Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 6/2011)

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. [...] Με την κρινόμενη, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί τη ρύθμιση τους συμβιβαστικά με την καταβολή 200 ευρώ μηνιαίως επί οκτώ έτη σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που προτείνει, την περικοπή της απαίτησης της πιστώτριας κατά ποσοστό 40% και σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης, με την καταβολή ποσού 70 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και την απαλλαγή του από το υπόλοιπο, κατά τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010. Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν 3869/2010 και έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμου) επιδοθεί στην ανωτέρω μετέχουσα πιστώτρια ήδη διάδικο (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αιτών, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/ 2010), ο οποίος απέτυχε και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγε.λτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.2 του ίδιου Νόμου, αρχεία (σχετ. βεβαίωση Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου). Είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του 1/3 αιτούντα και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο Ό διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για τη πληρότητα της, νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 10, 11 του Ν. 3869/2010 και θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την εκτίμηση της ανώμοτης εξέτασης του ίδιου του αιτούντα, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με τη παρούσα πρακτικά και του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους, μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις της πιστώτριας (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι στρατιωτικός, έγγαμος, η σύζυγος του είναι άνεργη από 30.7.2010 (σχετ. ταυτότητα ανέργου του Ο.Α.Ε.Δ) και διαμένουν προσωρινά, μέχρι το μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτους, στους στρατιωτικούς οικισμούς μονίμων αξιωματικών, καταβάλλοντας το συμβολικό ποσόν των 70 ευρώ, συνυπολογιζομένης της δαπάνης θέρμανσης. Το ετήσιο ατομικό του εισόδημα, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2009 και 2010, ανέρχεται στο ποσόν των 16.188,95 ευρώ και 17.518,97 ευρώ αντίστοιχα, οι δε μηνιαίες αποδοχές του στο ποσόν των 1.226,65 ευρώ (σχετ. αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2011, ποσού 1.560,16 ευρώ μικτά), ήδη δε, κατόπιν εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, όπως προκύπτει από την εξέταση του στο ακροατήριο, στο ποσόν των 1.100 ευρώ. Ο αιτών δεν έχει άλλα εισοδήματα ενώ στερείται κινητής και ακίνητης περιουσίας, πλην ενός επιβατηγού οχήματος τύπου Peugeot 307, 1400 κυβικών, μοντέλο έτους 2005. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία, τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές, θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (βλ.Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.98 επ.): Από την μετέχουσα πιστώτρια Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «.........................», δάνειο «όλα σε ένα» με συνολική οφειλή ανερχόμενη, στο ποσόν των 16.585,66 ευρώ (16.439,42 ευρώ κεφάλαιο, 138,37 ευρώ τόκοι). Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή, συνεκτιμώντας το ύψος των εισοδημάτων του, το κόστος διαβίωσης του ίδιου και της χρόνια άνεργης συζύγου του, με την οποία παντρεύτηκε στις 22.3.2010, την έλλειψη άλλων οικονομικών πόρων, που θα διευκόλυναν την άμεση ανταπόκριση του στις υποχρεώσεις του έναντι των πιστοιτών του και την διαρκή δυσμενή οικονομική συγκυρία, δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος άλλωστε δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, το ανωτέρω αναφερθέν επιβατηγό όχημα, ενόψει της εμπορικής αξίας του, του τύπου και της παλαιότητας του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίηση του. Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2. Συνεπώς, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές του, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, των περικοπών στις μηνιαίες αποδοχές του, της έλλειψης άλλων οικονομικών πόρων και της ευρύτερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα (ο ίδιος με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του προσφέρεται στην καταβολή του ίδιου ποσού μηνιαίως), ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Ειδικότερα ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως στην ως άνω πιστώτρια, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, το ποσόν των 200 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση ο αιτών ανέρχεται σε 9.600 ευρώ, ήτοι ποσοστό αποπληρωμής 58,40% των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Ο προβαλλόμενος, με προφορική δήλωση καταχωρημένη στα πρακτικά, ισχυρισμός της καθ` ης, όπως ειδικότερα αναπτύσσεται με το δικόγραφο των προτάσεων, ότι η ένδικη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως καταχρηστικά ασκούμενη αφού ο αιτών αν και επικαλείται ότι εντός 11/2 μηνός από την κατάθεση της αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό μέχρι την υποβολή της κρινόμενης άλλαξε η οικονομική του κατάσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα ληξιπρόθεσμα χρέη του παραλείπει να επικαλεστεί και κυρίως να αποδείξει τις έκτακτες συνθήκες ή τα απρόβλεπτα περιστατικά, που μεσολάβησαν και τον οδήγησαν σε παύση πληρωμής των οφειλών του, τυγχάνει απορριπτέος, καθόσον τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά δεν συγκροτούν το πραγματικό του κανόνα δικαίου του άρθρου 281 ΑΚ. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντα από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με τη παρούσα, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης της ρυθμίσεως. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 παρ.6 Ν. 3869/2010). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια του, ποσού 200 ευρώ, επί μία τετραετία, οι οποίες θα γίνονται τη πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γινομένης τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.