Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ανακοπή Ερημοδικίας

Λόγοι ανακοπής ερημοδικίας. Αρθρο 501. "Ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται αν εκείνος που δικάσθηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας". ***Το άρθρο 501 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88)

Ποιοί δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδικίας. Αρθρο 502. 1. Δικαίωμα ανακοπής Ερημοδικίας έχουν ο ενάγων, ο εναγόμενος, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος ή εκείνος που άσκησε κύρια παρέμβαση, εφόσον δικάστηκαν ερήμην, οι καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι μετά την άσκηση της αγωγής ειδικοί διάδοχοί τους. 2. Οποιος άσκησε Πρόσθετη παρέμβαση και δεν εμφανίστηκε στη Συζήτηση, και όταν θεωρείται ομόδικος του διαδίκου υπέρ του οποίου άσκησε την παρέμβαση, δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή, εκτός αν ανέλαβε τη δίκη. 3. Οποιος άσκησε Πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της ανακοπής του διαδίκου υπέρ του οποίου είχε παρέμβει.

Προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας. Αρθρο 503. 1. Αν ο διάδικος που δικάστηκε ερήμην διαμένει στην Ελλάδα, η προθεσμία της ανακοπής είναι δεκαπέντε ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης. 2. Αν ο διάδικος που δικάστηκε ερήμην έχει άγνωστη διανομή, η προθεσμία της ανακοπής είναι εξήντα ημέρες και αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση κατά το άρθρο 135 παρ. 1 της περίληψης της έκθεσης για την επίδοση της απόφασης. Η περίληψη περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο, καθώς και την ιδιότητα εκείνου που επιδίδει τα ονόματα, τα επώνυμα και τις κατοικίες των διαδίκων, τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης, το δικαστήριο που την εξέδωσε και σύντομη αναφορά του διατακτικού της. 3. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται και όταν ο διάδικος που δικάστηκε ερήμην διαμένει στο εξωτερικό.

Αρθρο 504. *** Το άρθρο 504 Καταργήθηκε από την παρ.15 του άρθρου 3 του Ν.2207/1994 (Α 65).

Δικόγραφο ανακοπής ερημοδικίας - στοιχεία - διατυπώσεις άσκησης. Αρθρο 505. "1. Το έγγραφο της ανακοπής πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120 και τους λόγους της ανακοπής. 2. Ο ανακόπτων οφείλει να προκαταβάλει στη γραμματεία του δικαστηρίου κατά την κατάθεση της ανακοπής το παράβολο που όρισε η ερήμην απόφαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων [ογδόντα οκτώ (88) ευρώ. Βλ. διατάξεις και τρόπο μετατροπής σε Ευρώ στο άρθρο 0]ούτε μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων δραχμών [διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ] για κάθε ανακόπτοντα". *** Το άρθρο 505 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.16 του άρθρου 3 του Ν.2207/1994 (Α 65).

Αρθρο 506. *** Το άρθρο 506 Καταργήθηκε από την παρ.15 του άρθρου 3 του Ν.2207/1994 (Α 65).

Ερημοδικία ανακόπτοντα - συνέπειες - νέα ανακοπή ερημοδικίας. Αρθρο 507. 1. Αν η Συζήτηση της ανακοπής γίνεται με επιμέλεια του ανακόπτοντος και αυτός δεν εμφανιστεί κατά τη Συζήτηση ή εμφανιστεί αλλά δεν μετέχει νόμιμα στη δίκη, το δικαστήριο απορρίπτει την ανακοπή. 2. Αν η Συζήτηση της ανακοπής γίνεται με επιμέλεια εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η ανακοπή και ο ανακόπτων δεν εμφανιστεί κατά τη Συζήτηση ή εμφανιστεί αλλά δεν μετέχει νόμιμα σ` αυτήν, το δικαστήριο ενεργεί όπως ορίζεται στο άρθρο 271 και σε περίπτωση Ερημοδικίας απορρίπτει την ανακοπή. (3). *** Η παρ.3,όπως συμπληρώθηκε με την παρ.7 του άρθρου 9 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88),Καταργήθηκε από την παρ.15 του άρθρου 3 του Ν.2207/1994 (Α 65).

Αρθρο 508. ***Το άρθρο 508 Καταργήθηκε από την παρ.15 του άρθρου 3 του Ν.2207/1994 (Α 65).

Εκδίκαση αιτιολογημένης ανακοπής. Αρθρο 509. "Αν η ανακοπή ασκήθηκε εμπρόθεσμα και κατά τις νόμιμες διατυπώσεις και το δικαστήριο πιθανολογεί ότι είναι βάσιμοι οι λόγοι που προτάθηκαν, εξαφανίζει την απόφαση που ανακόπηκε και τις πράξεις που ενεργήθηκαν μετά την απόφαση αυτή, διατάσσει να επιστραφεί το παράβολο και αμέσως προχωρεί στην εξέταση της διαφοράς, αφού οι διάδικοι επανέλθουν στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που εξαφανίστηκε. Αλλιώς απορρίπτει την ανακοπή και διατάσσει να εισαχθεί το παράβολο στο δημόσιο ταμείο". *** Το άρθρο 509 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.17 του άρθρου 3 του Ν.2207/1994 (Α 65).

Ερημοδικία του καθού η ανακοπή. Αρθρο 510. Αν κατά τη Συζήτηση της ανακοπής δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί αλλά δεν μετέχει νόμιμα σ` αυτήν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η ανακοπή, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός παρών." *** Το άρθρο 510 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.15 Ν.2915/2001,ΦΕΚ Α 106/29.5.2001, Εναρξη ισχύος από 1.1.2002 (άρθρ.15 Ν.2943/2001)

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.