Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους - Εκδικαζόμενες διαφορές. Αρθρο 635. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 637 έως 646 μπορούν να δικαστούν διαφορές από συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, ανώνυμες ομολογίες και τοκομερίδια ομολογιακών δανείων, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα και πιστωτικούς γενικά τίτλους για πληρωμή υποχρεώσεων,οι οποίες προκύπτουν άμεσα από τον τίτλο και αφορούν τους δικαιούχους και τους υποχρέους ή τους καθολικούς διαδόχους τους.

Αρμοδιότητα. Αρθρο 636. «Οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 635 υπάγονται στην Αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και στην Αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων, αν είναι ανώτερη από το ποσό αυτό.» *** Το άρθρο 636 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 47 παρ.2 Ν.3994/2011, ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

Αρθρο 637. *** Το άρθρο 637 Καταργήθηκε με την παρ.12 άρθρ.6 Ν.2479/1997 (ΦΕΚ Α 67/6-5-97),με το εδάφ. γ`της οποίας ορίζεται ότι: "στ. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αγωγές ή ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής εξακολουθούν να διέπονται από το μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύον δίκαιο".

Δήλωση στην αγωγή για επιλογή ειδικής διαδικασίας - δικάσιμος. Αρθρο 638. 1. Η αγωγή πρέπει να περιέχει δηλώση με την οποία ζητείται να δικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 637 εως 646. 2. Ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να ορίσει δικάσιμο ώστε, αφού τηρηθούν οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 639, να εκδικαστεί η υπόθεση το ταχύτερο.

Προθεσμία κλήτευσης. Αρθρο 639. 1. Οι κλήσεις για τη Συζήτηση πρέπει να επιδίδονται, αν ο διάδικος που καλείται διαμένει στην έδρα του δικαστηρίου, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συζήτηση, αν διαμένει στην Ελλάδα αλλά έξω από την έδρα του δικαστηρίου, τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη Συζήτηση, και αν διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη, τουλάχιστον εξήντα ημέρες πριν από τη Συζήτηση. 2. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην παρ.1 εφαρμόζονται και στις κλήσεις για τη Συζήτηση ένδικων μέσων, εκτός από την αναίρεση.

Προαπόδειξη. Αρθρο 640. Ως την πρώτη Συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να προσάγονται υποχρεωτικά οι πιστωτικοί τίτλοι, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη.

Χρόνος προβολής ισχυρισμών εναγομένου - ανεπίτρεπτο ανταγωγής. Αρθρο 641. (Ως το τέλος της πρώτης Συζήτησης στο ακροατήριο, ο εναγόμενος οφείλει να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς του από το δίκαιο που διέπει τον πιστωτικό τίτλο ή από το κοινό δίκαιο). Ασκηση Ανταγωγής δεν επιτρέπεται και αν ασκηθεί απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη. *** Το εντός ( ) πρώτο εδάφιο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕμε την παρ.12 άρθρ.6 Ν.2479/1997,ΦΕΚ Α 67/6-5-97,με το εδάφ.γ`της οποίας ορίζεται ότι: "στ. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αγωγές ή ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής εξακολουθούν να διέπονται από το μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύον δίκαιο".

Μη Εφαρμοζόμενες διατάξεις. Αρθρο 642. Οι διατάξεις των άρθρων 208, 226, 244, 266, 267 και 466 έως 472 δεν εφαρμόζονται στη διαδικασία των άρθρων 637 έως 646.

Εκδοση οριστικής απόφασης - εγγυοδοσία - παραπομπή ισχυρισμών σε ιδιωτική συζήτηση. Αρθρο 643. 1. «Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής.» *** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 παρ.2 Ν. 4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012.Εναρξη ισχύος από 2 Απριλίου 2012. 2. "Τα άρθρα 649 και 650 εφαρμόζονται αναλόγως." *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.12 άρθρ.6 Ν.2479/1997 (ΦΕΚ Α 67/6-5-97),με το εδάφ. στ`της οποίας ορίζεται ότι: "στ. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αγωγές ή ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής εξακολουθούν να διέπονται από το μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύον δίκαιο".

Ενδικα μέσα - παραπομπή ισχυρισμών - δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης. Αρθρο 644. 1. Η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει την αγωγή μπορεί να προσβληθεί με ένδικα μέσα, εκτός από Ανακοπή Ερημοδικίας. ( 2. Αν παραπεμφθούν οι ισχυρισμοί σε ιδιαίτερη Συζήτηση, η απόφαση δεν μπορεί να προσβληθεί με κανένα ένδικο μέσο, το δικαστήριο όμως που εξέδωσε την απόφαση μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρωων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή εκτέλεσης με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, σχετικά με τους ισχυρισμούς που έχουν εισαχθεί σε ιδιαίτερη Συζήτηση). *** Η παρ.2 Καταργήθηκε με την παρ.12 άρθρ.6 Ν.2479/1997 (ΦΕΚ Α 67/6-5-97), με το εδαφ. στ,της οποίας ορίζεται ότι: "στ. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αγωγές ή ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής εξακολουθούν να διέπονται από το μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύον δίκαιο".

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. Αρθρο 645. (1. Ολοι οι ισχυρισμοί που έχουν προβληθεί εισάγονται για Συζήτηση με επιμέλεια κάποιου από τους διαδίκους, με κλήση που κοινοποιείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της απόφασης, αν εκείνοι κατά των οποίων απευθύνεται η κλήση κατοικούν στην Ελλάδα, και μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών, αν κατοικούν στο εξωτερικό ή η διαμονή τους είναι άγνωστη. 2. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που αναφέρεται στην παρ. 1, θεωρείται ότι οι ισχυρισμοί δεν έχουν προβληθεί). *** Το άρθρο 645 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕμε την παρ.12 άρθρ.6 Ν.2479/1997 (ΦΕΚ Α 67/6-5-97) με το εδάφ. στ`της οποίας ορίζεται ότι: "στ. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αγωγές ή ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής εξακολουθούν να διέπονται από το μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύον δίκαιο".

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. Αρθρο 646. (1. Κατά τη Συζήτηση των ισχυρισμών που έχουν προβληθεί είναι απαράδεκτη η προβολή νέων. 2. Αν οι ισχυρισμοί κριθούν ολικά ή εν μέρει βάσιμοι, το δικαστήριο μεταρρυθμίζει, ολικά ή εν μέρει, την απόφαση. 3. Η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει τους ισχυρισμούς μπορεί να προσβληθεί με ένδικα μέσα). *** Το άρθρο 646 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕμε την παρ.12 άρθρ.6 Ν.2479/1997 (ΦΕΚ Α 67/6-5-97) με το εδάφ. στ`της οποίας ορίζεται ότι: "στ. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αγωγές ή ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής εξακολουθούν να διέπονται από το μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύον δίκαιο".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.