Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμός) ακινήτου μέχρι εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος σύμφωνα με το ν. 3869/2010 (Ειρηνοδικείο Καρδίτσας - αριθμός απόφασης 1/2011)

Περίληψη: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμός) ακινήτου μέχρι εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος σύμφωνα με το ν. 3869/2010.

[...] Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 «για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Πρώτη προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή αποτελεί η εκ μέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με όλους τους πιστωτές του και η αποτυχία αυτής, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010). Αρμόδιο δικαστήριο, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νόμου, για την εκδίκαση της αίτησης, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4, ορίζεται το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαμονή του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω νόμου, για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμοδίου δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου), η οποία περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε (ρύσεως εισοδημάτων του ιδίου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Ωστόσο, η υποβολή της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 4 δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης, εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση, θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση, ενώ η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3869/2010). Αρμόδιο καθ` ύλην δικαστήριο για την εκδίκαση της ανωτέρω κατ` άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 αίτησης αναστολής είναι το Ειρηνοδικείο, αφού αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο, με βάση το άρθρο 3 του νόμου αυτού, είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του και, σύμφωνα με το άρθρο 683 παρ. 2 ΚΠολΔ, αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, (τότε) τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από αυτό (βλ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, έκδ. 2010, σελ. 93, ΕιρΕλευσίνας 6/2011 Δημοσίευση σε Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α). Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση και ανεπανόρθωτη βλάβη, που συνίσταται στον κίνδυνο πλειστηριασμού του ακινήτου, το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται και το οποίο αποτελεί τη μοναδική ακίνητη περιουσία του και την κύρια κατοικία του, ζητά να ανασταλεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του, δυνάμει της αναφερόμενης επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας εκθέσεως ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Καρδίτσας Ανδρέα Καλύβα, με την οποία εκτίθεται το παραπάνω ακίνητο του σε πλειστηριασμό στις 23-2- 2011, για την ικανοποίηση των αναφερόμενων αξιώσεων του καθ` ου συνολικού ποσού 45.866,67 ευρώ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 21-1- 2011 αίτησης του που υπέβαλε στο Δικαστήριο τούτο ως αρμόδιο για τη ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, με το σε αυτήν προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του προς τον πιστωτή του καθ` ου και να καταδικασθεί ο καθ` ου στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 683 παρ. 3 ΚΠολΔ και 6 παρ. 1 Ν. 3869/2010), κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη. " Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών και την εν γένει διαδικασία πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 16-9-2010 ο καθ` ου η αίτηση κοινοποίησε στον αιτούντα ακριβές αντίγραφο εξ απογράφου α` εκτελεστού της υπ` αριθ. 290/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας μετά επιταγής προς πληρωμή, δια της οποίας επιτάχθηκε να του καταβάλει το λεπτομερώς αναλυόμενο στην αίτηση συνολικό ποσό των 43.513,67 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων καθώς και ακριβές αντίγραφο εξ απογράφου α` εκτελεστού της υπ` αριθ. 277/2010 απόφασης του Εφετείου Λάρισας, με την οποία κατέστη τελεσίδικη η ανωτέρω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, μετά επιταγής προς πληρωμή, δια της οποίας επιτάχθηκε να του καταβάλει το λεπτομερώς αναλυόμενο στην αίτηση συνολικό ποσό των 2.353,00 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Η παραπάνω συνολική απαίτηση του καθ` ου προέρχεται από χρηματικά ποσά που κατέβαλε στον αιτούντα προκειμένου να συμμετάσχει ο υιός του........ σε ομόρρυθμη εταιρία με σκοπό την εκμετάλλευση τουριστικού γραφείου καθώς και από σύμβαση δανείου. Με την υπ` αριθ. 4.704/2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Καρδίτσας Ανδρέα Καλύβα κατασχέθηκε αναγκαστικά, με επίσπευση του καθ` ου, σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων και εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 23-2-2011, δυνάμει της υπ` αριθ. 4746/2010 α` επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ιδίου δικαστικού επιμελητή το 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου του αιτούντος εμβαδού 548,24 τ.μ., που βρίσκεται στην πόλη της Καρδίτσας, στο υπ` αριθ. .... Ο.Τ., επί της οδού .......... και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία ......., δυτικά με ιδιοκτησίες ...... A.E. και ........., βόρεια με ιδιοκτησίες ............ και κληρονόμων ............και Νότια με την οδό ....., με την εντός αυτού ισόγεια οικία εμβαδού 89 τ.μ., που αποτελεί την κύρια κατοικία του. Το ανωτέρω ακίνητο εκτιμήθηκε στο ποσό των 127.500,00 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ποσό των 85.000,00 ευρώ. Ο αιτών κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 21-2-2011 αίτηση του (αρ. εκθ. . καταθ. 1/2011), με την οποία ζητά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν πραγματικά περιστατικά, τη ρύθμιση της οφειλής του προς τον καθ` ου η αίτηση, κατ` εφαρμογή του Ν. 3869/2010. Η ανωτέρου αίτηση ασκείται παραδεκτά, αφού περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. Ι. του Ν. 3869/2010, ήτοι: α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών, στην οποία περιλαμβάνεται μόνον ο καθ` ου η αίτηση και τίον απαιτήσεων του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του. Προσκομίζεται δε από τον αιτούντα η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 3869/2010 από 21-2-2011 βεβαίωση του Δικηγόρου Καρδίτσας Νικολάου Μίστρα, στην οποία βεβαιώνεται ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του αιτούντος και του καθ` ου η αίτηση. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η ως άνω αίτηση του αιτούντος περί ρυθμίσεως των οφειλών του θα ευδοκιμήσει, αφού συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενες στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου προϋποθέσεις, η παραπάνω δε οικία αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του (άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010), Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα έγγραφα και την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας σήμερα 63 ετών, συνταξιούχος ξυλουργός από το έτος 2007, με μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 80% συνεπεία σοβαρότατου καρδιακού νοσήματος, είναι δε παντρεμένος με την ................, 64 ετών. Τα μόνα εισοδήματα του αιτούντος και της συζύγου του είναι η αναπηρική του σύνταξη ποσού 1.000,00 ευρώ από τον ΟΛΒΕ, Συνεκτιμώντας συνεπώς τα εισοδήματα του αιτούντος και της συζύγου του, που ανέρχονται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος, που στερείται κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου πλην του ανωτέρω ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις βιοτικές ανάγκες του πιθανολογείται ότι ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τον καθ` ου. Τέλος από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών θα υποστεί ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του και πλείστηριαστεί η κύρια κατοικία του. Πρέπει να σημειωθεί δε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του`Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ Α 11/8- 2-2011), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ιδίου Νόμου, απαγορεύεται μέχρι τις 30-6-2011 ο πλειστηριασμός του παραπάνω ακινήτου του αιτούντος, αφού σ` αυτό βρίσκεται η κύρια κατοικία του, η δε αντικειμενική του αξία δεν υπερβαίνει σε αξία το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται για τον αιτούντα (έγγαμο) τουλάχιστον σε 250.000,00 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να καταδικαστεί ο αιτών στη δικαστική δαπάνη του καθ` ου η αίτηση (άρθρο 178 παρ, 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου μαζί με την από 21-2-2011 (αρ, εκθ. καταθ. 1/2011) αίτηση του, κατ` άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα του καθ` ου, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.