Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Δάνεια που ελήφθησαν από έμπορο όχι στο πλαίσιο της εμπορίας του αλλά για την εξυπηρέτηση των σοβαρών προβλημάτων υγείας υπάγονται σε ρύθμιση (Ειρηνοδικείο Κορίνθου - αριθμός απόφασης 67/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Κριτήριο για την εφαρμογή του νόμου, αποτελεί η ιδιότητα του αιτούντος - οφειλέτη ως εμπόρου ή μη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Προϋποθέσεις. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του οφειλέτη, των εισοδημάτων του και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Αποτυχία εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ορισμένο της αίτησης. Κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος, κατάσταση των πιστωτών και των οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης αυτών. Η παράλειψη κατάθεσης παρατηρήσεων από πιστώτρια εντός της προθεσμίας των 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης δεν αποτελεί τεκμήριο συμφωνίας, λόγω έλλειψης σχετικής υπόδειξης από τον οφειλέτη στην κλήτευση. Δυνατότητα του Δικαστηρίου για ελάχιστες ή μηδενικές καταβολές. Ορισμός νέας δικασίμου σε διάστημα όχι μικρότερο των πέντε μηνών για επαναπροσδιορισμό των καταβολών. Δεν απαιτείται για το παραδεκτό της αίτησης αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του συζύγου παρά μόνο του μηνιαίου εισοδήματος του. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του αιτούντος, ανέργου, πρώην ιδιοκτήτη καταστήματος γρήγορου φαγητού και μηνιαίες οικογενειακές αποδοχές περίπου 1.170 €. Ταμείο ανεργίας και αναπηρική σύνταξη της συζύγου του για τέκνο από πρώτο γάμο με σοβαρό πρόβλημα υγείας που νοσηλεύεται σε ίδρυμα. Κρίνει ότι τα δάνεια ελήφθησαν όχι στο πλαίσιο της εμπορίας του αλλά για την εξυπηρέτηση των σοβαρών προβλημάτων υγείας του τέκνου. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 49.000 €. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών του αιτούντος στο ποσό των 50 €υρώ για μια τετραετία και ορισμός νέας δικασίμου για επαναπροσδιορισμό αυτών. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Όπως προκύπτει από την με αριθμό 13028`/11-5-2011 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κατίνας Δανικά, που προσκομίζει και επικαλείται ο απών, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως μ« πράξη ορισμού δικασίμου και κλήοη προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.............................) Α.Ε.», εντός της προθεσμίας του ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης. Εφόσον, λοιπόν, η τελευταίο δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου, θα δικαστεί σα να είναι παρούσα (άρθρο754§2ΚΠολΔ), Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελαχίστου ακόμα ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις χρόνιας και χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγω ισοδύναμης βαρύτηιας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2, αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη, εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της διατάξεως του εδ. α`της παρ. 5 του άρθρου 8, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφαση του, είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης - πιστωτές), ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (βλ. Αθανάσιο Κρητικό, ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ο. 138-139, ΕιρΛαρ 106/2011 Α` Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Ο αιτών, επικαλούμενος με την αίτηση του όχι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί να γίνει δεκτό το προτεινόμενο απ` αυτόν σχέδιο από χους πιστωτές του, διαφορετικά να ρυθμιστούν τα χρέη του, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, καθώς και η δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου του για τις οικογενειακές ανάγκες που εκθέτει, με σκοπό την απαλλαγή του απ` αυτά. Με αυτό το περιεχόμενο και αίιημα, η κρινόμενη αίτηση, εισάγεται παραδεκτώς και αρμοδίως ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ.3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ, άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την Έλενα Κονομόδη, δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου (βλ. ιην από 1-3-2011 βεβαίωση), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούχε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, και` άρθρο 13 παρ, 2 (βλ. το υπ` αριθμ. 155γ/24-11-2011 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά : α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ` αυτούς των εγγράφων του άρθρου 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 v. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθό τιμά και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συμιμετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες παρατηρήσεις των δύο πρώτων πιστωτών, οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα). Ως προς την τρίτη πιστώτρια, η μη κατάθεση απ` αυτήν εντός της προθεσμίας των 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης παρατηρήσεων για το εάν συμφωνεί με το προτεινόμενο από τον αιτούντα σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, δεν αποτελεί τεκμήριο συμφωνίας, καθόσον, κατά την άποψη του Δικαστηρίου, η έννομη συνέπεια της συναινέσεως του πιστωτή επέρχεται μόνο εφόσον η συνέπεια αυτή υποδείχθηκε από τον οφειλέτη στον πιστωτή με την πρόσκληση που του απέστειλε, το οποίο δεν έγινε στην προκειμένη περίπτωση (Αθ. Κρητικός, ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 87, παρ. 16). Παραπέρα η αίτηση είναι ορισμένη, αφού περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία που περιέχονται σ` αυτή (Κρητικός, ρύθμιση ν.3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης, ενώ τα αναφερόμενα από τις πιστώτριες στοιχεία θα αποτελέσουν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ,3, 8, 9 και 11 του ν.3869/201.0. Εφόσον, λοιπόν, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και τοιν πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Ο ισχυρισμός της δεύτερης των καθ` ων ότι η ένδικη αίτηση είναι αόριστη, καθόσον δεν αναφέρει τα εισοδήματα της συζύγου του, είναι μη νόμιμος και απορριπτέος, καθόσον δεν απαιτούνται τα παραπάνω στοιχεία για το παραδεκτό της κρινόμενης αίτησης. Ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να περιγράφει τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του, αλλά απλώς το μηνιαίο εισόδημα ή τη συνεισφορά του στις οικογενειακές δαπάνες. Τα εισοδήματα του συζύγου ενδιαφέρουν για να καθορισθεί η συνειαφορά του στις οικογενειακές δαπάνες και να εκτιμηθεί το περίσσευμα που μπορεί να διαθέτει ο οφειλέτης για την αποπληρωμή των οφειλών του (βλ. Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3869/2010). Επίσης, ως προς την ένσταση ανειλικρινούς δήλωσης του αιτούντος που υποβάλλει η δεύτερη των καθ` ων, διότι δεν προσκομίζονται αντίγραφα εισοδήματος των φορολογικών του δηλώσεων και των εντύπων Ε9 της τελευταίας πριν την αίτηση πενταετίας, είναι μη νόμιμος και απορριπτέος, καθόσον δεν απαιτούνται τα παραπάνω στοιχεία για το παραδεκτό της κρινόμενης αίτησης. Περαιτέρω, η δεύτερη καθ` ης ισχυρίζεται ότι η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί καθ` όσον ελλείπει το στοιχείο της έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας, δεδομένου ότι τα δάνεια που έλαβε ο αιτών, ήταν επιχειρηματικά και εξυπηρετούσαν την εμπορία του. Η ως άνω ένσταση είναι νόμιμη και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία. Από την χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος στο ακροατήριο, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, από τα έγγραφα, που νόμιμα προσκομίζουν μετ` επικλήσεως οι διάδικοι, απ` όσα οι ίδιοι ρητώς ή εμμέσως συνομολογούν, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη και από τη διαδικασία γενικότερα, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών έχει γεννηθεί το 1972, είναι έγγαμος με την .........., με την οποία απέκτησαν δύο τέκνα, την ............. μαθήτρια της Γ` Λυκείου και ..............., μαθητή Ε` Δημοτικού, ηλικίας, κατά την κατάθεση της αίτησης, 17 και 10 ετών, αντίστοιχα (ημεροχρονολογίες γέννησης η 22-8-1994 και 12-6-2001) (βλ. το υπ` αριθμ.........../9-3-2010 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Βέλου). Η σύζυγος του αιτούντος, έχει ένα επιπλέον τέκνο από τον πρώτο της γάμο, τον ............. ετών, ο οποίος πάσχει», από σύνδρομο down βαρείας μορφής και συντηρείται απ` αυτούς, καθώς έχει 100% αναπηρία και αδυναμία εφ` όρου ζωής για οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα (βλ. την υπ` αριθμ. 144/22-9- 2008 απόφαση της ΙΒ`/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Μονάδας Υγείας του Ι.Κ.Α. Αθηνών που προσκομίζει μετ` επικλήσεως ο αιτών). Το ως άνω τέκνο, διαμένει στο Ίδρυμα Προστασίας του Παιδιού, το οποίο εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, τυγχάνει Ν.Π.Ι.Δ, και συντηρείται με χρηματικά ποαά που λαμβάνει ως δωρεές από τα μέλη του. Επιπλέον, ο πατέρας του ..........................., τουρκικής καταγωγής, ουδέν συνεισφέρει για τη φροντίδα του, καθόσον εξέτιε ποινή στις φυλακές Χαλκίδας για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών (βλ. την υπ` αριθμ. 51/1997 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου), ενώ από το έτος 2003 έχουν χαθεί τα ίχνη του. Ο αιτών, από το Σεπτέμβριο του 2011 είναι άνεργος (βλ. σχετικό δελτίο ανεργίας), θα λαμβάνει δε το αντίστοιχο επίδομα ανεργίας, ποσού λιγότερου των 500 ευρώ, ενώ η σύζυγος του δεν εργάζεται, αλλά λαμβάνει το ποσό των 673 ευρώ ως αναπηρική σύνταξη για τον ανάπηρο υιό της (βλ. σχετικό απόκομμα συντάξεως), επομένως δε το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 1.170 ευρώ. Πριν την απόλυση του, εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία «.................Ο.Ε.», με μισθό περί τα 900 ευρώ, ενώ μέχρι το 2007, διέθετε μαγαζί (σουβλατζίδικο), το οποίο ουδέποτε είχε αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2006 και 2007, που αφορούσαν τα έτη 2005 και 2006, αντίστοιχα, στα οποία εμφαίνονται ακκαθάριστα εισοδήματα συνολικώς 94.319,43 ευρώ και 58.765,92 ευρώ, αντίστοιχα. Προέβη δε στη λήψη των δανείων αυτών, προκειμένου να εισαχθεί ο υιός της συζύγου του στο προαναφερόμενο ίδρυμα, αλλά και για να εξυπηρετήσει ανάγκες των άλλων δύο τέκνων του, που διαφοροποιήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. φροντιστήρια, μετακινήσεις κλπ). Επομένως, τα δάνεια ελήφθησαν όχι στα πλαίσια της εμπορίας του, ενώ εξάλλου, είναι αδιάφορο σήμερα για ποιο λόγο λήφθηκαν, αφού κρίσιμο διάστημα για την εφαρμογή ή μη του νόμου, αποτελεί η ιδιότητα του αιτούνιος-οφειλέτη ως εμπόρου ή μη, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 39, ΕιρΑΘ 17/2011, ΕιρΘεσσαλ 5106/2011). Όμως, όπως αποδείχτηκε, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ο αιτών ήταν άνεργος, ενώ πριν εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία, για τα τελευταία τρία με τέσσερα τουλάχιστον χρόνια και επομένως, απορριπτέος ως αβάσιμος τυγχάνει ο σχετικός ισχυρισμός των καθ` ων. Αλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει, η οικονομική του δε κατάσταση οφείλεται στη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία έμεινε χωρίς μόνιμη εργασία, έχει δε σταματήσει να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις τα τελευταία δύο (2) χρόνια. Οι δαπάνες της οικογένειας του περιορίζονιαι α` αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών τους αναγκών, (όπως ένδυση, υπόδηση, διατροφή, φροντιστήρια, μετακινήσεις, φροντίδα του ανάπηρου τέκνου, λογαριασμοί, υπολογιζόμενοι μαζί με τους νέους φόρους, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη κλπ.), έτσι ώστε να ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.100 ευρώ λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος όχι δεν καταβάλλει ενοίκιο, διαμένων με την οικογένεια του στην πεθερά του). Το ποσό δε που απομένει για διάθεση, ανέρχεται στα 50 ευρώ το μήνα, το οποίο βρίοκεται μέσα οτις οικονομικές του δυνατότητες. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται, νιε την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση ίων οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99). 1) Από την τράπεζα με την επωνυμία «......... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», του έχει χορηγηθεί, με την υπ` αριθμ. .................... σύμβαση πίστωσης, δάνειο, από το οποίο οφείλει, μαζί με τους τόκους, τo ποσό των 23.520,29 ευρώ.2) Από την Τράπεζα με την επωνυμία «........... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», του έχει χορηγηθεί δάνειο, με την υπ` αριθμ. ................. ούμβαση, στο κεφάλαιο κίνησης, από το οποίο οφείλει, μαζί με τους τόκους, το ποσό των 10.810,94 ευρώ, και ένα επιχειρηματικό δάνειο, με την υπ` αριθμ. ................ σύμβαση, οπό την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους, το ποσό των 12.487,19 ευρώ.3) Από την τράπεζα με την επωνυμία «.............. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», του χορηγήθηκε, η υπ` αριθμ. .......................... πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους, το ποσό των 2.183,91 ευρώ, στην τρίτη καθ` ης ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ............ Α.Ε., κατόπιν μεταβίβασης της ................... ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς την δεύτερη, των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών της από προϊόντα καταναλωτικών δανείων, κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 (βλ. την από 28- 12-2010 βεβαίωση οφειλής της τρίτης των καθ` ων). Τα ως άνω χρέη, υπολογίζονται όπως αυτά εισφέρονται από τον αιτούντα-οφειλέτη, καθόσον, σύμφωνα και με τα στη μείζονα σκέψη εκτιθέμενα, η ένταξη της απαιτήσεως στη ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινή, θα γίνει με τη μορφή και χο ύψος, που την εισφέρει ο οφειλέτης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από το δικαστήριο, λόγω της αμφισβήτησης του ύψους της απαιτήσεως από τον πιστωτή. Περαιτέρω, από τις ίδιες ως άνω αποδείξεις, αποδείχτηκε ότι ο αιτών, τα τελευταία δύο έτη, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, καθόσον αποδείχτηκε ότι πράγματι εξυπηρετούσε τα δάνεια αυτά όταν εργαζόταν κανονικά ο ίδιος και είχε περισσότερα εισοδήματα. Εξάλλου, αυτή η δανειακή επιβάρυνση του αιτούντος, οφειλόταν στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τέκνο της συζύγου του, αλλά και για κάλυψη των αναγκών των δύο άλλων τέκνων τους, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει ο αιτών, ενώ το μοναδικό περιουσιακό ιου στοιχείο, αποτελεί η συγκυριότητα κατά 50% εξ αδιαιρέτου ενός αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής .............τύπου LANCER, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας την 24-11-1980, και του οποίου η εμπορική αξία, είναι πλέον σχεδόν μηδενική, δεν ξεπερνά δε τα 300 ευρώ, κατά τους ισχυρισμούς του. Ενόψει της έλλειψης εμπορικής αξίας, καθώς και της αξίας του μεριδίου ιου αιτούντος, του τύπου και της παλαιότητας του, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών τ.ου, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ` άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/ 10 εκποίηση του. Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στo πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, αφού έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε πραγματική αδυναμία καταβολής, δεδομένου ότι απώλεσε την εργασία του και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ανευρέσεως εργασίας. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από ας οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ το μήνα, όπως προαναφέρθηκε, αφού η οικονομική του κατάσταση έγινε δυσχερέστερη από το χρόνο της κατάθεσης της αίτησης, το Δικαστήριο δε μπορεί ερευνώντας αυτεπαγγέλτως τα εισοδήματα του οφειλέτη και τις βιοτικές του ανάγκες, να κανονίζει το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό για κάθε πιστωτή, και για χρόνο που δεν υπερβαίνει την 4ετία Το συνολικό ποσό τών οφειλών του ανέρχεται οε 49.002,3 ευρώ, το οποίο αναλύεται οε 23.520,29 ευρώ προς την ........... ΤΡΑΠΕΖΑ, 23,298,13 ευρώ προς την............ ΤΡΑΠΕΖΑ και 2.183,91 ευρώ προς την ............ Σε κάθε μία από τις ως άνω πιστώτριες, αναλογεί από τo ποσό των 50 ευρώ, στη μεν πρώτη αυτό των 23,99 ευρώ (50:49.002,3X23.520,29), στη δεύτερη το ποσό των 23,77 ευρώ (50:49.002,3X23.298,13) και στην τρίτη το ποσό των 2,23 ευρώ (50:49.002,3X2.183,91). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: Α) Η ................, το ποσό των 151,52 ευρώ, Β) Η .............. ΤΡΑΠΕΖΑ, το ποσό των 1.140,96 ευρώ και Γ) η εταιρεία με την επωνυμία ............... Α.Ε., το ποσό των 107,04 ευρώ. Ήτοι συνολικά ο αιτών από το παραπάνω ποοό των 49.002,3 ευρώ, θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία συνολικά το ποσό των 2.399,52 ευρώ και, επομένως απομένει συνολικό υπόλοιπο οφειλών του εκ (49.002,3-2.399,52-) 46.602,78 ευρώ. Πλην, όμως, επειδή ορίστηκαν μικρού ύψους μηνιαίες καταβολές, αφού διατυπώθηκε με τις προτάσεις του αιτούντος σχετικό αίτημα, το Δικαστήριο, σύμφωνα και με τα στη μείζονα σκέψη εκτιθέμενα, πρέπει να ορίσει νέα δικάσιμο, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του, θεωρώντας ότι εντός του χρονικού αυτού διαστήματος μέχρι τη νέα δικάσιμο, είναι δυνατό να έχει βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική του κατάσταση, με την εξεύρεση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 Ν, 3869/2010 και επομένως, θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης μεγαλύτερου μέρους του χρέους (Αγγ. Γαλανοπούλου-Δημητρόπαυλου, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, σελ. 46). Κατόπιν τούτου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ` ουσία και να οριστεί νέα δικάσιμος, όχι νωρίτερα από πέντε (5) μήνες, σύμφωνα με το διατακτικό, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι οφειλές του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται «κατ` άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010. Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής [άρθρο 14 του ίδιου νόμου] δεν ορίζεται σχετικό παράβολο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της τρίτης καθ` ης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηοη. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, στη μεν πρώτη αυτό των είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (23,99) ευρώ, στη δεύτερη το ποσό των είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα επτά ευρώ (23,77) και στην τρίτη το ποσό των δύο ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (2,23) και για χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου που θα επαναπροσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές του, Ορίζει νέα δικάσιμο την 5-10-2012, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος,

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.