Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση αποφάσεως για τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια και προνομιακή ικανοποίηση αυτών (Ειρηνοδικείο Παμισου - αριθμός απόφασης 1/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της οφειλέτριας, των εισοδημάτων της και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 85 του ν. 3996/2011. Τα χρέη θεωρούνται ληξιπρόθεσμα από την κοινοποίηση της αίτησης. Ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση αποφάσεως για τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια. Προνομιακή ικανοποίηση αυτών. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της αιτούσας χήρας, καθαρίστριας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και μηνιαίες αποδοχές περίπου 795 €. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 117.260 €. Μη πρόσφορη η εκποίηση αγρού αξίας 10.000 €, στον οποίο έχει επιβληθεί ήδη αναγκαστική κατάσχεση από το Ελληνικό Δημόσιο για το ποσό περίπου των 9.000 €. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών της αιτούσας στο ποσό των 300 €υρώ για μια τετραετία. Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας, με την προϋπόθεση καταβολής 240 δόσεων (ποσόν 248 € μηνιαίως για 20 έτη) και περίοδο χάριτος τεσσάρων (4) ετών για την έναρξη αυτών των καταβολών. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Με την παρούσα αίτηση (αρ.εκθ.κατ. ………) η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση, η οποία περιέχεται στην αίτηση, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το Σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή της κατάσταση, την οποία αναλυτικά εκθέτει, με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά, κατά ένα μέρος. Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η ένδικη αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να τη δικάσει ( άρ. 3 του Ν. 3869/2010 ), κατά την παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 3 του Ν. 3869/2010,739 επ. του ΚΠολΔ ), εφόσον: α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού - με τη διαμεσολάβηση προσώπου, από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (αρ. 2 ίου Ν 3869/2010 ), ο οποίος όμως απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τον μεσολαβητή δικηγόρο Καλαμάτας Α.Σ. β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της, στο δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, κατ’ άρθρο 13 παράγραφος 2 του Ν. 3869/2010. Η ανωτέρω αίτηση περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010, ήτοι: α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων της αιτούσας β) κατάσταση των πιστωτριών και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της. Προσκομίζονται δε από την αιτούσα : α) οι υπ’ αρ. ……………. εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας Σ.Α., από τις οποίες προκύπτει η εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των πιστωτριών και η επίδοση σε αυτές του εγγράφου του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 85 παρ. 3 του Ν. 3996/2011), β) τα έγγραφα, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος, της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα, των μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες αυτή προέβη την τελευταία τριετία, καθώς και άλλα έγγραφα, σχετικά με την περιουσία και τα εισοδήματα της, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους). Περαιτέρω, η εν λόγω αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των πιστωτριών Τραπεζών ( για το ορισμένο της αίτησης, βλ. σχετ. Δ. Μακρής: «Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3869/2010», έκδοση 2010, σελ. 78, Αθ. Γ. Κρητικός: «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», έκδοση 2010, σελ. 64, 66 ). Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 3, 8, 9 παράγραφος 2 και 11 του ίδιου νόμου και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από την ουσιαστική της πλευρά εφ` όσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της. Από τις πλευρά τους οι πιστώτριες Τράπεζες αρνούνται την αίτηση όσον αφορά δε στους ισχυρισμούς και ενστάσεις που πρότειναν αναφέρονται τα εξής: Ο ισχυρισμός ότι δεν επιδόθηκαν σε αυτές αντίγραφα της αίτησης με ορισμό δικασίμου, της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων της οφειλέτριας, όπως και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, με πρόσκληση για υποβολή από τη πλευρά τους στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως των παρατηρήσεων τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης, είναι αβάσιμος, καθόσον μετά τη τροποποίηση του άρθρου 5 ν. 3869/2010 με τη διάταξη του άρθρου 85 στ. Α αρ. 3 ν. 3996/2011 δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη . Όσον αφορά στην ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης της αίτησης, που πρότεινε η εκ των πιστωτριών Τράπεζα «................... E.F.G.», με τον ισχυρισμό ότι η αιτούσα προσφεύγει στη προστασία του παρόντος νόμου ως υπερχρεωμένος οφειλέτης παρότι δεν αναφέρεται με την αίτηση της σε αξιόλογο περιορισμό του κόστους διαβίωσης της και σε σοβαρή μείωση της αγοραστικής της δύναμης και μ` αυτή την έννοια δεν είναι καλόπιστος οφειλέτης, που είχε κατά νου ο νομοθέτης θεσπίζοντας τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ν. 3869/2010, δικαιούμενης τη δικαστική ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών της, είναι μη νόμιμη, καθόσον αφ` ενός μεν η κατάχρηση δικαιώματος ρυθμίζεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 281 Α.Κ. που δεν συντρέχουν στον παρόντα ισχυρισμό της παραπάνω πιστώτριας, αφ` ετέρου δε επειδή στη προκειμένη περίπτωση η έλλειψη σοβαρής αγοραστικής δύναμης εμπεριέχεται στον γενικότερο ισχυρισμό της αιτούσας περί υπερχρέωσης της, ως συνιστώσα της έννοιας της τελευταίας, η οποία (μειωμένη αγοραστική δύναμη) από κοινού με παράγοντες όπως η εισοδηματική στενότητα, υψηλά επιτόκια στο χώρο της καταναλωτικής πίστης, επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων κ.λ.π. υπό καθεστώς απουσίας θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης συνέβαλαν στην ανάδειξη της υπερχρέωσης ως σοβαρού κοινωνικού προβλήματος (βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο ν. 3869/2010) που στην αντιμετώπιση του στοχεύει ο εν λόγω νόμος. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα της αιτούσας (οι πιστώτριες δεν πρότειναν και δεν εξέτασαν μάρτυρα), που εξετάστηκε στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η αιτούσα έχει γεννηθεί το έτος ……….., είναι χήρα του ……………………., που πέθανε το έτος ……… και έχει τρία παιδιά. Εργάζεται ως ……………….. με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου από το έτος 2006 και οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των 794,84 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2010 και βεβαίωση αποδοχών Δεκεμβρίου 2009). Τα παιδιά της είναι ενήλικα, η κόρη της είναι παντρεμένη, ενώ οι δύο γιοι της διαμένουν μαζί της, ο ένας ηλικίας 31 ετών, χωρίς κάποια ειδικότητα εργασίας, απασχολείται περιστασιακά σε εργασίες αγροτικές και ο δεύτερος ηλικίας 25 ετών, δεν έχει επίσης μόνιμη εργασία. Η αιτούσα δεν παίρνει σύνταξη χηρείας και πέραν του μηνιαίου μισθού της δεν διαθέτει άλλα εισοδήματα. Στις οικογενειακές δαπάνες της αιτούσας περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες για τη κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ίδιας και των δύο γιών της, που εξαρτώνται από αυτή καθόσον συγκατοικούν μαζί της και δεν έχουν σταθερή εργασία, ανέρχονται δε οι δαπάνες αυτές στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ μηνιαίως. Η οικονομική κατάσταση της αιτούσας, δεν αναμένεται να βελτιωθεί, ενόψει της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα και των περικοπών που ήδη εφαρμόζονται στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Περαιτέρω σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/ 10). Α ) Από την « ...................... » α) δυνάμει της υπ` αριθ. …….. σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τόκους ευρώ 7.450,43 Β) από την « ................. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», α) δυνάμει της υπ` αριθ. ………… σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους 22.006,79 ευρώ, β) δυνάμει της υπ` αριθ. …… σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους 316,56 ευρώ, γ) δυνάμει της υπ` αριθ. …. σύμβασης καταναλωτικής πίστης έχει λάβει δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους ευρώ 438,08, δ) δυνάμει της υπ` αριθ. ….. σύμβασης έχει λάβει στεγαστικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους το ποσό των 42.240,66 ευρώ και ε) δυνάμει της υπ` αριθ. …… σύμβασης έχει λάβει στεγαστικό δάνειο για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους ευρώ 44.807,48. Οι υπό στοιχεία δ και ε απαιτήσεις της εν λόγω πιστώτριας από τα στεγαστικά δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στη κύρια κατοικία της αιτούσας (για την οποία παρακάτω), όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο φωτοαντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του κτηματολογικού γραφείου Μεσσήνης - Παμίσου (όσον αφορά στην εξομοίωση ενυπόθηκου και προσημειούχου δανειστή, με μόνη διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ" άρθρο 1007 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. βλ. ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ). Συνολικά οι απαιτήσεις της Τράπεζας αυτής ανέρχονται σε ( 22.006,79 + 316,56 + 438,08 + 42.240,66 + 44.807,48) 109.809,57 ευρώ. Τέλος το σύνολο των οφειλών της αιτούσας στις παραπάνω πιστώτριες Τράπεζες ανέρχεται σε ευρώ 117.260 ( 7.450,43 + 109.809,57). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα - από το έτος 2010 - έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της. Η αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο . Έχει στη κυριότητα της τα παρακάτω ακίνητα α) ένα αγροτεμάχιο χέρσο, που βρίσκεται στη θέση …… των ορίων της κτηματικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας του δήμου Μεσσήνης νομού Μεσσηνίας, επιφανείας κατά το τίτλο κτήσης πέντε (5) στρεμμάτων και κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο 2.095,00 τ.μ., πλην κατόπιν παραγγελίας του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Μεσσήνης δυνάμει της υπ` αριθ. ……… έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας …….. επιβλήθηκε σε βάρος του παραπάνω ακινήτου αναγκαστική κατάσχεση για χρέη της αιτούσας προς το Δημόσιο και σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κ.Ε.Δ.Ε., συνολικού ποσού 8.412,26 ευρώ ( βλ. σχετική έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και φύλλο κτηματολογικού γραφείου Μεσσήνης), συνεπώς η ικανοποίηση μέρους των απαιτήσεων των πιστωτριών από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με την αναγγελία από τη πλευρά των τελευταίων στην διαδικασία της επισπευδόμενης από το Ελληνικό Δημόσιο σε βάρος της αιτούσας αναγκαστικής εκτέλεσης ( πλειστηριασμού) κατόπιν διορισμού εκκαθαριστή, δεν κρίνεται πρόσφορη, εφ` όσον ληφθεί υπόψη η εμπορική αξία του ακινήτου εκτιμώμενη στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, το ύψος της απαίτησης του επισπεύδοντος Ελληνικού Δημοσίου ευρώ 8.412, 26 ευρώ και τα έξοδα της διαδικασίας αναγγελίας ( αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα κοινοποιήσεων κ.λ.π.). και β) μία οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα με στοιχεία ….. του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Μεσσήνης, του ομώνυμου Δήμου, στο υπ` αριθ. ….. Ο.Τ. , επί της δημοτικής οδού …., επιφανείας του διαμερίσματος 80,05 τ.μ. , με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 44/1000, αντικειμενικής αξίας 63.879,00 ευρώ (βλ. από …… τεχνική έκθεση εκτίμησης ακινήτου του πολιτικού μηχανικού …… σε συνδυασμό με εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 ). Η εμπορική αξία του διαμερίσματος αυτού εκτιμάται σε 70.00,00 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του ( ανέγερση οικοδομής το έτος 1999), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού του, της αντικειμενικής του αξίας, ίου ποσοστού συνιδιοκτησίας (44/1000 ) στο όλο οικόπεδο και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο, που ανέρχεται σε 250.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα της επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστώτριες της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριες της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται σε 300 ευρώ το μήνα, ποσό που η ίδια προσφέρεται στη καταβολή του με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της (βλ. σχετικά αίτηση), συνεπώς βρίσκεται μέσα στις οικονομικές τις δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται σε 117.260,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 7.450,43 ευρώ προς την «...................» και σε 109.809,57 ευρώ συνολικά προς την « ...............ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και σε κάθε μία από τις οποίες αναλογεί από το ποσό των 300 ευρώ, στην μεν πρώτη αυτό των 280,94 ευρώ ( 300 : 117.260 Χ 7.450,43 ) και στη δε δεύτερη αυτό των 19,06 ευρώ ( 300 : 117.260 Χ 109.809,57 ). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: Α) Η τράπεζα «.....................» 914,88 ευρώ ΚΑΙ Β) η «.................ΤΡΑΠΕΖΑ» 13.485,12 ευρώ από τα οποία αναλογούν 10.689,12 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια και 2.796,00 για τα καταναλωτικά δάνεια. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ.2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 59.500,00 ευρώ (70.000X85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη του συνόλου των χρεών του αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας « ............. ΤΡΑΠΕΖΑ » από τα δύο στεγαστικά δάνεια, καθόσον οι απαιτήσεις της απ` αυτά, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση. Όπως προαναφέρθηκε το υπόλοιπο των απαιτήσεων της πιστώτριας «......... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» που είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία, μετά τις καταβολές επί 4ετία ανέρχεται σε 76.359,02 ευρώ (87.048,14 - 10.689,12). Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 59.500,00 του 85%, της εμπορικής αξίας της κατοικίας της αιτούσας, απαλλασσόμενης του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης, με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή αυτή της 4ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 247,92 ευρώ το μήνα και επί 240 μήνες (20 χρόνια Χ 12), το ποσό δε αυτό θα κατανεμηθεί σύμμετρος μεταξύ των δύο απαιτήσεων της παραπάνω πιστώτριας και ειδικότερα ποσό 120,30 ευρώ το μήνα για την απαίτηση από την υπ` αριθ. …… σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 42.240,66 ευρώ και ποσό 127,62 ευρώ το μήνα για την απαίτηση από την υπ` αριθ. …… σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού ευρώ 44.807,48 . Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτριών από τα καταναλωτικά δάνεια κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 59.500,00 ευρώ του 85% της αξίας της κατοικίας για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται η αιτούσα (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010). Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. - Δέχεται την αίτηση. -Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, ποσού, στην τράπεζα « ......................................Α.Ε.» 19,06 και στην τράπεζα «................................... ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» 280,94 ευρώ. -Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή την οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα με στοιχεία ……. του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Μεσσήνης, του ομώνυμου Δήμου, στο υπ` αριθ. …… Ο.Τ. , επί της δημοτικής οδού ………., επιφανείας του διαμερίσματος 80,05 τ.μ. , με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 44/ 1000. -Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της στην τράπεζα « ................. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε..» το ποσό των 247,92 ευρώ το μήνα και επί 240 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.