Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ύπαρξη πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπο του αιτούντος, καθώς το χρονικό διάστημα που έπαυσε τις πληρωμές είχε την εμπορική ιδιότητα (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 21/2011)

[...] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010 «Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή». Σύμφωνα με το σκοπό του νόμου, στη ρύθμιση του νομού υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα, και μάλιστα πρόσωπα που δεν ασκούν αυτοτελή αυτονομική δραστηριότητα, που να τους προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου. Προσθέτως, υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους (άρθρ 2 παρ. 3 του ΠτΚ) . Από τη ρύθμιση του νόμου αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠτΚ (Ν. 3588/2007) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Σύμφωνα με το αρθρ. 1 του ΕμπΝ και τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις. Για τους εμπόρους επομένως για τους οποίους μάλιστα βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Διατάγματος περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ισχύει το τεκμήριο της εμπορικότητας, σύμφωνα με το οποίο όλες οι συναλλαγές που γίνονται από τον έμπορο τεκμαίρεται ότι γίνονται χάριν της εμπορίας του αποκλείονται από την εφαρμογή του νόμου, σε περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων τους κατά τρόπο γενικά και μόνιμο (παύση πληρωμών), ισχύουν Oι ρυθμίσεις του ΠτΚ και όχι αυτές του ν. 3869/2010. Με την κρινόμενη, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητά να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν.3869/2010] και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α] η από 8.4.2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού της δικηγόρου Γεωργίας Κατσαρά, σύμφωνα με την οποία η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού της ανωτέρω με τους πιστωτές απέτυχε την 8.4.2011 και β] υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 12.4.2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν / 64- Ανάτυπο σελ. 1477) και δεν απαιτείται κανένα άλλο στοιχείο για την πληρότητα της, όπως η πιστώτριες αβάσιμα ισχυρίζονται. 0 ισχυρισμός των πιστωτριών ότι η αίτηση δεν είναι παραδεκτή διότι δεν τους έχουν επιδοθεί από τον οφειλέτη τα προβλεπόμενα από το νόμο, κατάσταση περιουσίας του τελευταίου και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι βάσιμος, καθόσον ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης, πληρούται τόσο δια της επιδόσεως της κρινόμενης που τα συμπεριλαμβάνει, όσο και της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού, που επίσης τα περιέχει. Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3 8, 9, 10 και 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος. Από την εκτίμηση του περιεχομένου της κρινόμενης αίτησης και των ισχυρισμών των πιστωτριών που περιέχονται στις νόμιμα κατατεθειμένες έγγραφες προτάσεις τους και παρατηρήσεις τους, όσα περιέχονται στα ταυτάρίθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης και τα έγγραφα που προσάγουν με επίκληση ο αιτών και οι πιστώτριες, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων και από όλη γενικά τη διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, κάτοικος ............. Θηβών, ηλικίας 32 ετών, σύμφωνα με τα το υπ` αρ ιθ.5382/1.4.2011 έγγραφο της ΔΟΥ Θηβών, μέχρι την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010, οπότε και προέβη σε διακοπή των εργασιών, διατηρούσε στη Θήβα επιχείρηση παρασκευής και πώλησης πίτσας και διαφόρων συναφών ειδών. Κατά το χρόνο που λειτουργούσε η ως άνω επιχείρηση, είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη: α) από την πρώτη των πιστωτριών «.................. Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»: 1) με την υπ` αριθμ ................. σύμβαση χρέος από στεγαστικό δάνειο, εξασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια, το οποίο στις 29.12.2010 ανέρχεται στο ποσό των 142.424,65 ευρώ (140.267,33 ευρώ κεφάλαιο και 2.157,32 ευρώ τόκοι) 2) με την υπ` αριθμ. ........................ σύμβαση, χρέος από στεγαστικό δάνειο, εξασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια, το ύψος του οποίου στις 29.12.2010 ανέρχεται στο ποσό των 34.378,52 ευρώ (33.857,79 ευρώ κεφάλαιο και 520,73 ευρώ τόκο ι) . 3)με την υπ` αριθμ. ........................ σύμβαση χρέος από στεγαστικό δάνειο εξασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια, το ύψος του οποίου στις 18.1.2011 ανέρχεται στο ποσό των 19.749,57 ευρώ (19.219,28 κεφάλαιο και 530,29 ευρώ τόκο ι) . 4) με την υπ` αριθμ........................ σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο το ύψος του οποίου στις 2.12.2010 ανέρχεται στο ποσό των 4.682,07 ευρώ (3.656,17 ευρώ κεφάλαιο και 1.025,90 ευρώ τόκοι). Β) Από τη δεύτερη των πιστωτριών «..................... Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε», έχει λάβει: 1) από τον υπ` αριθμ. .....................τρεχούμενο λογαριασμό με υπερανάληψη, ποσό που στις 5.11.2010 είναι μηδενικό. 2) με την υπ` αριθμ....................σύμβαση ανοικτής πίστωσης, έχει αναλάβει ποσό που στις 8.11.2010 ανέρχεται σε 2.164,75 ευρώ (1.861,12 ευρώ κεφάλαιο και 203,63 ευρώ τόκο ι) . 3) με την υπ` αριθμ. ................σύμβαση χρεωλυτικού δανείου έχει αναλάβει ποσό που στις 9.11.2010 ανέρχεται σε 10.520,22 ευρώ (9.700 ευρώ κεφάλαιο και 820,22 ευρώ τόκο ι) 4) με την υπ` αριθμ. ................σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου έχει αναλάβει οφειλή που στις 9.11.2010 ανέρχεται στο ποσό των 1.409,53 ευρώ (1209,06 ευρώ κεφάλαιο και 200,47 ευρώ τόκοι). Όπως ο αιτών ομολογεί με την κρινόμενη οι μηνιαίες δόσεις των οφειλών του κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έξι μήνες περίπου πριν την κατάθεση της κρινόμενης (18.4.2011). Κατέστησαν δηλαδή ληξιπρόθεσμες από τα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2010. Κατά τον χρόνο ωστόσο αυτό, ο αιτών δεν είχε διακόψει τις εργασίες της επιχείρησης του. Αυτό έγινε, όπως προαναφέρθηκε και προκύπτει και από δημόσιο έγγραφο, στις 5/12.2010. Ενόψει των παραπάνω πραγματικών περιστατικών και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα νομική σκέψη, κατά παραδοχή ως ουσιαστικά βάσιμης της σχετικής ένστασης που υπεβλήθη και από τις πιστώτριες, πρέπει η κρινόμενη αίτηση ν` απορριφθεί λόγω μη συνδρομής της ουσιαστικής προϋπόθεσης της έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπο του αιτούντος, καυοτι αυτός το χρονικό διάστημα που έπαυσε τις πληρωμές της (μέσα Οκτωβρίου του έτους 2010) είχε την εμπορική ιδιότητα, καθότι έπαυσε να την έχει από τις 5.12.2010 και στο εξής. Επιπρόσθετα δε τα προαναφερθέντα χρέη, σύμφωνα επίσης με τα αναφερθέντα στη μείζονα νομική σκέψη, εφόσον αναλήφθησαν από την αιτούντα, όταν είχε την εμπορική ιδιότητα, τεκμαίρεται ότι αυτά έγιναν χάριν της εμπορίας του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.