Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση

Πινάκιο. Αρθρο 226. "1. Το πρωτότυπο της αγωγής που κατατέθηκε φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου. *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.6 του άρθρου 3 του Ν.2207/1994 (Α 65). "2. Αμέσως μετά την κατάθεση της αγωγής ο γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο πρωτότυπο της αγωγής της ημέρας και ώρας συζήτησής της, την εγγράφει στο Πινάκιο του δικαστηρίου, όπου σημειώνει το όνομα και το επώνυμο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της δίκης.( Η ημέρα Συζήτησης προσδιορίζεται σε χρόνο τέτοιο ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες των άρθρων 214Α παρ. 3, 229 και 237 παρ. 1.) *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕμε το άρθρο 6 Ν.3043/2002 ΦΕΚ Α 192/21.8.2002. 3. Το Πινάκιο είναι βιβλίο με αριθμημένες σελίδες, μονογραφημένες από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή τον ειρηνοδίκη, στο οποίο καταχωρίζονται οι υποθέσεις που θα συζητηθούν σε κάθε δικάσιμο. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο ειρηνοδίκης ορίζει τον αριθμό των υποθέσεων που θα εκδικασθούν σε κάθε δικάσιμο. 4. Ο δικαστής που διευθύνει τη Συζήτηση σημειώνει στο Πινάκιο αν η Συζήτηση έγινε κατ` αντιμωλία ή ερήμην ή αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε. Αν η Συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο Πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις που είναι γραμμένες σ` αυτήν μεταφέρονται με επιμέλεια των διαδίκων στις επόμενες συνεδριάσεις, ακόμη και με υπέρβαση του ορισμένου αριθμού, και ο αντίδικος αυτού που επισπεύδει τη Συζήτηση καλείται πάντοτε στη νέα δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή, η κλήση και η επίδοσή της γίνονται ατελώς. Το ίδιο ισχύει και όταν είναι αναγκαία η αναΣυζήτηση της υπόθεσης." «Ελλείψεις ή σφάλματα του πινακίου, ως προς τα στοιχεία των διαδίκων, των εκδικαζόμενων υποθέσεων και τη σήμανση του, συμπληρώνονται κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ύστερα από προφορική αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου.» *** Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 προστέθηκε με το άρθρο 22 παρ.2 Ν.3994/2011,ΦΕΚ Α 165/25.7.2011. *** Οι παρ.2 έως 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρ.4 Ν.2915/2001, ΦΕΚ Α 109/29.5.2001.`Εναρξη ισχύος από 1.1.2002 (άρθρ.15 Ν.2943/2001) «5. Κάθε αίτημα προτίμησης που υποβάλλεται από διάδικο για ορισμό ημέρας Συζήτησης αίτησης, αγωγής ή ενδίκου μέσου ενώπιον παντός δικαστηρίου, οιασδήποτε διαδικασίας, διαφορετικής από εκείνη που, κατά τη νόμιμη σειρά, πρέπει να προσδιοριστεί ή έχει ήδη προσδιοριστεί, υποβάλλεται εγγράφως. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να περιέχονται οι λόγοι της προτίμησης και ο αρμόδιος δικαστής αποφαίνεται σχετικά, με αιτιολογημένη πράξη του.» *** Η παρ.5 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.3327/2005 (ΦΕΚ Α΄ 70/11.03.2005) ΙΣΧΥΣ από 16.9.2005.

Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων. Αρθρο 227. 1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις που μπορούν να αναπληρωθούν, ο πρόεδρος οποιουδήποτε πολυμελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο δικαστής μονομελούς δικαστηρίου καλεί να τις συμπληρώσει και μετά την Συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή το διάδικο, εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία. 2. Η πρόσκληση γίνεται και τηλεφωνικώς, ο δε γραμματέας βεβαιώνει με σημείωση στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας το χρόνο της ειδοποίησης, τα ζητούμενα στοιχεία και την προθεσμία. Αν η τηλεφωνική πρόσκληση είναι αδύνατη ή δυσχερής, αποστέλλεται έγγραφο, αντίγραφο του οποίου τηρείται στο φάκελο της δικογραφίας. Στο αντίγραφο αυτό σημειώνεται η ημερομηνία αποστολής του εγγράφου.

Προθεσμία κλήτευσης. Αρθρο 228. " Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι εξήντα ημέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, ενενήντα ημέρες πριν από τη Συζήτηση." *** Το άρθρο 228,το οποίο είχε καταργηθεί με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.2915/2001,ΦΕΚ Α 109/29.5.2001 ,επανήλθε σε ισχύ με το ως άνω περιεχόμενο με την παρ.2 άρθρο 6 Ν.3043/2002 ΦΕΚ Α 192/21.8.2002.

Επίδοση αντιγράφου αγωγής - κλήση εναγομένου. Αρθρο 229. "Αντίγραφο της αγωγής με την κάτω από αυτήν πράξη για τον προσδιορισμό δικασίμου και την κλήση για Συζήτηση στην ορισμένη δικάσιμο επιδίδεται στον εναγόμενο με την επιμέλεια του ενάγοντος." *** Το άρθρο 229 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρο 6 Ν.3043/2002,ΦΕΚ Α 192/21.8.2002.

Προσδιορισμός για άλλη δικάσιμο - Επίσπευση συζήτησης. Αρθρο 230. 1. Οι διατάξεις των άρθρων 228 και 229 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό κάθε άλλης δικασίμου." 2. Δικαίωμα να επισπεύσει την Συζήτηση έχει οποιοσδήποτε διάδικος. *** Η παρ.1,η οποία είχε καταργηθεί με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.2915/2001,ΦΕΚ Α 109/29.5.2001, επανήλθε σε ισχύ ως άνω, με την παρ.4 άρθρο 6 Ν.3043/2002 ΦΕΚ Α 192/21.8.2002.

Ασκηση πρόσθετης παρέμβασης στο Ειρηνοδικείο. Αρθρο 231. Στη διαδικασία ενώπιον του ειρηνοδικείου η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά κατά τη δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή ο ειρηνοδίκης μπορεί να αναβάλει την Συζήτηση σε μεταγενέστερη δικάσιμο, που ορίζεται αμέσως αν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση των διαδίκων.

Ενέργειες του δικαστηρίου πριν από τη δικάσιμο. Αρθρο 232. 1. Ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου, ο δικαστής του μονομελούς ή ο ειρηνοδίκης μπορούν και πριν από την ορισμένη δικάσιμο, ύστερα από απαίτηση των διαδίκων που υποβάλλετι με την αγωγή ή και αυτοτελώς,α) να καλέσουν εγγράφως τους διαδίκους ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στη Συζήτηση για να τους υποβληθούν ερωτήσεις και να δώσουν διασαφήσεις για την υπόθεση,β) να ζητήσουν εγγράφως από δημόσια αρχή την προσαγωγή ή αποστολή εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή της,γ) να διατάξουν την προσαγωγή εγγράφων κατά τη Συζήτηση. 2. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα της παραγράφου 1 εδ. γ`, καταδικάζεται, εκτός από τα Δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή δραχμών 100 ως 1.000 [είκοσι εννέα λεπτών (0,29 ευρώ) έως δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (2,90). Βλ. διατάξεις και τρόπο μετατροπής σε Ευρώ στο άρθρο 0], που περιέρχονται στο Ταμείο Νομικών.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.