Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρύθμιση στεγαστικού δανείου που χορηγήθηκε σε παλιννοστούντα ομογενή στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών (Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 5029/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 3869/2010. Χρέη εξαιρούμενα από τη ρύθμιση. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτά οφειλές από δάνεια χορηγηθέντα στον οφειλέτη με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ρύθμιση της οφειλής με βάση τα εισοδήματα και την περιουσία του οφειλέτη. Δικονομικά θέματα. Επίδοση στην πιστώτρια κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας της οφειλέτιδας και σχεδίου διευθέτησης των οφειλών. Η παράλειψη επίδοσης δεν επιφέρει το απαράδεκτο της αίτησης, εφόσον αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση που έχει επιδοθεί στην πιστώτρια.

[...] Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι της πιστώτριάς της .......... Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ.2 του νόμου 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 10/2/2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, της πιστώτριάς της και των απαιτήσεων της κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρ.13 παρ.2 ν.3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ.1 ν.3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριάς της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ` ουσίαν. Ο ισχυρισμός της καθ` ής-πιστώτριας, ότι η αίτηση δεν είναι “παραδεκτή” διότι δεν της έχει επιδοθεί από την οφειλέτιδα μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης τα προβλεπόμενα από το νόμο κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας της (οφειλέτιδας) και το σχέδιο διευθέτηση των οφειλών, δεν είναι βάσιμος διότι αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση που έχει επιδοθεί σ` αυτήν, έχει λάβει γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας (η αντίδικός της δεν εξέτασε μάρτυρα) στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα………………………….., κάτοικος Θεσσαλονίκης, η οποία εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου που ανανεώνεται κατ` έτος στην τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στον παιδικό Σταθμό……………………, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της. Πιστώτριά της είναι η ........................... Α.Ε. προς την οποία έχει τις εξής οφειλές 1) από την υπ` αριθμ. ........... σύμβαση στεγαστικού δανείου 52.008,12 Ευρώ (από τα οποία 51.608,45 Ευρώ για κεφάλαιο, 399,08 Ευρώ για τόκους και 0,59 Ευρώ για έξοδα), 2) από την υπ` αριθμ. ............ σύμβαση στεγαστικού δανείου 28.101,39 Ευρώ, 3) από την υπ` αριθμ. ........... σύμβαση στεγαστικού δανείου 23.238,44 Ευρώ και 4) από την υπ` αριθμ. ........ σύμβαση καταναλωτικής πίστης 23.238,44 Ευρώ, δηλαδή το σύνολο των οφειλών της αιτούσας προς την ανωτέρω πιστώτριά της .......... ............. ανέρχεται σε 111.764,52 Ευρώ. Η αιτούσα είναι διαζευγμένη, έχει δύο ενήλικες θυγατέρες, 23 και 20 ετών και τα εισοδήματά της από την εργασία της ανέρχονται σε 857,24 Ευρώ μηνιαίως. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών ανέρχεται σε 650 Ευρώ. Η αιτούσα είναι κυρία ενός ισογείου διαμερίσματος που βρίσκεται στο Παλιόκαστρο Θεσσαλονίκης, σε οικοδομή επί της οδού ....... αρ...... έχει εμβαδόν 76 τ.μ. και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτής και της οικογένειάς της. Η εμπορική αξία αυτού ανέρχεται κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης σε 60.000 Ευρώ. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση της πιστώτριάς της και το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από το εισόδημά της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Ο ισχυρισμός της καθ` ής-πιστώτριας ότι δεν μπορούν να περιληφθούν στη ρύθμιση οι οφειλές της αιτούσας από το στεγαστικό δάνειο, το οποίο της χορηγήθηκε υπό την ιδιότητάς της ως παλιννοστούσας ομογενούς στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών με πλήρη εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου από το ελληνικό δημόσιο, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος διότι η απαρίθμηση των οφειλών των οποίων δεν επιτρέπεται η ρύθμιση κατά το άρθρο 1 παρ.2 του νόμου 3869/2010 είναι αποκλειστική και σε αυτά, τα εξαιρούμενα από τη ρύθμιση χρέη, δεν περιλαμβάνονται οφειλές από δάνεια χορηγηθέντα στον οφειλέτη με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (βλ. Ευδοξία Κιουπτσίδου- Στρατουδάκη Η απόφαση Διευθέτησης Οφειλών κατά το νόμο 3869/2010, Αρμενόπουλος 2010, σελ. 1482). Αφού λοιπόν ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί σε 200 Ευρώ. Το διαμέρισμα που χρησιμεύει ως μοναδική κύρια κατοικία της αιτούσας δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Αφού συνεκτιμηθεί ότι μικρό μόνο μέρος των οφειλών της αιτούσας προς την πιστώτρια ............... θα καλυφθεί με τις μηνιαίες καταβολές της επί τετραετία (9.600 Ευρώ), η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων της πιστώτριας δια περαιτέρω καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας της πρέπει να ανέλθει σε 51.000 Ευρώ, δηλαδή στο 85% της αποδειχθείσας αξίας της και η περίοδος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού να οριστεί σε 20 έτη (κατά το αίτημα και της αιτούσας). Το ποσό που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 212,5 Ευρώ μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται στις αρχές του μηνός Αυγούστου 2015, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί και περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών. Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτόν τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες, το δε επιτόκιό τους θα ανέρχεται στο επιτόκιο της ενήμερης οφειλής όπως αυτή προσδιορίζεται στη δανειακή σύμβαση που κατήρτισε η αιτούσα με την πιστώτρια τράπεζα. Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ` ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή της από το υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι της δανείστριας .................. θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία και της πραγματοποίησης των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας της καταβολών καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ` άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς την πιστώτριά της ............................... σε διακόσια (200) Ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ευρισκόμενο στο ισόγειο της οικοδομής επί της οδού ……………αρ.3 στο Παλιόκαστρο Θεσσαλονίκης διαμέρισμα, εμβαδού 76 τ.μ. που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβλητέο από την αιτούσα για την αμέσως παραπάνω αιτία συνολικό ποσό σε πενήντα μία χιλιάδες (51.000) Ευρώ, που θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους διακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (212,5 Ευρώ) οι οποίες θα αρχίσουν από τον Σεπτέμβριο του έτους 2015, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός και θα διαρκέσουν επί μία εικοσαετία.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.