Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Η αιτούσα, εντός της τελευταίας, πριν την άσκηση της αίτησης, τριετίας, διέθεσε περιουσιακά στοιχεία επαρκή για την κάλυψη των απαιτήσεων των πιστωτών της - Απόρριψη της αίτησης (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 10/2011)

[...] Με την κρινόμενη, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητά να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν.3869/2010] και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α] το από 11.2.2011 πρακτικό αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 0007/11.2.2011 που υπογράφεται από την ................., Πρόεδρο της «ΕΚΠΟΙΖΩ» και β] υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 3-3-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν / 64- Ανάτυπο σελ. 1477) και δεν απαιτείται κανένα άλλο στοιχείο για την πληρότητα της, όπως οι πιστώτριες αβάσιμα ισχυρίζονται.Είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3 8, 9, 10 και 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της. Από τα έγγραφα, που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα......................................., κάτοικος Θηβών, οδός ......................, ηλικίας σήμερα 55 ετών, είναι άνεργη, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη κάρτα ανεργίας και το ετήσιο εισόδημα της, το οποίο προέρχεται από σύνταξη του αποβιώσαντος συζύγου της, ανέρχεται στο ποσό των 17.139,29 ευρώ. Ως κύρια κατοικία της χρησιμοποιεί διαμέρισμα του Β` ορόφου ευρισκόμενο επί της οδού ......................στη Θήβα, εμβαδού 129,48 τ.μ., του οποίου είναι επ ικαρπώτρια. Η αιτούσα έχει επίσης την επικαρπία α) ενός διαμερίσματος του ισογείου, το οποίο αποτελεί ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, επί της οδού .......................και έχει εμβαδόν 84,50 τ.μ. β) την επικαρπία ενός διαμερίσματος του Β` ορόφου, το οποίο επίσης αποτελεί ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία έχει εμβαδόν 37,78 τ.μ. και βρίσκεται επί της οδού ....................στη Θήβα και γ) την επικαρπία μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας (καταστήματος) του ισογείου, επιφανείας 35,71 τ.μ., επί της οδού ..................στη Θήβα. Τα παραπάνω ακίνητα, η αιτούσα, μεταβίβασε κατά ψιλή κυριότητα στα τέκνα της με τα υπ` αριθμ. 516/1.12.2008 και 517/1.12.2008 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Θηβών Κ. Πάτρωνα. Η αιτούσα επίσης κατεχει ενα όχημα μάρκας ............, 1600cc, το οποίο αγόρασε το έτος 1995. Περαιτέρω, η αιτούσα δεν ισχυρίζεται, αλλά ούτε και προέκυψε από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα ότι έχει προστατευόμενα μέλη που της δημιουργούν επαυξημένες υποχρεώσεις, πέραν εκείνων για την κάλυψη των δικών της και μόνο δαπανών διαβίωσης για τις οποίες διαθέτει σημαντικό εισόδημα από τη σύνταξη χηρείας, διαμένει δε ιδιόκτητο ακίνητο. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω, τα οποία, τόσο αυτά προς τους ενέγγυους, όσο και αυτά προς τους ανέγγυους πιστωτές, θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Πιστωτές της αιτούσας είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτή έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές, όπως εισφέρονται από την κρινόμενη (καθόσον δεν προσκομίστηκε από τις πιστώτριες κατάσταση με την ανάλυση του κεφαλαίου και των τόκων κατά τον χρόνο επίδοσης της): 1. Από την πρώτη των μετεχόντων πιστωτών τραπεζική εταιρεία...................με συμβάσεις πιστωτικών καρτών έχει αναλάβει χρέος που ανέρχεται α) στο ποσό των 1.169,24 ευρώ (1.169,24 ευρώ κεφάλαιο και 0 ευρώ τόκοι) β) στο ποσό των 4.023,41 ευρώ (4.023 κεφάλαιο και 0 ευρώ τόκοι), γ) στο ποσό των 1.378,28 ευρώ (1.338,46 ευρώ κεφάλαιο και 39,82 ευρώ τόκοι), συνολικά δηλαδή έχει αναλάβει χρέος που ανέρχεται στο ποσό των 6.570,93 ευρώ. 2. Από τη δεύτερη των μετεχόντων πιστωτών Τραπεζική Εταιρεία ......................α) με σύμβαση καταναλωτικού δανείου έχει αναλάβει χρέος που ανέρχεται στο ποσό των 5.286,93 ευρώ ( 5.262,02 ευρώ κεφάλαιο και 22,21 ευρώ τόκοι) και β) με σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 4.837,34 ευρώ (4.782,85 ευρώ κεφάλαιο και 53,29 ευρώ τόκοι), συνολικά δε έχει αναλάβει χρέος ποσού 10.124,27 ευρώ. 3. Από την τρίτη των μετεχόντων πιστωτών τραπεζική εταιρεία ..............Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει αναλάβει χρέος: α) από πιστωτική κάρτα που ανέρχεται στο ποσό των 5.401,19 ευρώ (5.252,60 ευρώ κεφάλαιο και 120,59 ευρώ τόκοι), β) από προϊόν καταναλωτικής πίστης 8.041,18 ευρώ ( 8.041,18 κεφάλαιο και 0 ευρώ τόκοι) και γ) από πιστωτική κάρτα 2.085,58 ευρώ (2.059,29 ευρώ κεφάλαιο και 26,29 ευρώ τόκοι), συνολικά δε έχει αναλάβει χρέος που ανέρχεται στο ποσό των 15.527,95 ευρώ. 4. Από την τέταρτη των μετεχόντων τραπεζική εταιρεία ..........BANK με το πρόγραμμα όλα σε 1, έχει αναλάβει χρέος 18.560,28 ευρώ (18.731,39 ευρώ κεφάλαιο και 188,89 ευρώ τόκοι). 5. Από την πέμπτη των μετεχόντων τραπεζική εταιρεία ,............. έχει αναλάβει χρέος από σύμβαση πιστωτικής κάρτας που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.811,48 ευρώ (2.811,48 ευρώ κεφάλαιο και 0 ευρώ τόκοι). Το συνολικό ύψος των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 66.728,85 ευρώ. Η αιτούσα, εντός της τελευταίας, πριν την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, τριετίας, διέθετε περιουσιακά στοιχεία επαρκή για την κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων των πιστωτών της και ειδικότερα είχε την πλήρη κυριότητα των προαναφερόμενων ανεξάρτητων οριζόντιων ιδιοκτησιών, που βρίσκονται στην πόλη των Θηβών, η δε αγοραία αξία τους αποτιμαται στην προσκομιζόμενη απο την αιτούσα από Οκτωβρίου 2010 έκθεση εκτίμησης του γραφείου μελετών - κατασκευών του ................................ Η αιτούσα μπορούσε να εκποιήσει κάποιο από τα παραπάνω ακίνητα, έτσι ώστε ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών της και σε κάθε περίπτωση μπορούσε και μπορεί να εξασφαλίσει εισόδημα από την εκμίσθωση αυτών, ικανό προς τούτο. Ωστόσο, αντί να προβεί στα παραπάνω, επέλεξε να προβεί στις ως άνω μεταβιβάσεις στα τέκνα της, κατά την ψιλή κυριότητα αυτών, κρατώντας η ίδια την επικαρπία, χωρίς μάλιστα να την εκμεταλλεύεται επωφελώς προς ικανοποίηση των πιστωτών της, παραλείπει δε τόσο με την κρινόμενη, όσο και με τις προτάσεις της, την οποιαδήποτε αναφορά στην παράλειψη της αυτή, η οποία ενόψει της επικαλούμενης αδυναμίας, δεν δικαιολογείται ούτε από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα, αλλά ούτε από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής. Με βάση τα ανωτέρω και κατά παραδοχή των σχετικών ισχυρισμών των πιστωτών, το Δικαστήριο εκτιμά ότι, δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3869/2010, δηλαδή διαρκής και μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της που να μην οφείλεται σε δόλο, άλλως βαριά αμέλεια αυτής, η δε κρινόμενη, ασκείται καταχρηστικά, κατά παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο 281 ΑΚ που έχει εφαρμογή και εν προκειμένω και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.