Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Αγροτεμάχια ορεινά, μη αρδευόμενα, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα ιδιοκτησίας του συζύγου και όχημα των αιτούντων με παρακράτηση κυριότητας υπέρ της πωλήτριας δεν κρίνονται ικανά προς εκποίηση (Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αριθμός απόφασης 590/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνων δηλώσεων των αιτούντων. Το κόστος διαβίωσης δεν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πληρότητα του δικογράφου, αλλά τούτο αποτελεί θέμα της αποδεικτικής διαδικασίας. Δεν απαιτείται η επίδοση χωριστού εγγράφου σχεδίου, όταν αυτό ενσωματώνεται στην αίτηση. Ο μη προσδιορισμός από τους αιτούντες στο σχέδιό τους του ύψους των προσφερόμενων δόσεων δεν καθιστά αυτό απαράδεκτο. Τα χρέη θεωρούνται ληξιπρόθεσμα με την κοινοποίηση της αίτησης, εκτός από τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, ο εκτοκισμός των οποίων συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση αποφάσεως. Προνομιακή ικανοποίηση αυτών. Μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δεν αποτελεί δόλια συμπεριφορά των οφειλετών. Οικογενειακό εισόδημα ιδιωτικού υπαλλήλου και της συμβασιούχου συζύγου του περίπου 1.840 €. Συνολικό ποσόν οφειλών 310.000 €. Ενήλικα τέκνα άνεργα και ανήλικος μαθητής. Αγροτεμάχια ορεινά, μη αρδευόμενα, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα εκτάσεως περίπου 3.000 τ.μ, ιδιοκτησίας του συζύγου και όχημα των αιτούντων με παρακράτηση κυριότητας υπέρ της πωλήτριας δεν κρίνονται ικανά προς εκποίηση. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών στο ποσό των 400 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις των αιτούντων για μια τετραετία. Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας, με την προϋπόθεση καταβολής 120 δόσεων (ποσό 114,70 € μηνιαίως για δέκα έτη) και περίοδος χάριτος 3 ετών για την έναρξη αυτών των καταβολών. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Όπως προκύπτει από την με αριθμό 13.570/7-4-11 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου ........................που προσκομίζουν οι αιτούντες, αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως στην οποία εμπεριέχονται και η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην .................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πλην όμως η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, και πρέπει να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2 του Κ. Πολ. Δ.). Οι αιτούντες επικαλούμενοι με την αίτηση τους, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, τις οποίες οφείλουν από κοινού όπως εκθέτουν, καθόσον έχουν λάβει από κοινού δάνεια, ζητούν τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτούς σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή τους από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών τους έναντι των πιστωτών τους, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτούς κατάσταση. Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας των αιτούντων κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχουν προσκομισθεί νομίμως οι βεβαιώσεις οι προβλεπόμενες από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3890/10 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. τις με αρ. πρωτ. 817 και 818/1-2-2011 βεβαιώσεις του συνηγόρου του καταναλωτή) ως υπεύθυνες δηλώσεις του καθενός των αιτούντων για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας τους και των εισοδημάτων τους (πρόκειται για συζύγους), β) των πιστωτών τους και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων τους κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση των αιτούντων, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών τους με απαλλαγή τους από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 είναι ορισμένη παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τις πιστώτριες ......,................ΤΡΑΠΕΖΑ και ....., καθόσον το γεγονός ότι δεν αναφέρουν στην αίτηση τους οι αιτούντες πως περιήλθαν σε οικονομική αδυναμία και ότι δεν προσδιορίζουν το κόστος διαβίωσης των ιδίων και της οικογένειας τους, δεν αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την πληρότητα του δικογράφου, αλλά τούτα αποτελούν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας (Κρητικός ρύθμιση ν. 3869/2010, σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν. /64 - Ανάτυπο σελ. 1477). Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ. 3, 8,9 και 11 του ιδίου νόμου καθώς και σ’ αυτές των άρθρων 74, 75 Κ. Πολ. Δ. περί άλλης ομοδικίας και 741 Κ. Πολ. Δ..β Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και των πιστωτών τους, πρέπει να ερευνηθεί και κατ’ ουσίαν. Ο ισχυρισμός της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης και έβδομης εκ των πιστωτριών ότι δεν τους επιδόθηκε ξεχωριστό και πλήρες σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, γεγονός που καθιστά την αίτηση μη νόμιμη δεν ευσταθεί, καθόσον έχει ενσωματωθεί στην αίτηση τέτοιο σχέδιο στο οποίο περιέχονται οι απαιτήσεις κάθε πιστώτριας ΤΡΑΠΕΖΑΣ και ο προτεινόμενος τρόπος εξόφλησης τους, ενώ δεν χρειαζόταν η επίδοση προς αυτές χωριστού εγγράφου σχεδίου. Το ότι δεν προσδιορίζουν οι αιτούντες στην πρόταση τους το ύψος των δόσεων, τούτο δεν καθιστά το σχέδιο απαράδεκτο, διότι ο νόμος δεν ορίζει τίποτα σχετικά με το περιεχόμενο του, το οποίο δύναται να ξεκινά από παράταση καταβολής του χρέους, παράταση καταβολής τόκων (βλ. Κρητικός σελ. 70-71) και δεν προβλέπει ότι ο οφειλέτης πρέπει να προσφέρει στους πιστωτές του ορισμένο ποσοστό από τις οφειλές του, δεν προβλέπει επίσης ο νόμος ούτε το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, αλλά ούτε και δικαστικό έλεγχο του περιεχομένου αυτού. Συνεπώς αυτό μπορεί να καθορισθεί ελεύθερα από τον οφειλέτη, στους δε δανειστές εναπόκειται να κρίνουν αν θα δεχθούν ή όχι αυτό. Περαιτέρω η δεύτερη των πιστωτριών ΤΡΑΠΕΖΑ ................. Α.Ε., επ’ ακροατηρίω με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της άσκησε κύρια παρέμβαση, επικαλούμενη ότι την ασκεί, υπό την ενδοδιαστική περίπτωση που το Δικαστήριο θεωρήσει ότι δεν έχει καταστεί αυτή διάδικος. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται παραδεκτή και εκ του λόγου τούτου απορριπτέα, αφενός γιατί ασκείται κατά παράβαση του άρθρου 752 Κ. Πολ. Δ. που απαιτεί κατάθεση ξεχωριστούν δικογράφου και αφετέρου γιατί η ως άνω πιστώτρια ΤΡΑΠΕΖΑ κλήθηκε υποχρεωτικά στη δίκη (βλ. την υπ’ αρ. 13569/7-4-11 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Σοφίας Τζαγουρνή) και μετέχει σ’ αυτήν ως διάδικος πλέον και όχι ως τρίτος. Από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος των αιτούντων..................εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην .................................... Ηρακλείου, είναι 50 ετών, έγγαμος με δύο ενήλικα παιδιά και ένα ανήλικο εκ των οποίων ο πρώτος ηλικίας 25 ετών, άνεργος (βλ. την αρ. πρωτ. 8789/14-6-11 βεβαίωση χρόνου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.), ο δεύτερος ηλικίας 18,5 ετών και έδωσε εξετάσεις για σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. την υπ’ αρ. πρωτ. 1874/16-6-11 βεβαίωση του ....ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου) και το τρίτο ηλικίας 14 ετών, μαθητής Γυμνασίου. Το ατομικό του εισόδημα, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του οικονομικού έτους 2010 είναι 16.928,91 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 915 ευρώ από γεωργικό εισόδημα, ενώ οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές του φθάνουν στο ποσό των 1.257,52 ευρώ (βλ. την υπ’ αρ. πρωτ. 1061/21-6-11 βεβαίωση της Διοίκησης προσωπικού της .................................. Ηρακλείου). Ο αιτών δεν έχει άλλα εισοδήματα ενώ το ακίνητο στο οποίο διαμένει με την οικογένειά του στο Ηράκλειο, λόγω της υπηρεσίας του, επί της οδού ............................, ανήκει κατά συγκυριότητα στους δύο ενήλικες σήμερα γιούς του. Η δεύτερη αιτούσα και σύζυγος του πρώτου αιτούντα ηλικίας 45 ετών, εργάζεται προσωρινά και με εξάμηνη σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως γραμματέας - δακτυλογράφος (βλ. τις από 13-12-10 και από 14-6-11 συμβάσεις ανάθεσης έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης) και λαμβάνει από την εργασία της αυτή συνολική αμοιβή ανά εξάμηνο 5.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και φόρων, το οποίο διαιρούμενο δια 12 μήνες ανέρχεται στο ποσό των 500,00 ευρώ μηνιαία. Ενώ δεν προέκυψε αν η εν λόγω σύμβαση της τελευταίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα ανανεωθεί εκ νέου μετά τη λήξη της στις 14-12-11. Οι αιτούντες οι οποίοι στερούνται της πτωχευτικής ικανότητας, έχουν περιέλθει χωρίς δική τους υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές τους και η οικονομική τους κατάσταση δεν έχει προοπτική βελτίωσης, μόνο σε περίπτωση που ανεύρει εργασία ο μεγαλύτερος ενήλικας γιός τους. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ενδίκου αιτήσεως, ο πρώτος αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία ήδη με την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/10 ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (βλ. Κρητικός σελ. 98 επ.), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010). 1) Από την...................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. ............./19-3-2007 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο με σύνολο οφειλής 6.343,99 ευρώ. 2) Από την ΤΡΑΠΕΖΑ..................... Α.Ε. του έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. .,.............../2006 σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο με σύνολο οφειλής 19.975,07 ευρώ. 3) Από την T..........................ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ......... BANK) του έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. ...................σύμβαση, στεγαστικό δάνειο με συνολική οφειλή 15.766,45 ευρώ. 4) Από την ............................ΤΡΑΠΕΖΑ του έχουν χορηγηθεί α) δυνάμει της με αρ. ............./2004 σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου, στεγαστικό δάνειο, με συνολική οφειλή 84.410,51 ευρώ, β) δυνάμει της με αρ. 48958/2004 σύμβασης πίστωσης ανοιχτού λογαριασμού, με συνολική οφειλή 24.037,62 ευρώ και γ) δυνάμει της με αρ. ............/2008 σύμβασης καταναλωτικό δάνειο, με συνολική οφειλή 4.492,09 ευρώ. 5) Από την .....................ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. σύμφωνα με την από 27-6-2003 σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας για αγορά αυτοκινήτου, με συνολική οφειλή 8.495,93 ευρώ. 6) Από την..................- ........... ΤΡΑΠΕΖΑ Ελλάδος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 136/2004 σύμβαση καλλιεργητικό δάνειο, με συνολική οφειλή 5.157,99 ευρώ. Οι απαιτήσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ..........(πρώην ............ ΒΑΝΚ) είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία των αιτούντων (διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε οικοδομή εντός του χωριού ........ Ηρακλείου). Ενώ οι δύο πρώτες με στοιχεία α και β απαιτήσεις της ................ ..................... ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στην ίδια ως άνω κύρια κατοικία των αιτούντων αλλά και στο ακίνητο συνιδιοκτησίας των δύο ενηλίκων σήμερα παιδιών των αιτούντων, που βρίσκεται στο Ηράκλειο επί της οδού................................ Δηλαδή το σύνολο των οφειλών του πρώτου από τους αιτούντες προς τους πιστωτές του ανέρχεται σε 168.679,65 ευρώ. Πιστωτές της δεύτερης αιτούσας είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτή έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές μαζί με τους τόκους μέχρι την υποβολή της αίτησης. 1) Στην ..................ΤΡΑΠΕΖΑ σύμφωνα με την υπ’ αρ. ................../2007 σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, με συνολική οφειλή 3.274,66 ευρώ. 2) Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ................. σύμφωνα με την υπ’ αρ. ................- ................../2006 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, το οποίο έλαβε από κοινού με τον πρώτο αιτούντα - σύζυγό της και ανέρχεται ως εις ολόκληρον οφειλέτης (481 Α.Κ.) με συνολική οφειλή 19.975,07 ευρώ. 3) Στην Τ ΒΑΝΚ σύμφωνα με την υπ’ αρ............/2000 σύμβαση στεγαστικού δανείου με συνολική οφειλή 15.766,45 ευρώ. 4) Στην ................................. ΤΡΑΠΕΖΑ : α) σύμφωνα με την υπ’ αρ. ............/2004 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου (στεγαστικού), με συνολική οφειλή 84.410,51 ευρώ, β) σύμφωνα με την υπ’ αρ.........../2004, σύμβαση πίστωσης ανοιχτού λογαριασμού, με συνολική οφειλή 24.037,62 ευρώ: Τα δάνεια που φέρουν του αριθμούς 2,3 και 4 από την ΤΡΑΠΕΖΑ ............, ......... και ........................ ΤΡΑΠΕΖΑ, η δεύτερη αιτούσα τα έλαβε από κοινού με το σύζυγό της, ευθυνόμενη ως εις ολόκληρον οφειλέτης (άρθρο 481 Α.Κ.). Περαιτέρω οι οφειλές της δεύτερης αιτούσας προς την ............ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ύψους 2.240 ευρώ οι οποίες προήρχοντο από τις με αριθμούς 5278 9000 1344 1014 και ........................ πιστωτικές κάρτες ρυθμίστηκαν στις 31-11-10, όπως συνομολογείται και επομένως η εν λόγω οφειλή της τελευταίας δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου, (βλ. Κρητικός, ρύθμιση των οφειλών Υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, σελ. 45) και ως εκ τούτου η αίτηση της δεύτερης αιτούσας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη ως προς την τελευταία αυτή ΤΡΑΠΕΖΑ. Δηλαδή το σύνολο των οφειλών της δεύτερης από τους αιτούντες προς τους πιστωτές της ανέρχεται σε 147.464,31 ευρώ. Ο ισχυρισμός της τέταρτης πιστώτριας ................. .......................... ΤΡΑΠΕΖΑΣ ότι οι αιτούντες εκ δόλου περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπταν από τους δανειστές τους την κακή οικονομική τους κατάσταση και το σύνολο των δανειακών τους υποχρεώσεων, είναι αόριστος. Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται λοιπόν οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες οι αιτούντες απέκρυψαν από τους πιστωτές την οικονομική τους κατάσταση και το σύνολο των δανειακών τους υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχουν περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές (Τράπεζες εν προκειμένω) έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) και την οικονομική κατάσταση (μέσω εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ.) και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους. Το δε γεγονός ότι οι αιτούντες αναφέρουν στην αίτηση τους ότι δαπανούσαν τα μηνιαία εισοδήματα τους για τις αυξημένες ανάγκες των τριών παιδιών τους, δεν σημαίνει και ότι ελάμβαναν αυτοί δάνεια με δόλια συμπεριφορά. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτουν οι αιτούντες πλην των προαναφερόμενων μισθών που αυτοί λαμβάνουν και του γεωργικού εισοδήματος του πρώτου εξ αυτών ύψους 915 ευρώ ετησίως και μηνιαία 76,25 ευρώ (915:12) και τα οποία ανέρχονται σε 1.833,77 ευρώ (1.257,52+76,25+500). Ενώ στα περιουσιακά στοιχεία των αιτούντων περιλαμβάνονται μια διόροφη κατοικία, κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 113,90 τ.μ. η οποία βρίσκεται μέσα στον οικισμό του χωριού ...............του Δήμου ............, και αποτελείται από ισόγεια αποθήκη εμβαδού 91,70 τ.μ. και ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο εμβαδού 82,39 τ.μ. το οποίο (ακίνητο) τους ανήκει κατά συγκυριότητα και κατά ποσοστό του ½ εξ αδιαιρέτου στον καθένα. Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής εκτιμάται σε 20.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας της (έτος κατασκευής 1955), της περιοχής στην οποία βρίσκεται (χωριό), του εμβαδού της, της αντικειμενικής αξίας της (βλ. ΕΤΑΚ του έτους 2008 το οποίο προσδιορίζει την αντικειμενική αξία του σε 13.168,2 ευρώ), και των πτωτικών τάσεων της αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το ακίνητο αυτό (διαμέρισμα με αποθήκη) αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων ανεξάρτητα του ότι, όπως προαναφέρθηκε αυτοί δεν διαμένουν σ’ αυτή, αλλά στην κατοικία των ενηλίκων γιών τους στο Ηράκλειο για υπηρεσιακούς λόγους, και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο, όπως οι αιτούντες, που ανέρχεται σε 300.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Ακόμη ο πρώτος αιτών διαθέτει στην αποκλειστική του κυριότητα δύο αγροτικά ακίνητα που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια ...........του Δήμου................., εκ των οποίων το ένα εκτάσεως 1.500 τ.μ. αμπέλι και το δεύτερο εκτάσεως 1.500 τ.μ. ελαιόφυτο, αντικειμενικής αξίας 4.000 ευρώ λόγω του ότι είναι ορεινά και μη αρδευόμενα (βλ. δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2010). Ενόψει της αξίας τους αυτής, την εκτάσεως τους, του ότι είναι ορεινά και μη αρδευόμενα, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, τα δύο ως άνω αγροτικά κτήματα δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση γιατί κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του πρώτου αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π.) γιαυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρον 9 παρ.1 ν. 3869/10 εκποίηση τους. Ο τελευταίος εκτός των παραπάνω ακινήτων δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα ή καταθέσεις) ενώ η δεύτερη των αιτούντων εκτός του ½ εξ αδιαιρέτου επί της παραπάνω κατοικίας δεν διαθέτει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο. Το αυτοκίνητο μάρκας Hyndai με αριθμό κυκλοφορίας..........., το οποίο είχε αγοράσει ο πρώτος αιτών δεν του ανήκει κατά κυριότητα αφού το αγόρασε με παρακράτηση κυριότητας υπέρ της πωλήτριας (βλ. προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας). Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων εισοδημάτων των αιτούντων, της ελλείψεως άλλων οικονομικών πόρων που θα διευκόλυναν το οικονομικό τους πρόβλημα καθώς και το κόστος διαβίωσης των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, δεν προβλέπεται άμεσα έξοδος από το πρόβλημα αδυναμίας εξυπηρετήσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, με αποτέλεσμα να έχουν βρεθεί χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ως άνω οφειλών τους. Συνεπεία τούτων και επειδή το προτεινόμενο από αυτούς σχέδιο ρύθμισης των οφειλών τους δεν έγινε δεκτό από τις πιστώτριες Τράπεζες πρέπει να Δικαστήριο να προβεί σε ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα τους για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών (κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/10) προς μερική εξόφληση των οφειλών τους. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία και σταθμιστούν οι βιοτικές ανάγκες των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, για την κάλυψη των οποίων το Δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται 1357,52 ευρώ το μήνα, πρέπει να καθοριστεί η κάθε μηνιαία καταβολή του πρώτου από αυτούς σε 300 ευρώ, σύμμετρα διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του και της δεύτερης από αυτούς σε 100 ευρώ, σύμμετρα διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της. Ειδικότερα ο πρώτος των αιτούντων ...........................: 1) Στην...................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 3,76% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 11,28 ευρώ, 2) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ................ Α.Ε. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 11,84% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών 35,53 ευρώ, 3) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ............της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 9,35% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα καταβάλει μηνιαία το ποσό των 28,04 ευρώ, 4) στην ......................... ΤΡΑΠΕΖΑ της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 66,95% θα καταβάλει μηνιαία για τέσσερα έτη το ποσό των 200,87 ευρώ, 5) ........................ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 5,04% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα καταβάλει μηνιαία για τέσσερα έτη το ποσό των 15,11 ευρώ και 6) στην............................... ΕΛΛΑΔΟΣ της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 3,06% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα καταβάλει μηνιαία για τέσσερα έτη το ποσό των 9,17 ευρώ. Η δεύτερη των αιτούντων.............................: 1) στην................... ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 2,22% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα καταβάλει μηνιαία για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών 2,22 ευρώ, 2) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ............ Α.Ε. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 13,55% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα καταβάλει μηνιαία επί τέσσερα έτη 13,55 ευρώ 3) την .......... ΒΑΝΚ, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 10,69% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα καταβάλει μηνιαία επί τέσσερα έτη 10,69 ευρώ, 4) την ............................ ΤΡΑΠΕΖΑ, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 73,54% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα καταβάλει μηνιαία για διάστημα τεσσάρων ετών 73,54 ευρώ. Η κατοικία συνιδιοκτησίας των αιτούντων που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία και όπως αναφέρθηκε δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της ....................... ΒΑΝΚ και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης για το στεγαστικό δάνειο που αναφέρεται στην αίτηση, από το οποίο οι αιτούντες οφείλουν το συνολικό ποσό των 15.766,45 ευρώ. Το υπόλοιπο της ανωτέρω πιστώτριας ΤΡΑΠΕΖΑΣ μετά τις καταβολές επί τετραετία ανέρχεται σε 13.907,41 (15.766,45 - 1.345,92 - 513,12). Ενώ το ίδιο ως άνω ακίνητο είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της ................................ΤΡΑΠΕΖΑΣ και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης για δεύτερο στεγαστικό δάνειο και για σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό, που αναφέρεται στην αίτηση, από τα οποία οι αιτούντες οφείλουν το συνολικό ποσό των 108.448,13 ευρώ. Το υπόλοιπο της ανωτέρω πιστώτριας ΤΡΑΠΕΖΑΣ μετά τις καταβολές επί τετραετία ανέρχεται σε 95.276,45 ευρώ (108.448,13 - 9.641,76 - 3.529,92). Η προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτριών αυτών θα γίνει μέχρι το ποσό των 17.000 ευρώ, του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας των αιτούντων, σύμμετρα, απαλλασσομένων του υπολοίπου των χρεών τους με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης με μηνιαίες καταβολές επί δέκα (10) έτη, ποσού εκάστης μηνιαίας δόσης 114,67 ευρώ. Από την δόση αυτή στην .......... ΒΑΝΚ της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 12,74% επί του συνόλου των Εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων, θα καταβάλουν οι αιτούντες μηνιαία και από κοινού το ποσό των 14,61 ευρώ και στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τραπεζα της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 87,26% θα καταβάλουν οι αιτούντες μηνιαία και από κοινού το ποσό των 100,06 ευρώ. Η καταβολή των δόσεων αυτών για τη διάσωση της κατοικίας τους θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου 2014, δηλαδή μετά την παρέλευση τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας, καθόσον κρίνεται ότι στους αιτούντες πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος τριών ετών. Επίσης η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στεγαστικό δελτίο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ............ Ως προς τις υπόλοιπες απαιτήσεις των πιστωτριών κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις τετραετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 17.000 ευρώ του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτων ασφαλισμένων απαιτήσεων των Τραπεζών .............και..............................δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσονται οι αιτούντες. Συνεπεία όλων των ανωτέρω πρέπει η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές των αιτούντων κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή τους από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών τους έναντι των πιστωτών που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση τους κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων, που τους επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποιήσεως της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010. Επίσης δεν ορίζεται παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους της απολειπόμενης πιστώτριας, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (άρθρο 14 ν. 3869/2010). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της πιστώτριας ΤΡΑΠΕΖΑΣ...........................ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Απορρίπτει την κύρια παρέμβαση η που δεύτερη πιστώτρια ΤΡΑΠΕΖΑ ............... Α.Ε. άσκησε επ’ ακροατηρίω. Απορρίπτει την αίτηση καθόσον αφορά την ........................ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δέχεται εν μέρει την αίτηση, καθόσον αφορά τους λοιπούς μετέχοντες πιστωτές. Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του πρώτου των αιτούντων ...................... προς τις πιστώτριες του σε τριακόσια (300) ευρώ συνολικά και τις δεύτερης των αιτούντων ....................προς τις πιστώτριες της σε εκατό (100) ευρώ συνολικά διανεμόμενες μεταξύ τους ως εξής: 1) Για την απαίτηση της ..................... ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ο πρώτος αιτών θα καταβάλει το ποσό των 11,28 ευρώ και συνολικά 541,44 ευρώ. 2) Για την ΤΡΑΠΕΖΑ ..............Α.Ε.: ο πρώτος αιτών θα καταβάλει ποσό 35,53 ευρώ και συνολικά 1.705,44 ευρώ. 3) Για την ......... ΒΑΝΚ: ο πρώτος θα καταβάλει ποσό 28,04 ευρώ και συνολικά 1.345,92 ευρώ. 4) Για την .......................ΤΡΑΠΕΖΑ: ο πρώτος αιτών θα καταβάλει ποσό 200,87 ευρώ και συνολικά 9.641,76 ευρώ. 5) Για την ........................ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.: ο πρώτος αιτών θα καταβάλει ποσό 15,11 ευρώ και συνολικά 725,28 ευρώ. 6) Για την.........................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ο πρώτος αιτών θα καταβάλει ποσό 9,17 ευρώ και συνολικά 440,16 ευρώ. 7) Για την ............ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: η δεύτερη αιτούσα θα καταβάλει ποσό 13,55 ευρώ και συνολικά 650,40 ευρώ. 8) Για την .............. ............... Α.Ε.: η δεύτερη αιτούσα θα καταβάλει ποσό 13,55 ευρώ και συνολικά 650,40 ευρώ. 9) Για την....................: η δεύτερη αιτούσα θα καταβάλει ποσό 10.69 ευρώ και συνολικά 523,12 ευρώ. 10) Για την ........................................ΤΡΑΠΕΖΑ: η δεύτερη αιτούσα θα καταβάλει ποσό 73,54 ευρώ και συνολικά 3.529,92 ευρώ. Οι ως άνω δόσεις θα καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία των αιτούντων, την ευρισκόμενη εντός των ορίων του Οικισμού του χωρίου ....................του Δήμου ................. Επιβάλλει στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλουν από κοινού για την διάσωση της .................................... το ποσό των 100,06 ευρώ μηνιαίως και επί δέκα (10) έτη (120 μήνες). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από 1-11-2014 και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.