Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Χορήγηση αναστολής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και λήψης κάθε ασφαλιστικού μέτρου (προσημείωση κλπ) εναντίον της περιουσίας του οφειλέτη από όλους τους πιστωτές μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως (Ειρηνοδικείο Αθηνών - αριθμός απόφασης 37/2012)

Περίληψη: Ν.3869/2010. (Υπερχρέωση φυσικών προσώπων). Αίτηση Αναστολής αρθ.6 παρ. 1 Ν.3869/2010. Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής καταδιωκτικών μέτρων με τον όρο καταβολής από οφειλέτη όλης ή μέρους της δόσης στεγαστικού δανείου (αρθ.6 παρ. 4 ν.3869/2010), μη νόμιμο το αίτημα της καθ` ής χορήγηση αναστολής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και λήψης κάθε ασφαλιστικού μέτρου (προσημείωση κλπ) εναντίον της περιουσίας του οφειλέτη από όλους τους πιστωτές μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως του αρθ. 4 Ν.3869/2010.

[...] Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες με αριθμούς 3186/5-3-2012, 3172/5-3-2012 και 3225/5-3-2012 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ............οι τέταρτη, έβδομη και όγδοη καθών κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δίκη αυτή. Εφόσον, λοιπόν, δεν παραστάθηκαν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του εκθέματος πρέπει να δικαστούν σαν να είναι παρόντες. Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών έχει καταθέσει στο δικαστήριο αυτό αίτηση του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3869/2010 νια την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες. Εκ των πιστωτών του αιτούντος ο πέμπτος καθού επισπεύδει κατ`αυτής αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει της από 13-2-2012 επιταγής προς εκτέλεση, που έχει τεθεί κάτω από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 1556/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επειδή πιθανολογείται ότι η αίτηση ρυθμίσεως των οφειλών του αιτούντος θα ευδοκιμήσει και ότι από την επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση ή από την επιβολή εναντίον του οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου από τις καθών θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του, ζητάει ο αιτών να ανασταλεί η διαδικασία της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και κάθε άλλο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας του μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως του του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3869/2010 και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη στους καθών. Με τα παραπάνω για περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 3 και 6 παρ.1 ν.3869/2010, 683 παρ.3 και 686 επ. ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, εκτός από το αίτημα της, που αφορά τη δικαστική δαπάνη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και 85 στο ν.3996/2011, που συμπλήρωσε το άρθρο 4 παρ.3 ν.3869/2010 και 781 Κ.Πολ.Δ. και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως και την προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής [αριθμός τριπλοτύπου ΔΣΑ 22557568, 3437222, 3437323, 3437321, 37024150]. Το αίτημα περί επιβολής της δικαστικής δαπάνης στους καθών δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, διότι στην αίτηση αναστολής εκτελέσεως η δικαστική δαπάνη επιβάλλεται πάντοτε στο αιτούντα, [άρθρο 178 του Κώδικα Περί Δικηγόρων], Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.4 του ν.3869 σε περίπτωση οφειλής από στεγαστικό δάνειο το δικαστήριο της παραγράφου 1 μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που του επιτρέπει το "εισόδημα του οφειλέτη να χορηγήσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων για την οφειλή αυτή με ή χωρίς τον όρο της καταβολής εκ μέρους του οφειλέτη όλου ή μέρους του ποσού. H οφειλέτη όλου ή μέρους του ποσού, που αντιστοιχεί στην ενήμερη τοκοχρεολυτικό δόση, που θα όφειλε να καταβάλει από το χρονικό σημείο της δημοσίευσης της απόφασης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, αν η σύμβαση του δανείου δεν είχε καταγγελθεί ή δεν εμφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η τρίτη καθής ισχυρίζεται ότι δεν επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση κατά του αιτούντος και για το λόγο αυτό ζητάει την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως. Συγχρόνως υποβάλλει το αίτημα ότι σε περίπτωση, που το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση αναστολής, να χορηγήσει την αναστολή υπό τον όρο καταβολής της δόσης του στεγαστικού δανείου, που έχει λάβει από αυτήν ο αιτών. Το αίτημα αυτό δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, διότι συμφωνάμε το άρθρο έ παρ.4 η χορήγηση της αναστολής εκτελέσεως υπό τον όρο της καταβολής εκ μέρους του οφειλέτη όλου ή μέρους του ποσού, που αντιστοιχεί στην ενήμερητοκοχρεολυτική δόση, προϋποθέτει έναρξη της εκτελέσεως, που εν προκειμενω, όπως συνομολογεί ή πιστώτρια, οεν συντρέχει. Από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα όσα συνομολογούνται από τους διαδίκους και από όλη τη διαδικασία πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών κατέθεσε στο δικαστήριο αυτό την από 30-12-2011 και με αριθμό καταθέσεως 22/4- 1-2012 αίτηση του, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, με την οποία ζητά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν πραγματικά περιστατικά να επικυρωθεί από το δικαστήριο το προτεινόμενο σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών του προς τους πιστωτές του, άλλως να ρυθμιστούν από το δικαστήριο οι οφειλές του προς αυτούς με σκοπό την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών του και να εξαιρεθεί από την εκποίηση ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου του ακινήτου, που αποτελεί την πρώτη κατοικία του ίδιου και της οικογένειας του, το οποίο είναι ένα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου της επί της οδού .............. αριθμός ......., στην Αθήνα, πολυκατοικίας, επιφάνειας 74 τ.μ.. Η αίτηση του άρθρου 4 έχει επιδοθεί νόμιμα στους πιστωτές του αιτούντος όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες με αριθμούς 2739/13-1-2012, 2735/12-1-2012, 2725/12-1-2012, 2707/11-1-2012, 2705/11-1-2012, 2700/11-1-2012, 2691/11- 1-2012, 2689/11- 1-2012 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ................. Από τους πιστωτές του αιτούντος η πέμπτη καθής επισπεύδει εκτέλεση δυνάμει της από 24-1-2012 επιταγής προς εκτέλεση, η οποία έχει τεθεί κάτω από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 1556/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που υποχρεώνει τον αιτούντα να καταβάλει στην πέμπτη καθής το ποσό των 16.386 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. Από την αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκε ότι η ασκηθείσα από τον αιτούντα αίτηση του άρθρου 4 του ν.3869/2010 θα ευδοκιμήσει, διότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Ειδικότερα πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Αυτός είναι 47 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, εργάζεται ως αποθηκάριος σε ξενοδοχείο] και τα μηνιαία εισοδήματα του ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 1.905,13 ευρώ, όπως προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση του έτους οικονομικού έτους 2011 οι δε συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του ανέρχονται στο ποσό των 310.606,09 ευρώ. Είναι έγγαμος με την ............, η οποία εργάζεται ως καμαριέτα σε ξενοδοχείο με μηνιαίες αποδοχές το ποσό των 890 ευρώ, με τις οποίες συνεισφέρει στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειας τους, που αποτελείται από τους ίδιους και τα δύο τέκνα τους 16 και 23 ετών. Η οικονομική κατάσταση του αιτούντος και της συζύγου του δεν αναμένεται να βελτιωθεί. Περαιτέρω ο αιτών είναι συγκύριος κατά ποσοστό 50% ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της επί της οδού .................., στην Αθήνα πολυκατοικίας επιφάνειας 74 τ.μ., που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του. Επίσης ο αιτών είναι συγκύριος κατά ποσοστό 37,50% εξ αδιαιρέτου μιας αποθήκης, που βρίσκεται στο Δήμο Οιχαλίας, νομού Μεσσηνίας, επιφάνειας 18,90 τ.μ. και έτους κατασκευής το 1924, μιας μονοκατοικίας, που βρίσκεται στο Δήμο Οιχαλίας, νομού Μεσσηνίας, επιφάνειας 41,50 τ.μ., έτους κατασκευής 1963 και ενός αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στο Δήμο Οιχαλίας, νομού Μεσσηνίας, επιφάνειας 3.650,96 τ.μ. Όπως πιθανολογήθηκε από την αποδεικτική διαδικασία ο αιτών από την επισπευδόμενη εκτέλεση θα υποστεί ουσιώδη βλάβη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους με την αίτηση του άρθρου 4 σκοπούς, διότι αν αντικείμενο της εκτέλεσης αποτελέσει το ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία του, θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη με την αίτηση του άρθρου 4 εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο, δεδομένου ότι η αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 69.000 ευρώ, συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50% και μπορεί να εξαιρεθεί. Κατά ακολουθία των παρακάνω πρέπει η αίτηση, που κρίνεται, να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να επιβληθεί στον αιτούντα η δικαστική δαπάνη των πρώτης, τρίτης, πέμπτης και έκτης καθών, σύμφωνα με το άρθρο 178 του Κώδικα Περί Δικηγόρων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει τις τέταρτη, έβδομη και όγδοη καθών σαν να είναι παρούσες και τους λοιπούς διαδίκους κατά αντιμωλία Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος δυνάμει της από 24-1-2012 επιταγής προς εκτέλεση, που έχει τεθεί κάτω από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 1556/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και κάθε άλλο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας του αιτούντος από τους καθώς πιστωτές του, μέχρι τήν έκδοση οριστικής αποφάσεως από το δικαστήριο αυτό επί της από 3-12-2011 και με αριθμό καταθέσεως 22/4-1-2012 αιτήσεως του αιτούντος, εκούσιας δικαιοδοσίας, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 28-5-2013. Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τη δικαστική δαπάνη των πρώτης, τρίτης, πέμπτης και έκτης καθών, που ορίζεται στο ποσό των ογδόντα [80] ευρώ.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.