Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, αριθμός απόφασης 2/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης κατ΄ άρθρο 5 του ν. 3869/2010. Απόρριψη ενστάσεως αυτών λόγω μη νόμιμης κοινοποίησης της αίτησης. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του αιτούντος, συνταξιούχου του ΙΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 67 %. Μηνιαία εισοδήματα ποσού 680 €. Ενήλικη κόρη με περιστασιακή εργασία ως προστατευόμενο μέλος. Μη ύπαρξη άλλων εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του, η οποία δεν εργάζεται. Δύο οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες τις οικογένειας. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 69.796 €. Πρόταση του αιτούντος για μηνιαία καταβολή 200 €. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών του αιτούντος στο ποσό των 180 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις του για μια τετραετία. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Με την υπό κρίση αίτηση του, ο αιτών, κάτοικος Καλαμάτας ο οποίος δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος του οι καθ` ων, περιλαμβάνοντας στην αίτηση του κατάσταση της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του ιδίου και της συζύγου του, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Πρέπει συνεπώς να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθώς προκύπτει από τα αρχεία του Δικαστηρίου τούτου ότι ο αιτών δεν έχει απαλλαγεί άλλη φορά από τα χρέη του ενώ προσκομίζεται και η βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. από 3. 3. 2011 βεβαίωση της δικηγόρου του Παναγιώτας Νικ. Μακρή σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπ` όψη η περιουσιακή του κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται και το γεγονός ότι η σύζυγος του έχει μηδενικά εισοδήματα, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του απ` αυτή. Από τις ένορκες καταθέσεις της μάρτυρος απόδειξης και τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο αιτών στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών μου λόγω υπερχρέωσης. Ο αιτών είναι 52 ετών, παντρεμένος, η σύζυγος του δεν εργάζεται, έχει μία κόρη 29 ετών που συντηρείται από αυτόν (αιτούντα) δεδομένου ότι απασχολείται σε περιστασιακές εργασίες. Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκεί αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Πιστώτριες του είναι η............................... A.E. στην οποία από την α) με αριθμό …………… και …. συμβάσεις καταναλωτικού δανείου και β) με αριθμό ……………….σύμβαση πιστωτικής κάρτας, οφείλει α)15.266,95 ευρώ, β) 11.378,94 ευρώ και γ) 2.589,53 ευρώ, δηλαδή το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς την ανωτέρω πιστώτρια του ανέρχεται στο ποσό των 29.235,42 ευρώ. Στην .....................ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. οφείλει από την με αριθμό …………………………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 5.880,99 ευρώ και στην ........... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. από την με αριθμό ................σύμβαση δανείου «όλα σε 1» το ποσό των 5.443,48 ευρώ. Ο ισχυρισμός των δύο καθ` ων πιστωτριών, ότι η αίτηση δεν είναι παραδεκτή διότι δεν τους έχει παραδοθεί από τον οφειλέτη μέσα σε ένα μήνα από την αποβολή της αίτησης τα προβλεπόμενα από το νόμο, κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας (του οφειλέτη) και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, δεν είναι βάσιμος, διότι αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση που έχει επιδοθεί σ` αυτές, έχουν λάβει γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου, για τη γνώση των πιστωτών, αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης (άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010). Ο αιτών κατοικεί στην Καλαμάτα στις εργατικές κατοικίες κατά παραχώρηση του Ο.Ε.Κ. και αδυνατεί να καταβάλλει τη μηνιαία δόση των 117,39 ευρώ. Τα εισοδήματα του αιτούντος από την εργασία του ανέρχονται στο ποσό των 680,36 ευρώ, από σύνταξη ΙΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% (βλ σχετική απόφαση του Διευθυντή του ΙΚΑ Καλαμάτας. Η σύνταξη του δεν πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν υπάρχουν καταθέσεις αυτού ή της συζύγου του, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από δύο ΙΧΕ αυτοκίνητα Μάρκας ………………… και ……………….. ετών 2001 και 2008 αντίστοιχα αξίας 3.000,00 και 6.000,00 ευρώ, που εξυπηρετούν ανάγκες αυτού και της οικογενείας του. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών ανέρχεται στο ποσό των 470,00 ευρώ. Ο αιτών μπορεί να διαθέτει το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως για τις οφειλές του προς τις πιστώτριες του. Ο αιτών αδυνατεί ανυπαίτια να εξυπηρετήσει τις οφειλές του έναντι των πιστωτριών του. Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη κατ` ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του από το υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτριών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρα 11 παρ.1 Ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας, έναντι των καθ` ων. Ορίζει τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριες του οι οποίες είναι 1) ................... A.E. σε α) 30,00 ευρώ β)70,00 ευρώ γ) 20,00 ευρώ 2) ...................... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 30,00 ευρώ και 3) .................. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 30,00 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται την 25η ημέρα κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της απόφασης μήνα.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.