Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 7/2011)

Περίληψη: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Λήψη προσωρινών μέτρων στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Η αίτηση αυτή είναι νόμιμη, εφόσον έχει ξεκινήσει η εκτελεστική διαδικασία, με την επίδοση της επιταγής εκτελέσεως στον καθού.

[...] Σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 6 ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Ως τοιαύτα πρέπει να νοηθούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΠολΔ στις διατάξεις αυτού (άρθρα 941 επ) παράδοση ή απόδοση κινητών, ακινήτου, παράλειψη ή ανοχή πράξεως, κατάσχεση κινητής περιουσίας του οφειλέτη (άρθρα 953επ), κατάσχεση ακινήτων (άρθρα 922επ), κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 1022επ), αναγκαστική διαχείριση (άρθρα 1034επ) και προσωπική κράτηση (βλ. Αθ. Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις). Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Εννοείται ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή όταν ο πιστωτής έχει εξοπλίσει με εκτελεστό τίτλο την απαίτηση του και έχει εκκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση συνταχθείσας κάτω από το αντίγραφο εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου. Πρέπει δηλαδή να έχει λάβει χώρα τουλάχιστον η πρώτη πράξη εκτέλεσης, δηλαδή η επίδοση της επιταγής, (Δ. Μακρής, Για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών, με την υπό κρίση αίτηση του, επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο από την επιβολή εναντίον του οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου, ζητεί να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3869/2010, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 11.2.2011 αίτηση του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 § 1 του ν. 3869/2010, επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του και η ευδοκίμηση της αίτησης. Η αίτηση αρμόδια καθ` ύλην και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 686επ ΚΠολΔ, 6 του ν. 3869/2010) για να εκδικαστεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 8 § 1 του ν. 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και όσα ανέπτυξαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: ο αιτών έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 11.2.2011 αίτηση του κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών του. Με την κρινόμενη αίτηση του ο αιτών ζητά να ανασταλούν τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του καθώς η εκτέλεση και η επιβολή εναντίον του οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του. Όμως, από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι υφίσταται εκκρεμής εκτελεστική διαδικασία κατά της περιουσίας του οφειλέτη-αιτούντος από τους πιστωτές του, ούτε εκτελεστός τίτλος, ούτε έχει εκκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση συνταχθείσας κάτω από αντίγραφο εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου, προϋποθέσεις απαραίτητες για την άσκηση της αίτησης αναστολής του άρθρου 6 ν. 3869/2010, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω. Επομένως επειδή δεν πιθανολογείται η ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, που απαιτείται από τις διατάξεις του νόμου, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.