Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Χορήγηση αναστολής καταδιωκτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 § 1 του νόμου 3869/2010 (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 13/2011)

Περίληψη: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Χορήγηση αναστολής καταδιωκτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 § 1 του ν. 3869/2010. Κρίνεται ότι η επίσπευση εκτέλεσης από Τράπεζα, μετά την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη (του άρθρου 4 § 1 του ν. 3869/2010) για δικαστική απαλλαγή από τις οφειλές του και για την προστασία της μοναδικής του κατοικίας είναι παράνομη και πρέπει να ανασταλεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δικαστικής απαλλαγής του οφειλέτη από το Ειρηνοδικείο. Πιθανολογείται η βλάβη του οφειλέτη καθώς και η ευδοκίμηση της ασκηθείσης αίτησης του άρθρου 4 § 1 του ν. 3869/2010.

[...] Από τις με αριθμούς 2668Β/8-4-2001 και 2677Β/11-4-2011 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Σωκράτη Παπουλίδη, προκύπτει ότι, ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται ανωτέρω, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τρίτη και τέταρτη των καθών αντίστοιχα, οι οποίες όμως δεν εμφανίστηκαν στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το έκθεμα και συνεπώς πρέπει να διαστούν ερήμην. Ωστόσο το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 696, 699 ΚΠολΔικ). Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Εννοείται ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή όταν ο πιστωτής έχει εξοπλίσει με εκτελεστό τίτλο την απαίτηση του και έχει εκκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση συνταχθείσας κάτω από το αντίγραφο εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου. Πρέπει δηλαδή να έχει λάβει χώρα τουλάχιστον η πρώτη πράξης εκτέλεσης, δηλαδή η επίδοση της επιταγής. (Δ.Μακρής Για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών με την υπό κρίση αίτηση του, επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του από την δεύτερη των καθών δυνάμει των απογράφων και των επιταγών προς πληρωμή που αναφέρει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 23-2-2011 αίτηση του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του και η ευδοκίμηση της αίτησης. Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔικ. 6 του Ν. 3869/2010) για να εκδικαστεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την ανωμοτί κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και όσα ανέπτυξαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 23-2-2011 αίτησή του κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών του. Εκ των πιστωτών, η δεύτερη των καθών τράπεζα επισπεύδει σε βάρος του αιτούντος οφειλέτη αναγκαστική εκτέλεση καθώς: α) την 29-11-2010 του κοινοποίησε πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ` αριθμ. 44954/2010 διαταγής πληρωμής μετά της από 16-11-2010 επιταγής προς πληρωμή, όπως προκύπτει από την με αριθμό 1240/29-11-2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Παναγιώτη Γραμματόπουλου β) την 25-2-2011 του κοινοποίησε πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ` αριθμ. 6104/2011 διαταγής πληρωμής μετά της από 18-2-2011 επιταγής προς πληρωμή, όπως προκύπτει από την με αριθμό 1462/25-2-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Παναγιώτη Γραμματόπουλου γ) την 25-2-2011 του κοινοποίησε πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ` αριθ. 6105/2011 διαταγής πληρωμής μετά της από 18-2-2011 επιταγής προς πληρωμή, όπως προκύπτει από την με αριθμό 1460/25-2-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Παναγιώτη Γραμματόπουλου και δ ) την 25-2-2011 του κοινοποίησε πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ` αριθμ. 6106/2011 διαταγής πληρωμής μετά της από 18-2-2011 επιταγής προς πληρωμή, όπως προκύπτει από την με αριθμό 1461/25-2-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Παναγιώτη Γραμματόπουλου. Πιθανολογείται περαιτέρω ότι τόσο η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, όσο και ότι η αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει, επειδή ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών του. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ` ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί η επισπευδόμενη σε βάρος του αιτούντος εκτέλεση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 23-2-2011 αίτησή του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/1010 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 178 παρ. 3 Κώδικα περί Δικηγόρων). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της τρίτης και τέταρτης των καθ` ων και κατ` αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 23-2-2011 αίτησή του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.