Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Η ενέργεια εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα, εφόσον εμφανίζεται κυρίως ως αμοιβή σωματικής καταπόνησης (υπαίθριοι μεταπωλητές, μικροπωλητές κτλ) δεν προσδίδει σε αυτόν που τις ασκεί την εμπορική ιδιότητα (Ειρηνοδικείο Παμισου - αριθμός απόφασης 2/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Μικροέμποροι. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του οφειλέτη, των εισοδημάτων του και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Ορισμένο της αίτησης. Δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 85 του ν. 3996/2011, καθώς επίσης και η αναφορά των περιουσιακών στοιχείων της συζύγου παρά μόνο των εισοδημάτων της. Μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δε συνιστά δόλια συμπεριφορά του οφειλέτη. Η ενέργεια εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα, εφόσον εμφανίζεται κυρίως ως αμοιβή σωματικής καταπόνησης (υπαίθριοι μεταπωλητές, μικροπωλητές κτλ) δεν προσδίδει σε αυτόν που τις ασκεί την εμπορική ιδιότητα. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής του αιτούντος πρώην πωλητή λαϊκών αγορών, ασφαλισμένου του ΟΓΑ. Διακοπή της εργασίας του λόγω σοβαρότατων προβλημάτων υγείας. Παντελής έλλειψη εισοδημάτων. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 279.000 €. Μηδενικές καταβολές και ορισμός νέας δικασίμου για επαναπροσδιορισμό αυτών μετά την παρέλευση έτους από την δημοσίευση της παρούσας. Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας του αιτούντος, με την προϋπόθεση καταβολής 240 δόσεων (ποσόν 141,66 € μηνιαίως για 20 έτη) και περίοδος χάριτος δύο (2) ετών για την έναρξη αυτών των καταβολών. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Από τις υπ` αριθ. 9.201 Β`, 9.200 Β` /24-6-2011 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας ..............................., που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινομένης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νομότυπα κι εμπρόθεσμα σε καθένα από τους τέταρτο και πέμπτη πιστωτές. Οι τελευταίοι όμως δεν παρέστησαν στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς πρέπει να Δικαστούν ερήμην. Το δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι ( άρ. 754 παρ. 2 του ΚΠολΔ ), χωρίς οι πιστωτές αυτοί να θεωρείται πως αντιπροσωπεύονται από τους λοιπούς παριστάμενους πιστωτές, παρά το γεγονός ότι στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ο δεσμός που συνδέει τους πιστωτές του αιτούντος - οφειλέτη, ενόψει του ότι η ισχύς της αποφάσεως που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους «μετέχοντες στη δίκη» πιστωτές, είναι αυτός της αναγκαστικής παθητικής ομοδικίας ( άρ. 75 παρ. 1 περ. β~ του ΚΠολΔ ) , καθόσον στην εκούσια δικαιοδοσία - κατά την ορθότερη γνώμη - δεν εφαρμόζεται - όπως στην αμφισβητούμενη - η διάταξη του άρθρου 75 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίο του ΚΠολΔ, κατά την οποία «οι ομόδικοι που μετέχουν νόμιμα στη δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται». Και τούτο διότι η έκταση του επηρεασμού στις έννομες σχέσεις του αιτούντος και των άλλων ενδιαφερομένων είναι διάφορη (βλ. ( βλ.σχ. Β. Βαθραχοκοίλης- «Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση του ΚΠολΔ», χ. Δ`, έκδοση 1996. άρ. 754 αριθ. Ια`) . Ειδικά, στο Ν. 3869/2010 - όπου συντρέχουν αντίθετα συμφέροντα των πιστωτών - δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η ανωτέρω διάταξη ( βλ. σχετ. Π. Αρβανιτάκης : «Η εκούσια δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», περιθ. αριθ. 4.2, Γ. Ευστρατιάδης : «Ν. 3869/2010 ( Φ.Ε.Κ Α` 130/3 - 8 - 2010 ) : Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», σελ. 6, εισήγηση σε σεμινάριο επιμορφώσεως Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή δικαστικών Λειτουργών, κατά την 29" - 30η/9/2010. Ποβλ. και Α.Π. 98/2001, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Με την παρούσα αίτηση ( αρ.εκθ.κατ. 5/`21-6-2011), ο αιτών -επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση, η οποία περιέχεται στην αίτηση, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το Σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, την οποία αναλυτικά εκθέτει, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά, κατά ένα μέρος. Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η ένδικη αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, που είναι καθ` ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να τη δικάσει ( άρ. 3 του Ν. 3869/2010 ), κατά την παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 3 του Ν. 3869/2010,739 επ. του ΚΠολΔ ), εφόσον : α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού - με τη διαμεσολάβηση προσώπου, από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (αρ. 2 του Ν 3869/2010 ) , ο οποίος όμως απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τον μεσολαβητή δικηγόρο Καλαμάτας .......................β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος, για ρύθμιση των χρεών του, στο δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, κατ" άρθρο 13 παράγραφος 2 του Ν. 3869/2010 . Η ανωτέρω αίτηση περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010, ήτοι : α ) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του, β ) κατάσταση των πιστωτριών και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα και γ ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του . Προσκομίζονται δε από τον αιτούντα : α) οι υπ αρ. 8261, 8262,8263/27-6-2011 , 9200Β`, 9.201Β` /24-6-2011 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας..........................., από τις οποίες προκύπτει η εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των πιστωτών και η επίδοση σε αυτούς του εγγράφου του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010 ( όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 85 παρ. 3 του Ν. 3996/2011 ), β ) τα έγγραφα, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 3869/2010 ( βεβαίωση αποτυχίας του εξώδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος, της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα, των μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες αυτός προέβη την τελευταία τριετία, καθώς και άλλα έγγραφα, σχετικά με την περιουσία και τα εισοδήματα του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους ). Περαιτέρω, η εν λόγω αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των πιστωτριών Τραπεζών ( για το ορισμένο της αίτησης, βλ. σχετ. Δ. Μακρής : Κατ` άρθρο ερμηνεία του Ν. 3869/2010», έκδοση 2010, σελ. 78, Αθ. Γ Κρητικός : - Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις-. έκδοση 2010, σελ. 64, 66 ). Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 3, 8, 9 παράγραφος 2 και 11 του ίδιου νόμου και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από την ουσιαστική της πλευρά εφ` όσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του. Από τις πλευρά τους οι πιστώτριες Τράπεζες αρνούνται την αίτηση όσον αφορά δε στους ισχυρισμούς και ενστάσεις που πρότειναν αναφέρονται τα εξής : Ο ισχυρισμός ότι δεν επιδόθηκαν σε αυτές αντίγραφα της αίτησης με ορισμό δικασίμου, της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και της συζύγου του , όπως και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, με πρόσκληση για υποβολή από τη πλευρά τους στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως των παρατηρήσεων τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης, είναι αβάσιμος, καθόσον μετά τη τροποποίηση του άρθρου 5 ν. 3869/2010 με τη διάταξη του άρθρου 85 αρ. παρ. 3 ν. 3996/2011 δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη Περαιτέρω ο ισχυρισμός των πιστωτριών ότι δεν πληρούται στο πρόσωπο του αιτούντος η προϋπόθεση του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 περί έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας του, αλλά αντίθετα ότι κατά το χρόνο παύσης των πληρωμών του είχε την εμπορική ιδιότητα, ως μικροπωλητής λαϊκών αγορών, είναι αβάσιμος, αφ` ενός μεν διότι η ιδιότητα του αιτούντος την εφαρμογή του παραπάνω νόμου οφειλέτη ως εμπόρου ή μη, κρίνεται βασικά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προς ρύθμιση των οφειλών του (βλ. Αθ. Γ. Κρητικός : «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», έκδοση 2010, σελ. 39 ), αφ` ετέρου δε επειδή η ενέργεια εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα , εφ` όσον εμφανίζεται κυρίως ως αμοιβή σωματικής καταπόνησης (υπαίθριοι μεταπωλητές, μικροπωλητές κ.λ.π.) δεν προσδίδει σε αυτόν που τις ασκεί την εμπορική ιδιότητα (βλ. Κ.Ρόκα Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος). Επίσης η ένσταση της ανειλικρινούς δήλωσης του αιτούντος , όπως εκτιμάται ο ισχυρισμός της τρίτης πιστώτριας Τράπεζας περί απαραδέκτου της αίτησης , επειδή ο αιτών παρέλειψε την αναφορά στην κατάσταση της περιουσίας της συζύγου του, είναι μη νόμιμη και πρέπει να απορριφθεί, αφού ο αιτών δεν υποχρεούται να περιγράψει τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του, τα οποία αποτελούν ξένη περιουσία και δεν είναι υπέγγυα στους πιστωτές του, όσον αφορά δε στα εισοδήματα της συζύγου του, που υποχρεούται να περιλάβει ο αιτών στην κατάσταση του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010, τα οποία ενδιαφέρουν, προκειμένου να καθοριστεί η συνεισφορά της στις οικογενειακές δαπάνες, στα πλαίσια της υποχρέωσης της που απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 1389 και 1390 του ΑΚ ( βλ. σχετ. Ειρ. Πατρ. 2/2011 ΝΟΜΟΣ) , γίνεται πράγματι αναφορά στην αίτηση , ο περί του αντιθέτου δε ισχυρισμός της παραπάνω πιστώτριας είναι αβάσιμος. Περαιτέρω η ένσταση των πιστωτριών περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών, διότι απέκρυπτε από αυτές την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, λόγω των χαπηλών εισοδημάτων του, είναι αόριστη, διότι δε νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και να προκάλεσε ο δανειολήπτης την άγνοια της επισφάλειας στους πιστωτές, πλην στην εν λόγω ένσταση δεν εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τους πιστωτές την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές ( στην προκειμένη περίπτωση τράπεζες) έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους , όπως και του αιτούντος, του οποίου οι οικονομικές συναλλαγές έγιναν με τις συγκεκριμένες Τράπεζες ( βλ. σχετ, Αθ. Γ. Κρητικός, ό.π., σελ. 44, Ειρ. Αθ, 15/2011, Ειρ.θεσ, 5074/2011, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Όσον αφορά στην ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης της αίτησης, που επίσης πρότεινε η τρίτη πιστώτρια Τράπεζα, με τον ισχυρισμό ότι ο αιτών προσφεύγει στη προστασία του παρόντος νόμου ως υπερχρεωμένος οφειλέτης παρότι δεν αναφέρεται με την αίτηση του σε αξιόλογο περιορισμό του κόστους διαβίωσης του και σε σοβαρή μείωση της αγοραστικής του δύναμης και μ` αυτή την έννοια δεν είναι ο καλόπιστος οφειλέτης , που είχε κατά νου ο νομοθέτης θεσπίζοντας τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ν. 3869/2010, δικαιούμενος τη δικαστική ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του, είναι μη νόμιμη, καθόσον αφ` ενός μεν η κατάχρηση δικαιώματος ρυθμίζεται υπό τις προϋποθέσεις ίου άρθρου 281 Α.Κ. που δεν συντρέχουν στον παρόντα ισχυρισμό της παραπάνω πιστώτριας, αφ` ετέρου δε επειδή στη προκειμένη περίπτωση η έλλειψη σοβαρής αγοραστικής δύναμης εμπεριέχεται στον γενικότερο ισχυρισμό του αιτούντος περί υπερχρέωσης του , ως συνιστώσα της έννοιας της τελευταίας, η οποία ( μειωμένη αγοραστική δύναμη) από κοινού με παράγοντες όπως η εισοδηματική στενότητα, υψηλά επιτόκια στο χώρο της καταναλωτικής πίστης, επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων κ.λ.π. υπό καθεστώς απουσίας θεταών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης συνέβαλαν στην ανάδειξη της υπερχρέωσης ως κοινωνικού προβλήματος (βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο ν. 3869/2010) που στην αντιμετώπιση του στοχεύει ο εν λόγω νόμος. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος του αιτούντος ( οι πιστώτριες δεν πρότειναν και δεν εξέτασαν μάρτυρα), που εξετάστηκε στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος 1963, είναι παντρεμένος με την ........... και έχει αποκτήσει τρία παιδιά . Μέχρι τον Μάρτιο τρέχοντος έτους εργαζόταν ως μικροπωλητής σε λαϊκές αγορές , πλην κατά το παραπάνω χρόνο . διέκοψε την εργασία του εξ` αιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα πάσχει από αλκοολική ψύχωση με δυσκολία συνεννόησης, χρόνια αποφρακτική νόσο των πνευμόνων με συνεχή δύσπνοια και οφθαλμολογικά προβλήματα (σοβαρή μυωπία). Ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για το ψυχολογικό πρόβλημα υγείας του ( αλκοολική ψύχωση) και από τον Απρίλιο 2011 υποβάλλεται σε οξυγονοθεραπεία κατ` οίκον με φιάλες οξυγόνου και βρογχοδιασταλτική αγωγή. Κατά συνέπεια ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από την εργασία του, ενώ η σύζυγος του που εργαζόταν μαζί του στις λαϊκές αγορές, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, είναι επιφορτισμένη με τη περίθαλψη και συντήρηση του, επειδή ο αιτών λαμβάνει καθημερινά και σε τακτά διαστήματα φαρμακευτική αγωγή, στερούμενη έτσι της δυνατότητας συστηματικής εργασίας. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτουν ο αιτών και η σύζυγος του. Οι τρεις κόρες του είναι ενήλικες και οι δύο από αυτές παντρεμένες, ενώ η τρίτη (μάρτυρας απόδειξης) , που διαμένει με τους γονείς της , ηλικίας 24 ετών είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου (τμήμα αρχαιολογίας- ιστορίας) , πλην δεν έχει σταθερή απασχόληση και για τη κάλυψη των αναγκών διαβίωσης της , όπως και για τη διατροφή των γονέων της, εργάζεται περιστασιακά σε καφετέρια και στις λαϊκές αγορές. Στις οικογενειακές δαπάνες του αιτούντος και της συζύγου του περιλαμβάνονται πέρα από τις απαιτούμενες για τη κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους και όσες δαπάνες φαρμακευτικής αγωγής του αιτούντος δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα ( Ο.Γ.Α) . Η οικονομική κατάσταση του αιτούντος οφειλόμενη στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει , είναι μόνιμη, πέρα της αναμενόμενης βελτίωσης των εσόδων του από τη χορήγηση `σύνταξης (αναπηρικής) για την οποία ήδη έχει ξεκινήσει την ανάλογη διαδικασία. Περαιτέρω σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέλ/γυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.`» σελ. 99), με εξαίρεση το παρακάτω εμπράγματος ασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο, του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Α ) Από την .....................Α.Ε.» α) δυνάμει της υπ` αριθ. ............ σύμβασης έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τόκους ευρώ 28.579,43 β) δυνάμει της υπ` αριθ...............σύμβασης έχει λάβει επιχειρηματική πίστωση από την οποία οφείλει μαζί τόκους ευρώ 30.137,50 και γ) δυνάμει της υπ` αριθ. ............ σύμβασης έχει λάβει στεγαστικό δάνειο , από το οποία οφείλει μαζί με τόκους και έξοδα ευρώ 72.071,07 . Η απαίτηση αυτή της εν λόγω πιστώτριας από το στεγαστικό δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στη κύρια κατοικία του αιτούντος (για την οποία παρακάτω) , όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο φωτοαντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του κτηματολογικού γραφείου Μεσσήνης -Παμίσου ( όσον αφορά στην εξομοίωση ενυπόθηκου και προσημειούχου δανειστή, με μόνη διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής η τυχαίας κατάταξης κατ" άρθρο 1007 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. βλ, ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ) . Συνολικά οι απαιτήσεις της Τράπεζας αυτής ανέρχονται σε ( 28.579,43+ 30.137,50 + 72.071,07) 130.788,00 ευρώ. Β ) Από τη «..................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» α) δυνάμει της υπ` αριθ. ............... σύμβασης του έχει χορηγηθεί κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων , από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους 36.616,52 και β) δυνάμει της υπ` αριθ. ............... σύμβασης έχει λάβει δάνειο καταναλωτικό από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους ευρώ 8.264,67, δηλαδή συνολικά οι απαιτήσεις της Τράπεζας αυτής ανέρχονται σε ( 36.616,52 + 8.264,67 ) 44.881,19 ευρώ ) από την « ........................... Α.Ε.» δυνάμει της υπ` αριθ...................σύμβαση έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με χους τόκους ευρώ 8.251,51. Δ) Στον ....................... έμπορο φρούτων και λαχανικών (τροφοδοσίες, διανομές) με έδρα την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, οφείλει ως υπόλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού ποσό 79.500,00 ευρώ και Ε) Στην .....................του ..............., δυνάμει της υπ` αριθ. 304/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 14.789,09 ευρώ. Κατά συνέπεια οι οφειλές του αιτούντος προς τους παραπάνω πιστωτές του ανέρχονται στο ποσό των 278.209,79 ευρώ ( 130.788,00 + 44.881,19 + 8.251,51 + 79.500,00 + 14.789,09 ) . Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο αιτών - από το έτος 2010 - έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Έχει στη κυριότητα του ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας BMW, για το οποίο δεν προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του, συνεπώς το δικαστήριο δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει το χρόνο της πρώτης κυκλοφορίας του κι εντεύθεν την παλαιότητα του και να εκτιμήσει την εμπορική του αξία, η οποία, από τα όσα κατέθεσε σχετικά η μάρτυρας αποδείξεως, δεν υπολογίζεται τέτοια , ώστε να κριθεί το εν λόγω όχημα πρόσφορο προς εκποίηση, ώστε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης ( αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ) . Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό του στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί ισόγεια κατοικία (κάθετη ιδιοκτησία-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι) , εμβαδού 73,70 τ.μ. , προ του έτους 1955, κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο , συνολικής επιφανείας 318,84 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 45/100 αδιαιρέτως και με το δικαίωμα περαιτέρω δόμησης στο υπό στοιχεία « ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι» τμήμα του τελευταίου και με χώρο αποκλειστικής χρήσης της κάθετης αυτής ιδιοκτησίας σε τμήμα επιφανείας 92.78 τ.μ.. βρίσκεται δε η κατοικία αυτή στη Μεσσήνη εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και στη περιφέρεια του Δήμου Μεσσήνης, στην ενορία Αγίων Τριών Ιεραρχών στο υπ` αριθ. 137 Ο.Τ. , επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής αριθ. 50. , αντικειμενικής αξίας 33.404,25 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ.). Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής εκτιμάται σε 40.000.00 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας της (προ του έτους 1955) , της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού της, της αντικειμενικής της αξίας, του ότι έχει κτιστεί σε διακεκριμένο τμήμα κάθετης ιδιοκτησίας, του ποσοστού συνιδιοκτησίας (45/100) στο όλο παραπάνω οικόπεδο και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο , που ανέρχεται σε 250.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπίζει ο αιτών ( προβλήματα υγείας και εξ αυτών ανικανότητα προς εργασία, παντελής έλλειψη εισοδημάτων ) ο` αυτή των αρθ. 8 παρ. 5 και 9 παρ, 2. Κατά συνέπεια στη παρούσα φάση οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς όλους τους πιστωτές του ορίζονται μηδενικές , όσον αφορά δε στον επαναπροσδιορισμό τους , εω` όσον το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη δεν εκκαθαρίζεται οριστικά με τη παρούσα ρύθμιση και για το ενδεχόμενο μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων του οφειλέτη , ορίζεται νέα δικάσιμος η πρώτη στο παρόν Δικαστήριο και κατά τη προκειμένη διαδικασία μετά τη παρέλευση έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση με την οποία ουδόλως εξοφλούνται οι απαιτήσεις των πιστωτών του αιτούντος, θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 , εφ` όσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 35% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 34.000 ευρώ (40.000X85%): Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα νιε το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκίνησε: δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη του συνόλου τον χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας « ........................ » από το στεγαστικό δάνειο, καθόσον η απαίτηση της απ` αυτό, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση. Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 34.000 ευρώ του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος, με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της 2ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 141,66 ευρώ το μήνα και επί 240 μήνες (20 χρόνια Χ 12). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στα στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της, να επαναπροσδιορισθούν οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος , εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό, Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας ( άρ. 14 του Ν. 3869/2010 ). Τέλος δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ -Δικάζει ερήμην του τέταρτου και πέμπτης πιστωτών και με παρόντες τους λοιπούς διαδίκους. -Δέχεται την παρούσα αίτηση ( αρ. εκθ. κατ. 5/21-6-2011). -Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς όλους τους πιστωτές για διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας και για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών προσδιορίζει νέα δικάσιμο τη πρώτη στο παρόν Δικαστήριο κατά την προκειμένη διαδικασία μετά τη παρέλευση του έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. - Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή την ισόγεια κατοικία ( κάθετη ιδιοκτησία με την ένδειξη « ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι» ) εμβαδού 73,70 τ.μ. , προ του έτους 1955, κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο , συνολικής επιφανείας 318,84 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 45/100 αδιαιρέτως και με το δικαίωμα περαιτέρω δόμησης στο υπό στοιχεία « ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι» τμήμα του τελευταίου και με χώρο αποκλειστικής χρήσης της κάθετης αυτής ιδιοκτησίας σε τμήμα επιφανείας 92,78 τ.μ., η οποία βρίσκεται στη Μεσσήνη εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και στη περιφέρεια του Δήμου Μεσσήνης, στην ενορία Αγίων Τριών Ιεραρχών στο υπ` αριθ. 137 Ο.Τ. , επί της οδού .......................... -Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην τράπεζα « ................Α.Ε.» το ποσό των 141,66 ευρώ το μήνα για διάστημα 240 μηνών.. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.