρών Καλλιόπη Φωτιάδη, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ.1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συµµετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες τους απαντήσεις τους). ο ισχυρισμός της έκτης μετέχουσας τράπεζας «....................... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης επειδή ο αιτών δεν της απηύθυνε πρόσκληση να υποβάλλει στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσει αν συμφωνεί με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, όπως απαιτείται από τη διάταξη του αρθ. 5 παρ. 1 περ. γ’ ν. 3839/10, στερείται βασιμότητας, καθόσον, όπως προκύπτει από την 2488Β’/25-7-11 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών................., η επιδοθείσα στην τράπεζα αυτή αίτηση περιείχε τέτοια πρόσκληση. Εξ’ άλλου η μη νομότυπη κατ’ αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3839/10 επίδοση, η επίδοση δηλαδή χωρίς την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 5 ν. 3839/10 πρόσκληση προς τους πιστωτές με μνεία της έννομης συνέπειας της συναίνεσης τους στο σχέδιο σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 2μηνης αποκλειστικής προθεσμίας, δεν καθιστά απαράδεκτη ή μη νόμιμη την αίτηση ρύθμισης, απλώς δεν επέρχονται οι έννομες συνέπειες που ορίζονται από τη διάταξη αυτή και συνδέονται με τη νομότυπη επίδοση, δηλαδή αυτή της τεκμαιρόμενης συναίνεσης του πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης από την παράλειψή του να απαντήσει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των 2 μηνών. Τέτοιο όμως ζήτημα δεν τίθεται στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον η συγκεκριμένη πιστώτρια απάντησε αρνητικά στο σχέδιο με παρατηρήσει και προτάσεις που υπέβαλε εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού (βλ. το από 7-9- 11 έγγραφο των παρατηρήσεών της).ο ισχυρισμός της πέμπτης έκτης μετέχουσας τράπεζας «..........ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» «..............ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης λόγω μη τήρησης από τον αιτούντα της υποχρέωσης να προσκομίσει μέσα σ’ ένα μήνα από την κατάθεση της αίτησης τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του αρθ. 4 παρ. 4 ν. 3869/10 έγγραφα στερείται βασιμότητας. Ειδικότερα, από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του αρθ. 4 ν. 3869/10, σαφώς προκύπτει ότι η κοινοποίηση της αίτησης με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρ. 1, καθώς και η κατάθεση των δύο εγγράφων που μνημονεύονται ειδικά στην παρ. 2 ( και βεβαίωση και υπεύθυνη δήλωση), επιβάλλονται από το νόμο στον οφειλέτη προκειμένου να ενημερωθούν και βεβαιωθούν οι πιστωτές για την έναρξη της διαδικασίας μετά την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθώς και για την ορθότητα, πληρότητα και ειλικρίνεια του περιεχομένου της αίτησης σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη και του συζύγου του, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, και τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εκτιμήσουν τις οικονομικές του γενικά δυνατότητες και να διαμορφώσουν τις θέσεις τους επί του σχεδίου της προτεινόμενης ρύθμισης. Ο σκοπός αυτός του νομοθέτη εκπληρώνεται πλήρως με τις επιβαλλόμενες πιο πάνω υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης λόγω ανειλικρινούς δήλωσης, πέραν της τυχόν ποινικής ευθύνης του οφειλέτη. Αντίθετα η μη κατάθεση απ’ αυτόν των εγγράφων που διαθέτει σχετικά με την περιουσία, τα εισοδήματά του κλπ, που προβλέπονται από το αρθ. 4 παρ. 4, δεν μπορεί να έχει συνέπειες, αφού πρόκειται για αποδεικτικά ουσιαστικά έγγραφα του περιεχομένου της αίτησης, η μη προσκόμιση των οποίων κατά το στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού δεν μπορεί να επηρεάσει του πιστωτές στη διαμόρφωση της θέσης τους. Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα σαν να ήταν παρούσα η τέταρτη μετέχουσα τράπεζα ( αρθ. 754 παρ. 2 ΚΠολΔ ), στην οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα η ένδικη αίτηση και η οποία αν και κλητεύθηκε για τη σημερινή δικάσιμο δεν εμφανίστηκε στη δίκη ( βλ. τη 2499Β’/26-7-11 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κατίνας Δανίκα), μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης. Από τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το 1953, είναι διαζευγμένος (βλ. την από 29-5-06 πράξη διαζυγίου στη ληξιαρχική πράξη γάμου)και έχει δύο παιδιά, την ......................ηλικίας 25 ετών φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (βλ. το από 4-12-06 πιστοποιητικό του Δημάρχου Αστακού και το 7448/11 πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου ) και τη ................, ηλικίας 24 ετών, που ήταν φοιτήτρια στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία έχει αποφοιτήσει (βλ. το 268/11 πιστοποιητικό του ΤΕΙ και τη φορολογική δήλωση οικ. έτους 2011, στην οποία δεν την δηλώνει ως πρόσωπο που τον βαρύνει). Εργάζεται ως καθηγητής Β/θμιας εκπαίδευσης στο 5ο ΤΕΛ Πάτρας, στο οποίο μετατέθηκε το 2010 από το ΤΕΛ Αστακού (βλ. το 606/26-11-10 φύλλο διακοπής μισθοδοσίας) και οι μηνιαίες αποδοχές του το Νοέμβριο του 2011 ανέρχονταν σε 1.592 ευρώ, από τις οποίες του παρακρατείται ποσό 112 ευρώ για την εξόφληση δανείου που έχει λάβει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η εξόφληση του οποίου ολοκληρώνεται στις 30-6-14 (βλ. το 606/26-11-10 φύλλο διακοπής μισθοδοσίας). Το συνολικό ετήσιο εισόδημα που δηλώθηκε για τα οικ. έτη 2009, 2010 και 2011 ανέρχονταν σε 22.112, 23.089 και 20.997 ευρώ αντίστοιχα (βλ. φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα). Αλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει ο αιτών, το δε γεωργικό εισόδημα που περιέχεται στις φορολογικές του δηλώσεις είναι τεκμαρτό (βλ. και την 4/31-1-12 βεβαίωση της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Ξηρομέρου). Στην Πάτρα διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα, για το οποίο καταβάλει ενοίκιο 260 ευρώ το μήνα. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). 1. Από την 1η μετέχουσα τράπεζα «...............................ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του έχουν χορηγηθεί: α) με την .................. σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής στις 22-2-11, 15.485,03 ευρώ , β) με την .................σύμβαση δάνειο-πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, στις 22-2-11, 2.052,97 ευρώ, γ) με την.......................σύμβαση δάνειο-πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, στις 22-2-11, 2.031,63 ευρώ και δ) με την ........................... σύμβαση δάνειο-πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, στις 7-7-11, 9.998,28 ευρώ. Η σύμβαση αυτή καταγγέλθηκε με την από 7-7-11 εξώδικη καταγγελία που επιδόθηκε στον αιτούντα στις 22-7-11 (βλ. καταγγελία). Για τρία πρώτα πιο πάνω δάνεια, των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν καταγγελθεί, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, ούτε για το υπόλοιπο της οφειλής του αιτούντος κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης στην πιστώτρια αυτή ώστε να υπολογιστεί η τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό, αφού μέχρι τότε συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10 (βλ. παραπάνω). 2. Από την 3η μετέχουσα τράπεζα «.............. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» του έχουν χορηγηθεί: α) με την ................. σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, με επιτόκιο ενήμερης οφειλής 14% και υπόλοιπο οφειλής στις 31-12-10, 7.420,92 ευρώ και κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης στην πιστώτρια αυτή (26-7-11), 7.980,67 ευρώ και β) με την ........................ σύμβαση δάνειο-πιστωτική κάρτα, με επιτόκιο ενήμερης οφειλής 17,55% και υπόλοιπο οφειλής στις 24-1- 11, 7.545,92 ευρώ, και κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης, 8.198,93 ευρώ. 3. Από την 4η μετέχουσα τράπεζα «.................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», του έχει χορηγηθεί με την............................σύμβαση δάνειο-πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, στις 5-3-11, 4.784,99 ευρώ. Η σύμβαση αυτή καταγγέλθηκε με την από 28-3-11 εξώδικη καταγγελία που επιδόθηκε στον αιτούντα στις 24-6-11 (βλ. καταγγελία), το υπόλοιπο της οφειλής του κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης στην πιστώτρια αυτή(26-7-11) ανέρχεται σε 4.822,70 ευρώ. 4. Από την 5η μετέχουσα τράπεζα «............ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» του έχει χορηγηθεί με την 793134 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής, στις 8-2-11, 5.878,26 ευρώ, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, ούτε για το υπόλοιπο της οφειλής του αιτούντος κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης στην πιστώτρια αυτή. 5. Από την 6η μετέχουσα τράπεζα «................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», του έχουν χορηγηθεί: α) με τη ................σύμβαση στεγαστικό δάνειο, με επιτόκιο 5,52% με υπόλοιπο οφειλής στις 11-8- 11, 44.870,21 ευρώ και κατά το χρόνο της απόφασης 46.097 ευρώ, β) με την ................ σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης στην πιστώτρια αυτή (25-7-11), 13.900,08 ευρώ , γ) με την................σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης, 21.195,63 ευρώ, δ) με την......................σύμβαση δάνειο-πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης, 5.466,37 ευρώ και ε) με την....................... σύμβαση δάνειο-πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής, κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης, 4.176,47 ευρώ (βλ. για τα παραπάνω το από 11-8-11 έγγραφο της πιστώτριας αυτής και αποσπάσματα με την αναλυτική κίνηση των λογαριασμών των δανείων). Για τα με στοιχ. β’ και γ’ δάνεια δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, ώστε να υπολογιστεί η τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο της απόφασης, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10. Οι απαιτήσεις της πιστώτριας αυτής από το στεγαστικό δάνειο (................. σύμβαση) και τα δύο πρώτα καταναλωτικά (...............και ............. συμβάσεις αντίστοιχα) είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση σε οροφοδιαμέρισμα οικοδομής στην πρώην κοινότητα Καραϊσκάκης και ήδη ΔΔ Δήμου Αστακού Αιτ/νίας, ιδιοκτησίας του αιτούντος (βλ. γι’ αυτά παρακάτω), με ημερομηνία εγγραφής 27-9-05 για τα δύο καταναλωτικά δάνεια και 21-7- 06 για το στεγαστικό, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά της Υποθ/κα Αστακού ου Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών (βλ. τις ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ σύμφωνα με τις οποίες εξομοιώνεται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή, με μόνη την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ` άρθρο 1007 παρ. 1 ΚΠολΔ ). Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα έσοδά του αιτούντος (μισθός του ) συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών του. Η αδυναμία του αυτή οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των δανείων που έχει λάβει και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους (μόνο η δόση του στεγαστικού ανέρχεται σε 600 περίπου ευρώ το μήνα), επίσης στα υψηλά επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται ιδίως τα καταναλωτικά δάνεια (τέτοια είναι τα 8 από τα 9 δάνειά του), σε συνδυασμό με τη μείωση των αποδοχών του σε σχέση μ’ αυτές των προηγούμενων χρόνων, και τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσής του και εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεών του (συμβολή στις δαπάνες σπουδών της κόρης του). Λόγω της υπερχρέωσής του αυτής έχει πάψει, σταδιακά από το 2010 και οριστικά στις αρχές του 2011 (βλ. τα αποσπάσματα με την αναλυτική κίνηση των λογαριασμών των δανείων), να εξυπηρετεί τα πιο πάνω δάνειά του. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας του και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και της μείωσης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών του υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης με τόκους υπερημερίας. Έτσι συντρέχει στην περίπτωση του αιτούντος μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες. Η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, όπως προβάλλεται από την 1η μετέχουσα τράπεζα ...............................ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), σύμφωνα με την οποία προέβαινε σε συνεχή δανεισμό με σκοπό να συμπληρώνει το εισόδημά του, παρότι γνώριζε την αδυναμία του να εξοφλήσει τα δάνεια με βάση την οικονομική του δυνατότητα και έτσι περιέφερε τον εαυτό του σε κατάσταση υπερχρέωσης. Και αυτό γιατί, ο δόλος πρέπει να αναφέρεται στο μετά την ανάληψη του χρέους διάστημα και όχι στο χρόνο σύναψης της δανειακής σύμβασης. Επομένως η ένσταση αυτή της πιο πάνω πιστώτριας πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της. Στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος περιλαμβάνεται: α) ένα οροφοδιαμέρισμα στο πρώτο όροφο οικοδομής, της πλήρους κυριότητάς του, εμβαδού 120,25 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου εμβαδού 528 τ.μ., 487/1000, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πρώην κοινότητας και ήδη ΔΔ Καραϊσκάκης Δήμου Αστακού Αιτ/νίας, β) η με στοιχ. Ι-1 οριζόντια ιδιοκτησία, της πλήρους κυριότητάς του, εμβαδού 80 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 341,17/1000, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο της ίδιας της ίδιας οικοδομής και αποτελεί βοηθητικό χώρο του πιο πάνω διαμερίσματος και γ) η με στοιχ. Ι-2 οριζόντια ιδιοκτησία (PILOTIS), της πλήρους κυριότητάς του, εμβαδού 40,25 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 171,65/1000, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο της ίδιας της ίδιας οικοδομής (βλ. για τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία τα 4129/96 και 4221/96 συμβόλαια του συμβ/φου Ξυρομέρου Δημητρίου Παναγιωτόπουλου, και τις δηλώσεις Ε9 και το ΕΤΑΚ 2009). Ακόμη δηλώνει κύριος ενός ελαιοκτήματος και ενός βοσκότοπου εμβαδού 12.000 και 38.000 τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν ενιαίο ακίνητο, και βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Αστακού, ενός αγροκτήματος εμβαδού 2.500 τ.μ. και ενός βοσκότοπου εμβαδού 800 τ.μ. στην περιφέρεια του ΔΔ Καραϊσκάκης του Δήμου Αστακού (βλ. δήλωση Ε9), για το οποία όμως ακίνητα δε διαθέτει τίτλους κυριότητας. Ακόμη διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου .......................... ........... 1.600 κυβ. εκ., 11 HP, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας την 11-8-2005, του οποίου έχει παρακρατηθεί η κυριότητα(βλ. άδεια κυκλοφορίας του). Από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος τα τρία αγροκτήματα, κρίνεται ότι δεν είναι επιδεκτικά ρευστοποίησης, καθόσον το επικαλούμενο δικαίωμα επ’ αυτών δε στηρίζεται σε κάποιο τίτλο. Όσον αφορά το αυτοκίνητο, όπως προαναφέρθηκε έχει αγοραστεί με παρακράτηση κυριότητας, και συνεπώς ο αιτών δεν είναι κύριος αυτού, κυριότητα την οποία θα αποκτήσει μετά την εκπλήρωση των καταβολών που θα επιβληθούν και προς την πιστώτρια τράπεζα, από την οποία έλαβε το δάνειο για την αγορά του και την οριστική απαλλαγή του από το υπόλοιπο του χρέους. Η εμπορική του αξία, λαμβανομένων υπόψη του τύπου και της παλαιότητάς του εκτιμάται σε 6.000 ευρώ (βλ. και αγγελίες παρόμοιου τύπου αυτοκινήτων ....................η οποία είναι βέβαιο ότι θα μειωθεί μετά την πάροδο και του χρόνου της ρύθμισης, μετά την οποία θα είναι δυνατή η εκποίησή του. Ενόψει της εμπορικής του αυτής αξίας, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας, γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή του. Το παραπάνω οροφοδιαμέρισμα αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος (βλ. τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όπου αναφέρεται ως κατοικία του), ο οποίος και υποβάλλει αίτημα υπαγωγή του στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση. Με τη διάταξη αυτή εισάγεται ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, με την οποία του παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, που μπορούσε να διαταχθεί από το δικαστήριο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αφού αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό, επιβάλλοντάς του προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας και εφόσον βέβαια το χρέος του είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού αυτού. Ως κατοικία χαρακτηρίζεται εκείνη που χρησιμεύει για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειάς του (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99). Στις ανάγκες αυτές θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι περιλαμβάνονται και εκείνες για την αποθήκευση αντικειμένων του οικιακού εξοπλισμού, προσωπικών ειδών, που δεν είναι άμεσης χρήσης, τροφίμων κλπ, για την εξυπηρέτηση των οποίων απαιτείται η ύπαρξη βοηθητικών χώρων, καθώς επίσης και εκείνες για τη στάθμευση του αυτοκινήτου, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη χρήση της κατοικίας, αφού μέσω αυτού εξυπηρετούνται βασικές καθημερινές ανάγκες των μελών της οικογένειας, και συνεπώς καθίσταται αναγκαία η εξασφάλιση χώρου κοντά στην κατοικία, που είναι επιτακτική ιδίως στις πόλεις και τους οικισμούς γενικά λόγω της γνωστής στενότητας χώρου. Έτσι η αποθήκη της οικίας και η θέση στάθμευσης ως βοηθητικοί χώροι της κύριας κατοικίας κατά τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών, περιλαμβάνεται στην ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 περί εξαίρεσης από την εκποίηση και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί το αίτημα περί εκποίησης που υποβάλλεται από τις μετέχουσες πιστώτριες. Εξάλλου η εξαίρεσή του είναι προς το συμφέρον των πιστωτριών αφού για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους θα συνυπολογιστεί και ποσό ίσο με το 85% της εμπορικής τους αξίας, που κατά κανόνα είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής, ποσό το οποίο είναι αδύνατο ή δύσκολο να ωφεληθούν αυτές από την εκποίηση, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας. Ο ισχυρισμός των πιστωτριών τραπεζών «...........ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και «........................ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ότι δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η ρύθμιση για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του αιτούντος επειδή δε διαμένει σ’ αυτή, στερείται βασιμότητας, καθόσον, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 εδ. δ’ ν. 3869/10, στην εξαίρεση υπόκειται η κύρια κατοικία του οφειλέτη έστω και αν κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο, αρκεί να αποτελεί το μοναδικό του ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Στη προκειμένη περίπτωση ο αιτών διαμένει στην Πάτρα σε μισθωμένο διαμέρισμα για επαγγελματικούς λόγους (υπηρετεί ως καθηγητής σε σχολείο της Πάτρας μετά από μετάθεσή του από τον τόπο κατοικίας του βλ. παραπάνω), η δε παραπάνω οικία του στο ΔΔ Καραϊσκάκης του Δήμου Αστακού αποτελεί το μοναδικό του ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία και συνεπώς εμπίπτει στη ρύθμιση για την εξαίρεση από την εκποίηση. Η αντικειμενική αξία της παραπάνω κατοικίας του αιτούντος, δηλαδή του οροφοδιαμερίσματος και του βοηθητικού του χώρου του ισογείου της ίδιας οικοδομής ανέρχεται σε 35.952 (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ. 2009). Η εμπορική τους αξία, η οποία μόνο αυτή του οροφοδιαμερίσματος κατά τον αιτούντα ανέρχεται σε 46.800 ευρώ, εκτιμάται, του μεν οροφοδιαμερίσματος σε 60.000 ευρώ, του δε βοηθητικού χώρου και της PILOTIS του ισογείου της ίδιας οικοδομής σε 20.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητάς τους (η οικοδομή κατασκευάστηκε από το 1985 και μετά), της περιοχής στην οποία βρίσκονται, δηλαδή μέσα στο ρυμοτομικό σχέδιο του ΔΔ Καραϊσκάκης Δήμου Αστακού Αιτ/νίας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 6-7 περίπου χιλιομέτρων από τον Αστακό(βλ. χάρτες .......) και του ότι η οικοδομή έχει κτιστεί σε οικόπεδο εμβαδού 528 τ.μ., ιδιοκτησίας του αιτούντος. Η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για διαζευγμένο φορολογούμενο, όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ.2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, μοναδικό εισόδημα του αιτούντος αποτελεί σήμερα ο μισθός του, που ανέρχεται μηνιαία στο ποσό των 1.592 ευρώ, από το οποίο του παρακρατείται ποσό 112 ευρώ για την εξόφληση δανείου που έχει λάβει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η εξόφληση του οποίου ολοκληρώνεται στις 30-6-14 ευρώ, οι δε οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται προς ικανοποίηση των ατομικών βιοτικών αναγκών του, καθώς και αυτές για τις σπουδές της κόρης του που είναι φοιτήτρια, προς την οποία έχει υποχρέωση διατροφής ενόψει των αναγκών εκπαίδευσής της, όχι όμως και της άλλης κόρης του η οποία έχει αποφοιτήσει, καθόσον δεν αποδείχθηκε αδυναμία αυτοδιατροφής κατά την έννοια του αρθ. 1486 παρ. 1 ΑΚ. Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής και λαμβανομένου υπόψη του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση της κατοικίας του ποσού μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 700 ευρώ το μήνα, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 147.284,02 ευρώ, το οποίο αναλύεται, προς την 1η μετέχουσα τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ..........................ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε 29.567,91 ευρώ, προς την 3η μετέχουσα τράπεζα «.......... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» σε 16.179,60 ευρώ, προς την 4η μετέχουσα τράπεζα «......... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», σε 4.822,70 ευρώ, προς την 5η μετέχουσα τράπεζα «......... ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» σε 5.878,26 ευρώ και προς την 6η μετέχουσα τράπεζα «............. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΑΣ ΑΕ» σε 46.097 ευρώ από το στεγαστικό δάνειο με εμπράγματη ασφάλεια, 35.095,71 ευρώ από τα δύο καταναλωτικά με εμπράγματη ασφάλεια της ίδιας χρονολογικής σειράς και σε 9.642,84 ευρώ από τα δάνεια των δύο πιστωτικών καρτών. Σε κάθε μία από τις πιστώτριες αυτές αναλογεί από το ποσό των 700 ευρώ, στην 1η αυτό των 140,53 ευρώ (700Χ20,075%), στην 3η αυτό των 76,90 ευρώ(700Χ10,985%), στην 4η αυτό των 22,92 ευρώ, στην 5η αυτό των 27,95 ευρώ (700Χ3,993%) και στην 6η αυτό των 219,08 ευρώ (700Χ31,298%) για το στεγαστικό δάνειο, 166,79 ευρώ (700Χ23,828%) για τα δύο καταναλωτικά και 45,83 ευρώ (700Χ6,547%) για τα δύο δάνεια των πιστωτικών καρτών. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: η 1η μετέχουσα τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ .....................ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 6.745,44 ευρώ (140,53 Χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 22.822,47 ευρώ, η 3η μετέχουσα τράπεζα «........... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 3.691,20 ευρώ (76,90 Χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 12.488,40 ευρώ , η 4η μετέχουσα τράπεζα «............... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 1.100,16 ευρώ (22,92 Χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 3.722,54 ευρώ , η 5η μετέχουσα τράπεζα «........... ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» 1.341,60 ευρώ (27,95 Χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 4.536,66 ευρώ και η 6η μετέχουσα τράπεζα «.......... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» , 10.515,84 ευρώ για το στεγαστικό δάνειο (219,08 Χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 35.581,16 ευρώ, 8.005,92 ευρώ για τα δύο καταναλωτικά με εμπράγματη ασφάλεια της ίδιας χρονολογικής σειράς (166,79 Χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 27.089,79 ευρώ, και 2.199,84 ευρώ για τα δάνεια από τις δύο πιστωτικές κάρτες (45,83 Χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 7.443 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν έχει επέλθει πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και υποβάλλεται σχετικό αίτημα απ’ αυτόν, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κατοικίας του από την εκποίηση (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, όπως αυτή προσδιορίστηκε εννοιολογικά παραπάνω, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται συνολικά σε 80.000 ευρώ, δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 68.000 ευρώ (80.000Χ85%) και ειδικότερα 51.000 ευρώ (60.000Χ85%) για το οροφοδιαμέρισμα και 17.000 ευρώ (20.000Χ85%) για το βοηθητικό χώρο και την PILOTIS του ισογείου της ίδιας οικοδομής. Οι μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κατοικίας θα πρέπει να οριστούν επί 11 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του πρόσθετου χρέους που πρέπει να καταβάλει ο αιτών για τη διάσωση της κατοικίας, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 515,15 ευρώ, δηλαδή 68.000: 132 μήνες (11 χρόνια Χ 12), και η καταβολή του θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, η οποία πρέπει να οριστεί σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή θα αρχίσουν τέσσερα χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης. Από τις καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της 6ης μετέχουσας πιστώτριας, της τράπεζας «..............ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», από το στεγαστικό και τα δύο καταναλωτικά δάνεια, καθόσον οι απαιτήσεις απ’ αυτά, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στο οροφοδιαμέρισμα και κατά την υποθηκική τάξη της εγγραφής των προσημειώσεων (ΑΚ 1272, 1300). Η προνομιακή ικανοποίησή τους, θα γίνει μέχρι του ποσού των 51.000 ευρώ, του 85% δηλαδή της εμπορικής αξίας του οροφοδιαμερίσματος, επί του οποίου έχει εγγραφεί η προσημείωση. Από το υπόλοιπο ποσό των 17.000 ευρώ του 85% δηλαδή της εμπορικής αξίας του βοηθητικού χώρου και την PILOTIS του ισογείου της ίδιας οικοδομής, επί των οποίων δεν έχει εγγραφεί προσημείωση θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι απαιτήσεις όλων των πιστωτριών. Ειδικότερα οι απαιτήσεις της 6ης μετέχουσας πιστώτριας με εμπράγματη ασφάλεια θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα μεν από το μέρος της μηνιαίας δόσης που αναλογεί στο 85% της εμπορικής της αξίας του οροφοδιαμερίσματος ποσού 51.000 ευρώ, το οποίο ανέρχεται στο 75% του συνολικού ποσού των 68.000 ευρώ, που πρέπει να καταβληθεί για τη διάσωση της όλης κατοικίας, δηλαδή από το ποσό των 386,36 ευρώ (515,15 η μηνιαία δόση Χ 75%), και κατά την υποθηκική τάξη, συμμέτρως δε μαζί με τις υπόλοιπες απαιτήσεις της πιστώτριας αυτής, καθώς και αυτές των άλλων πιστωτριών από το μέρος της μηνιαίας δόσης που αναλογεί στο 85% της εμπορικής της αξίας των βοηθητικών χώρων της κατοικίας, ποσού 17.000 ευρώ, το οποίο ανέρχεται στο 25% του συνολικού ποσού των 68.000 ευρώ, δηλαδή από το ποσό των 128,79 ευρώ (515,15 η μηνιαία δόση Χ 25%). Με βάση λοιπόν τα προλεχθέντα η κατανομή των ποσού των 515,15 ευρώ της μηνιαίας δόσης για τη διάσωση της κατοικίας στις πιστώτριες θα γίνει ως εξής: Το σύνολο του υπολοίπου των απαιτήσεων ανέρχεται σε 113.684,02 ευρώ, το δε ποσό της μηνιαίας δόσης που θα διανεμηθεί συμμέτρως στις πιστώτριες σε 128,79 ευρώ. Από το ποσό αυτό αναλογεί: στην 1η μετέχουσα με υπόλοιπο απαίτησης 22.822,47 ευρώ, ποσό 25,85 ευρώ (128,79 Χ20,075%), στην 3η μετέχουσα υπόλοιπο απαίτησης 12.488,40 ευρώ, ποσό 14,15 ευρώ (128,79 Χ10,985%), στην 4η μετέχουσα με υπόλοιπο απαίτησης 3.722,54 ευρώ, ποσό 4,22 ευρώ (128,79Χ3,274%), στην 5η μετέχουσα με υπόλοιπο απαίτησης 4.536,66 ευρώ, ποσό 5,14 ευρώ (128,79Χ3,993%) και στην 6η μετέχουσα τράπεζα με υπόλοιπο απαίτησης για τα δύο καταναλωτικά δάνεια (............... και ............... συμβάσεις) 27.089,79 ευρώ, ποσό 30,69 ευρώ (128,79Χ23,828%), για το στεγαστικό δάνειο(............................ σύμβαση) με υπόλοιπο 35.581,16 ευρώ, ποσό 40,31 ευρώ (128,79Χ31,298%) και για τα δύο δάνεια των πιστωτικών καρτών με υπόλοιπο 7.443 ευρώ, ποσό 8,43 ευρώ (128,79Χ6,547% ). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 11ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: η 1η μετέχουσα τράπεζα «..........................ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3.412,20 ευρώ (25,85 Χ 132 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 19.410,27 ευρώ, η 3η μετέχουσα τράπεζα «............ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 1.867,80 ευρώ (14,15 Χ 132 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 10.620,60 ευρώ, η 4η μετέχουσα τράπεζα «..................ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 557,04 ευρώ (4,22 Χ 132 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 3.165,50 ευρώ , η 5η μετέχουσα τράπεζα «...............ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» 678,48 ευρώ (5,14 Χ 132 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 3.858,18 ευρώ και η 6η μετέχουσα τράπεζα «................ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» , 4.051,08 ευρώ για τα δύο καταναλωτικά δάνεια με εμπράγματη ασφάλεια της ίδιας χρονολογικής σειράς (30,69 Χ 132 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 23.038,71 ευρώ, 5.320,92 ευρώ για το στεγαστικό δάνειο (40,31 Χ 132 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 30.260,24 ευρώ, και 1.112,76 ευρώ για τα δάνεια από τις δύο πιστωτικές κάρτες (8,43 Χ 132 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 6.330,24 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 386,36 ευρώ της μηνιαίας δόσης θα διατεθεί, κατ’ αρχάς, για την προνομιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων της 6ης μετέχουσας από τις ............και ................ συμβάσεις καταναλωτικών δανείων με ίδια χρονολογική σειρά. Έτσι με υπόλοιπο από τις απαιτήσεις αυτές 23.038,71 ευρώ, θα διατεθούν για την ικανοποίησή τους οι πρώτες 59 δόσεις και μέρος της 60ης ποσού 243,47 ευρώ (386,36Χ59+243,47=23.038,71). Το υπόλοιπο της δόσης αυτής (60ης ) ποσού 142,89 ευρώ, καθώς και υπόλοιπες 72 μηνιαίες δόσεις ποσού 386,36 ευρώ καθεμία μία θα διατεθούν για την προνομιακή ικανοποίηση της απαίτησης της 6ης μετέχουσας από τη 2447540320 σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 30.260,24 ευρώ, από το οποίο θα ικανοποιηθεί μέρος του ποσού 27.960,81 ευρώ (386,36 Χ72+142,89 ) και θα απομείνει υπόλοιπο ποσού 2.299,43 ευρώ (30.260,24-27.960,81). Συμπερασματικά για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 6ης μετέχουσας από τις ............ και .................. συμβάσεις καταναλωτικών δανείων με εμπράγματη ασφάλεια θα καταβληθεί μηνιαίως από το ποσό των 515,15 ευρώ της μηνιαίας δόσης για τη διάσωση της κατοικίας, το συνολικό ποσό των 417,05 ευρώ (386,36 ποσό προνομιακής ικανοποίησης + 30,69 ποσό σύμμετρης ικανοποίησης) για τους πρώτους 59 μήνες της ρύθμισης, το ποσό των 274,16 ευρώ (243,47+30,69) τον αμέσως επόμενο κατά σειρά μήνα (60ο), καθώς και αυτό των 30,69 ευρώ μηνιαίως για τους υπόλοιπους 72 μήνες της ρύθμισης. Επίσης για την ικανοποίηση της απαίτησης της ίδιας μετέχουσας από τη ............ σύμβαση στεγαστικού δανείου με εμπράγματη ασφάλεια θα καταβληθεί μηνιαίως από το ποσό των 515,15 ευρώ της μηνιαίας δόσης για τη διάσωση της κατοικίας, το ποσό των 40,31 ευρώ της σύμμετρης ικανοποίησης για τους πρώτους 59 μήνες της ρύθμισης, το ποσό των 183,20 ευρώ (142,89+40,31) τον αμέσως επόμενο κατά σειρά μήνα (60ο), καθώς και αυτό των 426,67 ευρώ μηνιαίως για τους υπόλοιπους 72 μήνες της ρύθμισης (386,36 ποσό προνομιακής ικανοποίησης + 40,31 ποσό σύμμετρης ικανοποίησης). Έτσι συνολικά στη μετέχουσα αυτή θα καταβληθεί από το ποσό των 515,15 ευρώ της μηνιαίας δόσης για τη διάσωση της κατοικίας, το ποσό των 465,79 ευρώ μηνιαίως και επί 132 μήνες, δηλαδή 417,05+40,31+8,43 ευρώ (ποσό μηνιαίας δόσεις για πιστωτικές κάρτες) για τους πρώτους 59 μήνες της ρύθμισης, 274,16+183,20+8,43 ευρώ τον αμέσως επόμενο κατά σειρά μήνα (60ο), και 30,69+426,67+8,43 ευρώ τους υπόλοιπους 72 μήνες. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις των μετεχουσών κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν, μετά την εξάντληση και του ποσού των 68.000 ευρώ του 85% της αξίας της κατοικίας, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της τέταρτης από τις μετέχουσες, κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, ποσού, στην πρώτη μετέχουσα 140,53 ευρώ, στην τρίτη μετέχουσα 76,90 ευρώ, στην τέταρτη μετέχουσα 22,92 ευρώ, στην πέμπτη μετέχουσα 27,95 ευρώ, και στην έκτη μετέχουσα 219,08 ευρώ για το στεγαστικό δάνειο από τη ............. σύμβαση, 166,79 ευρώ για τα δύο καταναλωτικά δάνεια από τις...............και ............... συμβάσεις και 45,83 ευρώ για τα δύο δάνεια των πιστωτικών καρτών. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή το οροφοδιαμέρισμα στο πρώτο όροφο οικοδομής, εμβαδού 120,25 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου εμβαδού 528 τ.μ., 487/1000, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πρώην κοινότητας και ήδη ΔΔ Καραϊσκάκης Δήμου Αστακού Αιτ/νίας, καθώς και τους βοηθητικούς του χώρους, δηλαδή τη με στοιχ. Ι-1 οριζόντια ιδιοκτησία εμβαδού 80 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 341,17/1000, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο της ίδιας της ίδιας οικοδομής και της με στοιχ. Ι-2 οριζόντια ιδιοκτησία (PILOTIS), , εμβαδού 40,25 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 171,65/1000, η οποία βρίσκεται επίσης στο ισόγειο της ίδιας της ίδιας οικοδομής. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του επί 11 χρόνια μηνιαίως το ποσό των 515,15 ευρώ, από το οποίο ειδικότερα σε κάθε μία από τις μετέχουσες τράπεζες μηνιαίως τα εξής ποσά: στην πρώτη «................................... ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 25,85 ευρώ, στην τρίτη «................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 14,15 ευρώ, στην τέταρτη «............... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 4,22 ευρώ, στην πέμπτη «............ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 5,14 ευρώ και στην έκτη «............. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 465,79 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 417,05 ευρώ μηνιαίως για τους πρώτους 59 μήνες της ρύθμισης, 274,16 ευρώ τον αμέσως επόμενο κατά σειρά μήνα (60ο), και 30,69 ευρώ μηνιαίως για τους υπόλοιπους 72 μήνες της ρύθμισης για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της από τις ......................και ................... συμβάσεις καταναλωτικών δανείων, σε 40,31 ευρώ μηνιαίως για τους πρώτους 59 μήνες της ρύθμισης, 183,20 ευρώ τον αμέσως επόμενο κατά σειρά μήνα (60ο), και 426,67 ευρώ μηνιαίως για τους υπόλοιπους 72 μήνες της ρύθμισης, για την ικανοποίηση της απαίτησής της από τη .......................... σύμβαση στεγαστικού δανείου και τέλος 8,43 μηνιαίως και 132 μήνες δόσεις για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της από τις δύο συμβάσεις πιστωτικών καρτών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.