Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ασύμφορη η εκποίηση οχήματος και λίγων μετοχών του αιτούντος (Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αριθμός απόφασης 566/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των ισχυρισμών του. Απόρριψη ισχυρισμού της πιστώτριας για προσαύξηση της απαίτησης με τόκους μέχρι την ημέρα κοινοποίησης της επίδικης αίτησης. Η ένταξη της απαίτησης στην ρύθμιση γίνεται με τη μορφή και το ύψος που την εισφέρει ο οφειλέτης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από το δικαστήριο, λόγω της αμφισβήτησης του ύψους της απαίτησης από τον πιστωτή. Απόρριψη πρόσθετης παρέμβασης. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του αιτούντος, άνεργου, και κυρίου ενός μικρού διαμερίσματος με εμπορική αξία 68.000 €. Ετήσια εισοδήματα της συνταξιούχου συζύγου του περίπου 6.750 €. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 158.600 €. Κρίνει ασύμφορη την εκποίηση οχήματος και λίγων μετοχών του αιτούντος. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών του αιτούντος στο ποσό των 200 €υρώ για μια τετραετία. Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας του αιτούντος, με την προϋπόθεση καταβολής του 85% της εμπορικής της αξίας σε 204 δόσεις (ποσόν 333,33 € μηνιαίως για 17 έτη) και περίοδο χάριτος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της απόφασης. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι άνεργος, βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους πιστωτές του, που αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά. Με το περιεχόμενο αυτό η υπό κρίση αίτηση αρμόδια φέρεται στο Δικαστήριο αυτό, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθρ. 741 επ ΚΠΟΛΔ (άρθρ 3 ν, 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 1) η με αριθμ. πρωτ. 4655/8-2-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, που υπογράφεται από την ..................., πρόεδρο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων και 2) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα με ημερομηνία 8-2- 2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντα, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της . Η αίτηση είναι πλήρως ορισμένη, αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα από το νόμο στοιχεία κατ` άρθρο 4 του ν. 3869/2010 και δη αποκατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του. β) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους, οι οποίες προσδιορίζονται κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, οπότε πρέπει να απορριφθεί η σχετική ένσταση αοριστίας , που πρότειναν οι μετέχοντες στη δίκη πιστωτές . Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρ 4 § 2 και 4 ν. 3869/2010 και γ) την αποτυχία του Δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών προς όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. έγγραφες απαντήσεις τους). Τέλος η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 § 3,8,9 και 11 του ν. 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σαυτήν περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας , τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του (άνεργος). Πρέπει επομένως να εξεταστεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «...............» με το διακριτό τίτλο « ..............» με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της άσκησε προφορικά στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της β` πιστώτριας «..................» , ισχυριζόμενη με το δικόγραφο την από 21-6-2011 προτάσεων της ότι κατόπιν της αίτησης σύμβασης για τη χορήγηση πιστωτικής κάρτας ................εξέδωσε και παρέδωσε στον αντίδικο των υπ` αριθμ. .................. πιστωτική κάρτα ....... σύμφωνα με τους ουσιώδεις όρους χορήγησης και χρήσης κάρτας, που είναι ενσωματωμένοι στην αίτηση και οι οποίοι έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τους συμβαλλόμενους. Ότι με την από 2-3-2011 εξώδικη όχληση-καταγγελία κατήγγειλε τη σύμβαση και κάλεσε τον αιτούντα να της καταβάλει το χρεωστικό υπόλοιπο, που είχε προκύψει από τον υπ` αριθμ. .......... λογαριασμό, ανερχόμενο σο ποσό των 578,53 €. Ότι έχει έννομο συμφέρον να παρέμβει στην εκκρεμή δίκη και ότι είχε καταθέσει από κοινού με τη .......... δηλώσεις-παρατηρήσεις στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών του αιτούντος. Η ως άνω πρόσθετη παρέμβαση απαράδεκτα ασκείται από την ως παραπάνω ΑΕ, διότι ελλείπει το έννομο συμφέρον αυτής να νικήσει η β` πιστώτρια ........., υπέρ της οποίας άσκησε την πρόσθετη παρέμβαση, διότι η ........... χορήγησε στον αιτούντα καταναλωτικό δάνειο ανεξάρτητο από αυτό που χορήγησε η προσθέτως παρεμβαίνουσα. Όπως προκύπτει από τους ισχυρισμούς της προσθέτως παρεμβαίνουσας , που περιέχονται στο δικόγραφο των από 21-6-2011 προτάσεων της, η προσθέτως παρεμβαίνουσα προβάλλει δική της αυτοτελή αξίωση (χορήγηση πιστωτικής κάρτας- υπόλοιπο δανείου εξ αυτής), κατά του αιτούντα, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει σαυτήν το ποσά των 578,53 € βάσει της μεταξύ τους σύμβασης, στην οποία δεν συμμετείχε η β` πιστώτρια και δεν ιστορείται ότι αυτή δικαιούνται να εισπράξει το ποσό αυτό βάσει της κάποιας έννομης σχέσης της με τη προσθέτως παρεμβαίνουσα. Από δε το δικόγραφο της με αριθμ. πρωτ. 304/19-4-2011 δήλωσης-παρατηρήσεων επί του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του αιτούντα, που κατετέθη στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου από τη , ................., προκύπτει ότι αυτή δεν έχει γίνει από κοινού με την προσθέτως παρεμβαίνουσα και ούτε η προσθέτως παρεμβαίνουσα ισχυρίζεται ότι η ........ ενεργούσε κατ` εντολήν της ή για λογαριασμό της. Είναι γεγονός ότι για διάφορους λόγους στην κατάσταση είναι δυνατόν να μην περιληφθεί κάποιος πιστωτής, που έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη και αυτός να μην ενημερωθεί περί τούτου. Το σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται από την § 6 του άρθρ 4 του Ν.3869/2010, που ορίζει ότι στην περίπτωση αυτή δεν επηρεάζεται η τύχη της απαίτησης, που παραλείφθηκε να περιληφθεί στην κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα τέτοιο πιστωτή δεν κοινοποιούνται από τον οφειλέτη τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 5 και ο πιστωτής αυτός δεν μετέχει στη διαδικασία που σχετικώς ανοίγεται (Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ 77). Από την εκτίμηση όσων κατέθεσε χωρίς όρκο αιτών στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθμα πρακτικά, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και γενικά από τη διαδικασία αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Ο αιτών ...... του ........., κάτοικος Ηρακλείου, που γεννήθηκε το 1956, είναι άνεργος από το 2008 (βλ. σχετική ταυτότητα ΟΑΕΔ), δεν διαθέτει την εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται πτωχευτικής ικανότητας, έχει δε περιέλθει, χωρίς δική του υπαιτιότητα, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Είναι έγγαμος με την .........με την οποία έχουν αποκτήσει 3 τέκνα τον ......γεννημένο το 1978, το ...... γεννημένο το 1980 και τον ............γεννημένο το 1992 , εκ των οποίων ο τελευταίος εξαρτάται οικονομικά από αυτούς, διότι σπουδάζει. Ο αιτών έχει σοβαρά προβλήματα υγείας , καθώς πάσχει από υπερτασική καρδιοπάθεια, λαμβάνει δε συνεχώς φαρμακευτική αγωγή, ευρισκόμενος υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση (Βλ. με χρονολ. 17-9-2010 ιατρική γνωμάτευση του ιατρού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η σύζυγος του είναι συνταξιούχος και έχει συνολικά ετήσια εισοδήματα 6.703,94 € (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2010), Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με τo άρθρο 6 § 3 ν. 3869/2010 με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (Κρητικός ο.α, σελ,99). 1) Από την...................της Ελλάδας ΑΕ)» της έχουν χορηγηθεί και οφείλει μέχρι την κατάθεση της αίτησης τα ακόλουθα ποσά: α) από τη με αριθμό ............ σύμβαση στεγαστικού δανείου με εξασφάλιση το ποσό των 6649,27 €, β) από τη με αριθμ. .......... σύμβαση στεγαστικού δανείου με εξασφάλιση το ποσό των 91105,58 €, γ)από τις με αριθμ. ........ και .........συμβάσεις καταναλωτικών δανείων το συνολικό ποσό των 28171,89€ και 3) από τη με αριθμό ......... σύμβαση χορήγησης εμποροκάρτας.....το ποσό των 1127,40€ και συνολικά το ποσό των 127054,14€. 2) Στην «...........,» από τη με αριθμό ........σύμβαση δανείου το ποσό των 16593.61 € και 3) Στην «...............» από τη με αριθμό ...........σύμβαση δανείου το ποσό των 13377,956. Δηλαδή το σύνολο των οφειλών του αιτούντα προς τους πιστωτές είναι 158562,22 €, Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι το ύψος των απαιτήσεων τους έχει μεταβληθεί από το χρόνο της αιτήσεως , συνεπώς πρέπει ρύθμιση να περιλάβει τις απαιτήσεις τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη συζήτηση, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 § 1 του ν. 3869/2010, το Δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει σε ρύθμιση ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, η ένταξη της απαιτήσεως στη ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινή, θα γίνει με μορφή και το ύψος, που την εισφέρει ο οφειλέτης , χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από ο Δικαστήριο, λόγω της αμφισβήτησης του ύψους της απαιτήσεως από τον πιστωτή (Μακρής κατ` άρθρο ερμην. Ν. 3869/2010, υπ` αρθρ. 8). Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη προς ρύθμιση το χρέος του αιτούντα, ποσού 527,51€, που αναγράφεται στην αίτηση ότι οφείλεται στη ........ από τη χορήγηση πιστωτικής κάρτας , καθόσον όπως αποδείχθηκε, η .......... δεν έχει χορηγήσει στον αιτούντα πιστωτική κάρτα. Περαιτέρω στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα περιλαμβάνονται α) ένα ισόγειο διαμέρισμα, εμβαδού 86 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού .......αρ. ....εντός της πόλεως Ηρακλείου, με έτος κατασκευής το 1975 (Βλ. την με αριθμ. ......./1975 άδεια οικοδομής), αντικειμενικής αξίας 76626 € (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ. Α.Κ.), η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται σε 80.000 € λαμβανόμενων υπόψη της παλαιότητας του, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου και του εμβαδού του, της αντικειμενικής του αξίας και των πτωτικών τάσεων της αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο , όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε............προσαυξημένο κατά 50% , όπως απαιτεί ο νόμος για της εξαίρεση του από την εκποίηση. Ακόμη ο αιτών διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, του οποίου είναι κύριος κατά 50%, εργοστασίου κατασκευής ....... 1400, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2000, του οποίου η εμπορική αξία εκτιμάται σε 2000 €. Ενόψει της εμπορικής του αυτής αξίας του τύπου και της παλαιότητας του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γιαυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ` άρθρο 9 § 1 ν. 3869/2010 εκποίηση του. Για τους ίδιους ως άνω λόγους δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίηση 6 μετοχών της ..................... Συνεταιριστικής Τράπεζας , αξίας 500€ περίπου. Η σύζυγος του αιτούντα είναι συγκυρία κατά ποσοστό 50% του ως άνω αυτοκινήτου. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγω με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εν γένει εισοδήματα του και τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου του επί τετραετία, που θα αρχίζει από την κοινοποίηση προς αυτός της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθρ. 8 § 2 ν. 3869/2010) και εφόσον δεν υπάρχει αίτημα του αιτούντα για μηδενικές καταβολές. Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής και ενόψει του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση της κατοικίας του ποσού μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας , οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 200 € το μήνα, ποσό που προσφέρει με το σχέδιο ρύθμισης για την ικανοποίηση των πιστωτών του ο αιτών και συνεπώς βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Ειδικότερα στην «.......... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 80,92% επί του συνόλου των χρεών του ο αιτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 162 € για το χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, στη «.........................», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 10,57% επί του συνόλου των χρεών του ο αιτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 21 € επί 4 χρόνια και στη «........ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 8,51% επί του συνόλου των χρεών του ο αιτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 17€ για χρονικό διάστημα 4 ετών. Από τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντα για μία τετραετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί μόνο μέρος των οφειλών του και ειδικότερα 9600€ επί συνόλου οφειλών 157025,70€, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 147425,70€. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτών με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντα, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου δηλαδή μέχρι 68.000€ (80000X85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως , χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά ο χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας . Θα ξεκινήσει ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης , ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 17 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας των στεγαστικών δανείων, του συνόλου των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής ου δυνατότητας και της ηλικίας του. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας «.........ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ», από τα δύο στεγαστικά δάνεια, καθόσον οι απαιτήσεις της απ` αυτά, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση. Όπως προαναφέρθηκε το υπόλοιπο των απαιτήσεων της ........... ΤΡΑΠΕΖΑΣ, που είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία (διαμέρισμα), μετά τις καταβολές επί 4ετία ανέρχεται σε 89978,85 € (97754,85-7776). Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 68.000€ (του 85% της εμπορικής αξίας του διαμερίσματος του αιτούντα), απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών του με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης με μηνιαίες καταβολές επί 17 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή του ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης , όπως αιτείται, ποσού 333,33€ το μήνα επί 204 μήνες (17 χρόνια Χ 12). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά ο χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στεγαστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτών από τα καταναλωτικά δάνεια κατά το μέρος, που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 68.000€ του 85% της αξίας της κατοικίας για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται ο αιτών. Κατά συνέπειαν πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης . εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 § 6 του ν. 3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. Συνεκδικάζει την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση. Δέχεται την αίτηση. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία» οι οποίες θα αρχίζουν τον πρώτο μήνα μετά τη κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, ποσού 200€, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους και θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και συγκεκριμένα θα καταβάλλει το ποσό των 162€ στην «............. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», το ποσό των 21€ στην«..................,...............», και το ποσό των 17€ στη «.......................................ΑΕ». Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος , ήτοι ενός ισογείου διαμερίσματος εμβαδού 86τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού ................... της πόλης Ηρακλείου. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην τράπεζα «............................ΑΕ» το ποσό ων 333,33€ το μήνα και επί 204 μήνες, η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει ένα έτος μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με ο κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά ο χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.