Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Εφόσον οφειλέτης και πιστωτές έχουν συμφωνήσει στο προτεινόμενο σχέδιο συμβιβασμού ο Ειρηνοδίκης με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο αυτό, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού (Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης - αριθμός απόφασης 1169/2012)

Περίληψη: Εφόσον οφειλέτης και πιστωτές έχουν συμφωνήσει στο προτεινόμενο σχέδιο συμβιβασμού ο Ειρηνοδίκης με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο αυτό, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι «ανακλήθηκε». Κατά τη διατύπωση του νόμου το δικαστήριο επικυρώνει το Σχέδιο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει τυπική θέση επί του Σχεδίου σφραγίδας με τη λέξη «επικυρώνεται». Σημαίνει ανάγκη εκδόσεως αποφάσεως με την οποία να βεβαιώνεται η συνδρομή των όρων του νόμου. Η επικύρωση του Σχεδίου από το ειρηνοδικείο γίνεται με απόφαση και όχι με απλή πράξη, όπως συμβαίνει με την επικύρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού στο πλαίσιο του άρθ. 2 παρ. 2 του νόμου.

[...] Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 5 εδ. α, β και γ του ν. 3869/2010, όπως η δεύτερη ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 85 παρ. 3 του ν. 3996/2011, «Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται με μέριμνα της γραμματείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης. Ο οφειλέτης το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές μπορούν, με έγγραφο τους που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου». Περαιτέρω, κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 ν. 3869/2010, «Αν κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει γίνει αποδεκτός. Ο Ειρηνοδίκης με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι ανακλήθηκε». Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι, αν έχει παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρ. 5 του άνω νόμου και όλοι οι πιστωτές έχουν συναινέσει στο αρχικό Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, καθένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη (οφειλέτης ή κάποιος από τους μετέχοντες πιστωτές) μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο ειρηνοδικείο και να ζητήσει προσδιορισμό δικασίμου με σκοπό την επικύρωση του Σχεδίου διευθέτησης οφειλών με απόφαση του Δικαστηρίου. Συνήθως όμως για την επικύρωση του Σχεδίου θα αξιοποιείται η αρχικώς προσδιορισθείσα δικάσιμος για την αίτηση του άρθρ.4 του νόμου, αφού δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες άλλες προγενέστερες δικάσιμοι. Κατά την ενώπιον του ειρηνοδικείου διαδικασία το δικαστήριο καλείται να επικυρώσει το αρχικό Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί από αυτό η νομότυπη κλήτευση των διαδίκων. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και λείπουν οποιαδήποτε αρνητικά κωλύματα, το δικαστήριο που επιλήφθηκε πρέπει να εκδώσει απόφαση με την οποία να βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου. Κατά τη διατύπωση του νόμου το δικαστήριο επικυρώνει το Σχέδιο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει τυπική θέση επί του Σχεδίου σφραγίδας με τη λέξη «επικυρώνεται». Σημαίνει ανάγκη εκδόσεως αποφάσεως με την οποία να βεβαιώνεται η συνδρομή των όρων του νόμου. Η επικύρωση του Σχεδίου από το ειρηνοδικείο γίνεται με απόφαση και όχι με απλή πράξη, όπως συμβαίνει με την επικύρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού στο πλαίσιο του άρθ. 2 παρ. 2 του νόμου (βλ. Αθαν. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση το Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές, έκδ 2012, σελ. 154-155, αριθ. 14,15 και 16, αντίθετος Δ. Μακρής, Κατ’ άρθρ. ερμηνεία Ν 3869/2010, σελ. 122-123, ο οποίος θεωρεί ορθό να εκδίδεται όχι απόφαση αλλά «πράξη», όπου θα διαπιστώνεται η συμφωνία των μερών και θα επικυρώνεται το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, ώστε να αποκτήσει ισχύ συμβιβασμού και να εξοπλισθεί με εκτελεστότητα). Η διαφορά του τρόπου επικυρώσεως στις άνω περιπτώσεις έχει σημασία. Αν η επικύρωση του Σχεδίου με απόφαση του ειρηνοδικείου έγινε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον, νομιμοποιείται σε άσκηση εφέσεως. Τέτοια δυνατότητα, αντιθέτως, δεν υπάρχει στην περίπτωση του άρθ. 2 παρ. 2 του νόμου, αφού το επικυρούμενο από τον ειρηνοδίκη πρακτικό στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν αποτελεί απόφαση (βλ. Αθαν. Κρητικός, ο.π, σελ. 155-156, αριθ. 16). Στην κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την αναφερόμενη σ’ αυτήν (αίτηση) πιστώτριά της, ζητεί τη ρύθμιση αυτών με την αποδοχή του σχεδίου διευθέτησης που υποβάλλει και τη δικαστική επικύρωση του, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, σε περίπτωση δε μη αποδοχής αυτού από την άνω πιστώτριά της τη δικαστική ρύθμιση των χρεών της, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας της. Η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010) και για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθ. 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε (βλ. την με αριθ. πρωτ. 685/11-4-2011 βεβαίωση του ΚΕ.ΠΚ.Α), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία (άρθ. 2 παρ.1 του ίδιου παραπάνω νόμου) από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθ. 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Περαιτέρω παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της πιστώτριας που μετέχει στη δίκη και την επίδοση σ’ αυτήν της κρινόμενης αίτησης και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου των εγγράφων του άρθ.4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010 (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, της πιστώτριας της και της απαιτήσεώς της κατά κεφάλαιο και τόκους καθώς και της μη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία κλπ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του ν. 3996/2011. Όπως προκύπτει από την εξέταση του συνόλου του τηρούμενου στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου φακέλου, η μοναδική πιστώτρια της αιτούσας «...................... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» με τις από 27-6-2011 παρατηρήσεις της που υπέβαλε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου την 1-7-2011, ήτοι μέσα στη νόμιμη προθεσμία των δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης (26- 5-2011), δηλώνει, δήλωσή της που επανέλαβε και στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου (βλ. ταυτάριθμα πρακτικά), ότι αποδέχεται το προτεινόμενο από την αιτούσα σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, σύμφωνα με το οποίο η τελευταία, έναντι της συνολικής οφειλής της των 7.304,50 ευρώ, που προέρχεται από την με αριθ............/18-9-2006 συναφθείσα μεταξύ τους σύμβαση δανείου ........., θα της καταβάλει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως και επί τέσσερα έτη. Επομένως, αφού η μοναδική πιστώτρια της αιτούσας αποδέχθηκε το άνω σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, θεωρείται ότι ο συμβιβασμός, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, έχει γίνει αποδεκτός, με την έννοια ότι έχει γίνει αποδεκτή η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ρητά οι διάδικοι και το Δικαστήριο πρέπει να επικυρώσει το άνω σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της αιτούσας, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, ενώ η κρινόμενη αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι ανακλήθηκε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το αναφερόμενο στο σκεπτικό της παρούσας σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της αιτούσας, σύμφωνα με το οποίο η τελευταία θα καταβάλει στην πιστώτριά της «................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» κάθε μήνα και επί τέσσερα έτη το ποσό των 150 ευρώ και θεωρεί ότι ανακλήθηκε η κρινόμενη αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.