Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, αριθμός απόφασης 1/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της αιτούσας, συνταξιούχου του ΙΚΑ με μηνιαίες αποδοχές περίπου 561 €. Ποσοστό αναπηρίας συζύγου 67 %. Μηνιαία εισοδήματα ποσού 520 €, αποκλειστικά από σύνταξη. Ενήλικη κόρη, σπουδάστρια, ως προστατευόμενο μέλος. Μη καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια, εκτάσεως 2.700 τμ, ιδιοκτησίας του συζύγου. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 37.600 €. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών της αιτούσας στο ποσό των 100 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις της για μια τετραετία. Δέχεται την αίτηση.

[...] Με την υπό κρίση αίτηση της, η αιτούσα, κάτοικος Καλαμάτας, η οποία δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος της οι καθ` ών, περιλαμβάνοντας στην αίτηση της κατάσταση της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης της ιδίας και του συζύγου της, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Πρέπει συνεπώς να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθώς προκύπτει από τα αρχεία του Δικαστηρίου τούτου ότι η αιτούσα δεν έχει απαλλαγεί άλλη φορά από τα χρέη της ενώ προσκομίζεται και η βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. από 18-4-2011 βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας Μαρίας Απ. Γιαννακούντζου). Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας (οι αντίδικοι της δεν εξέτασαν μάρτυρα), στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά και απ` όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα` ακόλουθα : Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2010 με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (βλ. σε Κρητικό "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων" σελ. 99). Από την Τράπεζα ..... ................... A.E. της είχε χορηγηθεί με την με αριθμό ……………………………….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 23.092,30 ευρώ (την 26-4-2011). Από την Τράπεζα με την επωνυμία ........................ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με την με αριθμό ……………………… σύμβαση Τοκοχρεωλυτικού δανείου το ποσό των 14.470,43 ευρώ την 26-4-2011. Η αιτούσα είναι παντρεμένη, έχει τρεις ενήλικες θυγατέρες, 30, 28 και 25 αντίστοιχα. Η τελευταία κόρη 25 ετών είναι ακόμη προστατευόμενο μέλος της οικογενείας της, καθώς είναι φοιτήτρια στο .. ……………………………. στην ……………... Η αιτούσα είναι δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. (βλ. με αριθμό ……………………… απόφαση του Διευθυντή του Περ. Υποκ/τος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Καλαμάτας, που ανέρχεται στο ποσό των 560,56 ευρώ μέχρι 30-11-2011 και στερείται άλλων εισοδημάτων, δεν υπάρχουν δε καταθέσεις ή ακίνητα. Ο σύζυγος της είναι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας (67%) από κοινή νόσο ίση με τα του πλήρες ποσού, για χρόνο αόριστο η οποία σύνταξη ανέρχεται στο ποσό 518,04 ευρώ. Ο σύζυγος της έχει τρία αγροτεμάχια, μη καλλιεργήσιμα στο ……………………….., συνολικής εκτάσεως 2.700 τ.μ. που έχουν 45 ελαιόδενδρα και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας FORD ORION μοντέλο 1992. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών και του προστατευομένου μέλους της οικογένειας ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, δεδομένου ότι νοικιάζουν διαμέρισμα που χρησιμεύει σαν κύρια κατοικία της οικογένειας της και πληρώνει μίσθωμα 450,00 ευρώ μηνιαίως. Τα έσοδα από την εργασία της δεν προβλέπεται ν` αυξηθούν μελλοντικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Η αιτούσα περιήλθε χωρίς δική της υπαιτιότητα, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, προς τις πιστώτριες της. Και όλες οι οφειλές της δημιουργήθηκαν προ του τελευταίου έτους από την υποβολή της κρινομένης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδ.α` Ν. 3869/2010. Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ` ουσίαν βάσιμη, να εξυπηρετηθούν τα χρέη αυτά με καταβολή από μέρους της αιτούσας συνολικά 100,00 ευρώ και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή της από το υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών έναντι των δανειστριών της.............................. A.E. και ................................ Α.Ε. θα επέλθουν κατά τον νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ` άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας έναντι των καθ` ών. Ορίζει τις καταβολές της αιτούσας προς την πιστώτρια της .......................A.E. στο ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως για 48 μήνες δηλ. συνολικά 2.400,00 Ευρώ και προς την ..................ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., στο ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως για 48 μήνες δηλ. 2.400,00 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της απόφασης μήνα.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.