Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 5/2011)

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. [...] Με την κρινόμενη, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί την απαλλαγή του απ` αυτές καθώς η ρύθμιση τους, με τη καταβολή ποσού 160 ευρώ μηνιαίως επί οκτώ έτη σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης, τελεί υπό την προϋπόθεση ανεύρεσης εργασίας, επί οκτάωρης βάσης. Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν 3869/2010 και έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμου) επιδοθεί στους ανωτέρω μετέχοντες πιστωτές ήδη διαδίκους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αιτών, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ.ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3 869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/ 2010), ο οποίος απέτυχε και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.2 του ίδιου Νόμου, αρχεία (σχετ.υπ αρ..... βεβαιωση Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου). Είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν.3869/2010 σελ.64 και Ε.Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για τη πληρότητα της, νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 10, 11 του Ν.3869/2010 και θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την εκτίμηση της ανώμοτης εξέτασης του ίδιου του αιτούντα, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με τη παρούσα πρακτικά και του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους, μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις των πιστωτών (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο αιτών ο οποίος αναρρώνει από εμβολισθέν ανεύρυσμα καρωτίδας (25.8.2009- 21.12.2010), είναι άνεργος από 27.5.2010, επιδοτούμενος από τον Ο.Α.Ε.Δ, με το ποσόν των 454,25 ευρώ κατά μέσο όρο, μέχρι 17.3.2011, άγαμος και διαμένει με τον αδελφό του........ ..................... ο οποίος επίσης έχει υποβάλλει αίτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και τους γονείς του, εκ των οποίων ο πατέρας του λαμβάνει σύνταξη ποσού 700 ευρώ κατά μέσο όρο μηνιαίως (σχετ. Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων Ι.Κ.Α μηνών Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου έτους 2011). Το ετήσιο ατομικό του εισόδημα, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2009 και 2010, ανέρχεται στο ποσόν των 12.210,57 ευρώ και 9.470,81 ευρώ αντίστοιχα. Ο αιτών δεν έχει άλλα εισοδήματα ενώ στερείται κινητής και ακίνητης περιουσίας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία, τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές, θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (βλ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.98 επ.): 1. Από την πρώτη των μετεχόντων πιστωτών Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «.............................», δύο καταναλωτικά δάνεια με συνολική οφειλή ανερχόμενη στο ποσόν των 20.522,02 ευρώ (19.863,41 ευρώ κεφάλαιο, 658,61 ευρώ τόκοι) και 8.929,99 ευρώ (8.711,63 ευρώ κεφάλαιο και 218,36 ευρώ τόκοι) αντίστοιχα, συνολικά δε είχε αναλάβει χρέος ποσού 29.452,01 ευρώ. 2. Από την δεύτερη των μετεχόντων πιστωτών Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ...........................................», μια πιστωτική κάρτα με συνολική οφειλή ανερχόμενη στο ποσόν των 8.533,02 ευρώ (7.990,85 ευρώ κεφάλαιο και 536,19 ευρώ τόκοι). Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσόν των 37.985,03 ευρώ (36.565,89 ευρώ κεφάλαιο, 1.413,16 ευρώ τόκοι). Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή, συνεκτιμώντας την ανυπαρξία εισοδημάτων του, την ασθένεια του, η οποία περιορίζει το είδος της εργασίας που δύναται να αναλάβει, την ανυπαίτια ανεργία του, αφού τεκμαίρεται η προσπάθεια του για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας (άρθρο 8 παρ. 3 Ν 3869/2010), την υλική στήριξη που του παρέχει ο αδελφός του.........................και οι γονείς του και το κόστος διαβίωσης του με αυτούς, δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος άλλωστε δεν αποδείχθηκε. Ο προβαλλόμενος, με προφορική δήλωση καταχωρημένη στα πρακτικά, ισχυρισμός της δεύτερης των καθ` ων, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται με το δικόγραφο των προτάσεων, περί ιδίας υπαιτιότητας του αιτούντα για την περιέλευσή του σε αδυναμία πληρωμής διότι αν και γνώριζε εξ` αρχής ότι δεν μπορούσε να αποπληρώσει τις οφειλές του, ως άνεργος, προχώρησε σε εκταμίευση των ανωτέρω δανειακών προϊόντων, τυγχάνει αόριστος και απορριπτέος, καθόσον ουδέν πραγματικό περιστατικό εισφέρεται προς θεμελίωση του πραγματικού του κανόνα δικαίου του άρθρου 330 ΑΚ., ενόψει της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 ΑΚ), και της δυνατότητας της δεύτερης των καθ` ων πιστώτριας Τράπεζας να απορρίψει την πρόταση του αιτούντα για την κατάρτιση της σύμβασης (185 επ. ΑΚ) και μάλιστα κατόπιν ελέγχου του εισοδήματος του και των περιουσιακών του στοιχείων. Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2. Συνεπώς, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές του, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών του, της ανάρρωσης του από σοβαρή ασθένεια, του αμφίβολου της συνέχισης καταβολής του επιδόματος ανεργίας, της υλικής στήριξης που του παρέχεται από τους γονείς και τον υπερχρεωμένο αδελφό του, της έλλειψης άλλων οικονομικών πόρων και της ευρύτερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στην αγορά εργασίας, ανέρχεται σε 70 ευρώ το μήνα (ο ίδιος με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του ζητά την απαλλαγή του αφού η ρύθμιση τους με καταβολή ποσού 160 ευρώ μηνιαίως επί οκτώ έτη τελεί υπό την προϋπόθεση ανεύρεσης εργασίας, επί οκτάωρης βάσης). Ειδικότερα ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στην μεν πρώτη των μετεχόντων πιστωτών τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.....................», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 77,54% επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσόν των 54,28 ευρώ και συνολικά 2.605,44 ευρώ, στη δε δεύτερη με την επωνυμία «....................................», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 22,46% επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσόν των 15,72 ευρώ και συνολικά 754,56 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση ο αιτών ανέρχεται σε 3.360 ευρώ, ήτοι ποσοστό αποπληρωμής 8,85% των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντα από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3 869/2010) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με τη παρούσα, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης της ρυθμίσεως. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 παρ.6 Ν. 3869/2010). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του, επί μία τετραετία, οι οποίες θα γίνονται τη πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γινομένης τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας, ποσού 54,28 ευρώ στη Τράπεζα με την επωνυμία «............................» και ποσού 15,72 ευρώ στη Τράπεζα, με την επωνυμία «..................».

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.