Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Mικροέμποροι είναι εκείνοι των οποίων η άσκηση εμπορικών πράξεων συνδέεται προεχόντως και κατά κύριο λόγο με τη σωματική τους καταπόνηση και το κέρδος που αποκομίζουν από αυτές αποτελεί αμοιβή της προσωπικής τους εργασίας (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 18/2011)

[...] Με την κρινόμενη, η αιτούσα εκθέτει ότι τυγχάνει πλανόδια μικροέμπορος ετοίμων ενδυμάτων και συναφών ειδών, που έχει περιέλθει σε μόνιμη άνευ δόλου αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την καθ` ης, την εξόφληση των οποίων ανέλαβε με σύμβαση εγγύησης και ζητεί την επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης άλλως και σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης, τη ρύθμιση τους και την απαλλαγή της από το υπόλοιπο, κατά τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010. Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν 3869/2010 και έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμου) επιδοθεί στην καθ` ης- πιστώτρια (άρθρο 5 του Ν.3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη περιφέρεια του οποίου κατοικεί η αιτούσα, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/ 2010), ο οποίος απέτυχε και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της ίδιας στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.2 του ίδιου Νόμου, αρχεία (σχετ. 89/2011 βεβαίωση Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου). Είναι ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της καθ` ης, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για τη πληρότητα της. Ο ισχυρισμός της καθ` ης -πιστώτριας, ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη και μη νόμιμη διότι δεν της επιδόθηκε εντός μηνός από την υποβολή της, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων της αιτούσας και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, \ είναι απορριπτέος καθόσον η καθ` ης έλαβε γνώση των ως άνω JL- στοιχείων, που εμπεριέχονται στη κρινόμενη με την επίδοση της, στις 27.4.2011. Εξάλλου ήδη το εν λόγω θέμα λύθηκε με την τροποποίηση της ως άνω διάταξης με το άρθρο 85 του Ν. 3996/2011. Συνεπώς η κρινόμενη, η οποία είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 10, 11 του Ν. 3869/2010 θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 ν.3 869/2010, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρο 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Από τη ρύθμιση του νόμου αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του ΠτΚ (Ν.3588/2007) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ.1 του ΕμπΝ, έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις. Παρά την έλλειψη ρητής στο νόμο διάταξης με την οποία εξαιρούνται του χαρακτηρισμού τους ως εμπόρων, με την έννοια του άρθρου 1 ΕμπΝ, «οι μικροέμποροι» όπως αποκαλούνται, τόσο από την επιστήμη όσο και από την νομολογία γίνεται δεκτός ο ως άνω αποκλεισμός, μικροέμποροι δε χαρακτηρίζονται εκείνοι των οποίων η άσκηση εμπορικών πράξεων συνδέεται προεχόντως και κατά κύριο λόγο προς τη σωματική τους καταπόνηση και το κέρδος που αποκομίζουν από αυτές αποτελεί αμοιβή της προσωπικής τους εργασίας (βλ. Εφ.ΑΘ.11433/1995, Εφ.ΑΘ.3924/1981 ΝΟΜΟΣ) Εξάλλου οι εγγυητές, ακόμα κι αν έχουν εγγυηθεί εμπορικά χρέη, εφόσον δεν είναι έμποροι και έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία, μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010. Από την εκτίμηση της ανώμοτης εξέτασης της ίδιας της αιτούσας, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με τη παρούσα πρακτικά και του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους, μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις της καθ` ης- πιστώτριας (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Η αιτούσα είναι έγγαμη με δύο παιδιά, ηλικίας 27 και 25 ετών, εργάζεται ως πλανόδια έμπορος ειδών ιματισμού (σχετ. υπ` αρ. πρωτ.161/79/9.4.2001 και 201/16.3.2009 Αποφάσεις Χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Νομάρχη Βοιωτίας, στα χωριά και οικισμούς, όπου δεν υπάρχει στεγασμένο εμπόριο) και το εισόδημα της ανέρχεται μηνιαίως στο ποσόν των 700 ευρώ κατά μέσο όρο (σχετ. όπως προκύπτει από την εξέταση της στο ακροατήριο, τη δήλωση της στην αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό σε συνδυασμό με το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών Οικονομικού έτους 2010 (Ε3)), κατοικεί με την οικογένεια της, η οποία συντηρείται με το ανωτέρω εισόδημα της (αιτούσας), καθόσον τόσο ο σύζυγος της όσο και το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο της είναι άνεργοι. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, καθόσον ουδείς επικαλείται διαφορετικά, η αιτούσα είχε εγγυηθεί (851 ΑΚ) στην καθ` ης- πιστώτρια ......................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν.3869/10): δύο στεγαστικά δάνεια, που είχαν χορηγηθεί στο γιο της, δυνάμει των υπ` αρ. ..................και ...................συμβάσεων, ποσού 142.424, 65 ευρώ (140.267,33 ευρώ κεφάλαιο και 2.157,32 ευρώ τόκοι) και ποσού 34.378,52 ευρώ (33.857,79 ευρώ κεφάλαιο και 520,73 τόκοι) και συνολικού ποσού 176.803,17 ευρώ. Οι απαιτήσεις της Τράπεζας από τα ανωτέρω στεγαστικά δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στην κατοικία του γιου της (ο προσημειούχος δανειστής εξομοιώνεται πλήρως με τον ενυπόθηκο, με μόνη διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης, κατ` άρθρο 1007 παρ. 1 του ΚΠολΔ, βλ. σχετ. Α.Π. 31/2009, ΕφΑ,Δ. 2009/1394, Εφ.Θεσ. 4/2010, Ε.Δ.Πολ. 2010/749, Εφ,Αθ. 6959/2008, Ελλ.Δνη. 50/614 ). Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, η δε αδυναμία της αυτή, συνεκτιμώντας το εισόδημα από την εργασία της, τις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην αγορά και το κόστος διαβίωσης της ίδιας και του συζύγου της, τον οποίο οφείλει να συνεισφέρει, δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος άλλωστε δεν αποδείχθηκε. Τα περιουσιακά της στοιχεία αποτελούνται από τη πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου, εκτάσεως 211,90 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο ................. Αιτωλοακαρνανίας, εμπορικής αξίας 5.000 ευρώ (αντικειμενική αξία 2.330 ευρώ σχετ. ΕΤΑΚ έτους 2009), μιας κάθετης ιδιοκτησίας, εκτάσεως 121,74 τ.μ., που βρίσκεται στον ίδιο Δήμο, εμπορικής αξίας 2.500 ευρώ (αντικειμενική αξία 1.339,14 ευρώ σχετ. ΕΤΑΚ έτους 2009), το 51% εξ` αδιαιρέτου μιας κάθετης ιδιοκτησίας, εκτάσεως 102,83 τ.μ., που βρίσκεται στον ίδιο ως άνω Δήμο, εμπορικής αξίας 1200 ευρώ (αντικειμενική αξία 576,88 ευρώ σχετ. ΕΤΑΚ έτους 2009) και ενός οχήματος, εργοστασίου MITSUBISHI, 1600cc, μοντέλο 1989, εμπορικής αξίας 300 ευρώ. Η κυριότητα των ως άνω ακινήτων και του ανωτέρω οχήματος, ενόψει της εμπορικής τους αξίας αλλά και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών, συνυπολογιζομένων και των δαπανών της διαδικασίας (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και δεν θα πρέπει να διαταχθεί η κατ` άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίηση τους. Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να εξοφλήσει τις ως άνω ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές της, η δε αδυναμία της αυτή, συνεκτιμώντας την μείωση του εισοδήματος της, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, το ύψος των εισοδημάτων της, το κόστος διαβίωσης της ίδιας και τη συνεισφορά της στο σύζυγο και το μεγαλύτερο γιο της, που είναι άνεργοι, δεν οφείλεται σε δόλο. Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2. Συνεπώς, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές επί τετραετία, απευθείας στην καθ` ης πιστώτρια, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στην πιστώτρια της, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, του προσωπικού εισοδήματος της και της ευρύτερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα (η ίδια με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, που περιλαμβάνεται στη κρινόμενη προσφέρεται στην καταβολή ποσού 200 ευρώ μηνιαίως), ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Ειδικότερα η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ανωτέρω ποσόν στην καθ` ης τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «..................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η συνολική απαίτηση της οποίας ανέρχεται, στις 14.12.2011, χρόνο δημοσίευσης της κρινόμενης, στο ποσόν των 181.106,11 ευρώ, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 13.12.2011 έγγραφο της καθ` ης-πιστώτριας χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο και τόκους. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει η αιτούσα με την ανωτέρω ρύθμιση, μετά το τέλος της τετραετίας, ανέρχεται σε 9.600 ευρώ, ήτοι ποσοστό αποπληρωμής 5,30% των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι της πιστώτριας του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3 869/2010) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με τη παρούσα, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης της ρυθμίσεως. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 παρ.6 Ν. 3869/2010). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές, ποσού 200 ευρώ, προς την καθ` ης- πιστώτρια, επί μία τετραετία, οι οποίες θα γίνονται τη πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γινομένης τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.