Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Αν υπάρχουν μερικές μόνο από τις αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές ληξιπρόθεσμες, ενώ άλλες δεν είναι, πληρούται η προϋπόθεση της μόνιμης αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών (Ειρηνοδικείο Κορίνθου - αριθμός απόφασης 121/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Κριτήριο για την εφαρμογή του νόμου, αποτελεί η ιδιότητα της αιτούσης - οφειλέτη ως φυσικού προσώπου. Προϋποθέσεις. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του οφειλέτη, των εισοδημάτων του και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Ορισμένο της αίτησης. Επιτρεπτή η συμπλήρωση της αίτησης με τις προτάσεις. Κατάσταση της περιουσίας της αιτούσης, κατάσταση των πιστωτών και των οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης αυτών. Κύρια Παρέμβαση απορριπτέα εφόσον δεν έχει αναγγελθεί κατ’ αρθ.460 ΑΚ από την πιστώτρια τράπεζα στον οφειλέτη η εκχώρηση. Απορριπτέος ο ισχυρισμός των Τραπεζών ότι η οφειλέτης εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές της την οικονομική της κατάσταση και το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς οι Τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν συνολικά τις δανειακές υποχρεώσεις του οφειλέτη μέσω του συστήματος «Τειρεσίας». Απορριπτέα ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος που αφορά στην καταβολή μέρους του συνολικού χρέους διότι δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος. Δεν απαιτείται να αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση τα γεγονότα που συνιστούν την χωρίς δική της υπαιτιότητα μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. δεν απαιτείται για το παραδεκτό της αίτησης η προσκόμιση αντίγραφων εισοδήματος των φορολογικών της δηλώσεων και των εντύπων Ε9 της τελευταίας πριν την αίτηση πενταετίας, καθώς και αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του συζύγου και του μηνιαίου εισοδήματος του όταν υπάρχει διάσταση. Αν υπάρχουν μερικές μόνο από τις αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές ληξιπρόθεσμες, ενώ άλλες δεν είναι, πληρούται η προϋπόθεση της μόνιμης αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της αιτούσης, δημοσίου υπαλλήλου, ΑΜΕΑ και με μηνιαίες αποδοχές περίπου 1700€. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 236.794,63€. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών της αιτούσης στο ποσό των 193€υρώ για μια τετραετία για τα καταναλωτικά δάνεια και απαλλαγή από τα υπόλοιπα αυτών ύψους 110.616,94€. Καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας επί 15 χρόνια (180 μηνιαίες δόσεις ύψους 198€). Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες με αριθμό 9184Β/10-3-2011 και 786 Γ/15-3-2011 εκθέσεις επιδόσεως της Δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείου Κορίνθου ..................... και .........................Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών αντίστοιχα, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.................» σύμφωνα με το άρθρο 134 Κ Π ο λ Δ. Εφόσον, λοιπόν, η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου θα δικαστεί σαν να είναι παρούσα. Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «.........................Α. Ε. Π. Π.», άσκησε κατά την επ΄ ακροατηρίω διαδικασία κύρια παρέμβαση με την οποία ζητάει ως ειδικός διάδοχος της πέμπτης πιστώτριας-καθής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ................................ ως προς τις έννομες σχέσεις από πιστωτικές κάρτες, να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη. Η ως άνω κύρια παρέμβαση όμως πρέπει ν` απορριφθεί ως απαράδεκτη διότι η κυρίως παρεμβαίνουσα δεν μετείχε στη διαδικασία εξώδικου συμβιβασμού. Εξάλλου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 460 ΑΚ ο εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη και στους τρίτους πριν ο ίδιος να αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη (στη` συγκεκριμένη περίπτωση η αιτούσα), γεγονός το οποίο δεν προκύπτει στην κρινόμενη περίπτωση. Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ` αυτά. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού της Ν.Α Κορινθίας, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ` αρθ. 13 παρ.2 Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ` αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ.2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών απ` όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες τους απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010,καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ` αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλει και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ) εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑΘ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ` άρθρο 747,αριθ. 7). Ο ισχυρισμός των πιστωτριών ότι η αιτούσα εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές της την οικονομική της κατάσταση και το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, είναι αόριστος. Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από το δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται όμως οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες η αιτούσα απέκρυψε από τους πιστωτές της την οικονομική της κατάσταση και το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού δεδομένου ότι οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) έχουν τη δυνατότητα εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου δάνειο (μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση αποδοχών) να διαπιστώσουν και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του (σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα) ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (βλ. Δημήτρη Μακρή, Κατ" άρθρο ερμηνεία του Ν.3960/2010 σελ. 36, 37). Ως προς την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ισχυριζόμενες ότι η αιτούσα προσπαθεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, χωρίς να το δικαιούται και να απαλλαγεί έτσι από μέρος των υποχρεώσεων της, καταβάλλοντας ελάχιστο αντάλλαγμα, η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, επειδή τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά - και αληθή υποτιθέμενα - δε συνιστούν καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Ο ισχυρισμός των πιστωτριών Τραπεζών ότι η κρινόμενη αίτηση δεν αναφέρει τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την χωρίς δική της υπαιτιότητα μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, όπως τα πραγματικά περιστατικά που συνέτρεχαν στο πρόσωπο της κατά την περίοδο που κατάρτισε τις αναφερθείσες συμβάσεις δανείου και τα οποία στην συνέχεια μεταβλήθηκαν απρόοπτα, δεν αναφέρει αναλυτικά τις δαπάνες διαβίωσης της οικογένειας της, και γενικά ότι δεν περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 4 του παραπάνω νόμου δεν είναι βάσιμοι, διότι τα παραπάνω δεν απαιτείται από τον νόμο να αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση, εξάλλου, προκύπτουν τόσο από τις προτάσεις της όσο και από τα κατατεθειμένα απ` αυτήν έγγραφα σύμφωνα και με τα όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν. Επίσης ως προς την ένσταση ανειλικρινούς δήλωσης της αιτούσας, διότι δεν προσκομίζει αντίγραφα εισοδήματος των φορολογικών της δηλώσεων και των εντύπων Ε9 της τελευταίας πριν την αίτηση πενταετίας, δεν απαιτούνται τα παραπάνω στοιχεία για το παραδεκτό της κρινόμενης αίτησης. Ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να περιγράψει τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του, αλλά απλώς το μηνιαίο εισόδημα ή τη συνεισφορά του στις οικογενειακές δαπάνες. Ως προς την ένσταση απαραδέκτου διότι στην αίτηση δεν αναφέρεται αναλυτικά η εισοδηματική κατάσταση του συζύγου της αιτούσας ισχύουν τα εξής: Τα εισοδήματα του συζύγου ενδιαφέρουν για να καθοριστεί η συνεισφορά του στις οικογενειακές δαπάνες και να εκτιμηθεί το περίσσευμα που μπορεί να διαθέτει ο οφειλέτης για την αποπληρωμή των οφειλών του (βλ. Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3869/2010). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αιτούσα επικαλείται στην αίτηση της ότι με το σύζυγο της βρίσκεται σε διάσταση, έχει χαμηλό ετήσιο εισόδημα (2.200 ευρώ) και δεν συμμετέχει πλέον στις οικογενειακές ανάγκες. Επομένως δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω λεπτομερούς αναφοράς της εισοδηματικής του κατάστασης. Ως προς την ένσταση των πιστωτών περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών ισχύουν τα εξής: Η αίτηση είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθ. 1 του ως άνω νόμου εάν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο μη έμπορο που επικαλείται ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Ληξιπρόθεσμη είναι η οφειλή όταν έχει επέλθει ο χρόνος εκπλήρωσης της (όπως αυτός καθορίζεται από τα άρθ. 323,324 ΑΚ βλ. και Σταθόπουλο κατ` άρθ. ΕρμΑΚ στο άρθ. 340 αρ.7 και του ιδίου Γενικό Ενοχικό Δίκαιο έκδ. 1998 σελ.357). Εάν ο αιτών επικαλείται την ύπαρξη μόνο μη ληξιπρόθεσμων οφειλών και υποβάλλει την αίτηση διαβλέποντας ότι δεν θα μπορέσει να τις καταβάλει στο μέλλον, η αίτηση του είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη και ειδικότερα ως πρόωρα υποβαλλόμενη. Αν όμως μερικές μόνο από τις αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες, ενώ άλλες δεν είναι, πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση, διότι το Δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπροθέσμων, στη συνολική ρύθμιση των οφειλών, ακόμη και αυτών των οποίων δεν έληξε η προθεσμία Εκπλήρωσης. οι τελευταίες οφειλές θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία που έχουν στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο (άρθ. 6 παρ.3 εδ. τελευταίο Ν. 38690/2010, Πρόγραμμα επιμόρφωσης Ειρηνοδικών Θες/κη 8-9 Δεκεμβρίου 2010, εισήγηση Ευδοξίας Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Εφέτη). Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα έχει γεννηθεί το 1961, έχει έναν ενήλικο γιό από τον πρώτο της γάμο, είναι έγγαμος με τον ................με τον οποίο βρίσκονται σε διάσταση (όπως βεβαιώνει και ο ως άνω γιός της στην με αρ.221/2011 ένορκη βεβαίωση που έδωσε ενώπιον της Ειρηνοδίκου Κορίνθου και ο μάρτυρας απόδειξης) και δεν έχουν αποκτήσει τέκνα. Είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και συγκεκριμένα εργάζεται ως φύλακας στο Αρχαιολογικό Μουσείο............, διορισθείσα το έτος 1991 με τακτικές μηνιαίες αποδοχές περίπου 1350 ευρώ πλέον δευτερευουσών αποδοχών, συνολικά περίπου στα 1734 ευρώ. Το παραπάνω ποσό με τις γενικές κρατήσεις και τις κρατήσεις για Δάνεια που έχει συνάψει με Δημόσια Ταμεία μειώνεται στα 713,76 ευρώ όπως προκύπτει και από την προσκομιζόμενη από την υπηρεσία της εκκαθάριση μισθοδοσίας Μαΐου 2011. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει η αιτούσα, πλην των παραπάνω. Η οικονομική της κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Επιπλέον η αιτούσα είναι άτομο με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 67% από ατύχημα κατά το οποίο υπέστη συντριπτικά κατάγματα στην λεκάνη, έχει κινητικές δυσκολίες βάδισης και πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια. Οι αναγκαίες δαπάνες για την συντήρηση της ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 775 ευρώ (λογαριασμοί ΔΕΗ, νερού, τηλεφώνου κλπ, ιατρικά έξοδα, κοινόχρηστα, μετακινήσεις κλπ. όπως προκύπτουν και από τα προσκομιζόμενα αντίγραφα λογαριασμών και αποδείξεων), άλλα εισοδήματα δεν διαθέτει παρά μόνο την οικονομική βοήθεια του αδελφού της για τις ανάγκες συντήρησης της. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). 1) Από την τράπεζα« ...............» της έχουν χορηγηθεί πιστωτική κάρτες με τις υπ.αρθ......................., ................και .......................συμβάσεις πιστωτικών καρτών από τις οποίες οφείλει μαζί με τόκους 2002,26 ευρώ, 4369,77 ευρώ και 4382,44 ευρώ αντίστοιχα. 2) Από την Τράπεζα «..... .......» της έχει χορηγηθεί με την με αριθ............................σύμβαση καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους το ποσό των 21891,33 ευρώ. 3) Από την τράπεζα «.........ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» της έχουν χορηγηθεί πιστωτικές κάρτες με αριθ..................και ................από τις οποίες οφείλει μαζί με τους τόκους 6071,96 και 6073,90 ευρώ αντίστοιχα, με τις με αριθ. 145/2008 και 02/2007 συμβάσεις τα με αριθ. ................ και ........................ καταναλωτικά δάνεια από τα οποία οφείλει μαζί με τους τόκους τα ποσό των 2919,19 ευρώ και 66899,04 ευρώ αντίστοιχα και με την με αριθ. 03/2007 σύμβαση το με αριθ. ................. στεγαστικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους το ποσό των 42319,20 ευρώ. Οι δύο τελευταίες απαιτήσεις της πιστώτριας αυτής από τα παραπάνω είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημειώσεις σε διαμέρισμα που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της η αιτούσα, (βλ. τις ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ σύμφωνα με τις οποίες εξομοιώνεται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή, με μόνη την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ` άρθρο 1007 παρ. 1). 4) Από την τράπεζα «................» σύμφωνα τις με αριθ............-... και .................... συμβάσεις πιστωτικών καρτών της έχουν χορηγηθεί πιστωτικές κάρτες από τις οποίες οφείλει το ποσό των 9998,74 ευρώ και 4968,93 ευρώ αντίστοιχα και με την με αριθ. .................../29.11.2006 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει 2168, 43 ευρώ. 5) Από το .............................της έχουν χορηγηθεί οι με αριθ........................και .......................................πιστωτικές κάρτες και εκ των οποίων οφείλει με τους τόκους 66755,21 και 3054,43 ευρώ καθώς και το με αριθ. .......................... καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει για κεφάλαιο 16977,08 ευρώ. 6) Από την τράπεζα « ....................)) της χορηγήθηκαν πιστωτικές κάρτες με αριθ. λογαριασμού .....................και ............................. από τις οποίες οφείλει με τους τόκους 2003,10 ευρώ και 14956,35 ευρώ αντίστοιχα. 7) Από την Τράπεζα «.....................» της χορηγήθηκε καταναλωτικό δάνειο με αριθ. ..............................από το οποίο οφείλει με τους τόκους 7603,82 ευρώ και πιστωτική κάρτα με αριθ...........................από την οποία οφείλει 2268,69 ευρώ. 8) Από την Τράπεζα «Barclaycard» της χορηγήθηκε πιστωτική κάρτα με αριθ. .......................από την οποία οφείλει 9110,76 ευρώ. Στα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνεται ένα διαμέρισμα, της πλήρους κυριότητας της, αποτελούμενο από υπόγειο και ισόγειο, συνολικού εμβαδού 80 τ. μ., ήτοι το με αριθ.2 διαμέρισμα οικοδομής που βρίσκεται στη θέση Πούσι-Μειντάνι του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας (οδός ................), εκτός σχεδίου πόλεως κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 4172 τ. μ, έτους κατασκευής 1979, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ως άνω οικοπέδου 200/1000, αντικειμενικής αξίας 23.049 ευρώ-(βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.Α.Κ.), η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται σε 42.000 ευρώ, όπως εξάλλου δέχεται και στις προτάσεις της η αιτούσα, σε αντίθεση με την αίτηση της όπου αναφέρει ότι ανέρχεται στα 37.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του (32 ετών), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου και του εμβαδού του, της αντικειμενικής του αξίας και των πτωτικών τάσεων στην αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειας της και η αξία του δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2. Θα πρέπει, δηλαδή, να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του αρθ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία και αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατ` αρθ. 8 παρ. 2, με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα της επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης. Πέραν του παραπάνω ακινήτου στην αιτούσα ανήκει ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο Εργοστασίου κατασκευής.........., τύπου...........8 φ. ίππων, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2006, αυτό δε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να εξαιρεθεί της κατ` άρθρο 9 παρ.1 ν.3869/2010 εκποίησης, διότι είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις της αιτούσας λόγω της κατάστασης της υγείας της που αναφέρθηκε παραπάνω και της φύσης της εργασίας της, εξάλλου η προσφορά του προς εκποίηση δεν πρόκειται να αποφέρει σημαντικό τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης. Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής και λαμβανομένων υπόψη του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για την διάσωση της κατοικίας της ποσού μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 193 ευρώ το μήνα ποσό το οποίο μπορεί να καταβάλει. Το συνολικό ποσό των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται σε 236.794,63 ευρώ, το οποίο αναλύεται 1) προς την «..............» συνολική οφειλή 10754,47 ευρώ-, 2) προς την «.........................» συνολική οφειλή 21891,33 ευρώ, 3) προς την...................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» συνολική οφειλή 124.283,29 ευρώ, 4) προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ...............» συνολική οφειλή 17136,1 ευρώ, 5) προς το .....................................συνολική οφειλή 26786,72 ευρώ, 6) προς την.......................συνολική οφειλή 16553, 96 ευρώ, 7) προς την.............ΤΡΑΠΕΖΑ συνολική οφειλή 9872,51 ευρώ και 8) προς την Τράπεζα «................» οφειλή 9110,76 ευρώ. Σε κάθε μία από αυτές αναλογεί από το ποσό των 193 ευρώ, στην πρώτη αυτό των 8,76 ευρώ (193X10754,47:236794,63), στη δεύτερη αυτό των 17,8 ευρώ (193X21891,33:236794,63), στην τρίτη αυτό των 101,29 ευρώ (193X124.283,29:236.794,63), στην τέταρτη αυτό των 13,96 ευρώ (193X17136,1:236794,63), στην πέμπτη 21,8 ευρώ (193X26786,72:236794,63), στην έκτη 13,5 ευρώ (193X16553,96:236794,63), στην έβδομη 8,046 ευρώ (193X9872,51:236794,63) και στην όγδοη 7,42 ευρώ (193X9110,76:236794,63). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) Η τράπεζα «............ BANK» το ποσό των 420,48 ευρώ (8,76X48), με υπόλοιπο απαίτησης 10333,99 ευρώ (10754,47-420,48), 2) Η τράπεζα «.........................» 854,4 ευρώ (17,8X48), με υπόλοιπο απαίτησης 21036,93 ευρώ (21891,33-854,4), 3) Η τράπεζα «.............. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 4861,92 ευρώ (101,29X48) με υπόλοιπο απαίτησης 119421,37 ευρώ (124283,29-4861,92) 4) Η τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ................» 670,08 ευρώ (13,96X48), με υπόλοιπο απαίτησης 16466,02 ευρώ (17136,1-670,08), 5) το «.......................» 1046,4 ευρώ (21,8X48) με υπόλοιπο απαίτησης 25740,32 ευρώ (26786,72-1046,4) 6) Η Τράπεζα ........... 648 ευρώ (13,5X48), με υπόλοιπο απαίτησης 15905,96 ευρώ (16553,96-648), 7) Η ................... ΤΡΑΠΕΖΑ 386,20 ευρώ (8,046X48), με υπόλοιπο απαίτησης 9486,31 ευρώ (9872,51-386,20) και 8) Η Τράπεζα «..................» 356,16 (7,42X48) ευρώ με υπόλοιπο απαίτησης 8754,6 ευρώ (9110,76- 356,16). Το υπόλοιπο των δύο εκ των απαιτήσεων της 3ης πιστώτριας που είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία της, μετά τις καταβολές επί 4ετία ανέρχεται στο ποσό των 104.945,60 ευρώ (89,012 ευρώ η καταβληθείσα βάση που αναλογεί γι’ αυτές Χ48= 4272,57 ευρώ, επομένως 109218,24 ευρώ το σύνολο των ως άνω απαιτήσεων-4272,57 ευρώ =104945,60). Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής θα γίνει μέχρι το ποσό των 35.700 ευρώ, του 85% δηλαδή της εμπορικής αξίας της κατοικίας της αιτούσας, το οποίο δεν καλύπτει πλήρως το παραπάνω οφειλόμενο υπόλοιπο και ως προς το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό απαλλάσσεται η αιτούσα. Ως προς τις παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτριών κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές, μετά την εξάντληση του παραπάνω ποσού για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων της τρίτης πιστώτριας δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται η αιτούσα. Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 35700 ευρώ (42.000X85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια (180 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένης υπόψη, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Η μηνιαία επομένως δόση που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται σε 198,333 ευρώ. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ κατ` αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την Κύρια Παρέμβαση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες της επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου-μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, ποσού.....πρώτη αυτό των 8,76 ευρώ, στη δεύτερη αυτό των 17,8 ευρώ, στην τρίτη αυτό των 101,29 ευρώ, στην τέταρτη αυτό των 13,96 ευρώ, στην πέμπτη 21,8 ευρώ, στην έκτη 13,5 ευρώ, στην έβδομη £,046 ευρώ και στην όγδοη 7,42 ευρώ. ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή ένα διαμέρισμα, της πλήρους κυριότητας της, αποτελούμενο από υπόγειο και ισόγειο, συνολικού εμβαδού 80 τ. μ., ήτοι το με αριθ.2 διαμέρισμα οικοδομής που βρίσκεται στη θέση Πούσι-Μειντάνι του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας (οδός .............), εκτός σχεδίου πόλεως κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 4172 τ. μ, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ως άνω οικοπέδου 200/1000. Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας της το ποσό των 35700 ευρώ σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού 198,333 ευρώ από το οποίο θα ικανοποιηθεί προνομιακά η 3η πιστώτρια ............. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε . Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.