Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 4/2011)

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. [...] Με την κρινόμενη, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί τη ρύθμιση τους συμβιβαστικά με την καταβολή 350 ευρώ μηνιαίως επί δέκα έτη σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που προτείνει, με περικοπή των απαιτήσεων των πιστωτών του κατά ποσοστό 30- 40% και αποπληρωμή του υπολοίπου άτοκα σε περίπτωση δε αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης, με την καταβολή 200 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και την απαλλαγή του από το υπόλοιπο, κατά τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.3869/2010. Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν 3869/2010 και έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμου) επιδοθεί στους ανωτέρω μετέχοντες πιστωτές ήδη διαδίκους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αιτών, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/ 2010), ο οποίος απέτυχε και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.2 του ίδιου Νόμου, αρχεία (σχετ. βεβαίωση Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου). Είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά το κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν.3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για τη πληρότητα της, νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 10, 11 του Ν. 3869/2010 και θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την εκτίμηση της ανώμοτης εξέτασης του ίδιου του αιτούντα, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με τη παρούσα πρακτικά και του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους (άρθρο 5 του Ν 3869/2010 και 748 ΚΠολΔ), μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις των πιστωτών (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο αιτών εργάζεται ως αποθηκάριος στην Ελληνική .....................................που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής είναι άγαμος και διαμένει με τους γονείς του, εκ των οποίων ο πατέρας του λαμβάνει σύνταξη ποσού 700 ευρώ κατά μέσο όρο μηνιαίως (σχετ. Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων Ι.Κ.Α μηνών Απριλίου-Μαίου-Ιουνίου έτους 2011) και τον αδελφό του, ο οποίος, από το έτος 2009, πάσχει από εμβολισθέν ανεύρυσμα καρωτίδας και είναι άνεργος επιδοτούμενος από τον Ο.Α.Ε.Δ., με το ποσό των 454,25 ευρώ μέχρι το μήνα Μάρτιο έτους 2011 (σχετ. από 27.5.2010 Απόφαση συνέχισης επιδότησης). Το ετήσιο ατομικό του εισόδημα, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2009 και 2010, ανέρχεται στο ποσόν των 18.539 ευρώ και 18.067.86 ευρώ αντίστοιχα, οι δε μηνιαίες αποδοχές του στο ποσόν των 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο (σχετ. βεβαίωση αποδοχών μηνών Οκτωβρίου ποσού 1.597,80 ευρώ μικτά -1.019,41 ευρώ καθαρά και Δεκεμβρίου έτους 2010 ποσού 1.556,52 ευρώ μικτά -994,03 ευρώ καθαρά) ήδη δε μετά την μείωση, από 20.4.2011, των ημερών παροχής εργασίας σε τέσσερις, στο ποσόν των 750 ευρώ κατά μέσο όρο (σχετ. βεβαίωση αποδοχών μηνών Μαίου- 1.281,50 ευρώ μικτά-815,39 ευρώ καθαρά και Ιουνίου έτους 2011- 1.143,96 μικτά 724,24 ευρώ καθαρά). Στα ανωτέρω συνυπολογίζεται το ποσό των 190 ευρώ, που παρακρατείται μηνιαίως λόγω δανείου, που χορηγήθηκε στον αιτούντα από τον εργοδότη του. Ο αιτών δεν έχει άλλα εισοδήματα, πλην των ανωτέρω εκτεθέντων, ενώ στερείται κινητής και ακίνητης περιουσίας, πλην ενός επιβατηγού οχήματος τύπου Lancia, 1200 κυβικών, μοντέλο έτους 2004, αξίας 4.000 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία, τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές, θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (βλ.Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.98 επ.): 1. Από την πρώτη των μετεχόντων πιστωτών Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «................», δύο καταναλωτικά δάνεια με συνολική οφειλή ανερχόμενη στο ποσόν των 41.240,84 ευρώ (40.705 κεφάλαιο, 535,84 ευρώ τόκοι) και 4.106, 18 ευρώ (4.066,03 κεφάλαιο και 40,15 ευρώ τόκοι) αντίστοιχα και μια πιστωτική κάρτα με συνολική οφειλή ανερχόμενη στο ποσόν των 137,17 ευρώ (133,35 κεφάλαιο και 3,82 ευρώ τόκοι), συνολικά δε είχε αναλάβει χρέος ποσού 45.484,19 ευρώ. 2. Από την δεύτερη των μετεχόντων πιστωτών Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «..................................», ένα καταναλωτικό δάνειο με συνολική οφειλή ανερχόμενη στο ποσόν των 2.5.831 ευρώ (25.499,59 ευρώ κεφάλαιο και 331,41 τόκοι). Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσόν των 71.315,19 ευρώ (70.403,97 ευρώ κεφάλαιο, 911,22 ευρώ τόκοι). Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή, συνεκτιμώντας το ύψος των εισοδημάτων του, το κόστος διαβίωσης του με τους γονείς του και τον σαραντάχρονο αδελφό του, τον οποίον ηθικώς όφειλε και οφείλει να συνδράμει, καθόσον από το έτος 2009 (8.9.2009), οπότε ασθένησε μέχρι τις 21.12.2010, οπότε ανάρρωσε αλλά και μέχρι σήμερα περιορίζεται η εργασιακή του ικανότητα και αντίστοιχα η δυνατότητα ανεύρεσης κατάλληλης απασχόλησης, δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος άλλωστε δεν αποδείχθηκε. Ο προβαλλόμενος, με προφορική δήλωση καταχωρημένη στα πρακτικά, ισχυρισμός της δεύτερης των καθ` ων, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται με το δικόγραφο των προτάσεων, περί ιδίας υπαιτιότητας του αιτούντα για την περιέλευσή του σε αδυναμία πληρωμής διότι αν και γνώριζε εξ` αρχής ότι δεν μπορούσε να αποπληρώσει τις οφειλές του, με προστατευόμενα μέλη και χωρίς περιουσιακά στοιχεία, προχώρησε σε εκταμίευση των ανωτέρω δανειακών προϊόντων, τυγχάνει αόριστος και απορριπτέος, καθόσον ουδέν πραγματικό περιστατικό εισφέρεται προς θεμελίωση του πραγματικού του κανόνα δικαίου του άρθρου 330 ΑΚ., ενόψει της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 ΑΚ), και της δυνατότητας της δεύτερης των καθ` ων πιστώτριας Τράπεζας να απορρίψει την πρόταση του αιτούντα για την κατάρτιση της σύμβασης (185 επ. ΑΚ) και μάλιστα κατόπιν ελέγχου του εισοδήματος του και των περιουσιακών του στοιχείων. Περαιτέρω, το ανωτέρω αναφερθέν επιβατηγό όχημα, ενόψει της εμπορικής αξίας του, του τύπου και της παλαιότητας του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 ν.3869/10 εκποίηση του. Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2. Συνεπώς, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθ. 8 παρ. 2 ν.3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές του, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, των περικοπών στις μηνιαίες αποδοχές του, που επήλθαν μετά την κατάθεση της κρινόμενης, της έλλειψης άλλων οικονομικών πόρων και της ευρύτερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στην αγορά εργασίας, ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα (ο ίδιος με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, πριν την περικοπή των αποδοχών του κατά 250 ευρώ, προσφέρεται στην καταβολή του ποσού των 340 ευρώ μηνιαίως), ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Ειδικότερα ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στην μεν πρώτη των μετεχόντων πιστωτών τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «...................... Α.Ε.», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 63,78 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσόν των 127,56 ευρώ και συνολικά 6.122,88 ευρώ, στη δε δεύτερη με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..............................................», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 36,22% επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσόν των 72,44 ευρώ και συνολικά 3.477,12 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση ο αιτών ανέρχεται σε 9.600 ευρώ, ήτοι ποσοστό αποπληρωμής 13,46% των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντα από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με τη παρούσα, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης της ρυθμίσεως. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 παρ.6 Ν.3869/2010). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του, επί μία τετραετία, οι οποίες θα γίνονται τη πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γινομένης τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας, ποσού 127,56 ευρώ στη Τράπεζα, με την επωνυμία «......................Ε.» και 72,44 ευρώ στη Τράπεζα, με την επωνυμία «.....................».

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.