Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών καθότι προέβη στη δωρεά ακινήτου εντός της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο (Ειρηνοδικείο Θήβας, αριθμός απόφασης 3/2011)

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. [...] Με το άρθρο 1 του Ν. 3869/3-8-2010 που αφορά στη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα εξής: «1. φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών του που α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α., τέλη προς τα Ν.Π.Δ.Δ. και εισφορές προς Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του μπορεί να γίνει μόνο μία φορά». Στις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου ορίζεται η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και προστασίας της κύριας κατοικίας και ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 2 ότι ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητου απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Στην υπό κρίση αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι έχει περιέλθει άνευ δόλου σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους πιστωτές του και ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. την από 12-1-2011 βεβαίωση της δικηγόρου Θηβών Γεωργίας Κατσαρά) και την από 24-2- 2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα της περιουσιακής και οικονομικής του κατάστασης καθώς και για τις μεταβιβάσεις επί εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερα απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτόμενου του σχετικού ισχυρισμού των πιστωτών του. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη διότι δεν τους έχουν επιδοθεί από τον οφειλέτη τα προβλεπόμενα από το νόμο κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του δεν είναι βάσιμος, εφόσον οι πιστωτές έχουν λάβει θέση επί του σχεδίου διευθέτησης (βλ. τις από 18-4-2011, 19-4-2011, 27-4-2011 και 27-4-2011 έγγραφες παρατηρήσεις των πιστωτών του αιτούντος περί μη αποδοχής του προτεινόμενου από τον οφειλέτη σχεδίου διευθέτησης), πρέπει να θεωρηθεί ότι η επίδοση έγινε κανονικά και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για τη γνώση τω πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο διευθέτησης. Επίσης, ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, διότι δεν περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010, πρέπει να απορριφθεί διότι τόσο η κατάσταση περιουσίας του οφειλέτη και της συζύγου του όσο και το σχέδιο διευθέτησης έχουν ενσωματωθεί στην υπό κρίση αίτηση. Επίσης ο ισχυρισμός τους ότι το αίτημα του αιτούντος είναι αόριστο διότι απλώς ζητεί την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου χωρίς να αναφέρει τα πραγματικά γεγονότα που τον οδήγησαν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του χωρίς δική του υπαιτιότητα, πρέπει να απορριφθεί διότι ο νόμος δεν ορίζει το περιεχόμενο του αιτήματος, σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του, αυτός ο σκοπός καθίσταται σαφής στο αίτημα του αιτούντος με την παραπάνω διατύπωση. Η υπό κρίση αίτηση είναι δε και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του. Από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών..........................., κάτοικος Θηβών, ιδιωτικός υπάλληλος έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Πιστωτές του είναι: 1).........................από πιστωτική κάρτα, για συνολική απαίτηση 8.674,59ευρώ (κεφάλαιο 6.498,53ευρώ και τόκοι 2.152,25 ευρώ), 2) .............Τράπεζα από πιστωτική κάρτα, για συνολική απαίτηση 5.380,76ευρώ (κεφάλαιο 4.134,39ευρώ και τόκοι 1.236,50ευρω), 3) .........τράπεζα από πιστωτική κάρτα, για συνολική απαίτηση 3.754,70ευρώ (κεφάλαιο 3.740,05ευρώ και τόκοι 13,95ευρώ), 4) ..................από καταναλωτικό δάνειο, για συνολική απαίτηση 9.580,53ευρώ (κεφάλαιο 9.382,35ευρώ και τόκοι 198,18ευρώ) και 5).............. ............. από πιστωτική κάρτα, για συνολική απαίτηση 3.533,85ευρώ (κεφάλαιο 3.121,20ευρώ και τόκοι 412,65), ήτοι το συνολικό ύψος των οφειλών του προς αυτούς ανέρχεται στο ποσό των 30,924,43ευρώ. Ο αιτών εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρία « ............... ...........Ε.» και τα εισοδήματα του από την εργασία του ανέρχονται στο ποσό των 528,92ευρώ, μηνιαίως (βλ. την από 17-11-2010 ατομική σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης). Είναι έγγαμος με ένα τέκνο ηλικίας πέντε ετών και η σύζυγος του είναι άνεργη και δεν έχει περιουσιακά στοιχεία και δεν μπορεί να συνεισφέρει στις βιοτικές ανάγκες της οικογένειας τους. Η μόνη πηγή εισοδήματος είναι ο μισθός του αιτούντος, καθότι δεν διαθέτει άλλο περιουσιακό στοιχείο. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο αιτών είχε στην κυριότητα του κατά ποσοστό 14 εξ αδιαιρέτου με τον αδελφό του ένα διαμέρισμα 74τ.μ. επί της οδού .............................στους Αγίους Θεοδώρους Θηβών, το οποίο δυνάμει του υπ` αριθ. 67518/2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας Κωστή μεταβίβασε δια δωρεάς στον αδελφό του, δηλαδή εντός της κρίσιμης τριετίας (άρθρο 4, παρ. 2, περ. β`). Όπως δε προκύπτει από το άρθρο 1 του ν. 3869/2010, για να μπορεί ο οφειλέτης να επωφεληθεί από τη ρύθμιση του νόμου αυτού που θα τον οδηγήσει σε ρύθμιση των οφειλ ων του και απαλλαγή από αυτές, θα πρέπει η αδυναμία αυτή να μην οφείλεται σε δόλο του, άλλως δεν θεωρείται έντιμος και δεν κρίνεται άξιος να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου. Πότε συμβαίνει αυτό είναι ζήτημα συγκεκριμένης περίπτωσης και με την απόδειξη του βαρύνεται ο πιστωτής. Ο δόλος του οφειλέτη πρέπει να αναφέρεται στην πρόκληση μόνιμης αδυναμίας εξοφλήσεως των χρεών. Δηλαδή η πρόκληση της μόνιμης αδυναμίας πρέπει να οφείλεται σε δόλο του οφειλέτη, περιεχόμενο του οποίου είναι η πρόκληση μόνιμης αδυναμίας. Ο δόλος πρέπει να αναφέρεται στο μετά την ανάληψη του χρέους διάστημα. (Κρητικός, άρθρο 1 ν.3869/2010, σελ. 44).Εν προκειμένω, ο αιτών με την ανωτέρω μεταβίβαση αποσκοπούσε δολίως στη μη ικανοποίηση των πιστωτών του οι οποίοι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν στην περίπτωση ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του. Κατόπιν τούτου, ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών πρέπει να γίνει δεκτός καθότι ο αιτών προέβη στην δωρεά ακινήτου εντός της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της κρινόμενης αίτησης , ώστε οι πιστωτές του να αναγκασθούν σε συμβιβασμό λόγω της ανυπαρξίας ακινήτων του, συνεπεία της μεταβίβασης (Κρητικός , άρθρο 4 παρ. 2 , σελ. 73). Κατ` ακολουθία των παραπάνω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων. Απορρίπτει την αίτηση.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.