Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης του άρ. 6 του νόμου 3869/2010 (Ειρηνοδικείο Νιγρίτας, αριθμός απόφασης 17/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης του άρ. 6 του ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της. Αρμόδιο Δικαστήριο. Ποιες οφειλές υπάγονται στις σχετικές ρυθμίσεις. Δεκτή η αίτηση αναστολής σε περίπτωση αιτούσας, παντρεμένης με δύο ανήλικα τέκνα, με μηνιαίο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 2.000 ευρώ, με μόνο περιουσιακό στοιχείο την πρώτη κατοικία της και βλάβη στην υγεία της.

[...] Από τις με αριθμούς .......75-7-2011 και .....5-7-2011 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας .............................. , προκύπτει ότι, ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται ανωτέρω, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τρίτη και όγδοο των καθ`ων αντίστοιχα, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπήθηκαν στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το έκθεμα και συνεπώς πρέπει να διαστούν ερήμην. Ωστόσο το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 696, 699 ΚΠολΔικ). Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Εννοείται ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή όταν και ένας εκ των πιστωτών έχει εξοπλίσει με εκτελεστό τιτλο η απαίτηση του και έχει εκκινήσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση συνταχθείσας κάτω από το αντίγραφο εκ πρώτου εκτελεστού απογράφου, διότι η αίτηση του άρθρου 4 παρ 1 που είναι αιτούμενο της κρινομένης, επιδέχεται ενιαία ρύθμιση των χρεών κατά όλων των πιστωτών. Πρέπει δηλαδή να έχει λάβει χώρα τουλάχιστον η πρώτη πράξης εκτέλεσης δηλαδή η επίδοση της επιταγής. (Δ.Μακρής για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Η ειδικότητα του συγκεκριμένου αυτού ενδίκου βοηθήματος, που δεν συνδέεται με ελαττώματα του τίτλου, τη διαδικασία της εκτέλεσης και την απαίτηση , έχει ως συνέπεια ότι δεν επηρεάζεται από την υποβολή του, η πορεία τυχόν ασκηθείσης ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ και αίτησης αναστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ, καθώς η νομική του βάση είναι εντελώς διαφορετική. Εάν όμως έχει ήδη προηγηθεί η χορήγηση αναστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ, τότε προδήλως η αίτηση τομ άρθρου 6 του νόμου καθίσταται άνευ αντικειμένου και είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Επίσης, η αίτηση για την αναστολή του άρθρου 6 προδήλως στρέφεται κατά των πιστωτών στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η αίτηση του άρθρου 4, η τελευταία δε αυτή κοινοποίηση είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης του άρθρου 6. Έτσι δεν είναι νοητό να ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που να ζητεί την αναστολή με την πιθανολόγηση της ευδοκίμησης μίας αίτησης που ακόμη δεν έχει κοινοποιηθεί ( βλ. σχ. Μακρή Λ. , σελ 96). Εξάλλου, κατά την παρ 4 του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω νόμου, ειδικά σε περίπτωση οφειλής από στεγαστικό δάνειο το δικαστήριο της παρ 1 μπορεί λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, που επιτρέπει το εισόδημα του οφειλέτη, να χορηγήσει αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων για την οφειλή αυτή με ή χωρίς τον όρο της καταβολής εκ μέρους του οφειλέτη όλου ή μέρους του ποσού που αντιστοιχεί στην ενήμερη τοκοχρεωλυτική δόση που θα όφειλε να καταβάλλει από το χρονικό σημείο της δημοσίευσης της απόφασης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, αν η σύμβαση δανείου δεν είχε καταγγελθεί ή δεν εμφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η εν λόγω ρύθμιση αναφέρεται ειδικά στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, τόσο των καταγγελμένων, όσο και των μη καταγγελμένων, που εμφανίζουν απλώς ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιβάλλοντας στον οφειλέτη στην τελευταία περίπτωση την υποχρέωση να εξυπηρετεί το ενήμερο μέρος του δανείου, εν όλω ή εν μέρει, « αποκόβοντας» τα ληξιπρόθεσμα ποσά. Και τούτο διότι, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται μόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και όχι το σύνολο της πίστωσης που έχει λάβει ο οφειλέτης. Έτσι, μόνο οι ληξιπρόθεσμες δόσεις του δανείου μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου (και φυσικά παύει ο εκτοκισμός τους με την κοινοποίηση της αίτησης), το υπόλοιπο δάνειο ( ως τις μη ληξιπρόθεσμες) δόσεις εξακολουθεί να εξυπηρετείται κανονικά και ασφαλώς θα συνεχίζει να εκτοκίζεται. Ουσιαστικά δηλαδή τα ληξιπρόθεσμα ποσά « αποκόβονται» από το σώμα του δανείου και έχουν πλέον χωριστή τύχη. Επίσης, κατά τα οριζόμενα στη παρ 1 του άρθρου 19 του προαναφερόμενου Ν 3689/2010 για έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία έλαβε χώρα στις 3-8-2010, απαγορεύθηκε ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παρ 2 του άρθρου 9, ήτοι της κύριας κατοικίας στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι τις 3-2-2011, επιπλέον δε και του μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, εφόσον κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο (τελευταίο εδάφιο της παρ 2 του άρθρου 9). Παράλληλα, ωστόσο, ίσχυε και η διάταξη του άρθρου 40 του Ν 2858/2010 που όριζε ότι αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου του 2010 έως και την 31-Δεκεμβρίου 2010 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι με το άρθρο 19 παρ 1 του Ν 2869/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 2 του άρθρου 46 του Ν.2986/2011 σήμερα αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί μέχρι 31-12-2011 . Αρμόδιο καθ` ύλην δικαστήριο για την εκδίκαση της ανωτέρω κατ` άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 αίτησης αναστολής είναι το Ειρηνοδικείο, αφού αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο, με βάση το άρθρο 3 του νόμου αυτού, είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του και σύμφωνα με το άρθρο 683 παρ. 2 ΚΠολΔ, αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα Του Ειρηνοδικείου, (τότε) τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από αυτό (βλ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, έκδ. 2010, σελ. 93, ΕιρΕλευσίνας 6/2011 Δημοσίευση σε Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α). Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση της, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης^πρ^ επισπεύδεται σε βάρος της από την πρώτη των καθ`ων δυνάμει του απογράφου και της επιταγής προς πληρωμή που αναφέρει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 16-5- 2011 αίτηση του αποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ, 1 του Ν. 3869/2010 επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα της και η ευδοκίμηση της αίτησης. Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔικ. 6 του Ν. 3869/2010) για να εκδικαστεί κατά τή διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης της αιτούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και όσα ανέπτυξαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 16- 5-2011 αίτηση της ( με αριθμ. κατ........κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή άπό τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της έναντι των πιστωτών της. Η αίτηση έχει επιδοθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα στους καθ` ων ( βλ. υπ`αριθμ. ...............5-2011, ......731-5-2011, .......5- 2011, ...........27-5-2011, 2696Β731-5-2011, 2716Β 7/2-6-2011, 2713Β72-6-2011 και 2687Β 731-5-2011) εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Χρυσάνθης Σιαμπούλη και ορίστηκε να συζητηθεί για την δικάσιμο τις 5-10-2011 με την εκούσια δικαιοδοσία. Για το παραδεκτό δε της αίτησες προσκομίστηκαν νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010: α) Κατάσταση της περιουσίας της αιτούσης και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, β) κατάσταση των πιστωτών, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι καθ` ων η αίτηση και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα , γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, δ) η από 6-5-2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού που υπογράφεται από τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Δάγκο και ε) υπεύθυνη δήλωση της οφειλέτριας με ημερομηνία 16-5-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί την ακινήτων της την τελευταία τριετία. Εκ των πιστωτών, η πρώτη των καθ`ων τράπεζα επισπεύδει σε βάρος της αιτούσης οφειλέτριας αναγκαστική εκτέλεση καθώς: α) την 17η-6-2011 της κοινοποίησε πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ` αριθμ. 304/2011 διαταγής πληρωμής μετά της από 3-6-2011 επιταγής προς πληρωμή, όπως προκύπτει από την 17-6-2011 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Σερρών ..........,β) την 17η -6-2011 η πρώτη των καθ`ων της κοινοποίησε πρώτα απόγραφο εκτελεστό της υπ` αριθμ. 304/2011 διαταγής πληρωμής μετά της από 2011 επιταγής προς πληρωμή, για το ποσό των 11.819, 75 ευρώ. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η ως άνω αίτηση της αιτούσης περί ρυθμίσεως των οφειλών θα ευδοκιμήσει, αφού συντρέχουν στο πρόσωπο της οι οριζόμενες στις διατάξεις ανωτέρω νόμου προϋποθέσεις, η παραπάνω δε οικία αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της (άρθρο 9 παρ, 2 Ν. 3869/2010). Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τα προσκομιζόμενα από την αιτούσα έγγραφα και την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, η αιτούσα είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας σήμερα 42 ετών, νοσηλεύτρια , με ποσοστό αναπηρίας σε 50% πάσχουσα από αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο ΑΡ σε έδαφος δυσκοκήλης Α6-Α7 και οσφυαλγία ΔΕ σε έδαφος δυσκοκήλης 05-11, είναι δε παντρεμένη με δύο ανήλικα τέκνα 5 και 3 ετών. Τα μόνα εισοδήματα της αιτούσας και του συζύγου της είναι της τάξεως των 18.000 ευρώ περίπου ετησίως, συνεκτιμώντας συνεπώς τα εισοδήματα της αιτούσας και του συζύγου της, που ανέρχονται στο ποσό των 1.750 περίπου ευρώ μηνιαίως, την περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας που αποτελεί την κύρια κατοικία της, που στερείται κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου πλην του ανωτέρω ακινήτου και ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου CORSA έτους πρώτης κυκλοφορίας 1994 ,την κατάσταση της υγείας της και τις βιοτικές ανάγκες τους πιθανολογείται ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους καθ`ων. Τέλος από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα θα υποστεί ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα της αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της και πλειστηριαστεί η κύρια κατοικία της , της οποίας η αντικειμενική αξία δεν υπερβαίνει σε αξία το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται για την αιτούσα (έγγαμο) τουλάχιστον σε 200.000 ευρώ και ότι η αίτηση της του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 3869/2010 θα ευδοκιμήσει. Kατ` ακολοϋθίαν των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να καταδικαστεί η αιτούσα στη δικαστική δαπάνη των καθ`ων η αίτηση (άρθρο 178 παρ, 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην τρίτης και όγδοου των καθ`ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της αιτούσας που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου μαζί με την από 16-5-2011 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2011) αίτηση της, κατ` άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Καταδικάζει την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα των καθ` ων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων εξήντα έξι (366,00) ευρώ.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.